Tải bản đầy đủ

SKKN kinh nghiệm tổ chức tốt nội dung và hình thức sinh hoạt dưới cờ ở trường tiểu học bình linh – dương minh châu (2)

BẢN TÓM TẮT ĐỀ TÀI
* Tên đề tài:
“Kinh nghiệm tổ chức tốt nội dung và hình thức sinh hoạt dưới cờ ở Trường
Tiểu học Bình Linh – Dương Minh Châu”
* Họ tên người viết: - NGUYỄN VĂN MINH - GV TPT Đội
- HÀ VĂN CHÍ
- HIỆU TRƯỞNG
* Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Bình Linh – Dương Minh Châu – Tây Ninh.
1. Lý do chọn đề tài:
Do tình hình thực tế ở trường những năm học trước chưa quan tâm đến công tác
Đội TNTP Hồ Chí Minh một cách sâu sát thật sự. Đặc biệt là chưa quan tâm đến công
tác tuyên truyền thông tin trong toàn trường. Chưa có hình thức tổ chức các phong trào
một cách khoa học, chưa truyền tải nội dung đến tận từng đối tượng học sinh nên hiệu
quả giáo dục chưa cao. Bên cạnh có 2 điểm trường lại gây thêm một khó khăn không
nhỏ cho phong trào Đội. Vì thế, ta cần có phương pháp cải tiến lại hình thức sinh hoạt
dưới cờ ở Liên đội một cách khoa học hơn và chặt chẽ hơn.
- Yêu cầu xây dựng đề tài: Tìm giải pháp cải tiến lại nội dung và hình thức sinh
hoạt dưới cờ sao cho thông tin rộng khắp đến tất cả các đối tượng học sinh ở 2 điểm
trường biết và hưởng ứng tốt các phong trào. Ngoài ra, buổi sinh hoạt còn thể hiện
được các tiểu phẩm, hội thi, hội diễn… đem lại hiệu quả giáo dục và vận động tất cả
các đối tượng học sinh cùng thực hiện tốt các phong trào do Đoàn, Đội tổ chức.

- Mục tiêu cần đạt: Thông qua các buổi sinh hoạt, hội diễn, hội thi, tiểu phẩm, câu
chuyện kể… để đưa phong trào của Đội đạt hiệu quả cao hơn những năm học qua và
thông qua đó có thể gắn kết hơn giữa các Đội viên ở 2 điểm trường riêng lẻ.
2. Đối tượng – phương pháp nghiên cứu:
a. Đối tượng:
- Học sinh trong toàn Liên Đội
b. Phương pháp:
- Nghiên cứu tài liệu – Quan sát – Đàm thoại – Điều tra cơ bản – Đối chiếu.
3. Đề tài đưa ra giải pháp mới:
Cải tiến được nội dung hình thức hoạt động của buổi sinh hoạt dưới cờ sao cho
đạt hiệu quả cao.
4. Hiệu quả áp dụng:
Đem lại kết quả khả quan trong công tác tuyên truyền giáo dục và vận động làm
tốt các phong trào do Liên đội đề ra.
5. Phạm vi áp dụng:
- Đang áp dụng tại Liên đội trường Tiểu học Bình Linh, huyện Dương Minh Châu.
- Thảo luận, trao đổi thực hiện với câu lạc bộ phụ trách Đội huyện Dương Minh
Châu.
Bình Linh, ngày 12 tháng 03 năm 2015
Người thực hiện
Hà Văn Chí

Nguyễn Văn Minh
1


I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lý do chọn đề tài:
- Công tác tuyên truyền giáo dục được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm trong
mọi lĩnh vực, đặc biệt là từ sau Đại hội Ñaûng toàn quốc khóa XI Đảng ta rất quan tâm
đến giáo dục, một lần nửa khẳng định giáo dục là quốc sách hàng đầu ở mọi cấp học
nói chung và đặt biệt là tổ chức Đoàn Đội là lực lượng kế thừa của Đảng nói riêng. Từ
đó, hoạt động Đội muốn mang lại hiệu quả cao thì công tác tuyên truyền – Giáo dục là
động lực quan trọng trong mọi phong trào của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.
- Xuất phát từ tình hình thực tế ở đơn vị trường Tiểu học Bình Linh của những
năm học qua, buổi sinh hoạt đầu tuần chưa được quan tâm và trang bị đúng mức về cơ
sở vật chất như: âm thanh, máy móc, băng đĩa, bài viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, những bài hát múa theo chủ điểm, những bài viết về các ngày lễ kỷ niệm trong
năm, các bản tin hoạt động trong trong trường để đưa tin. Về nhân sự chưa biết cách tổ
chức, bồi dưỡng luyện tập đúng mức nên việc truyền tải thông tin đến với buổi sinh

hoạt dưới cờ rất hạn chế, nghèo nàn về mặt nội dung khô khan về mặt hình thức, học
sinh nhàm chán, chưa thu hút được người nghe trong các buổi sinh hoạt một tiết dưới
cờ mỗi sáng thứ hai. Từ đó, hiệu quả giáo dục đạo đức, tuyên truyền về truyền thống,
về các phong trào chưa đạt được kết quả cao.
- Những năm học qua, các buổi sinh hoạt hầu như la mắng, phê bình, xếp loại cho
lớp, nêu phương hướng tuần sau rồi vào lớp là buổi sinh hoạt kết thúc, rất gây nhàm
chán cho học sinh, chưa thật sự lôi cuốn các em yêu thích buổi sinh hoạt, chưa có tính
giáo dục khoa học đủ sức làm cho các em chú ý lắng nghe, nên hiệu quả tuyên truyền
giáo dục và vận động các phong trào chưa đạt kết quả cao.
- Từ đó, Tôi cố gắng tìm ra phương pháp nghiên cứu làm sao trong năm học mới
2014 – 2015 hoạt động của buổi sinh hoạt dưới cờ của Liên đội được củng cố đồng bộ
về cơ sở vật chất, phong phú về mặt nội dung, và lực lượng tuyên truyền viên trong
buổi sinh hoạt cơ bản về mặt kỹ năng diễn đạt để đem lại hiệu quả nhất. Nên tôi mạnh
dạn tìm ra “Kinh nghiệm tổ chức tốt nội dung và hình thức sinh hoạt dưới cờ ở
Trường Tiểu học Bình Linh – Dương Minh Châu” sao cho có hiệu quả hơn.
2. Mục đích nghiên cứu:
Từ thực tế trên của đơn vị như đã nêu trên tôi phải tiến hành nghiên cứu thật kĩ về
mặt nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, cơ sở vật chất và các lực lượng hỗ trợ
cho buổi sinh hoạt đầu tuần đem lại hiệu quả cao, cuốn hút được tất cả các em tham
gia một cách tích cực, đồng thời đem lại hiệu quả giáo dục một cách đồng bộ giữa các
điểm trường. Nâng cao chất lượng phong trào Đội ngày càng được lớn mạnh hơn. Góp
phấn hoàn thành tốt nhiệm vụ chung cho ngành và cho đơn vị.
3. Đối tượng nghiên cứu:
- Là các em Đội viên trong toàn Liên đội trường Tiểu học Bình Linh và lực lượng
hỗ trợ là Giáo viên phụ trách lớp – Chi đoàn – Hội cha mẹ học sinh.
2


