Tải bản đầy đủ

Giáo án Lớp 5 buổi chiều tuần 3

Thứ hai, ngày 07 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1- ĐẠO ĐỨC
-------------------------------------------------------TIẾT 2- ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính.
- Giải toán ; viết số đo dưới dạng hỗn số
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán .
II.CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
* Hoạt động1 : Ôn tập về hỗn số
- Cho HS nêu đặc điểm của hỗn số, lấy ví
dụ.
* Hoạt động 2: Thực hành
- HS làm các bài tập
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường

mắc phải.
Bài 1 : Chuyển hỗn số thành phân số rồi
tính:
1
1
2
5
1
6
c) 6 × 1
7 43

a) 3 + 2

1
1
3
2
2 1
d) 7 : 2
3 4

b) 8 − 5

Bài 2:
a) 5m 4cm = ........cm
270 cm = ..........dm
720 cm = .......m ....cm
b) 5tấn 4yến = .....kg
2tạ 7kg
= ........kg
2
2
5m 54cm = ......cm2
7m2 4cm2 = .....cm2
Bài 3 : (HSKG)

Học sinh

- HS nêu


Đáp án :
57
10
17
b)
6

a)

c) 7
d)

35
27

Đáp án
a) 504cm
27dm
7m 20cm

Đáp án

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

b) 5040kg
207kg
554cm2
704cm2


Một xe chở ba loại bao tải: xanh, vàng,
trắng gồm 1200 cái. Số bao xanh chiếm

30
tổng số bao, số bao trắng chiếm
100

40
100

tổng số bao; Hỏi có bao nhiêu cái bao màu
vàng?

30
3
=
100 10

40
4
=
100 10

Phân số chỉ số bao xanh và trắng có là:
3
4
7
+
=
(số bao)
10 10 10

Phân số chỉ số bao vàng có là:
1−

7
3
=
(số bao)
10 10

Số bao vàng có là: 1200 ×

3
= 360 (bao)
10

Đáp số : 360bao.
Bài 4: Tìm x

5
7
14
; b)
: x =
7
13
39
3 14
5 3
c) x × =
;
d) x - =
5 15
8 4
a)

2
7

+ x =

Đáp án :
a)
c)

3
7

14
9

3
2
11
d)
8

b)

3.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia
- HS lắng nghe và thực hiện.
phân số
-----------------------------------------------------------TIẾT 3-ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU
- Củng cố cộng trừ, nhân chia PS.
- Giải toán ; viết số đo dưới dạng hỗn số
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán .
II.CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
* Hoạt động1 : Ôn tập về PS thập phân.
- Cho HS nêu đặc điểm PS thập phân, lấy

Học sinh

- HS nêu

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


ví dụ.
* Hoạt động 2: Thực hành
- HS làm các bài tập
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1 : Chuyển phân số thành phân số thập Đáp án :
phân:
9
4
18
c)
30

9 9 × 25 225
15 15 × 2 30
=
=
=
; b) =
4 4 × 25 100
5
5 × 2 10
18 18 : 3 6
4
4:4
1
=
=
=
c) =
; d)
30 30 : 3 10
100 100 : 4 100

15
5
4
d)
400

a)

b)

a)

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu
trả lời đúng:
2
thành PS ta được:
3
12
14
3
B. ,
C. ,
D.
3
3
14

a)chuyển 4

8
A. ,
3
2
b) của 18 là:
3

A.6m; B. 12m; C. 18m; D. 27m
Bài 3 : Một tấm lưới hình chữ nhật có
15
2
chiều dài m, chiều rộng m. Tấm lưới
4
3

Bài giải :
a) Khoanh vào C
b) Khoanh vào B

Bài giải :
Diện tích của tấm lưới là :
15 2 5
× = (m2)
4 3 2

được chia ra thành 5 phần bằng nhau. Tính
diện tích mỗi phần?
Diện tích mỗi phần của tấm lưới là :

Bài 4 : (HSKG)
Tìm số tự nhiên x khác 0 để:
x
8
1<
<
5
5

3.Củng cố dặn dò.

