Tải bản đầy đủ

Bai 01 02 03 BTTL khoang dong bien nghich bien phan 01 02 03

Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam
Khóa h c Toán 12 – Môn Toán(Th y Lê Bá Tr n Ph

KHO NG

ng)

Hàm s

NG BI N, NGH CH BI N C A HÀM S

BÀI T P T LUY N
Giáo viên: LÊ BÁ TR N PH
Các bài t p trong tài li u này đ

NG

c biên so n kèm theo bài gi ng Kho ng đ ng bi n, ngh ch bi n c a hàm s (Ph n 1+

Ph n 2 + Ph n 3) thu c khóa h c Toán 12 – Th y Lê Bá Tr n Ph ng t i website Hocmai.vn.
s d ng hi u qu ,

B n c n h c tr c Bài gi ng (Ph n 1+ Ph n 2 + Ph n 3) sau đó làm đ y đ các bài t p trong tài li u này.
(Tài li u dùng chung bài 01+ 02+ 03)

Bài 1. Xét s đ ng bi n, ngh ch bi n c a hàm s :
1. y 

1 4 1 2
x  x 3
4
2

2. y 

2 3
x  2x  2
3

x2  x  1
4. y 
2x 1

3x  1
3. y 
1 2x

Bài 2. Xét chi u bi n thiên c a hàm s :
1. y  2 x  1  3x  5
1
1
2. y   cos2 x  3 cos x  ; x  0,  
2
2
1
3

3. y  x .(1  x)
4. y 

2
3


x2 .cos  2 x  cos
;  là tham s .
x2  2 x cos   1

1
Bài 3. Tìm các giá tr c a tham s m đ hàm s : y  x3  mx2  (m  6) x  2m  1 đ ng bi n trên R (đ ng
3
bi n v i m i x).

Bài 4. Cho hàm s : y 

(m  1) 3
.x  mx2  (3m  2) x . Tìm m đ hàm s luôn đ ng bi n.
3

Bài 5. Cho hàm s : y  (m  1) x4  mx2  3  m . Tìm m đ hàm s đ ng bi n trên (1, )
Bài 6. Cho hàm s : y  (m2  5m) x3  6mx2  6 x  5 . Tìm m đ hàm s đ n đi u trên R. Khi đó hàm s
đ ng bi n hay ngh ch bi n?
Bài 7. Cho hàm s : y  x  2 

m
. Tìm m đ hàm s đ ng bi n trên t p xác đ nh (đ ng bi n trên m i
x 1

kho ng xác đ nh c a nó).

Giáo viên: Lê Bá Tr n Ph
Ngu n
Hocmai.vn – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

:

ng

Hocmai.vn
- Trang | 1 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

5 L I ÍCH C A H C TR C TUY N


Ng i h c t i nhà v i giáo viên n i ti ng.
Ch đ ng l a ch n ch ng trình h c phù h p v i m c tiêu và n ng l c.
H c m i lúc, m i n i.
Ti t ki m th i gian đi l i.
Chi phí ch b ng 20% so v i h c tr c ti p t i các trung tâm.

4 LÍ DO NÊN H C T I HOCMAI.VN

Ch

ng trình h c đ c xây d ng b i các chuyên gia giáo d c uy tín nh t.
i ng giáo viên hàng đ u Vi t Nam.
Thành tích n t ng nh t: đã có h n 300 th khoa, á khoa và h n 10.000 tân sinh viên.
Cam k t t v n h c t p trong su t quá trình h c.

CÁC CH

NG TRÌNH H C CÓ TH H U ÍCH CHO B N

Là các khoá h c trang b toàn
b ki n th c c b n theo
ch ng trình sách giáo khoa
(l p 10, 11, 12). T p trung
vào m t s ki n th c tr ng
tâm c a kì thi THPT qu c gia.

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

Là các khóa h c trang b toàn
di n ki n th c theo c u trúc c a
kì thi THPT qu c gia. Phù h p
v i h c sinh c n ôn luy n bài
b n.

Là các khóa h c t p trung vào
rèn ph ng pháp, luy n k
n ng tr c kì thi THPT qu c
gia cho các h c sinh đã tr i
qua quá trình ôn luy n t ng
th .

Là nhóm các khóa h c t ng
ôn nh m t i u đi m s d a
trên h c l c t i th i đi m
tr c kì thi THPT qu c gia
1, 2 tháng.

-x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×