4. Phạm vi nghiên cứu:
Là các em Đội viên trong trường Tiểu học Bình Linh.
* Kế hoạch sơ bộ cho việc nghiên cứu:
- Điều tra tìm hiểu thực trạng về cơ sở vật chất và hoạt động của tổ chức Đội,
đặc biệt là nghiên cứu về nội dung và hình thức cần đổi mới cho đội tuyên truyền
măng non phục vụ tốt cho buổi sinh hoạt dưới cờ mỗi sáng thứ hai sao cho phong phú
hơn.
- Từ tháng 8/2014 đến tháng 10/2014 tham khảo các tài liệu về mô hình tổ chức
các hoạt động Đội trong trường và tham khảo các cộng sự trong và ngoài đơn vị. Đồng
thời kiến nghị, đề nghị đến nhà trường, hội cha mẹ học sinh hỗ trợ về cơ sở vật chất
như: Máy móc, băng đĩa… phục vụ cho buổi sinh hoạt.
- Từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015 áp dụng sáng kiến cho đội Tuyên truyền
măng non, Đội nghi thức hoạt động trong các buổi sinh hoạt dưới cờ.
- Giữa tháng 2/2015 viết đề tài.
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Nghiên cứu tài liệu tập huấn công tác Đội của trường Đoàn tỉnh Tây Ninh;
Người phụ trách Đội cần biết của nhà xuất bản thanh niên; Kĩ năng hoạt động thanh
thiếu niên tập 1, 2 của trường Đoàn tỉnh Tây Ninh.
- Điều tra kết quả hoạt động Đội của Liên Đội trong những năm học trước; Sổ
truyền thống của Liên Đội; Hồ sơ hoạt động ngoài giờ lên lớp của đơn vị.
- Tổ chức đàm thoại với ban giám hiệu nhà trường, tổng phụ trách Đội cũ, chi
đoàn và các giáo viên chủ nhiệm khối 4-5 những năm học qua, với Hội đồng Đội xã và
ban chỉ huy Liên đội.
- Đối chiếu kết quả hoạt động Đội những năm học trước; Chương trình sinh
hoạt dưới cờ những năm học qua.
6. Giải thiết khoa học:
- Nếu kết quả hoạt động Đội đạt chưa cao trong năm học qua, thì phải có
nguyên nhân dẫn đến tình hình không khả quan đó. Vậy vấn đề đặt ra là người Tổng
phụ trách Đội phải tìm hiểu được đâu là nguyên nhân chính, để tìm giải pháp khắc
phục ngay trong năm học tới và những năm về sau để tránh những thất bại đáng tiếc
không cần thiết xảy ra. Vì vậy phải cần cải tiến lại nội dung và hình thức sinh hoạt
dưới cờ sao cho có hiệu quả nhất mang tính thân thiện và gần gũi với các em hơn, hiệu
quả tuyên truyền, giáo dục đạt kết quả cao nhất.

3


II. NỘI DUNG:
1. Cơ sở lý luận:
- Căn cứ vào bảng điểm thi đua của Hội đồng Đội tỉnh Tây Ninh ngày 15 tháng
9 năm 2014 – Chương trình phối hợp công tác Đội và phong trào thiếu niên của Hội
đồng Đội huyện Dương Minh Châu số 5/CTLT/ĐTN-PGDĐT ngày 16 tháng 9 năm
2014.
- Căn cứ vào kế hoạch “Trường học thân thiện - học sinh tích cực” của Phòng
giáo dục và Đào tạo huyện Dương Minh Châu số 760 ngày 29 tháng 9 năm 2014.
- Qua nghiên cứu tài liệu tập huấn phụ trách Đội năm 2007 do trường Đoàn tỉnh
Tây Ninh phát hành, tài liệu “Người phụ trách Đội cần biết” NXB Thanh niên do
Nguyễn Song Lam biên soạn, tài liệu Kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên tập 1, 2 do
trường Đoàn tỉnh Tây Ninh phát hành, và tạp chí phụ trách Đội.
- Qua thực tế hoạt động của Các buổi sinh hoạt dưới cờ của những năm học
trước hiệu quả đạt chưa cao. Khô khan, nhàm chán…
- Xét theo tình hình thực tế của đơn vị, của địa phương, các hoạt động cần thiết
nhất của Liên đội, nên vấn đề đặt ra là phải cải tiến lại nội dung, hình thức cho buổi
sinh dưới cờ gây được sự hưng phấn cao trong toàn thể học sinh.
2. Cơ sở thực tiễn:
- Trường Tiểu học Bình Linh là vùng nông thôn của huyện Dương Minh Châu
có địa bàn hết sức rộng vì một trường Tiểu học có 2 điểm trường cách nhau khoản 7
km. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho việc dạy hằng năm được bổ sung thêm,
nhưng máy móc phục vụ cho buổi sinh hoạt dưới cờ ở 2 điểm trường bị xuống cấp nên
chưa thuận lợi cho việc truyền tải thông tin loa 2 điểm trường vào mỗi sáng thứ hai
hằng tuần.
- Toàn trường có 16 lớp với 458 học sinh nằm ở 2 ấp và 2 điểm trường nên việc
sinh hoạt dưới cờ trong những năm học qua hiệu quả chưa cao, chưa thể hiện được nội
dung, hình thức, chưa đồng bộ về cơ sở vật chất, buổi sinh hoạt mang tính hình thức…
- Từ đó hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chưa đồng bộ – Kết quả mọi phong trào
của năm học qua đạt chưa cao. Đặc biệt là chưa phát huy hết được khả năng hoạt động
của đội tuyên truyền măng non trong buổi sinh hoạt đầu tuần sao cho hấp dẫn về nội
dung, hình thức để đem lại hiệu quả giáo dục cao. Tuy nhiên bên cạnh Liên đội còn có
lực lượng hỗ trợ quan trọng của Giáo viên phụ trách lớp, Chi đoàn trường, Hội cha mẹ
học sinh ở 2 điểm trường.
- Từ những thực tế trên – Tôi hết sức trăn trở trong điều kiện mới của đơn vị,
làm sao có được giải pháp nào đem lại hiệu quả cao nhất trong buổi sinh hoạt dưới cờ
nhằm truyền tải những nội dung tuyên truyền – Giáo dục – hiệu quả các phong trào đạt
kết quả tốt nhất, để duy trì Liên đội mạnh nhiều năm liền của trường. Nên tôi cố gắng
nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp, đặc biệt là câu lạc bộ tổng phụ trách đội
4


