Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác thẩm định DAĐT vay vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
Đề tài: “Hoàn thiện công tác thẩm định DAĐT vay vốn đối với
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Sở giao dịch Ngân hàng
TMCP Ngoại thương Việt Nam”

Hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Hồng Minh
Học viên thực hiện: Lê Trung Kiên


LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

 Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) có vai trò quan trọng và sự cần thiết giúp các
doanh ngiệp tiếp cận nguồn vốn vay.
 Trên cơ sở nhận thức được tầm quan trọng của công tác thẩm định DAĐT vay
vốn và mong muốn góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp phát triển của Sở Giao Dịch
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam em chọn đề tài:
“ Hoàn thiện công tác thẩm định DAĐT vay vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ
và vừa tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam”.


Kết cấu luận văn

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài hoàn thiện công
tác thẩm định DAĐT tại Ngân hàng và sự cần thiết của đề tài.
Chương 2: Lý luận về DAĐT và thẩm định DAĐT vay vốn đối
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại.
Chương 3: Thực trạng công tác thẩm định DAĐT vay vốn đối với
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại SGD Ngân hàng TMCP Ngoại
thương Việt Nam.
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định DAĐT vay
vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại SGD Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam.


CHƯƠNG 2
LÝ LUẬN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY
VỐN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Tổng quan về các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Tổng quan về dự án đầu tư
Thẩm định dự án đầu tư tại NHTM
Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định dự án đầu tư tại NHTM


Tổng quan về dự án đầu tư
Khái niệm đầu tư và dự án đầu tư
Vai trò của dự án đầu tư
Chu trình của dự án đầu tư
Yêu cầu của dự án đầu tư


Thẩm định dự án đầu tư tại NHTM

Khái niệm thẩm định DAĐT của NHTM
Vai trò của thẩm định DAĐT đối với các NHTM
Yêu cầu đối với cán bộ làm công tác thẩm định DAĐT
Phương pháp tiến hành và công cụ thẩm định DAĐT
Nội dung của thẩm định DAĐT


CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC THẨM
ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHTM

 Các nhân tố bên trong ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định DAĐT:
 Đội ngũ cán bộ
 Quy trình, phương pháp và chỉ tiêu thẩm định
 Thông tin
 Tổ chức điều hành
 Cơ sở vật chất của NH
 Các nhân tố bên ngoài :
 Thông tin từ phía chủ đầu tư
 Môi trường kinh tế - xã hội
 Các nhân tố khác: Cơ chế chính sách; những rủi ro bất khả kháng như
thiên tai, địch họa


CHƯƠNG 3
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
NHỎ VÀ VỪA TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Khái quát về Sở Giao Dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Thực trạng công tác thẩm định DAĐT vay vốn đói với các doanh
nghiệp nhỏ và vừa tại SGD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Đánh giá công tác thẩm định DADT tại SGD


Khái quát về Sở Giao Dịch Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam
Giới thiệu tổng quan về SGD ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Tình hình hoạt động của SGD Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Hoạt động huy động vốn
Hoạt động sử dụng vốn
 Kết quả kinh doanh của SGD ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam


Thực trạng công tác thẩm định DAĐT vay vốn đói với các
doanh nghiệp nhỏ và vừa tại SGD Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt Nam
Đặc điểm các dự án vay vốn của doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
trong mối quan hệ với công tác thẩm định của Ngân hàng
 Quy trình thẩm định DAĐT vay vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ và
vừa tại SGD
 Nội dung thẩm định DAĐT vay vốn đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
tại SGD


QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
Khách hàng nộp hồ sơ vay vốn

Khách hàng nộp
hồ sơ đã sửa đổi

Yêu cầu
bổ sung

Cán bộ thẩm định tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ
hồ sơ vay vốn của khách hàng

Thẩm định lại

Khảo sát tính xác thực về thông tin của khách hàng
và dự án do khách hàng cung cấp từ các nguồn
khác nhau

Tiến hành thẩm định chủ đầu tư và dự án

Lập báo cáo thẩm định và trình lên trưởng phòng
Đầu tư dự án

Trình báo cáo thẩm định lên Giám Đốc SGD

Phê duyệt

Tái thẩm định, trình lên Phó
Tổng GĐ rủi ro của VCB


Những đặc điểm cơ bản của các doanh nghiệp nhỏ và vừa:
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thuộc nhiều thành
phần kinh tế với nhiều hình thức tổ chức doanh nghiệp
Là những doanh nghiệp có quy mô vốn và lao động nhỏ,
Khả năng quản lý hạn chế:
Trình độ tay nghề của người lao động thấp. .
Khả năng về công nghệ thấp .
Khả năng tiếp cận thị trường kém,
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận nguồn vốn ngân
hàng


