Tải bản đầy đủ

Kế hoạch thử nghiệm bấc thấm ngang cho đường cao tốc

Thử Nghiệm Bấc Thấm Ngang: EX-9
Kế hoạchThử nghiệm

KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM BẤC THẤM NGANG
Dự án: Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc theo Thông báo số 85/TB.TCT ngày
15/06/2009 về việc thử nghiệm bấc thấm ngang, Tổ NCXLĐY đã trao đổi với Ban Điều
hành HN-HP về các công việc chuẩn bị cho công tác thử nghiệm. Ban ĐH đã trao đổi
với nhà thầu về việc lựa chọn đoạn thử nghiệm và các việc liên quan để triển khai thử
nghiệm vật liệu bấc thấm ngang tại gói thầu EX9. Dưới đây là đề xuất của Tổ NCXLĐY
về kế hoạch thử nghiệm loại vật liệu này.
I.

MỤC TIÊU THỬ NGHIỆM
(i)

Đánh giá khả năng sử dụng bấc thấm ngang (BTN) thay cho lớp đệm cát
thoát nuớc khi gia cố nền đất yếu bằng các phương pháp thoát nước thẳng
đứng (đánh giá cả về kinh tế và kỹ thuật);

(ii)


Thu thập các kết quả định lượng (nếu có thể) về khả năng thoát nước của vật
liệu, làm cơ sở đưa ra các khuyến cáo cho việc kiểm tra trong quá trình thi
công và nghiệm thu BTN;

(iii)

Hoàn chỉnh dự thảo “Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu bấc thấm
ngang” để cung cấp cho Tư vấn thiết kế kiểm tra và đưa vào Quy định kỹ
thuật của Dự án và trình các cơ quan chức năng (nếu cần thiết).

II.

NỘI DUNG

2.1

Các thông số chính của đoạn thử nghiệm
• Vị trí thử nghiệm: đoạn lý trình km94+340m - km94+440m được chia ra hai phân
đoạn: phân đoạn tham chiếu (km94+340m đến km94+390m), và phân đoạn thử
nghiệm (km94+390m đến km94+440m). Hai phân đoạn thi công đồng thời.
• Tình trạng hiện tại của đoạn: Đã bóc đất hữu cơ và trải cát đen; chuẩn bị thi
công PVD.
• Thời gian thi công: Ngay sau khi phê duyệt. Phấn đấu khởi công trong tháng
8/2009.
• Đơn vị chủ trì: Tổ NCXLĐY.
• Đơn vị phối hợp: Ban ĐH HN-HP, Ban Kỹ thuật.
• Đơn vị thi công và quan trắc: Nhà thầu Sơn Đông (Nhà thầu Gói thầu số 9).
• Đơn vị giám sát thi công và quan trắc: Tư vấn Giám sát gói thầu số 9. Mời Bộ
GTVT và Hội đồng nghiệm thu nhà nước tham gia quan sát.
• Đơn vị cung cấp vật tư: Nhà thầu chủ động liên hệ mua vật tư theo tiêu chuẩn
thiết kế.
• Nguyên tắc thanh toán: Thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng thực hiện.

2.2

Thiết kế đoạn thử nghiệm
• Chọn loại BTN và khoảng cách BTN phù hợp với sơ đồ bố trí PVD.
• Lập sơ đồ bố trí BTN.


1


Thử Nghiệm Bấc Thấm Ngang: EX-9
Kế hoạchThử nghiệm
• Mặt cắt ngang bố trí thiết bị quan trắc trên đoạn thử nghiệm và đoạn tham
chiếu.
Về chi tiết thiết kế xin xem ở bản Thuyết minh thiết kế, về mặt bằng bố trí xin xem
ở các bản vẽ.
2.3

Tài liệu hướng dẫn thi công BTN
Trước mắt xây dựng một tài liệu gọi là “Hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu
bấc thấm ngang – Dự thảo” làm cơ sở để thực hiện. Sau này khi triển khai toàn dự
án sẽ phối hợp với Tư vấn Thiết kế hoàn chỉnh để lập thành “Hướng dẫn thiết kế, thi
công và nghiệm thu bấc thấm ngang” để đưa vào Qui định kỹ thuật của Dự án và
trình bộ GTVT phê duyệt (nếu cần thiết).