của huyện, để khắc phục vấn đề trên. Buổi sinh hoạt dưới cờ là thời gian cố định để
thông tin truyền tải được nội dung cần hoạt động trong tuần, tháng, cần tuyên truyền
về truyền thống Đảng, Đoàn, Đội, những bài hát, múa về truyền thống, bài học về tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh… gương người tốt, việc tốt, kết quả thi đua giữa các Chi
đội về phong trào, tiết học tốt trong tuần, trong tháng… nên buổi sinh hoạt dưới cờ hết
sức quan trọng trong việc giáo dục nhân cách thế hệ trẻ hiện nay, nó có tính chất quyết
định cao nhất để đem lại hiệu quả giáo dục, và rèn luyện lòng yêu quê hương đất nước
ngay từ đầu cấp học.
3. Nội dung vấn đề:
* Sinh hoạt dưới cờ là hình thức sinh hoạt tập thể ở trường học vào đầu tuần.
Ngoài ý nghĩa chào cờ để giáo dục ý thức yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ
trẻ, nó còn có ý nghĩa giáo dục các truyền thống của dân tộc và các phong trào do Hội
đồng đội các cấp quy định hàng năm.
Thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ nó mang lại hiệu quả giáo dục rất cao về tinh
thần đoàn kết giữa các chi đội với nhau trong toàn Liên đội đó là phần thi đua của
tuần, tháng qua về các mặt học tập, nội quy nhà trường, về các phong trào hoạt động
của Đoàn, Đội được phát động trong tuần, tháng qua. Nhằm biểu dương, khen thưởng
và nhân điển hình những cá nhân, tập thể xuất sắc cho toàn Liên đội nắm.
Ngoài truyền tải thông tin ra buổi sinh hoạt dưới cờ còn là hình thức giáo dục
về mặt hạnh kiểm và nhân cách một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn thông qua nhiều tiết mục
kể chuyện về Bác, hát múa về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, mái trường, các
tiểu phẩm về giáo dục an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, giới tính…
Vì thế buổi sinh hoạt dưới cờ mỗi thứ hai hàng tuần hết sức quan trọng, mỗi khi
chúng ta hiểu được hết ý nghĩa của nó.
* Để làm tốt cho tiết sinh hoạt dưới cờ thường trải qua các quy trình sau:
+ Chuẩn bị:
- Nội dung: Phải đảm bảo trong một tiết học, thể hiện cụ thể công việc rõ ràng,
đảm bảo tính khoa học, không trùng lấp, không mang tính giáo điều nhiều làm học
sinh dễ nhàm cháng. Mà phải có tính giáo dục cao thông qua hoạt động thi đua, có tính
chất thông báo nhưng không mang tính bắt buộc, mà thể hiện sự tự giác, kêu gọi nhau
trong chi đội để cùng thực hiện. Đặc biệt là phải được sự thống nhất với ban hoạt động
ngoài giờ lên lớp dể sự chỉ đạo có giá trị pháp lý cao.
- Biện pháp: Nội dung đưa ra thực hiện phải xác định cách làm, cách phối hợp,
khối lượng công việc, thời gian thực hiện… Để phối hợp nhịp nhàng với các ban
ngành đoàn thể. Từ đó chúng ta chia nhỏ công việc cho các đội chuyên trong nhà
trường, cho chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm và tham mưu với Hội đồng đội xã, ban
giám hiệu nhà trường, hội cha mẹ học sinh, cùng hỗ trợ công việc một cách nhẹ nhàng
mà hiệu quả cao.
5