5
1
: 5 = (m2)
2
2
1
Đ/S : m2
2

Bài giải :
x
> 1 thì x > 5 .
5
x 8
< thì x < 8 .
5 5
x
8
Vậy : Để : 1 < < thì x = 6; 7
5
5

Ta có :

- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia
phân số
- HS lắng nghe và thực hiện
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


Thứ ba, ngày 08 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 3 PPCT
MÔN: KỂ CHUYỆN
BÀI :KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOĂC THAM GIA
I-MỤC TIÊU:
-HS kể lại được rõ ràng, tự nhiên một câu chuyện có ý nghĩa nói về một việc
làm tốt của một người mà em biết để góp phần xây dựng quê hương đất nước.
II-CHUẨN BỊ:
-Một số tranh ảnh gợi ý những việc làm tốt thể hiện ý thức xây dựng quê
hương đất nước.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra 2 học sinh.
-Nhận xét đánh giá học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hướng dẫn HS kể chuyện
-Cho HS đọc yêu cầu đề baì trong
SGK.
-GV ghi đề bài lên bảng và gạch dưới
những từ ngữ quan trọng.
-Đề: Kể việc làm tốt góp phần xây
dựng quê hương, đất nước của một
người em biết.
-GV nhắc lại yêu cầu: Các em nhớ kể
việc làm tốt của một người mà em
biết chứ không kể những chuyện em
biết trên sách báo……
-Cho HS đọc gợi ý và trao đổi về nội
dung các gợi ý đó.
+Ngoài những việc làm thể hiện ý
thức xây dựng quê hương, đất nước
đã nêu trong gợi ý còn có những việc
làm nào khác?
*HS kể chuyện

Học sinh
-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu.
-Nghe.

-1 HS đọc to, lớp đọc thầm.
-Cả lớp đọc thầm lại đề bài và các gợi ý.

-HS trao đổi và phát biểu ý kiến.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


-Cho HS đọc các gợi ý lại.
-Cho HS nói về đề tài mình kể.
-Cho HS đọc gợi ý 3.
-Cho HS kể chuyện trong nhóm.
-HS kể chuyện trong nhóm
-Cho HS kể mẫu.
-Cho HS kể.
-Cho HS thi kể.
-GV nhận xét và bình chọn những câu
chuyện hay nhất, người kể chuyện
hay nhất.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS:
+Về nhà các em tập kể lại câu chuyện
cho người thân nghe.
+Xem tranh và đọc lời dẫn chuyện
dưới tranh bài Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai.

-HS đọc gợi ý 2,3.
-Một số HS nói trước lớp về đề tài, về việc
tốt, về người mình đã chứng kiến…………
-1 HS khá hoặc giỏi kể mẫu
-2 HS kể.
-Đại diện các nhóm thi kể.
-Lớp nhận xét và bình chọn người kể
chuyện hay, câu chuyện hay.

------------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN TOÁN
I. MỤC TIÊU :
- Củng cố cộng trừ, nhân chia PS.
- Giải toán ; viết số đo dưới dạng hỗn số
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán .
II.CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
* Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
- Cho HS nêu các đơn vị trong bảng đơn vị - HS nêu
đo độ dài từ lớn đến bé?
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

Học sinh


* Hoạt động 2: Thực hành
- HS làm các bài tập
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1 : Tính:
8 3
+
5 10
1
1
c) 3 × 5
3
4

5 2

6 9
1 1
d) 2 : 1
3 4

a)

b)

Đáp án :
19
10
35
c)
2

11
18
28
d)
15

a)

b)

Bài 2: Viết các số đo theo mẫu:

Đáp án :

7
7
5m 7dm = 5m + m = 5 m
10
10

a) 8

a) 8m 5dm
b) 4m 75cm.
c) 5kg 250g
Bài 3 : So sánh hỗn số:
1
6
7
7
6
3
c) 8 ......8 ;
10
5

a) 5 .......2 ;

2
5
7
7
7
7
4 ......5
12
8

Bài 4 : (HSKG)
Người ta hòa

1
7
lít nước si- rô vào lít
2
4

nước lọc để pha nho. Rót đều nước nho đó
vào các cốc chứa
cốc nước nho?

c) 5

250
kg.
1000

Đáp án

b) 3 ........3
d)

5
m
10
75
b) 4
m
100

1
lít. Hỏi rót được mấy
4

1
6
> 2 vì 5 > 2
7
7
2
5
2 5
b) 3 < 3 vì <
7
7
7 7
6
3
6 3
c) 8 = 8 vì = ;
10
5 10 5
7
7
d) 4 < 5 vì 4 < 5
12
8

a) 5

Bài giải :
Phân số chỉsố lít nước nho đã pha là :
1 7 9
+ = (lít)
2 4 4

Số cốc nước nho có là :
9 1
: = 9 (cốc)
4 4

Đ/S : 9 cốc.
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia - HS lắng nghe và thực hiện.
phân số

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


TIẾT 3-ÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU
I.Mục tiêu:

- Củng cố, mở rộng cho HS những kiến thức đã học về chủ đề : Nhân dân.
- HS vận dụng những kiến thức đã học để đặt câu viết thành một đoạn văn
ngắn.
- Giáo dục HS ý thức ham học bộ môn.
II.CHUẨN BỊ
-Nội dung bài ôn tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
*Hướng dẫn làm bài tập
-Cho HS đọc yêu cầu .
*Bài tập 1
* Đặt câu với các từ: cần cù, tháo vát.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.

