Tải bản đầy đủ

Ke hoach giang day TH10

KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y m«n tin häc 10
Tiết/
Tuần
1/1

Tiết
mỗi bài
1

Tên bài dạy

2/1
3/2

2

Thông tin và dữ liệu

4/2

1


BT và thực hành 1

5/3
6/3

2

Giới thiệu về máy tính

CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA TIN HỌC
Nội dung chính
Mục tiêu

Tin học là một ngành - Sự hình thành và phát triển
khoa học
của tin học.
- Đặc tính và vai trò của máy
tính điện tử.
- Thuật ngữ Tin học.

Kiến thức:
- Biết Tin học là một ngành khoa học: có
đối tượng, có nội dung và phương pháp
nghiên cứu riêng. Biết máy tính vừa là đối
tượng nghiên cứu vừa là công cụ.
- Biết được sự phát triển mạnh mẽ của Tin
học do nhu cầu của xã hội.
- Biết các đặc trưng ưu việt của máy tính.
- Biết được một số ứng dụng của Tin học và
máy tính điện tử trong các hoạt động của
đời sống.
- Khái niệm thông tin và dữ Kiến thức:
- Biết khái niệm thông tin, lượng thông tin,
liệu.
các dạng thông tin, mã hóa thông tin cho
- Đơn vò đo lượng thông tin.
máy tính.
- Các dạng thông tin.
- Mã hóa thông tin trong máy - Biết các dạng biểu diễn thông tin trong

máy tính.
tính.
- Biểu diễn thông tin trong - Hiểu đơn vò đo thông tin là bit và các đơn
vò bội của bit.
máy tính.
- Biết các hệ đếm cơ số 2, 16 trong biểu
diễn thông tin.
Kỹ năng: Bước đầu mã hóa được thông tin
đơn giản thành dãy bit.
Làm quen với thông tin và mã hóa thông
tin.
- Khái niệm hệ thống tin học. Kiến thức:
- Sơ đồ cấu trúc của 1 máy - Biết chức năng các thiết bò chính của máy
tính.
tính.
- Biết máy tính làm việc theo nguyên lý J.
- Bộ xử lý trung tâm
Von Neumann.
- Bộ nhớ trong
Kỹ năng: Nhận biết được các bộ phận chính
- Bộ nhớ ngoài
của máy tính.

Ghi chú
Lấy các ví dụ về ứng dụng Tin
học trong đời sống thường
ngày.

Vẽ lược đồ khái quát của kiến
trúc máy tính để giải thích.
GV chỉ dẫn các bộ phận của
máy tính tại phòng máy.

Trang 16


- Thiết bò vào
- Thiết bò ra
- Hoạt động của máy tính.
7/4
8/4
9/5
10/5
11/6
12/6

1
5

BT và thực hành 2
Bài toán và thuật toán

13/7
14/7
15/8
16/8

2

Bài tập

1
1

Kiểm tra 1 tiết (LT)
Ngôn ngữ lập trình

17/9

1

Giải bài toán trên máy
tính điện tử

18/9

1

Phần mềm máy tính

Các ứng dụng của Tin
học

- Khái niệm bài toán.
- Khái niệm thuật toán.
- Một số ví dụ về thuật toán.

Làm quen với máy tính
Kiến thức:
- Biết khái niệm bài toán và thuật toán, các
tính chất của thuật toán.
- Hiểu cách biểu diễn thuật toán bằng sơ đồ
khối và bằng liệt kê các bước.
- Hiểu một số thuật toán thông dụng.
Kỹ năng: Xây dựng được thuật toán giải
một số bài toán đơn giản bằng sơ đồ khối
đặc biệt kê các bước.

Trình bày thuật toán giải 1 số
bài toán đơn giản như tìm ước
chung lớn nhất của 2 số tự
nhiên, kiểm tra 1 số tự nhiên
là số nguyên tố hay không, tìm
kiếm và sắp xếp 1 dãy số
nguyên.
Nên đưa 1 số vd gần gũi với
HS để mô phỏng cho các thuật
toán.

SBT trang 18, 19, 20.

Kiến thức:
- Ngôn ngữ máy
Biết được khái niệm ngôn ngữ máy, hợp
- Hợp ngữ
ngữ và ngôn ngữ bậc cao.
- Ngôn ngữ bậc cao
Kiến thức:
- Xác đònh bài toán
- Lựa chọn hoặc thiết kế Biết các bước cơ bản khi tiến hành giải
toán trên máy tính, xác đònh bài toán, xây
thuật toán
dựng và lựa chọn thuật toán, lựa chọn cấu
- Viết chương trình
trúc dữ liệu, viết chương trình, hiệu chỉnh,
- Hiệu chỉnh
đưa ra kết quả và hướng dẫn sử dụng.
- Viết tài liệu
Kiến thức:
- Phần mềm hệ thống
Biết khái niệm phần mềm máy tính
- Phần mềm ứng dụng
Phân biệt được phần mềm hệ thống và
phần mềm ứng dụng
- Giải các bài toán khoa học Kiến thức:
Biết được ứng dụng chủ yếu của tin học
kỹ thuật
trong các lónh vực đời sống xã hội.
- Hỗ trợ việc quản lý
Biết rằng có thể sử dụng một số chương
- Tự động hóa và điều khiển
trình ứng dụng để nâng cao hiệu quả học
- Truyền thống
- Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, tập, làm việc và giải trí.