- Người thực hiện: Tổng phụ trách là một người trực tiếp lên kế hoạch tham
mưu với ban giám hiệu chỉ đạo việc phân công thực hiện. Để tất cả các thành viên
trong đơn vị cùng hỗ trợ một cách phù hợp với năng lực của mình trong mỗi công việc
mà Liên đội thống nhất.
- Thời gian thực hiện: Phải tính đến thời gian thực hiện cho công việc được khả
thi, thì phải có thời gian phân công, luyện tập phục vụ cho buổi chào cờ. Vì thế việc
sắp xếp thời gian một cách hợp lý, khoa học cho công việc mới dạt hiệu quả và đáp
ứng được yêu cầu của cấp trên.
- Về cơ sở vật chất: Đây cũng là vấn đề quan trọng không kém trong tiết sinh
hoạt dưới. Âm thanh, máy móc, băng hình… là dụng cụ truyền tải đến người nghe
được tốt.
- Bàn ghế, băng ron, khẩu hiệu, đạo cụ của các tiết mục hoạt cảnh là hình ảnh
lôi cuốn người xem được hấp dẫn hơn. Mang lại tính tuyên truyền giáo dục cao hơn.
* Tiến hành sinh hoạt đầu tuần:
- Trình tự sinh hoạt dưới cờ theo hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện như sau:
+ Chào cờ, hát quốc ca, đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội.
+ Giới thiệu các phần của buổi sinh hoạt dưới cờ: Hát múa, kể chuyện về Bác
Hồ hoặc tiểu phẩm; Báo cáo tổng kết điểm và xếp loại cho từng lớp; Biểu dương khen
thưởng những cá nhân, tập thể trong các phong trào, tiết học tốt, người tốt-việc tốt…
Trao cờ luân lưu cho lớp xuất sắc; Phát động thi đua và giới thiệu nội dung mới trong
tuần; Phát biểu chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường.
- Đó là những vấn đề đặt ra trước mắt để có biện pháp xây dựng kế hoạch hoạt
động cụ thể ở 2 điểm trường nhằm đem lại hiệu quả cao trong buổi sinh hoạt dưới cờ.
- Để đạt được Liên đội mạnh cấp tỉnh – Đầu năm Tổng phụ trách Đội và Ban
chỉ huy Liên đội cùng tham mưu với Chi bộ - Ban giám hiệu nhà trường cùng Chi
đoàn và Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp xây dựng kế hoạch cụ thể theo bảng điểm
của Hội đồng Đội Tỉnh Tây Ninh, sao cho phù hợp với tình hình thực tế của Liên đội,
để tất cả các ban Ngành, Đoàn thể nắm được mà đóng góp, hỗ trợ mọi phong trào hoạt
động Đội.
a. Thực trạng của năm học trước:
- Trong những năm học trước, buổi sinh hoạt đầu tuần chưa được quan tâm
đúng mức dẫn đến hiệu quả giáo dục truyền thống và các phong trào học tập, vui chơi,
kể cả phong trào Đội kết quả đạt không cao.
b. Tình hình năm nay:
- Ban giám hiệu, tổng phụ trách Đội, các ban Ngành, Đoàn thể thật sự quan tâm
sâu sắc đến công tác Đội, tổng phụ trách Đội chịu khó tìm ra nguyên nhân và giải pháp
để đưa phong trào Đội đi lên, đặc biệt là cải tiến lại buổi sinh hoạt dưới cờ sao cho nhẹ
nhàng, gần gũi, thân thiện, hấp dẫn nên hiệu quả đạt được rất khả quan.
6


- Ban giám hiệu tham gia sinh hoạt dưới cờ để triển khai kế hoạch của đơn vị
sau khi thống nhất của phiên họp liên tịch trong tháng đến tập thể giáo viên và học
sinh nhằm nhắc nhở, chỉ đạo một số nội dung cần thiết trong tuần để thực hiện tốt kế
hoạch đề ra.
c. Một số nội dung cơ bản để sinh hoạt dưới cờ:
* Tháng 8 – 9/2014: Tất cả 2 điểm trường đều phải tổ chức chào cờ theo nghi
thức Đội, có đầy đủ máy móc, băng đĩa, người dẫn chương trình, nội dung sinh hoạt
tuần và kịch bản được chuẩn bị sẵn ở cuối tuần để tránh bị động.
- Chủ điểm: “Truyền thống nhà trường”.
- Giáo dục về truyền thống nhà trường, tuyên truyền về truyền thống của trường
cho học sinh nắm.ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, đón học sinh lớp 1 vào nhân ngày
khai giảng, triển khai lại lại nội qui nhà trường, bản điểm của đội cờ đỏ, hát múa bài:
“Mái trường mến yêu” - Đọc bài: “Ngày thế giới hòa bình 1.9.1982” và bài: “Quốc
khánh nước cộng hòa xã hôi chủ nghĩa Việt Nam ngày 2.9.1945” (Trong quyển Những
tháng năm và sự kiện). Chọn một số câu chuyện tiêu biểu trong quyển: Những mẩu
chuyện về Bác (của Chi bộ trường) các em học sinh nghe, bạn nào rút ra được ý nghĩa
hay nhất sẽ được nhận quà của Liên đội.
* Tháng 10/2014:
- Chủ điểm: “Truyền thống nhà trường”
- Tuyên truyền về truyền thống địa phương, giới thiệu Khu rừng lịch sử xã Chà
Là (Ấp Láng). Tuyên truyền ngày 20/10/1930 ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ và
3 bài chủ điểm tháng 10 trong quyển Những tháng năm và sự kiện lịch sử: 10/10/1954
ngày giải phóng thủ đô, 13/10/2004 ngày doanh nhân Việt Nam, 14/10/1930 ngày
thành lập Hội nông dân Việt Nam. Tiếp tục hát múa dưới cờ bài “Dưới mái trường
mến yêu”, biểu dương gương người tốt việc tốt. Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh.
- Công bố kết quả đăng ký tiết học tốt ở các Chi đội trong tháng học tốt và trao
thưởng cho cá nhân, chi đội xuất sắc.

7


Trao thưởng cho cá nhân, chi đội xuất sắc.
* Tháng 11/2014:
- Chủ điểm: “Kính yêu thầy, cô giáo”
- Tuyên truyền và phát động tháng học tốt chào mừng ngày 20/11 và công bố
số lượng đôi bạn cùng tiến đăng ký trong năm.
- Công bố kết quả đăng ký tiết học tốt ở các Chi đội trong tháng học tốt.
- Phát thanh bài: “Quyết chí vươn lên bằng con đường học vấn” của gương điển
hình ở ấp Bình Linh: Lê Quốc Thịnh (Gia đình nghèo, thi đậu Đại học sư phạm) để
học sinh noi gương.
- Đọc bài: “Ngày Nhà giáo Việt Nam”.
- tổ chức dâng hoa và hát về thầy cô thể hiện lòng tôn sư trọng đạo nhân ngày
Nhà giáo việt Nam.

