Tải bản đầy đủ

Giáo án lớp 5 buổi chiều tuần 2

Thứ hai, ngày 31 tháng 8 năm 2015
TIẾT 1-ÔN TẬP LÀM VĂN
CẤU TẠO BÀI VĂN TẢ CẢNH.
I.MỤC TIÊU
- Học sinh nắm dược cấu tạo của bài văn tả cảnh gồm ba phần.
- Phân tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh cụ thể.
- Giáo dục học sinh ý thức học tốt bộ môn.
II. CHUẨN BỊ
- Nội dung, phấn màu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giaó viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức.
- GV cho học sinh nhắc lại phần ghi nhớ
SGK (12)
- GV nhận xét.
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh phân
tích cấu tạo của một bài văn tả cảnh.
Bài : Quang cảnh làng mạc ngày mùa.
Tiếng việt 5 tập I (10)

- Cho một học sinh đọc to bài văn.
- Cho cả lớp đọc thầm bài văn
- Đọc thầm phần giải nghĩa từ khó :
* Lụi: cây cùng loại với cây rau, cao 12m, lá xẻ hình quạt, thân nhỏ, thẳng và
rắn, dùng làm gậy.
* Kéo đá: dùng trâu bò kéo con lăn bằng
đá để xiết cho thóc rụng khỏi thân lúa.
- Cho HS đọc thầm và tự xác định mở
bài, thân bài, kết luận.
- Cho HS phát biểu ý kiến.
- Cả lớp và GV nhận xét, chốt ý đúng.
- HS nhắc lại.

Học sinh

- HS thực hiện.

- Học sinh đọc to bài văn.
- Cả lớp đọc thầm bài văn

- HS đọc thầm và tự xác định mở bài,
thân bài, kết luân.
- HS phát biểu ý kiến:
- Bài gồm có 3 phần:
* Từ đầu đến… khác nhau: Giới thiệu
màu sắc bao trùm làng quê ngày mùa là
màu vàng.
* Tiếp theo đến…lạ lùng. Tả các màu
vàng rất khác nhau của cảnh vật.
* Đoạn còn lại. Tả thời tiết, con người.
Vậy: Một bài văn tả cảnh gồm có 3 phần:
a) Mở bài: giới thiệu bao quát về cảnh sẽ
tả.
b) Thân bài: tả từng phần của cảnh hoặc

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

1sự thay đổi của cảnh theo thời gian.
c) Kết bài: nêu nhận xét hoặc cảm nghĩ
của người viết.

3.Củng cố dặn dò:
- Nhận xét giờ học
- HS về nhà ôn bài.

- HS lắng nghe và thực hiện.
-----------------------------------------------TIẾT 2- ĐẠO ĐỨC
----------------------------------------------TIẾT 3-ÔN TOÁN

I.MMỤC TIÊU:
- Củng cố về phân số, tính chất cơ bản của phân số.
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán .
II.CHUẨN BỊ :
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Ôn tập về phân số
- Cho HS nêu các tính chất cơ bản của
phân số.
- Cho HS nêu cách qui đồng mẫu số 2
phân số
Hoạt động 2: Thực hành
- HS làm các bài tập
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải.
Bài 1 :
a)Viết thương dưới dạng phân số.
8 : 15
7:3
23 : 6

Học sinh
- HS nêu

Giải :
a) 8 : 15 =

b) Viết số tự nhiên dưới dạng phân số.
19
25
32

b) 19 =

Bài 2 : Qui đồng mẫu số các PS sau:

Giải :

4 7

5 9
2
5
b) và
3 12

a)

a)

2

8
7
23
; 7 : 3 = ; 23 : 6 =
15
3
6

19
;
1

25 =

25
;
1

32 =

32
1

4 4 × 9 36 7 7 × 5 35
=
=
=
; =
.
5 5 × 9 45 9 9 × 5 45
2 2× 4 8
5
=
B) =
và giữ nguyên .
3 3 × 4 12
12

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


Bài 3: (HS khá giỏi)
H: Tìm các PS bằng nhau trong các PS
sau:
3 6 12 12 18 60
;
;
;
;
;
5 7 20 24 21 100

Bài 4: Điền dấu >; < ; =
2
2
9
7
2
3
c) .........
3
2

a) ......