2.4

Quan trắc
Trong thời gian đắp nền cần có quan trắc thường xuyên của Nhà thầu dưới sự giám
sát của Tư vấn giám sát và Tổ NCXLĐY. Sẽ mời bộ GTVT và Hội đồng Nghiệm thu
Nhà Nước tham quan hiện trường để xác nhận. Hiệu quả thoát nước của BTN trên
đoạn thử nghiệm sẽ được so sánh với đoạn tham chiếu (km94+340m đến 94+390m)
sử dụng cát hạt thô.
Việc bố trí thiết bị quan trắc, chế độ quan trắc, cách thức thu thập và sử dụng số liệu
quan trắc cũng như dự kiến kết quả đạt được được miêu tả trong “Kế hoạch quan
trắc thử nghiệm bấc thấm ngang” kèm theo.

III.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
(i)Chủ đầu tư


Tổ NCXLĐYLập Hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho đoạn thử nghiệm;Xây dựng Hướng dẫn thi công và nghiệm thu bấc thấm ngang (dự thảo);Điều hành quá trình thi công và quan trắc. Tổng hợp và báo cáo kết quả.Ban Điều hànhThương thảo với nhà thầu về thay đổi TKKT. Giải quyết các việc liên quan
đến thay đổi khối lượng và giá trị của gói thầu;Điều phối liên lạc giữa các bên trong quá trình thử nghiệm, đặc biệt là về
tiến độ triển khai đoạn thử nghiệm;Giải quyết các việc về tạm ứng và thanh quyết toán với nhà thầu.Ban Kỹ thuậtThẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật đoạn thử nghiệm;Làm việc với bộ GTVT trong quá trình thử nghiệm;Triển khai các thủ tục trình phê duyệt Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm
thu bấc thấm ngang.Ban Kế hoạchThẩm tra dự toán đoạn thử nghiệm do Nhà thầu lập.

2


Thử Nghiệm Bấc Thấm Ngang: EX-9
Kế hoạchThử nghiệm
(ii)Tư vấn thiết kế


Tham gia giám sát và đánh giá kết quả để nếu thành công sẽ đưa vào áp
dụng cho thiết kế trên toàn tuyến.

(iii)Tư vấn Giám sát


Chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện các thủ tục về các khối lượng phát sinh do thay
đổi thiết kế kỹ thuật đoạn thử nghiệm. Kiểm tra, giám sát, và nghiệm thu khối
lượng phát sinh và trình Chủ đầu tư phê duyệt.Giám sát chặt chẽ việc thi công bấc thấm đứng theo Quy định kỹ thuật của
gói thầu EX-9, và bấc thấm ngang trên đoạn thử nghiệm theo “Hướng dẫn
thi công và nghiệm thu bấc thấm ngang” kèm theo;Phối hợp với Tổ NCXLĐY trong quá trình quan trắc đoạn thử nghiệm;Báo cáo Chủ đầu tư các chi tiết về loại vật liệu, trình tự và biện pháp thi
công bấc thấm đứng và bấc thấm ngang, các quan trắc lún và thoát nước cố
kết, làm cơ sở để đánh giá hiệu quả thử nghiệm.

(iv)Nhà thầu


Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán cho đoạn thử nghiệm và trình tư vấn
giám sát kiểm tra trước khi trình Chủ đầu tư phê duyệt;Lập tiến độ thi công trên cơ sở kế hoạch thử nghiệm của Chủ đầu tư và tiến
độ thi công chung của gói thầu.Mua vật tư (BTN, cát đen) và các thiết bị quan trắc cho đoạn thử nghiệm;Triển khai thi công đoạn thử nghiệm và đoạn tham chiếu cùng các thiết bị
quan trắc theo quy định kỹ thuật của gói thầu EX-9 hà hướng dẫn thi công
bấc thấm ngang;Thực hiện công tác quan trắc (lún và chuyển vị ngang của nền) theo kế
hoạch quan trắc được duyệt kèm theo;
Tổ NCXLĐY

3x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×