Hát về thầy cô giáo ngày 20/11
8


- Công bố kết quả tháng học tốt ở các Chi đội cho toàn trường nắm và những cá
nhân, tập thể tiêu biểu trong tháng. Hát múa bài: “Những bông hoa những bài ca”, đơn
ca bài “Bụi phấn”, kể một vài câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong
các buổi sinh hoạt và có quà dành cho bạn nêu lên được ý nghĩa của câu chuyện. công
bố kết quả tháng học tốt và trao giải cho cá nhân hay tập thể…
* Tháng 12/2014:
- Chủ điểm: “Yêu đất nước Việt Nam”
- Phát động tháng học tốt chào mừng ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt
Nam (Ngày Quốc phòng toàn dân) 22/12. Đọc các bài trong chủ điểm tháng 12, hướng
dẫn cách viết thư gửi bộ đội, thăm gia đình thương binh, chăm sóc khu rừng lịch sử xã
Chà Là, hát múa bài: Lê văn Tám, Chú em là Thủy Thủ…

Thăm và tặng quà gia đình thương binh ông Hồ Văn Hạ
- Mời Hội cựu chiến binh nói chuyện truyền thống ngày 22/12.

9


Hội cựu chiến binh nói chuyện truyền thống ngày 22/12 tại rừng lịch sử xã
Chà Là
- Sinh hoạt các mẫu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với
chủ điểm tháng 12.
- Tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm liên hệ giáo dục thực tế
đến tất cả học sinh trong toàn liên đội.

Chăm sóc khu rừng lịch sử xã Chà Là nhân dịp 22/12.
- Công bố kết quả tháng học tốt ở các Chi đội và trao giải.
- Công bố kết quả các Chi đội đăng ký tiết học tốt trong tháng.
* Tháng 01/2015:
- Chủ điểm: “Giữ gìn truyền thống nền văn hóa, dân tộc”
- Phát động tuần lễ học tốt chào mừng ngày Sinh viên – học sinh 09/01/1950
10


- Diễn tiểu phẩm về an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, tuyên truyền về vệ
sinh môi trường…

Hướng dẫn các bước rửa tay.
- Công bố kết quả tháng học tốt, người tốt, việc tốt, trao giải cho các Chi đội.
* Tháng 02/2015:
- Chủ điểm: “Giữ gìn truyền thống nền văn hóa, dân tộc”
- Tổ chức hội thi, trò chơi dân gian và tìm hiểu về truyền thống ngày Tết của
Việt Nam. Hát múa bài” “Sắp đến tết rồi” – “Tây Ninh quê em” – “Cô giáo em là Hoa
Ê-Ban”.
- Tổ chức tổng vệ sinh trường lớp để nghỉ tết Nguyên đán ở 2 điểm trường.
- Vận động học sinh về gia đình ăn tết an toàn, không vi phạm an toàn giao
thông, không tắm ao hồ kênh rạch và trao quà tết cho học sinh nghèo vui tết.

Học sinh nghèo nhận quà tết
- Phát động tháng học tốt chào mừng ngày 03/02.
11


- Công bố số lượng đăng ký tiết học tốt ở các Chi đội.
- Đọc bài: “Ngày Thành lập Đảng 03/02/1930”.
- Đọc bài: “Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955”.
- Tổ chức hái hoa kiến thức dưới cờ tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ,…
- Công bố kết quả tháng học tốt ở các Chi đội.
* Tháng 3/2015:
- Chủ điểm: “Yêu quý Mẹ và Cô”
- Phát động tuần học tốt chào mừng ngày 08/3 và tháng học tốt chào mừng ngày
26.3 Thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
- Công bố số lượng đăng tiết học tốt ở các Chi đội.
- Đọc bài ngày Quốc tế phụ nữ 08/3.
- Tổ chức hát, múa dưới cờ chào mừng ngày 08/3.
- Tổ chức đồng diễn thể dục, hát múa bài: “Tiến lên đoàn viên” - Nhân ngày
Thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931.
- Kết hợp Hội đồng Đội xã để tổ chức giao lưu với đồn biên phòng 815.
- Kết nạp đội cho HS khối 3.
- Công bố kết quả tháng học tốt, người tốt việc tốt và biểu dương khen thưởng
cho các Chi đội.
* Tháng 4/2015:
- Chủ điểm: “Hòa bình và Hữu nghị”
- Phát động tháng học tốt chào mừng ngày 30/4
- Công bố số lượng tiết học tốt đăng ký ở các Chi đội.
- Đọc bài: “Ngày Sài Gòn giải phóng thống nhất đất nước”.
- Hát múa bài: “Hát mừng Điện Biên”, “Núi Bà quê em”.
- Chăm sóc khu rừng lịch sử xã Chà Là.
- Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Công bố kết quả tháng học tốt. Người Tốt – việc tốt của các Chi đội, khen
thưởng.
* Tháng 5/2015:
- Chủ điểm: “Bác Hồ kính yêu”
- Phát động tháng học tốt chào mừng ngày 7/05/1954 chiến thắng Điện Biên
Phủ, 15/5 Ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, 19/5 Sinh nhật Bác
Hồ.
- Công bố số lượng phong trào học tốt đăng ký ở các Chi đội.
- Đọc bài: “Chiến thắng Điện Biên Phủ”.
- Đọc bài: “Ngày Thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh”.
- Đọc bài: “Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5”.
- Tổ chức một số hoạt động chào mừng ngày thành lập đội 15/5.
- Hoàn thành các chuyên hiệu.
12