4
4
........
15
19
15
15
d) .......
11
8

b)

Giải :
12 12 : 4 3
18 18 : 3 6
=
= ;
=
=
20 20 : 4 5
21 21 : 3 7
60 60 : 20 3
=
=
100 60 : 20 5
3 12 60
6 18
Vậy : = =
; =
5 20 100 7 21

Giải:
2
2
<
9
7
2
3
<
c)
3
2

a)

4
4
>
15
19
15
15
<
d)
11
8

b)

3.Củng cố dặn dò
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia
- HS lắng nghe và thực hiện..
phân số

Thứ ba, ngày 01 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1- TIẾT 2 PPCT
MÔN: KỂ CHUYỆN
BÀI : KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. MỤC TIÊU:
-Biết kể bằng lời của mình một câu chuyện về các anh hùng, danh nhân của đất
nước.
- Hiểu chuyện, biết trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.
II –CHUẨN BỊ:
-Một số sách, truyện, bài báo viết về các anh hùng, danh nhân của đất nước.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-GV goi học sinh lên bảng kiểm tra
bài.
-Nhận xét đánh giá học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
-GV ghi đề bài lên bảng.
*Hoạt động 1:Hướng dẫn HS kể
chuyện
-Tìm hiểu yêu cầu đề bài
-Gv gạch dưới những từ nghữ cần chú

Học sinh
-2-3 HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV.
-Nghe.

-1 HS đọc đề bài.
-HS chú ý đề bài trên bảng lớp, đặc biệt

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

3


ý cụ thể cần gạch dưới các từ sau.
Đề: Hãy kể một câu chuyện đã
được nghe hoặc được đọc về các
anh hùng, danh nhân của nước ta.
-GV giải nghĩa từ danh nhân; Người
có danh tiếng, có công trạng với đất
nước, tên tuổi được muôn đời nhớ
đến.
-Gv giao việc; Các em đọc lại đề bài
và gợi ý trong SGK một lần. Sau đó
các em lần lượt nêu tên câu chuyện
các em đã chọn các em có thể kể một
truyện đã đọc, đã học ở các lớp dưới.
*Hoạt động 2:HS kể chuyện
-Cho HS đọc lại gợi ý 3.
-Cho HS kể mẫu phần đầu câu
chuyện.
-Cho HS kể chuyện theo nhóm và
trao đổi về ý nghĩa của câu chuyện.
-Cho HS thi kể trước lớp
-GV nhận xét và khen những học sinh
kể chuyện hay, nêu được ý nghĩa của
câu chuyện hay nhất.
-Các em hãy nhắc lại tên một số câu
chuyện đã nghe đã kể trong giờ học.
3-Củng cố dặn dò
-GV nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà kể lại câu chuyện
cho người thân nghe.
-Dặn HS chuẩn bị bài cho tiết kể
chuyện tới.

những từ ngữ đã được gạch dưới.

-Nghe.

-1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
-HS lần lượt nêu tên câu chuyện mình đã
chọn.
-Từng học sinh đọc lại trình tự câu chuyện.
-2 HS khá giỏi kể mẫu.
-Từng thành viên trong nhóm kể cho nhau
nghe câu chuyện
của mình….
-Đại diện các nhóm thi kể.
-Lớp nhận xét và bình chọn bạn kể hay và
nêu ý nghĩa câu chuyện.
-2 Hs nhắc lại.