*Bài tập 2(HS TB và khá)
-Cho HS đọc yêu cầu của đề bài.
* Điền từ thích hợp vào những câu sau:
(các từ cần điền: vẻ vang, quai, nghề,
phần, làm)
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả bài làm.
-GV nhận xét và chốt lại ý đúng.

*Bài tập 3(HS khá giỏi
* Em hãy dùng một số từ ngữ đã học ,

Học sinh
-HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.
-HS làm bài
VD:
+ Bạn Nam rất chăm chỉ, cần cù trong
học tập.
+ Trong mọi hoạt động, bạn Hà là người
tháo vát, nhanh nhẹn.
-Lớp nhận xét.
-HS sử dụng từ điền để tìm từ điền vào
chỗ trống:
Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
Có làm thì mới có ăn,
Không dưng ai dễ mang phần đến cho.
Lao động là vẻ vang.
Biết nhiều nghề, giỏi một nghề
-Lớp nhận xét.
Ví dụ: Trong xã hội ta có rất nhiều
ngành nghề khác nhau. Bác sĩ là những
người thầy thuốc, họ thường làm trong

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


viết một đoạn văn ngắn từ 3 – 5 câu
nói về một vấn đề do em tự chọn.
- -Cho HS đọc câu mình đã đặt.
-GV nhận xét+khen những HS đặt câu
hay.

3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
- Dặn : Về nhà ôn tập cho tốt để giờ
sau học bài được tốt hơn.

các bệnh viện, luôn chăm sóc người
bệnh. Giáo viên lại là những thầy,
côgiáo làm việc trong các nhà trường,
dạy dỗ các em để trở thành những công
dân có ích cho đất nước. Còn công nhân
thường làm việc trong các nhà máy. Họ
sản xuất ra những máy móc, dụng cụ
phục vụ cho lao động…Tất cả họ đều có
chung một mục đích là phục vụ cho đất
nước.

Thứ tư, ngày tháng 9 năm 2014
TIẾT 1-TIẾT 3 PPCT
MÔN: LỊCH SỬ
BÀI: CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ
I-MỤC TIÊU:
Sau bài học HS có thể:
-Thuật lại được cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết chỉ
huy vào đêm mồng 5-7-1885.
-Nêu được cuộc phản công ở kinh thành Huế đã mở đầu cho phong trào Cần
Vương (1885-1896).
-Biết trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta.
II. CHUẨN BỊ:
-Hình minh hoạ tronng SGK.
-Phiếu học tập.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-GV gọi một số HS lên bảng kiêm
tra bài.
+Hãy nêu những đề nghị canh tân
đất nước của NTT
+Những đề nghị đó có được vua
quan nhà Nguyễn chấp thuận hay
không?
-Nhận xét HS.
2-Bài mới
-GV giới thiệu bài cho HS.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hoạt động 1:Người đại diện phía
chủ chiến.
-GV nêu vấn đề: 1884, triều đình
nhà Nguyễn kí hiệp ước công nhận
quyền đô hộ của thực dân pháp trên
toàn đất nước ta. Sau hiệp ước này,
tình hình nước ta có những nét chính
nào? Em hãy đọc SGK và trả lời câu
hỏi.
+Quan lại triều đình nhà Nguyễn có
thái độ đối với thực dân Pháp như
thế nào?
+Nhân dân ta phản ứng thế nào
trước sự việc triều đình kí hiệp ước
với thực dân pháp?
-GV nêu từng câu hỏi trên và gọi HS
trả lời trước lớp.
-GV nhận xét câu trả lời của HS sau
đó nêu KL.
*Hoạt động 2:Nguyên nhân diễn
biến và ý nghĩa của cuộc phản cônng
ở kinh thành Huế
-GV chia HS thành cac nhóm, yêu
cầu thảo luận để trả lời các câu hỏi.
+Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc
phản công ở kinh thành Huế?