- Công bố kết quả tháng, Năm học tốt của các Chi đội.
- Khen thưởng Người tốt việc -Việc tốt trong năm học.
Tất cả các bài đọc để tuyên truyền dưới cờ thuộc quyển “Những tháng năm và
sự kiện” của NXB Thanh niên.
Ngoài ra còn một số bài trong báo, tạp chí giáo dục…
3.1. Một số giải pháp để tiến hành thực hiện các nội dung trên:
a. Ý nghĩa của đội tuyên truyền viên (gồm có các em trong đội văn nghệ, đội
phát thanh măng non)
Để hỗ trợ cho các hoạt động tuyên truyền – Giáo dục – Thực hiện tốt các phong
trào do Hội đồng Đội tỉnh, huyện đề ra, chúng ta cần có đội tuyên truyền măng non,
đội văn nghệ tinh nhuệ, năng động, tích cực mới có thể truyền tải những nội dung hoạt
động trong năm. Những kết quả đạt được của Liên đội trong từng thời điểm đến tận
Đội viên và học sinh, để các em hiểu nội dung tuyên truyền giáo dục – Cùng nhau
phấn đấu và thi đua giữa các Chi đội. Đặc biệt là thời gian ngồi dự sinh hoạt dưới cờ
mỗi sáng thứ hai.
b. Các bước tiến hành:
* Lựa chọn các thành viên tham gia Đội Tuyên truyền viên trong buổi
sinh hoạt dưới cờ:
- Thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp, Chi đoàn, qua hoạt động đội mà lựa
chọn những em có khả năng và yêu thích công việc này vào đội Tuyên truyền.
- Kết hợp với chi đoàn giáo viên của trường, thầy cô dạy âm nhạc để phân
công người phụ trách địa bàn cả năm, các anh chị đoàn viên có năng khiếu về hát múa
thì phụ trách về hát múa, về tiểu phẩm nhỏ để khai thác về an toàn giao thông, an toàn
thực phẩm, môi trường, khí hậu… Thì bố trí thầy, cô dạy môn Tự nhiên xã hội. Mỗi
tháng sẽ tổ chức bồi dưỡng vào ngày 26 hàng tháng tại điểm Bình Linh.
- Lựa chọn các em có khả năng truyền đạt, nói diễn thuyết, đọc đúng, chuẩn,
có diễn cảm để cuốn hút người nghe trong các bài tuyên truyền hay các cuộc vận
động...
- Các em có khả năng hát, múa, diễn kịch và năng khiếu về nghệ thuật để
tham gia vào chương trình văn nghệ …
Chọn các em học tốt – có uy tín, gương mẫu, biết một số kỹ thuật, thao tác
thực hiện các thiết bị âm thanh – ánh sáng – bố cục sân lễ… để hỗ trợ nhóm trưởng ở
điểm đó.
* Phân công theo nhóm:
Sau khi lựa chọn được các em đủ điều kiện tham gia vào Đội Tuyên truyền,
chúng ta tiếp tục lựa chọn các em có khả năng điều hành nhóm (Đội trưởng, đội
phó…) từ đó phân công các em có năng lực riêng vào các nhóm.
* Nhóm tiểu phẩm nhỏ: Các em có năng khiếu diễn kịch hay, hóa trang giỏi
để vào một đội riêng.
13


* Nhóm thể hiện nội dung tuyên truyền các bài viết về các ngày truyền thống
hay các bài viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các bài hát múa…
- Các em có giọng tốt, đọc diễn cảm tham gia đọc bài cần tuyên truyền.
- Các em có khả năng hát hay nghệ thuật biểu diễn tốt tham gia xây dựng bài
hát, chương trình hoạt cảnh nghệ thuật…
* Công tác tổ chức tập huấn – bồi dưỡng:
Trên cơ sở từng nhóm và từng nội dung tuyên truyền của từng thời điểm. Từng
chủ điểm, chủ đề, chương trình hành động, từng phong trào mà tổ chức các lớp tập
huấn, bồi dưỡng cho các em.
Ví dụ: Phải bồi dưỡng, đọc diễn cảm cho phát thanh viên, bồi dưỡng các kiến
thức, nội dung tuyên truyền cho từng chủ đề (Như nước sạch – vệ sinh môi trường,
phòng chống ma túy, dịch cúm A (H1N1), Hủ gạo tình thương… theo từng thời gian
nhất định hoặc phải hướng dẫn cho các em sử dụng và xử lý các tình huống khi có các
bạn khác hỏi kĩ về nội dung để thực hiện riêng ở gia đình hay các tình huống trục trặc
về máy móc, âm thanh…
Trong quá trình bồi dưỡng luyện tập cần đặc biệt phải chú ý đến các kịch bản hoạt
cảnh… làm sao khi thể hiện phải đảm bảo được tính tuyên truyền cho một nội dung
nhưng cũng đảm bảo tính nghệ thuật của một chương trình tuyên truyền có tính nghệ
thuật hoàn chỉnh.
3.2. Một số nội dung và hình thức Đội Tuyên truyền viên:
a. Những nội dung chủ yếu:
* Tổ chức hoạt động giáo dục để trở thành người tốt thông qua các mẫu
chuyện kể, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái trong cộng đồng, tuyên truyền các
phong trào của Hội đồng Đội trong năm để thực hiện một cách nhẹ nhàng và khoa học.
Đồng thời cũng ca ngợi được thành tích của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
được thường xuyên để các em có cảm hứng và thấy được sự quan tâm thường xuyên.
Đây là hoạt động trọng tâm của Đội Tuyên truyền viên. Đội Tuyên truyền có
nhiệm vụ tuyên truyền các nội dung sau:
+ Tuyên truyền về các phong trào và công tác Đội:
Đội Tuyên truyền phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền của mình ngay từ đầu
năm với sự hướng dẫn của Anh (chị) Tổng phụ trách Đội theo chương trình hoạt động
của năm học, trong đó cần tìm các trọng tâm để tuyên truyền theo học kỳ, tháng, theo
tuần. Đồng thời phải gắn các nội dung tuyên truyền theo các chủ điểm, chương trình
hoạt động của Đội vào kế hoạch để tránh việc tuyên truyền đơn điệu không có nội
dung cụ thể khi biết chương trình của năm học có 5 nội dung, khi lên kế hoạch phải
xác định trong từng giai đoạn nội dung nào là chính thì tập trung tuyên truyền.
Ví dụ: Nhân dịp lễ 3/2; 26/3 thì tuyên truyền giáo dục truyền thống Đảng –
Đoàn cho Đội viên nắm. Hay tháng 4, tháng 5 cao điểm về ngày thống nhất đất nước
14