Nội dung thẩm định DAĐT vay vốn đối với
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại SGD

Thẩm định khách hàng vay vốn
Thẩm định dự án đầu tư vay vốn
Thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay


Phương pháp thẩm định DAĐT vay vốn đối với
các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thẩm định theo trình tự
Phương pháp so sánh, đối chiếu các chỉ tiêu
Phương pháp phân tích độ nhạy
Phương pháp dự báo
Phương pháp triệt tiêu rủi ro


DỰ ÁN TRÌNH BÀY LÀM VÍ DỤ MINH HỌA: DỰ ÁN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
HANEL P&T

Việc thẩm định dự án đã tuân theo quy trình thẩm định,
nội dung thẩm định và phương pháp thẩm định theo yêu cầu
của Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam


Hiệu quả thực hiện công tác thẩm định DAĐT
Số lượng các dự án vay vốn đã được thẩm định tại SGD giai đoạn 2011-2013
Năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Số lượng dự án từ chối cho vay

3

8

12

Số lượng dự án được duyệt cho vay

26

22

22

Tổng số dự án thẩm định

29

30

34

2012

2013

Chỉ tiêu

Kết quả hoạt động cho vay theo DAĐT năm 2011-2013
Năm
Chỉ tiêu
Tổng dư nợ
Dư nợ cho vay theo DAĐT

2011
18337,53

19022,33

26241,29

347,56

373,2

407,08

1,89

1,96

1,55

2,47

2,83

2,03

Dư nợ cho vay theo DAĐT/Tổng dư nợ (%)
Nợ quá hạn cho vay theo DAĐT/Tổng dư nợ cho vay theo
DAĐT (%)

Tỉ lệ dự án triển khai thành công của SGD giai đoạn 2011-2013
Năm
2011

2012

2013

Dự án triển khai thành công

24

8

22

Dự án triển khai không thành công

5

22

12

Tổng số Dự án triển khai

29

30

34

Chỉ tiêu


Đánh giá công tác thẩm định DADT tại SGD
 Những thành công và hạn chế trong công tác thẩm định
DAĐT
 Về nội dung thẩm định dự án
 Về qui trình thẩm định dự án
 Về phương pháp thẩm định dự án


Nguyên nhân gây nên những hạn chế trong công tác
thẩm định DAĐT tại SGD
 Nguyên nhân chủ quan:
• Nhân tố con người
• Cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ công tác thẩm định
• Quá trình thu thập và xử lý thông tin
 Nguyên nhân khách quan
• Thông tin thu thập từ khách hàng và bên ngoài được không đầy đủ
và thiếu chính xác.
• Cơ chế chính sách và hệ thống pháp luật của Nhà nước.
• Sự biến động của nền kinh tế vĩ mô.
• Sự liên kết và hợp tác giữa các ngân hàng chưa tốt.
• Trình độ năng lực của chủ đầu tư trong công tác lập và quản lý dự án
còn hạn chế.


CHƯƠNG 4
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH
DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA SGD NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
 Định hướng phát triển chung của Sở giao dịch
 Định hướng hoạt động tín dụng và công tác thẩm định DAĐT của SGD
o Hoạt động tín dụng
o Công tác thẩm định dự án đầu tư
 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại SGD Ngân hàng
TMCP Ngoại Thương Việt Nam


Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư
tại SGD Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
 Cải tiến nội dung thẩm định.
 Phân chia trách nhiệm cụ thể của các phòng, ban trong qui trình thẩm
định DAĐT
 Sử dụng linh hoạt phương pháp thẩm định
 Hoàn thiện công tác thu thập thông tin và trang thiết bị phục vụ cho
công tác thẩm định
 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phục vụ cho công tác thẩm định
 Tăng cường hợp tác và học tập kinh nghiệm của các TCTD trên lĩnh
vực thẩm định DAĐT
 Phát triển các dịch vụ tư vấn cho khách hàng


Một số kiến nghị


Đối với Chính phủ và các bộ ngành liên quanĐối với Ngân hàng Nhà nướcĐối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamĐối với các chủ thể vay vốnĐối với các hiệp hội và CIC


Xin trân trọng cảm ơn!
Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ,
các Quý Thầy, Quý Cô và các bạn
đã lắng nghe!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×