+Hãy thuật lại cuộc phản công ở

Học sinh
-2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV.
-Nghe.

-Nghe và nêu để xác định vấn đề, sau đó tự
đọc SGK và tìm câu trả lời cho các câu hỏi.

-Quan lại nhà Nguyễn chia thành 2 phái. Chủ
hoà và chủ chiến.
-Chủ hoà chủ trương thuyết phục thực dân
pháp.
-Chủ chiến. Đại diện là Tôn Thất Thuyết,
cùng nhân dân tiếp tục chiến đấu…..
-Không chịu khuất phục thực dân pháp.
-2 HS lần lượt trả lời, HS cả lớp theo dõi và
bổ sung ý kiến.

-Chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4-6
HS, cùng thảo luận và ghi các câu trả lời vào
phiếu.
-Tôn Thất Thuyết đã tích cực chuẩn bị để
chống giặc pháp. Giặc pháp lập mưu bắt ông
nhưng không thành. Trước sự uy hiếp của kẻ
thù ông quyết định nổ súng trước để giành thế
chủ công.
+Đêm mùng 5-7 -1885, cuộc phản công bắt
đầu bằng tiếng nổ rầm trời cảu súng " thần
công" quân ta do Tôn That Thuyết chỉ huy đã
tấn công và đồn Mạng Cá và toà Khâm sứ

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

9


kinh thành Huế diễn ra khi nào? Ai
là người lãnh đạo? Tinh thần phản
công của quân ta như thế nào?
Vì sao cuộc phản công thất bại?
-GV tổ chức cho HS trình bày kết
quả thảo luận trước lớp.
-GV nhận xét về kết quả thảo luận
của HS.
*Hoạt động 3:Tôn Thất Thuyết, vua
Hàm Nghi và phong trào Cần
Vương.
-GV yêu cầu HS trả lời:
+Sau khi cuộc phản công ở kinh
thành Huế thất bại. Tôn Thất Thuyết
đã làm gì? Việc làm đó có ý nghĩa
như thế nào với phong trào chống
Pháp của nhân dân ta?
-GV yêu cầu HS làm việc theo
nhóm, chia sẻ với các bạn trong
nhóm những thông tin, hình ảnh
mình sưu tầm được về Hàm Nghi và
chiếu Cần Vương.
-GV gọi HS trình bày kết quả thảo
luận và yêu cầu HS các nhóm khác
theo dõi, bổ sung ý kiến khi cần
thiết.
-GV có thể giới thiêu thêm về vua
Hàm nghi.
-GV nêu câu hỏi.
-Em hãy nêu tên các cuộc khởi
nghĩa tiêu biểu hưởng ứng chiếu
Cần Vương.
-GV tóm tắt nôi dung hoạt động 3.
3-Củng cố dặn dò
-Cho HS đọc lại nội dung chính bài
học
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương
các HS, nhóm HS tích cực tham gia
xây dựng bài, nhắc nhở các HS còn
chưa cố gắng.
-Dặn HS về nhà học thuộc bài và
chuẩn bị bài sau.

pháp……
-3 nhóm HS cử đại diện báo cáo kết quả thảo
luận.

+Đã đưa vua Hàm Nghi và đoàn tuỳ tùng lên
vùng rừng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng
chiến. Tại đây ông đã lấy danh nghĩa vua
Hàm Nghi ra chiếu Cần vương kể gọi nhân
dân cả nước giúp vua.
-HS làm việc trong nhóm theo yêu cầu của
GV.

-3 HS lần lượt trình bày kết quả chia sẻ kiến
thức trước lớp.

-Phạm Bành, Đình Công Tráng (Ba đìnhThanh hoá)
-Phan đình Phùng (Hương khê- hà tĩnh)
………..
-HS đọc SGK