30/4, 06/5 xây dựng nội dung tuyên truyền về ngày môi trường của Việt Nam, thành
lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5; Sinh nhật Bác Hồ19/5…
Vì vậy các Đội Tuyên truyền và các anh chị đoàn viên làm sao có kế hoạch để
phân chia thời gian tuyên truyền các nội dung trên mà không chồng chéo.
Như vậy việc tuyên truyền về phong trào, công tác của Đội phải nắm chắc
chương trình, đồng thời nắm vững thực tiễn của đơn vị để tuyên truyền được các hoạt
động cụ thể của Liên đội.
+ Tuyên truyền thành tích của các cá nhân Đội viên, tập thể chi đội:
Đội viên phải bám sát nhiệm vụ của Liên Đội, cần nắm thông tin thường
xuyên để hàng tuần, tháng có được thông tin tuyên truyền về các tập thể chi đội, cá
nhân Đội viên tích cực tham gia các phong trào như Hũ gạo tình thương, phong trào
học tốt, kế hoạch nhỏ, gương người tốt - việc tốt để các Chi đội thấy được mà phấn
đấu, thi đua nhau để làm.
*. Các phong trào của Đội và các hoạt động của Đội luôn gắn liền với các
nhiệm vụ chính trị của Đảng và Đất nước. Vì vậy các hoạt động tuyên truyền của Đội
phải tham gia tuyên truyền nội dung và hoạt động chính trị xã hội theo từng thời kỳ mà
hoạt động đó đang diễn ra ở trong nước và địa phương.
+ Tổ chức hoạt động tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội:
- Từng thời kỳ và khả năng của Đội Tuyên truyền măng non mà Tổng phụ
trách Đội và Tuyên truyền măng non xây dựng kế hoạch tham gia tuyên truyền các
hoạt động chính trị xã hội và địa phương.
- Nội dung tuyên truyền tùy thuộc vào khả năng của Đội Tuyên truyền như:
Ngày thành lập Đội TNTP hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…
- Tuyên truyền các nhiệm vụ, chính trị, xã hội trọng đại của địa phương khi
được hướng dẫn:
- Tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, các điển hình ở địa phương.
+ Tổ chức hoạt động tuyên truyền các hoạt động có tính chương trình thường
xuyên hoặc đột xuất:
Tổ chức biên tập tài liệu, nội dung và hình thức tuyên truyền để giới thiệu trên
phương tiện thông tin chung như nêu gương người tốt, việc tốt tiêu biểu nhất trong
tuần, tháng hay kết quả hoạt động của các cá nhân, Chi đội đã vận động được bạn bỏ
học trong hè, trẻ 6 tuổi ra lớp 1, chép bài hộ bạn khi bị ốm, gia đình có tang…
b. Hình thức tuyên truyền:
a. Thời gian:
- Sáng 6h30 – 6h45 hàng ngày: Hát nhạc truyền thống.
- Thứ 2 chào cờ theo nghi thức đội ở 2 điểm trường.
- Phân công như sau: Điểm Bình Linh: Giáo viên phụ trách Đội.
- Điểm Láng: Thầy Huỳnh Thanh Hoài.
- Máy móc âm thanh do 2 đồng chí bảo vệ ở 2 điểm phụ trách sắp xếp.
15


- Trình tự của buổi sinh như sau:
- Chào cờ.
- Kể chuyện về Bác.
- Hát múa theo chủ đề (hoặc diễn tiểu phẩm).
- Tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm trong tháng, các cuộc vận động theo
phong trào… Hoặc hái hoa kiến thức 5 - 7 bông ngắn gọn chất lượng.
- Công bố kết quả thi đua, gương người tốt trong tuần tháng.
- Biểu dương khen thưởng các cá nhân tập thể xuất sắc trong các phong trào.
- Nêu ngắn gọn một số nội dung cần làm trong tuần.
- Hiệu trưởng nhận định công tác tuần qua và phương hướng thực hiện thời
gian tới của đơn vị.
- Kết thúc buổi sinh hoạt và chúc sức khỏe học sinh và quí thầy cô.
* Lưu ý: Phải cần có ban giám khảo để tư vấn, nhận xét trung thực, khen
thưởng, biểu dương, chỉ ra những hạn chế, những điểm cần phát huy… Đặc biệt là
phải chu đáo về cơ sở vật chất phục vụ tốt cho các đợt hội diễn… Muốn vậy giáo viên
phụ trách Đội phải lên kế hoạch ngay từ trong hè để tham mưu với Ban giám hiệu, Hội
Cha, mẹ học sinh để trang bị một số cơ sở vật chất thiết yếu để phục vụ cho phong trào
như máy móc, âm thanh, ánh sáng, điện, nước dụng cụ cần thiết để hóa trang…
4. Kết quả của đề tài:
* Từ những buổi sinh hoạt dưới cờ mà đơn vị đã mạnh dạng đổi mới về mặt nội
dung và hình thức như: hội diễn, hội thi, các nội dung tuyên truyền giáo dục được
thường xuyên liên tục trong năm học qua đã đạt được kết quả như sau:
Năm học 2013 – 2014
Năm học 2014 - 2015
- Người tốt, việc tốt cả năm học có 206 - Đến tháng 03/2015 người tốt, việc tốt có
gương.
292 gương.
- Tìm hiểu truyền thống nhà trường, địa - Tìm hiểu truyền thống nhà trường, địa
phương trong năm: Chỉ đạt 52%.
phương trong năm: Đạt 96%.
- Biết ý nghĩa và thuộc 5 điều Bác Hồ dạy - Biết ý nghĩa và thuộc 5 điều Bác Hồ dạy
năm học 2013 – 2014: đạt 86%.
năm học 2014 – 2015: đạt 100%.
- 100% Chi đội đăng ký học tập và làm - 100% Chi đội đăng ký học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
năm qua đạt kết quả: 93.2%.
Xét HKI đạt 100% sữa đổi những khuyết
điểm cá nhân.
- Phong trào nói lời hay làm việc tốt có: - Phong trào nói lời hay làm việc tốt đến
77 gương.
cuối HKI: 126 gương,
- Hủ gạo tình thương gửi bệnh viện: 60kg - Hủ gạo tình thương gửi bệnh viện:
100kg
- Viết thư gửi bộ đội: 72 lá thư
- Viết thư gửi bộ đội: Được hướng dẫn có
chất lượng 136 lá .
16