-----------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU :
- Rèn kỹ năng thực hiện 4 phép tính về phân số.
- Áp dụng để tìm thành phần chưa biết trong phép tính và giải toán .
II.CHUẨN BỊ :
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên

Học sinh

1.Ổn định:
4

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
* Hoạt động1: Củng cố kiến thức.
- Cho HS nêu cách cộng trừ 2 phân số
+ Cùng mẫu số
+ Khác mẫu số
- Cho HS nêu cách nhân chia 2 phân số
*Lưu ý: HS cách nhân chia phân số với
số tự nhiên , hướng dẫn HS rút gọn tại
chỗ, tránh một số trường hợp HS thực
hiện theo qui tắc sẽ rất mất thời gian.
* Hoạt động 2: Thực hành
- HS lần lượt làm các bài tập
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải
Bài 1 : Tính
2 7
3 8
a)
+
b) ×
5 11
15 5

13
c) 4 4

1
d) 2 :
3

Bài 2 : Tìm x

7
3
- x =
5
10
4
5
b)
: x =
7
15

Bài 3 : (HS khá giỏi)
Một quãng đường cần phải sửa. Ngày

thứ 2 sửa bằng

- HS nêu cách nhân chia 2 phân số

Kết quả :
23
a)
15
24
b)
55

c)

2
quãng đường, ngày
7

3
so với ngày đầu. Hỏi
4

3
4

d) 6

Kết quả :
11
a) x =
10

a)

đầu đã sửa được

- HS nêu cách cộng trừ 2 phân số : Cùng
mẫu số và khác mẫu số.

b) x =

12
7

Giải:
Cả hai ngày sửa được số phần quãng
đường là :

2 3 3
× = (quãng đường)
7 4 14

Quãng đường còn phải sửa là:
sau 2 ngày sửa thì còn lại bao nhiêu phần
2 3
1
quãng đường chưa sửa ?
1 − ( + ) = (Quãng đường)

7 14

3.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại qui tắc công, trừ, nhân,
chia phân số

2

1
quãng đường
2
- HS lắng nghe và thực hiện..

Đáp số :

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

5


TIẾT 3-ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU :
- Tiếp tục rèn kỹ năng thực hiện 4 phép tính về phân số.
- Áp dụng để tìm thành phần chưa biết trong phép tính và giải toán .
II.CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
* Hoạt động1 : Ôn cách thực hiện 4
phép tính về phân số
- Cho HS nêu cách cộng trừ 2 phân số :
cùng mẫu số và khác mẫu số
- Cho HS nêu cách nhân chia 2 phân số
* Hoạt động 2: Thực hành
- HS lần lượt làm các bài tập
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải
Bài 1 : So sánh hai PS theo hai cách khác
nhau:
a)

3
4

4
3

Học sinh

- HS nêu cách cộng trừ 2 phân số : Cùng
mẫu số và khác mẫu số.
- HS nêu cách nhân chia 2 phân số

3

9

4 16
=
3 12
9 16
3 4
Ta thấy : 12 < 12 hay 4 < 3

a) Cách 1 : 4 = 12 ;

3
4
< 1 mà
>1
4
3
3
4
Vậy : <
4
3

Cách 2 : Ta thấy :

11

7

b) 8 và 10
Bài 2 : Viết các PS sau theo thứ tự từ bé
đến lớn. (HS nêu cách tính)
80 13 15 21
;
;
;
29 29 29 29
7 7
7 7
;
b) ; ;
8 13 10 12

a)

c) (Dành cho HSKG)
1 3 9 3
; ;
;
4 10 40 8

b) HS làm tương tự.
Kết quả :
13
15 21 80
<
<
<
29
29 29 29
7
7
7
7
<
<
<
b)
8
10
12
13
1 10 3
12 3
15
=
;
=
c) Ta có: = ;
4 40 10 40 8
40
9
10
12
15
<
<
<
Ta thấy:
40
40
40
40
9
1
3
3
<
<
<
Hay:
40
4
10
8

a)

Giải:
6

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


Bài 3: Khối lớp 5 có 80 học sinh, trong
đó có

90
70
số HS thích học Toán, có
100
100

số HS thích học Tiếng Việt. Hỏi có bao
nhiêu em thích học Toán? Bao nhêu em
thích học Tiếng Việt?

Ta có :

90
9 70
7
= ;
=
100 10 100 10

Số HS thích học Toán là :
80 ×

9
= 72 (em)
10

Số HS thích học Tiếng Việt là :
80 ×

7
= 56 (em)
10

Đ/S : 72 em ; 56 em.
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại qui tắc công, trừ, nhân,
chia phân số

- HS lắng nghe và thực hiện..