-----------------------------------------------------------------10

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


TIẾT 2-ÔN TẬP LÀM VĂN
I. MỤC TIÊU
- Học sinh biết làm bài văn tả cảnh theo dàn ý đã chuẩn bị.
- Biết chuyển dàn ý thành 1 đoạn văn tả cảnh một buổi trong ngày.
- Giáo dục HS yêu cảnh đẹp thiên nhiên.
II.CHUẨN BỊ
-Nội dung ôn tập
III. CHUẨN BỊ:
Hoạt động dạy
1.Ổn định:
2.Kiểm tra:
- Cho HS nhắc lại dàn bài văn tả cảnh.
Giáo viên nhận xét và nhắc lại.
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Cho HS nhắc lại dàn bài đã lập ở tiết tập
làm văn trước ( Tuần 1).
- Giáo viên nhận xét, sửa cho các em.
- Cho HS dựa vào dàn ý đã viết sẵn ở
tuần 1 để viết 1 đoạn văn tả cảnh 1 buổi
sáng (trưa hoặc chiều) trên cánh đồng,
làng xóm.
- Giáo viên hướng dẫn và nhắc nhở HS
làm bài.
Bài làm gợi ý:
- Làng xóm còn chìm đắm trong màn
đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và
lành lạnh, mọi người đang ngon giấc
trong những chiếc chăn đơn. Bỗng một
con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất
tiếng gáy lanh lảnh ở đầu xóm. Đó đây,
ánh lửa hồng bập bùng trên các bếp.
Ngoài bờ ruộng, đã có bước chân người
đi, tiếng nói chuyên rì rầm, tiếng gọi nhau
í ới. Tảng sáng, vòm trời cao xanh mênh
mông. Những tia nắng đầu tiên hắt trên
các vòm cây. Nắng vàng lan nhanh. Bà
con xã viên đã đổ ra đồng, cấy mùa, gặt
chiêm. Mặt trời nhô dần lên cao. ánh
nắng mỗi lúc một gay gắt. Trên các con
đường nhỏ, từng đoàn xe chở lúa về sân
phơi.

Hoạt động học
- HS nêu
- HS nhắc lại dàn bài đã lập ở tiết tập làm
văn trước.
- HS dựa vào dàn ý đã viết sẵn ở tuần 1
để viết 1 đoạn văn tả cảnh 1 buổi sáng
(trưa hoặc chiều) trên cánh đồng, làng
xóm.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

11


- GV cho HS trình bày, các bạn khác - HS trình bày, các bạn khác nhận xét.
nhận xét.
- GV tuyên dương bạn viết hay, có sáng
tạo.
3. Củng cố, dặn dò:
- Giáo viên hệ thống bài.
- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bài
- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau
sau
----------------------------------------------------------------TIẾT 3-ÔN KHOA HỌC
I-MỤC TIÊU:
+ Củng cố cho học sinh khắc sâu kiến thức nêu những việc nên và không nên
làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ và thai nhi khoẻ.
+ Xác định nhiệm vụ của người chồng và các thành viên khác trong gia đình là
phải chăm sóc giúp đỡ phụ nữ có thai.
+ Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.
II-CHUẨN BỊ
- Hình 12,13 SGK.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
*GV giao nhiệm vụ ôn tập
1-Quan sát các hình trang 12 SGK và hoàn thành bảng sau:
Hình
Hình 1

Nội dung
Nên
………………………… …………………..
………………………… …………………..
Hình 2
………………………… …………………….
………………………… ……………………
Hình 3
………………………… …………………….
………………………… …………………….
Hình 4 ………………………….. …………………….
………………………….. …………………….
2-Đánh dấu vào trước câu trả lời đúng
a) Phụ nữ có thai nên tránh làm việc nào dưới đây?
-Ăn uống đủ chất đủ lượng
-Nghỉ ngơi nhiều hơn
-Giữ cho tinh thần thoải mái.
-Lao động nặng, tiếp xúc vỡi chất độc có hại.
-Đi khám thai định kì 3 tháng 1 lần.
b) Phụ nữ cóp thai nên tránh sử dụng chất nào dưới đây?
- Chất đạm
-Chất béo
-Chất kích thích như rượu, thuốc lá , ma túy…
-Vi-ta-min và muối khoáng.
12

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

Không nên
……………………
……………………
…………………….
……………………..
……………………..
……………………..
……………………..
………………………


3- Đánh dấu vào câu trả lời đúng nhất
a) Chăm sóc sức khỏe của người mẹ trước khi có thai và trong thời kì mang thai có
lợi gì?
-Giúp cho thai nhi khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt.
-Giúp cho người mẹ khỏe, giảm được nguy hiểm có thể xỷ ra khi sinh con
-Cả hai ý trên.
b) Chuẩn bị cho em bé chào đời là trách nhiệm của ai trong gia đình?
-Mẹ của em bé.
-Bố của em bé.
-Ông bà của em bé.
-Anh chị của em bé.
-Mọi người trong gia đình.
Thứ năm, ngày 10 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 6 PPCT
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA
I-MỤC TIÊU:
-Biết sử dụng một số nhóm từ đồng nghĩa khi viết câu, đoạn văn.
-Nắm được ý chung của các thành ngữ, tục ngữ đã cho. Biết nêu hoàn cảnh sử
dụng các thành ngữ, tục ngữ đó.
II-CHUẨN BỊ:
-Bút dạ+3 tờ phiếu khổ to.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra 2 học sinh.
-Nhận xét đánh giá cho điểm học
sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt ghi tên bài.
*Hướng dẫn làm bài 1
-Cho HS đọc yêu cầu của BT.
-GV giao việc:
-Các em quan sát tranh trong SGK.
-BT đã cho trước một đoạn văn và
còn để trống một số chỗ. Các em
chọn các từ xách, đeo, khiêng….để
điền vào chỗ trống trong đoạn văn đó
sao cho đúng.

