Tải bản đầy đủ

Đơn xin nghỉ việc thai sản

TTYT HUYỆN NGHĨA HƯNG
TYT XÃ NGHĨA THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC
HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Kính gửi: Ban Giám đốc TTYT huyện Nghĩa Hưng
Trạm trưởng TYT xã Nghĩa Thành
Tên tôi là: Nguyễn Thị Lan Anh
Sinh ngày : 20/12/1986
Chức danh nghề : Bác sỹ đa khoa
Công tác tại : Trạm Y tế xã Nghĩa Thành
Hiện nay tôi chuẩn bị sinh cháu nên điều kiện sức khỏe của bản thân không thể
tiếp tục thực hiện công việc. Vì vậy, tôi làm đơn này xin phép Ban giám đốc trung
tâm y tế huyện Nghĩa Hưng và trạm trưởng tạm y tế xã Nghĩa Thành cho tôi được
nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo qui định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày 01/05/2016  01/10/2016
Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tôi sẽ bàn giao công việc cho đồng chí
Trần Văn Tôn hiện đang công tác tại trạm y tế xã Nghĩa Thành.

Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ làm việc và chấp hành đúng mọi qui
định của trung tâm y tế huyện và của trạm y tế xã.
Kính mong Ban giám đốc và đồng chí trạm trưởng xem xét tạo điều kiện giúp
đỡ.
Nghĩa Thành, ngày 02 tháng 05 năm 2016
Ý kiến của trạm trưởng
Người làm đơn

Nguyễn Thị Lan Anhx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×