Ghi nhớ việc cần dòch từ ngôn
ngữ bậc cao, hợp ngữ sang
ngôn ngữ máy.
Lấy nd thực tế để minh họa.
Ghi nhớ các bước trên có thể
lặp lại nhiều lần.

Kể được các loại phần mềm
ứng dụng.
Lấy các ứng dụng Tin học

Trang 17


19/10

Tin học và xã hội

20/10
21/10

Bài tập

22/11

văn phòng
- Trí tuệ nhân tạo
- Giáo dục
- Giải trí
- Ảnh hưởng của tin học đối
với sự phát triển của xã hội
- Xã hội tin học hóa
- Văn hóa và pháp luật trong
xã hội tin học hóa

trong trường, ở đòa phương để
minh họa.

Kiến thức:
Biết được ảnh hưởng của tin học đối với sự
phát triển của xã hội.
Biết được những vấn đề thuộc văn hóa và
pháp luật trong xã hội tin học hóa.
Thái độ:
Có hành vi và thái độ đúng đắn về những
vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng
máy tính.
SBT trang 29

CHƯƠNG II: HỆ ĐIỀU HÀNH
Kiến thức:
Khái niệm về hệ điều - Khái niệm về hệ điều hành
hành
- Các chức năng và thành Biết được khái niệm hệ điều hành.
Biết chức năng và các thành phần chính
phần của hệ điều hành
của HĐH.
- Phân loại hệ điều hành

23/11
24/12

Tệp và quản lý tệp

- Tệp và thư mục
- Hệ thống quản lý tệp

25/12
26/13

Giao tiếp với hệ điều - Nạp hệ điều hành
hành và xử lý tệp
- Cách làm việc với HĐH
- Ra khỏi hệ thống

Kiến thức:
Hiểu khái niệm tệp và quy tắc đặt tên tệp.
Hiểu khái niệm thư mục, cây thư mục.
Kỹ năng:
Nhận dạng được tên tệp, thư mục, đường
dẫn.
Đặt được tên tệp, thư mục.
Kiến thức:
Hiểu được quy trình nạp HĐH, làm việc với
HĐH và ra khỏi hệ thống.
Hiểu được các thao tác xử lý: sao chép,
xóa, đổi tên tệp, tạo và xóa thư mục.
Kỹ năng:
Thực hiện được 1 số lệnh thông dụng.
Thực hiện được các thao tác với tệp và thư

Nên giới thiệu 1 số điều luật,
nghò đònh về bản quyền, chống
tội phạm Tin học của nước ta.

Không gắn cứng vào 1 HĐH
cụ thể nào, mà trình bày
những nguyên lý chung.
HĐH được xét dưới góc độ
người sử dụng.
Cần xây dựng các bài thực
hành và tổ chức thực hiện tại
phòng máy để HS đạt được
những kỹ năng theo y/c.

Thực hành trên HĐH cụ thể là
Windows.
Phân biệt các cách giao tiếp
khác nhau.
Nêu những vấn đề cốt lõi nhất
về tệp và quản lý tệp mà 1
HĐH nào cũng phải có.

Trang 18


mục: tạo, xóa, di chuyển, đổi tên thư mục
và tệp.
27/13
28,29/14
30/15
31/15
32,33/16
34,35/17
36/18

37/18
38/19

1,2/1

3,4/2

5/3
6/3
7/4

Bài tập
BT và thực hành 3
BT và thực hành 4
Kiểm tra 1 tiết LT
Ôn tập HKI
BT và thực hành 5
Một số Hệ điều hành - HĐH MS-DOS
thông dụng
- HĐH WINDOWS
- Các HĐH UNIX và LINUX

Làm quen với hệ điều hành
Giao tiếp với hệ điều hành Windows

Thao tác với tệp và thư mục
Kiến thức:
Biết lòch sử phát triển của HĐH.
Biết 1 số đặc trưng cơ bản của 1 số HĐH
hiện nay.