Học sinh
-2-3 Hs lên bảng thực hiện theo yêu cầu.
-Nghe.

-1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm theo.
-HS quan sát tranh.
-Làm bài cá nhân.
-3 HS làm bài vào giấy.
-3 Hs đem dán bài lên bảng.
*Các từ lần lượt cần điền vào chỗ trống là:
đeo, xách, vác, khiêng, kẹp.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

13


-Cho HS làm bài nhắc HS lấy viết chì
điền vào chỗ trống trong SGK, phát 3
tờ giấy khổ to cho 3 HS.
-Cho HS trình bày.
-GV nhận xét và chốt lại kết quả
đúng:
*Bài tập 2
-Cho HS đọc yêu cầu của BT2.
-GV giao viêc: Các em có nhiệm vụ
chọn ý trong ngoặc đơn sao cho ý đó
có thể giải thích nghĩa chung của cả 2
câu tục ngữ, thành ngữ đã cho.
-Cho HS làm bài.
-GV gợi ý: Các em có thể lần lượt lắp
các ý trong ngoặc đơn vào 3 câu a,b,c
ý nào đúng nhất với cả 4 câu thì ý đó
là đúng.
-Cho HS trình bày kết quả.
-GV nhật xét và chốt lại ý đúng nhất.
*Bài tập 3
-Cho HS đọc yêu cầu BT3.
-GV giao việc:3 việc.
-Các em đọc lại bài Sắc màu em yêu.
-Chọn một khổ thơ trong bài.
+Viết một đoạn văn miêu tả màu sắc
của những sự vật mà em yêu thích
trong đoạn văn có sử dụng từ đồng
nghĩa.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày.
-GV nhận xét và khen những HS viết
đoạn văn hay, có sử dụng từ đồng
nghĩa.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS cả lớp về nhà viết hoàn
chỉnh BT3.

-Lớp nhận xét.
-Chép lời giải đúng vào vở.
-1 HS đọc yêu cầu và đọc 3 câu a,b,c.

-HS đọc lại 3 câu a,b,c và các gợi ý cho
trong ngoặc đơn.
-HS lần lượt ghép ý vào 3 câu.
-Một số HS phát biểu ý kiến.
-Lớp nhận xét.

-1 HS đọc,lớp lắng nghe.
-Hs lần lượt thực hiện 3 việc.
-Một số học sinh đọc đoạn đã viết.
-Lớp nhận xét.

----------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN LUYỆN TỪ- CÂU
I. MỤC TIÊU :
- HS tìm được những từ đồng nghĩa với những từ đã cho.
- Cảm nhận được sự khác nhau giữa các từ đồng nghĩa không hoàn toàn.
- Từ đó biết cân nhắc, lựa chọn từ thích hợp với ngữ cảnh cụ thể.
II. CHUẨN BỊ
14

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


- Nội dung bài.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Kiểm tra: HS nhắc lại thế nào là từ
đồng nghĩa?
- Giáo viên nhận xét chung.
3. Bài mới:
- Hướng dẫn HS làm bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1:
- Tìm các từ đồng nghĩa.
a. Chỉ màu vàng.
b. Chỉ màu hồng.
c. Chỉ màu tím.
Bài 2:
- Đặt câu với một số từ ở bài tập 1.

Bài 3:
- Đặt câu với từ: xe lửa, tàu hoả, máy
bay, tàu bay.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học
- HS nhắc lại bài, về nhà ôn lại bài.

Học sinh
- HS nêu.