Thứ tư, ngày 02 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-TIẾT 2 PPCT
MÔN: LỊCH SỬ
BÀI: NGUYỄN TRƯỜNG TỘ MONG MUỐN
CANH TÂN ĐẤT NƯỚC
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học HS có thể:
-Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.
-Suy nghĩ và đánh giá của nhân dân ta về những đề nghị về canh tân và lòng
yêu nước của ông.
II –CHUẨN BỊ
-Chân dung Nguyễn Trường Tộ.
-HS tìm hiểu về Nguyễn Trường Tộ.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-GV gọi một số HS lên bảng kiêm
tra bài.
-Nhận xét ghi nhớ của HS.
2-Bài mới
-GV giới thiệu bài cho HS.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hoạt động 1:Tìm hiểu về Nguyễn
Trường Tộ.
-GV tổ chức cho HS hoạt động theo
nhóm để chia sẻ các thông tin đã tìm

Học sinh
-2-3 HS lên bảng thực hiện yêu cầu của GV.
-Nghe.

-HS chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có
6-8 HS hoạt động theo HD.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

7


hiểu về Nguyễn Trường Tộ theo
hướng dẫn.
-Từng bạn trong nhóm đưa ra các
thông tin mà mình sưu tầm được.
-Cho cả nhóm chọn lọc thông tin và
thư kí ghi vào phiếu theo trình tự.
-Năm sinh mất của Nguyễn Trường
Tộ.
-Quê quán của ông……
-GV cho HS các nhóm báo cáo kết
quả làm việc.
-GV nhận xét kết quả làm việc của
HS và ghi một số nét chính về tiểu
sử của Nguyễn Trường Tộ.
*Hoạt động 2:Tình hình đất nước ta
trước sự xâm lược của thực dân
pháp
-GV nêu tiếp vấn đề
+ Vì sao lúc đó Nguyễn Trường Tộ
lại nghĩ đến việc phải thự hiện canh
tân đất nước.
-GV yêu cầu HS tiếp tục hoạt động
theo nhóm, cùng trao đổi để trả lời
các câu hỏi.
-Tại sao Pháp có thể dễ dáng xâm
lược nước ta? Điều đó cho thấy tình
hình đất nước ta lúc đó như thế nào?
-GV cho HS báo cáo kết quả trước
lớp.
+Theo em, tình hình đất nước như
trên đã đặt ra yêu cầu gì để khỏi bị
lạc hậu?
KL: Vào nửa thế kỉ XIX, khi thực
dân pháp xâm lược nước ta….
*Hoạt động 3:Những đề nghị canh
tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ
-GV yêu cầu HS tự làm việc với
SGK và trả lời câu hỏi.
+Nguyễn Trường Tộ đưa ra những
đề nghị gì để canh tân đất nước?

8

-Kết quả thảo luận, tìm hiẻu tốt là: Nguyễn
trường Tộ sinh năm 1830 mất năm 1971.
-Quê quán: Làng Bùi Chu- Hưng NguyênNghệ An.
………
-Đại diện nhóm dán phiếu của nhóm mình lên
bảng và trình bày các nhóm khác theo dõi bổ
sung.

-HS hoạt động trong nhóm cùng trao đổi và
trả lời câu hỏi. Có thể nêu:
Vì: Triều đình nhà Nguyễn nhượng bộ thực
dân Pháp.
-Kinh tế đất nước nghèo nàn, lạc hậu.
-Đất nước không đủ sức để tự lập…
-Đại diện 1 nhóm HS phát biểu ý kiến trước
lớp, HS các nhóm khác bổ sung.

-Cần đổi mới để đủ sức tự lập, tự cường.

-HS đọc SGK và tìm câu trả lời cho các câu
hỏi.
-Mở rộng quan hệ ngoại giao.
-Thuê chuyên gia nước ngoài giúp ta phát
triển kinh tế.
-Xây dựng quân đội…..