- Tặng quà học sinh nghèo: 20 suất

- Tặng quà học sinh nghèo: 30 suất.+ 01
suất gia đình chính sách.
- Kế hoạch nhỏ: 21 kg đĩa CD cũ
- Kế hoạch nhỏ: 33 kg đĩa vượt chỉ tiêu
qui định.
- Chưa đạt giải trong hội thi “Ý tưởng trẻ - Đạt đạt giải khuyến khích Hội thi “Ý
thơ” .
tưởng trẻ thơ” vòng toàn quốc.
- Công trình măng non: Trị giá - Công trình măng non: Trị giá
1.500.000đ của toàn Liên đội
3.900.000đ toàn Liên đội.
Trên đây là một số nội dung mà các buổi sinh hoạt dưới cờ đã làm được trong
năm học 2014 – 2015 của Liên đội trường Tiểu học Bình Linh đã mạnh dạn tổ chức lại
cách làm việc của buổi sinh hoạt dưới cờ sao cho hiệu quả nhất và phù hợp với điều
kiện của thực tế ở Liên đội. Chất lượng hoạt động của các Chi đội và Liên đội có nhiều
chuyển biến rõ rệt, Đội viên hăng hái hơn trong các hoạt động của Liên đội.
5. Phạm vi áp dụng:
- Đang áp dụng tại Liên đội trường TH Bình Linh, huyện Dương Minh Châu.
- Thảo luận, trao đổi thực hiện với câu lạc bộ phụ trách Đội huyện Dương Minh
Châu.
III. KẾT LUẬN:
1. Bài học kinh nghiệm:
Để nâng cao chất lượng của buổi sinh hoạt dưới cờ sao cho có hiệu quả nhẹ
nhàng, sinh động thu hút được tất cả các em thì chúng ta cần:
- Biết được thực trạng của các buổi sinh hoạt của những năm trước đó hoạt động
có những mặt ưu, mặt tồn tại yếu kém từ đó ta mới tìm tra giải pháp khác qua thực tế ở
những Liên đội mạnh trong huyện, tỉnh cùng với tài liệu, sách báo, tạp chí để chúng ta
có một định hướng chiến lược xây dựng kế hoạch đầu năm sau cho phù hợp với đặc
điểm tình hình của đơn vị mà lại có hiệu quả giáo dục cao. Xem công tác tham mưu,
cố vấn là vấn đề quan trọng để các cá nhân, Ban Ngành Đoàn thể trong nhà trường hỗ
trợ tốt cho phong trào và công tác Đội, lôi cuốn được sự đồng tình ủng hộ của các lực
lượng trong nhà trường.
- Ngoài ra, chúng ta phải hình thành được tinh thần cộng đồng, trách nhiệm vì
công việc chung để cho các em những lí tưởng, ước mơ hoài bảo tốt đẹp, có những kĩ
năng sống cần thiết và tính sáng tạo trong công việc để phát huy hơn nữa năng lực sẵn
có đó. Tạo điều kiện để các em tự khẳng định mình trong học tập cũng như công tác
Đội để các em thấy được uy tín của mình trước tập thể mà phát huy hết vai trò tự quản
trong công việc.
- Hoạt động Đội thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ rất quan trọng nó góp phần
không nhỏ trong việc hình thành nhân cách học sinh Tiểu học. Thông qua các hoạt
động vui chơi, hát múa, các mẫu chuyện về Bác, diễn kịch, hội thi, hội thao hái hoa
17


kiến thức… nhằm phát triển toàn diện nhân cách con người mới trong thời đại mới,
góp phần vào công tác xã hội và chính trị vừa sức với đặc điểm lứa tuổi của các em để
các em phát triển tiếp theo sau này.
2. Hướng phổ biến áp dụng đề tài:
Trên đây là giải pháp thực tế cải tiến lại nội dung và hình thức của buổi sinh hoạt
dưới cờ ở Liên đội trường Tiểu học Bình Linh đề tài này giúp Tôi đạt được kế hoạch
đề ra trong công tác Đội đồng thời được các đồng chí phụ trách Đội trong cụm cùng
thực hiện đạt kết quả rất khả quan.
3. Hướng nghiên cứu đề tài:
Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp đề tài và thực hiện giải pháp này trong những năm
học tới, đồng thời giới thiệu cho các đồng nghiệp trong câu lạc bộ phụ trách Đội cùng
thực hiện. Rất mong được các đồng nghiệp đóng góp chân thành để đề tài được hoàn
chỉnh hơn.
Chà Là, ngày 12 tháng 03 năm 2015
Người thực hiện
Hà Văn Chí
Nguyễn Văn Minh

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Người phụ trách cần biết
2. Tài liệu tập huấn Đội năm 2007
3. Kỹ năng hoạt động Đội Thanh thiếu niên Tập 1, Tập 2
4. Tạp chí Tổng phụ trách

18


MỤC LỤC
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
1. Lý do chọn đề tài ...........................................................................................Trang 1
2. Mục đích nghiên cứu:....................................................................................Trang 1
3. Đối tượng nghiên cứu....................................................................................Trang 1
4. Phạm vi nghiên cứu........................................................................................Trang 2
5. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................. Trang 2
6. Giả thuyết khoa học...................................................................................... Trang 2
II. NỘI DUNG:
1. Cơ sở lý luận..................................................................................................Trang 3
2. Cơ sở thực tiễn...............................................................................................Trang 3
3. Nội dung vấn đề............................................................................................ Trang 4
4. Kết quả của đề tài....................................................................................…Trang 15
III. KẾT LUẬN:
1. Bài học kinh nghiệm:..................................................................................Trang 16
2. Hướng phổ biến áp dụng đề tài:..................................................................Trang 16
3. Hướng nghiên cứu tiếp đề tài:.....................................................................Trang 16

19


NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
1. Nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học trường:
- Nhận xét:............................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- Xếp loại:..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học Phòng Giáo dục và Đào
tạo:
- Nhận xét:............................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
20


.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- Xếp loại:..............................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. Nhận xét, đánh giá của Hội đồng Khoa học ngành Giáo dục và Đào
tạo:
- Nhận xét:............................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
- Xếp loại:..............................................................................................................
.....................................................................................................................................

21x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×