Bài giải:
a. Vàng chanh, vàng choé, vàng
kệch, vàng xuộm, vàng hoe, vàng
ối, vàng tươi,…
b. Hồng nhạt, hồng thẫm, hồng
phấn, hồng hồng,…
c. Tím ngắt, tím sẫm, tím đen, tím
nhạt, tím than,…
Bài giải:
Màu lúa chín vàng xuộm.
Tóc nó đã ngả màu vàng hoe.
Mẹ mới may cho em chiếc áo màu
hồng nhạt.
Trường em may quần đồng phục màu
tím than.
Bài giải:
- Tàu bay đang lao qua bầu trời.
- Giờ ra chơi, các bạn thường chơi gấp
máy bay bằng giấy.
- Bố mẹ em về quê bằng tàu hoả.
- Anh ấy từ Hà Nội đi chuyến xe lửa 8
giờ sáng vào Vinh rồi.
- HS lắng nghe và thực hiện.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

15


TIẾT 3-ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU :
- Giúp HS nhớ và làm được các dạng toán
+ Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó
+ Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của 2 số đó.
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán .
II.CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
- Cho HS nêu công thức tổng quát với các
dạng bài tập trên.
Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Xác định dạng toán, tìm cách làm
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1: Hai thùng dầu có 168 lít dầu . Tìm
số dầu mỗi thùng biết thùng thứ nhất có
nhiều hơn thùng thứ hai là 14 lít.

Học sinh

- HS nêu

Bài giải :
Thùng 1
Thùng 2

14 lít

168 lít

Số lít dầu ở thùng thứ nhất có là :
(168 – 14) : 2 = 77 (lít)
Số lít dầu ở thùng thứ hai có là :
77 + 14 = 91 (lít)
Đ/S : 91 lít ; 77 lít.
Bài 2: Có hai túi bi . Túi thứ nhất có số bi Bài giải :
Túi T 1
26 viên
3
bằng số bi túi thứ hai và kém túi thứ hai Túi T 2

5

là 26 viên bi . Tìm số bi ở mỗi túi ?

16

Số bi túi thứ nhất có là :
26 : (5 – 3) × 3 = 39 (viên bi)
Số bi túi thứ hai có là :
39 + 26 = 65 (viên bi)

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


Đ/S : 39 viên ; 65 viên.
Bài 3 : (HSKG)
Bài giải :
Chu vi của một hình chữ nhật là 56 cm,
Nửa chu vi HCN là : 56 : 2 = 28 (m)
Ta có sơ đồ :
1
chiều rộng bằng chiều dài. Tìm diện tích Chiều rộng
3
28m
Chiều dài
hình chữ nhật đó ?

3.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.

Chiều rộng HCN là : 28 : (1 + 3) = 7 (m)
Chiều dài HCN là : 28 – 7 = 21 (m)
Diện tích HCN là : 21 × 7 = 147 (m2)
Đ/S : 147m2
- HS lắng nghe và thực hiện.

Thứ sáu, ngày 11 tháng 9 năm 2014
TIẾT 1-ÔN CHÍNH TẢ
I.MỤC TIÊU
- Học sinh nghe viết đúng, trình bày đúng bài chính tả: Quang cảnh làng mạc
ngày mùa.
- Rèn luyện cho HS kĩ năng viết chính tả.
- Giáo dục HS ý thức tự giác rèn chữ viết.
II.CHUẨN BỊ:
- Nội dung ôn tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Kiểm tra: Giáo viên kiểm tra sự chuẩn
bị của HS.
2.Bài mới:
a. Giới thiệu bài
b. Hướng dẫn học sinh nghe viết.
- Giáo viên đọc đoạn viết : “Từ đầu …
vẫy vẫy” trong bài: Quang cảnh làng mạc
ngày mùa.
- Cho HS đọc thầm, quan sát sách giáo
khoa cách trình bày.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các
từ khó.
c. Hướng dẫn HS viết bài.
- Giáo viên nhắc nhở HS một số điều

Học sinh

- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, quan sát sách giáo khoa
cách trình bày.
- HS viết nháp, 2 em viết bảng nhóm..