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


+Nhà vua và triều đình nhà Nguyễn
có thái độ như thế nnào với những
đề nghị của Nguyễn Trường Tộ? Vì
sao?
-GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả
làm việc trước lớp; GV nêu từng câu
hỏi cho HS trả lời.
-Việc vua quan nhà Nguyễn phản
đối đề nghị canh tân của Nguyễn
Trường Tọ cho thấy họ là người như
thế nào?
-GV yêu cầu HS lấy những ví dụ
chứng minh sự lạc hậu của vua quan
nhà Nguyễn.
KL: Với mong muốn canh tân đất
nước, phụng sự quốc gia, Nguyễn
Trường Tộ đã gửi đến nhà vua
nhiều bản điều trần đề nghị….
-GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS trả lời.
+Nhân dân ta đánh giá như thế nào
về con người và những đề nghị canh
tân đất nước của Nguyễn Trường
Tộ?
3-Củng cố dặn dò
-Nêu ý chính của bài
-Cho HS đọc lại
+Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về
Nguyễn Trường Tộ.
-GV nhận xét tiết học, dặn dò HS về
nhà học thuộc bài và sưu tầm thêm
các tài liệu về Chiếu Cần Vương.

-Mở trường dạy cách sử dụng máy móc, đóng
tàu, đúc súng….
-Không thực hiện theo đề nghị của ông. Vua
Tự Đức bao thủ cho rằng những phương pháp
cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi.
-2 HS lần lượt nêu ý kiến của mình trước lớp.
-Họ là người bảo thủ.
-Là người lạc hậu, không hiểu gì về thế giới
bên ngoài.

-VD: Vua nhà Nguyễn không tin rằng đèn
treo ngược, không có dầu mà vẫn sáng.
…..
-HS tiếp nối nhau trả lời trước lớp.
-Nhân dân tỏ thái độ kính trọng ông, coi ông
là người có hiểu biết sâu rộng, có lòng yêu
nước và mong muốn dân giàu nước mạnh.
-HS đọc phần nội dung SGK
-Em rất kính trọng Nguyễn Trường Tộ, thông
cảm với hoàn cảnh của ông…..

-------------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN TẬP LÀM VĂN
I. MỤC TIÊU:
-Từ những điều đã thấy khi quan sát cảnh một buổi trong ngày, biết lập dàn ý
chi tiết tả cảnh đó.
-Biết chuyển một phần trong dàn ý thành một đoạn văn tả cảnh.
II-CHUẨN BỊ:
-Những ghi chép của HS đã có khi quan sát cảnh một buổi trong ngày.
-Bút dạ và phiếu khổ to.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

9


Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra 2 học sinh
-Nhận xét chung
2-Bài mới
-Giới thiệu bài mới.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập.
-GV giao việc.
-Các em xem lại dàn bài về một buổi
trong ngày trong vườn cây (hay
trong công viên, trên cánh đồng).
-Các em nên chọn viết một đoạn văn
cho phần thân bài dựa vào kết quả
đã quan sát được.
-Cho HS làm bài.
-Cho HS trình bày kết quả bài làm
GV lưu ý HS cần giới thiệu em tả
cảnh ở đâu? Tả cảnh đó vào buổi
nào sáng, trưa hay chiều.
-GV nhận xét về cách viết, về nội
dung đoạn văn các em đã trình bày
khen những học sinh viết đoạn văn
hay.
3-Củng cố dặn dò
-Gv nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh dàn
ý đoạn văn đã viết ở lớp.
-Chuẩn bị cho tiết TLV tiếp theo.

Học sinh
-2 HS lên bảng làm theo yêu cầu của GV
-Nghe.
-1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
-HS nhận việc.
-HS làm bài cá nhân.

-Một số em đọc đoạn văn đã viết.

-Lớp nhận xét.