Thi Học kỳ I
Rút kinh nghiệm thi
HKI
CHƯƠNG III: SOẠN THẢO VĂN BẢN
Khái niệm về soạn Các chức năng chung của hệ Kiến thức:
Biết các chức năng chung của hệ soạn thảo
thảo văn bản
soạn thảo văn bản
Một số quy ước trong việc gõ văn bản.
Biết các đơn vò xử lý trong văn bản (ký tự,
văn bản
Chữ Việt trong soạn thảo văn từ, câu, dòng, đoạn, trang)
Biết các vấn đề liên quan đến soạn thảo
bản
văn bản tiếng Việt.
Làm
quen
với Màn hình làm việc của Word Kiến thức:
Microsoft Word
Kết thúc phiên làm việc với Biết màn hình làm việc của Word.
Hiểu các thao tác soạn thảo văn bản đơn
Word
giản: mở tệp, gõ văn bản, ghi tệp.
Soạn thảo văn bản đơn giản
Kỹ năng:
Thực hành được việc soạn thảo văn bản
đơn giản.
Thực hiện được các thao tác mở tệp, đóng
tệp, tạo tệp mới, ghi tệp văn bản.
Bài tập
BT và thực hành 6
Làm quen với MS Word
Kiến thức:
Đònh dạng văn bản
Đònh dạng kí tự
Hiểu khái niệm, các thao tác đònh dạng ký
Đònh dạng đoạn văn bản

Trang 19


Đònh dạng trang
8/4, 9/5
10/5

BT và thực hành 7
Một số chức năng khác

11/6

Các công cụ trợ giúp
soạn thảo

12/6
13, 14/7
15/8
16/8

Bài tập
BT và thực hành 8
Kiểm tra Thực hành
Tạo và làm việc với
bảng

17/9
18/9,
19/10

Bài tập
BT và thực hành 9

20/10,
21/11

Mạng máy tính

22/11,
23/12

Mạng thông tin toàn
cầu Internet

Đònh dạng kiểu danh sách
Ngắt trang và đánh số trang
In văn bản

Tìm kiếm và thay thế
Gõ tắt và sửa lỗi

tự và đònh dạng văn bản.
Đònh dạng văn bản
Kiến thức:
Hiểu đònh dạng trang văn bản, danh sách
liệt kê, chèn số thứ tự trang.
Biết cách in văn bản.
Kỹ năng: đònh dạng được văn bản theo
mẫu.
Kiến thức:
Biết khái niệm và các thao tác tìm kiếm và
thay thế.
Kỹ năng: Thực hiện được tìm kiếm và thay
thế 1 từ hay 1 câu.

Cần xây dựng các bài thực
hành và tổ chức thực hiện tại
phòng máy để HS đạt được
những kỹ năng theo y/c.

Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo
Tạo bảng
Các thao tác với bảng

Kiến thức:
Biết các thao tác: tạo bảng, chèn, xóa, tách,
gộp các ô, hàng và cột.
Biết soạn thảo và đònh dạng bảng.
Kỹ năng: Thực hiện được tạo bảng, các
thao tác trên bảng, soạn thảo văn bản trong
bảng.

Nêu những trường hợp sử dụng
bảng trong soạn thảo.
Cần xây dựng các bài thực
hành và tổ chức thực hiện tại
phòng máy để HS đạt được
những kỹ năng theo y/c.

Bài tập và thực hành tổng hợp
CHƯƠNG IV: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
Kiến thức:
Mạng máy tính là gì
Phương tiện và giao thức Biết nhu cầu mạng máy tính trong lónh vực
truyền thông của mạng máy truyền thông.
Biết khái niệm mạng máy tính.
tính
Biết 1 số loại mạng máy tính.
Phân loại mạng máy tính
Các mô hình mạng
Kiến thức:
Internet là gì
Kết nối Internet như thế nào? Biết khái niệm mạng thông tin toàn cầu
Các máy tính trong Internet Internet và lợi ích của nó.

Nên trình bày các thành phần
chính trong mạng máy tính kết
hợp với giáo cụ trực quan
(thiết bò vật lý hoặc tranh vẽ
minh họa)
Nêu các ưu, nhược điểm của
các kết nối.

Trang 20


giao tiếp với nhau bằng cách
nào?

24/12,
25/13

26/14
27/14,
28/15
29/15
30/16
31/16,
32/17
33/17,
34/18
35/18

Một số dòch vụ cơ bản
của Internet

Biết các phương thức kết nối thông dụng
với Internet.
Biết sơ lược cách kết nối các mạng trong
Internet.
Tổ chức và truy cập thông tin Kiến thức:
Tìm kiếm thông tin trên Biết khái niệm trang Web, Website.
Biết chức năng trình duyệt Web.
Internet
Biết các dòch vụ: tìm kiếm thông tin, thư
Thư điện tử
điện tử.
Vấn đề bảo mật thông tin
Kỹ năng:
Sử dụng được trình duyệt Web.
Thực hành được tìm kiếm thông tin trên
Internet.
Thực hành được việc gửi và nhận thư điện
tử.

BT và thực hành 10

Sử dụng trình duyệt Internet Explorer

Kiểm tra 1 tiết TH
Ôn tập
BT và thực hành 11

Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin

Cần xây dựng các bài thực
hành và tổ chức thực hiện tại
phòng máy để HS đạt được
những kỹ năng theo y/c.
Tùy theo đk của từng đòa
phương có thể gthiệu cho HS
biết cách tạo trang Web đơn
giản.

Bài tập
Thi Học kỳ II

Trang 21x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×