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

17


trước khi viết.
- Đọc cho học sinh viết bài.
- Đọc bài cho HS soát lỗi. HS soát lại bài.
- Giáo viên thu một số bài để chấm, chữa.
- HS trao đổi vở để soát lỗi.
- Giáo viên nhận xét chung.
d. Hướng dẫn HS làm bài tập.
H: Tìm những tiếng có phụ âm đầu: c/k ; Lời giải:
g/gh ; ng/ngh.
a)- Củng cố, cong cong, cân, cuộc, cuồn
cuộn,…
- Kẽo kẹt, kiến, kĩ, kéo,…
b) - Gỗ, gộc, gậy, gàu, gần gũi,…
- Ghế, ghe, ghẻ, ghi,…
c)- Ngô, ngay ngắn, ngóng, ngang, ngoằn
ngoèo,…
- Nghe, nghiêng, nghĩ, nghỉ,…
3. Củng cố dặn dò:
- Cho HS nhắc lại quy tắc viết chính tả:
c/k; g/gh; ng/ngh.
- Dặn HS về nhà viết lại những lỗi sai.
-------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN SỬ ĐỊA
I.MỤC TIÊU :
-Củng cố cho học sinh nhớ được cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn
Thất Thuyết chỉ huy vào đêm mồng 5-7-1885.
-Nêu được cuộc phản công ở kinh thành Huế đã mở đầu cho phong trào Cần
Vương (1885-1896).
-Biết trân trọng, tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta.
- Trình bày được đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa của nước ta.
-So sánh và nêu được sự khác nhau của khí hậu giữa hai miền Bắc Nam.
-Nhận biết được ảnh hưởng của khí hậu đến đời sống và sản xuất của nhân dân
ta.
II-CHUẨN BỊ:
- Nội dung ôn tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
Học sinh
*Hướng dẫn học sinh ôn tập
*Hoạt động 1:Cuộc phản công ở kinh
thành Huế
-Cho học sinh tự hoàn thành trả lời các -Học sinh làm bài và lần lượt trình bày
câu hởi
kết quả
18

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015


+Quan lại triều đình nhà Nguyễn có
thái độ đối với thực dân Pháp như thế
nào?
+Nhân dân ta phản ứng thế nào trước
sự việc triều đình kí hiệp ước với thực
dân pháp?
+Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc phản
công ở kinh thành Huế?
+Hãy thuật lại cuộc phản công ở kinh
thành Huế diễn ra khi nào? Ai là người -Nhận xét.
lãnh đạo? Tinh thần phản công của
quân ta như thế nào?
+Vì sao cuộc phản công thất bại?
+Sau khi cuộc phản công ở kinh thành
Huế thất bại. Tôn Thất Thuyết đã làm
gì? Việc làm đó có ý nghĩa như thế nào
với phong trào chống Pháp của nhân
dân ta?
- GV nêu từng câu hỏi trên và gọi HS
trả lời trước lớp.
-GV nhận xét câu trả lời của HS sau đó
nêu KL.
*Hoạt động 2:Khí hậu
-Tổ chức cho HS dựa vào phiếu học tập
thi tình bày đặc điểm khí hậu nhiệt đới
gió mùa VN
- Miền Bắc có những hướng gió nào
hoạt động ảnh hướng của hướng gió đó
đến khí hậu miền Bắc?
-Miền Nam có những hướng gió naò
hoạt động?ảnh hưởng của hướng gió
-HS nhận nhiệm vụ và cùng thực hiện
đến khí hậu MN?
-Khí hậu nóng và mưa nhiều giúp gì
cho sự phát triển cây cối của nươc ta?
-Tai sao nói nước ta có thê trồng được
nhiều loại cây khác nhau.
3-Củng cố dặn dò
-Tổng kết nội dung chính
-Nhận xét tiết học
-Dặn HS về nhà thực hành.
---------------------------------------------------------------

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

19


TIẾT 3
SINH HOẠT TẬP THỂ
1/Từng tổ báo cáo kết quả thực hiện nội quy thi đua của lớp:(gồm 6 tiêu chí)
-Về đạo đức tác phong.
-Về tinh thần thái độ học tập.
-Về lao động vệ sinh trường lớp,chăm sóc cây xanh.
-Về rn luyện thn thể.
-Về thực hiện đồng phục và vệ sinh cá nhân.
-Về tham gia các phong trào do nhà trường đề ra.
2/Lớp trưởng(hoặc lớp phó) báo cáo tình hình chung của lớp.
3/Giáo viên tổng kết-Nhận xét-Đánh giá chung:
Biểu dương khen ngợi, nhắc nhở thêm đối với tổ,cá nhân học sinh.
4/Lớp văn nghệ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN THI ĐUA CỦA LỚP
TRONG TUẦN

TỔ

Tiêu
chuẩn
1

SỐ ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tiêu
chuẩn
chuẩn
chuẩn
chuẩn
2
3
4
5

Tiêu
chuẩn
6

Tổng số
điểm

MỘT
HAI
BA
----------------------------------------------------------Luyện viết : Bài 3 ( Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5)

20

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 3\ngày 07/9/2015

Xếp
loạix

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×