--------------------------------------------------------TIẾT 3-ÔN KHOA HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Giúp HS:
+Phân biệt các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam với nữ.
+ Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam nữ.
+ Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới ; không phân biệt nam hay
nữ
II-CHUẨN BỊ
-Các phiếu có nội đung như trang 8 SGK.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
10

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


*GV nêu yêu cầu tiết học
*Học sinh trả lời các câu hỏi
Câu 1-Nêu sự khác biệt giữa nam và nữ
Câu 2-Nêu quan niệm xã hội giữa nam và nũ.
Câu 3- Em có đồng ý với những câu dưới đây không? Hãy giải thích em đồng ý hoặc
tại sao không đồng ý?
a)-Công việc nội trợ là của phụ nữ
b)-Đàn ông là người kiếm tiền nuôi gia đình.
c)-Con gái nên học nữ công gia chánh, con trai nên học kĩ thuầt.
Câu 4: Trong gia đình, những yêu cầu hay cư xử của cha mẹ với con trai và con gái
có khác nhau không và khác nhau như thế nào ? Như vậy có hợp lí không?
Câu 5: Liên hệ trong lớp mình có sự phân biệt đối xử giữa nam và nữ ? Như vậy có
hợp lí không?
+ Liên hệ gia đình học sinh và liên hệ bản thân.
Thứ năm, ngày 03 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1 –TIẾT 4 PPCT
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
BÀI : LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNGNGHĨA
I.MỤC TIÊU:
-Biết vận dụng những hiểu biết về từ đồng nghĩa, làm đúng các bài tập thực
hành tìm từ đồng nghĩa, phân loại các từ đồng nghĩa theo nhóm.
-Nắm được những sắc thái khác nhau của từ đồng nghĩa để viết một đoạn miêu
tả ngắn.
-Biết sử dụng từ đồng nghĩa trong giao tiếp .
II-CHUẨN BỊ:
-Từ điển học sinh
-Bút dạ và một số tờ phiếu khổ to.
III-CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Giáo viên
1-Kiểm tra bài cũ
-Kiểm tra 3 học sinh đặt câu với từ
đồng nghĩa.
-Nhận xét học sinh.
2-Bài mới
-Giới thiệu bài.
-Dẫn dắt và ghi tên bài.
*Hoạt động 1
-Cho HS đọc yêu cầu của BT1.
-GV giao việc.
-Các em đọc đoạn văn đã cho.
-Tìm những từ đồng nghĩa có trong

Học sinh
-3 HS lên bảng thực hiện.
+Đặt câu
-Nghe.
-1 HS đọc to cả lớp đọc thầm.
-HS nhận việc.

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

11


đoạn văn đó. Em nhớ dùng viết chì
gạch dưới những từ đồng nghĩa trong
SGK.
-HS làm bài cá nhân. Mỗi em dùng viết chì
-Cho HS làm bài.
gạch dưới những từ đồng nghĩa trong đoạn
văn.
-Một số HS trình bày kết quả.
-Cho HS trình bày kết quả bài làm.
*Những từ đồng nghĩa là: mẹ,má, u, bu,
-GV nhận xét và chốt lại lời giải bầm….
đúng: những từ đồng nghĩa là: mẹ, u,
bu….
-Lớp nhận xét.
-GV nói thêm: tất cả các từ nói trên -HS chép lời giải đúng vào vở hoặc vở bài
đều chỉ người đàn bà có con, trong tập.
quan hệ với con…
*Hoạt đông 2:
-Cho HS đọc yêu cầu BT2
-1 HS đọc to lớp đọc thầm.
-GV giao việc.
-Các em đọc các từ đã cho.
-Các em xếp các từ đã cho ấy thành
từng nhóm từ đồng nghĩa.
-HS làm việc cá nhân. Từng em xếp các từ
-Cho HS làm việc học sinh có thể làm đã cho thành từng nhóm đồng nghĩa.
việc cá nhân hoặc làm việc theo -Các cá nhân lên trình bày nếu làm việc
nhóm.
theo nhóm thì đại diện nhóm lên trình bày.
-Cho HS trình bày kết quả bài làm.
*Các nhóm từ đồng nghĩa như sau: Bao la,
-GV nhận xét và chốt lại kết quả mênh mông, bát ngát, thênh thang.
đúng. Các nhóm từ đồng nghĩa như -Lung linh, long lanh, lóng lánh, lấp
sau: Bao la,mênh mông, bát ngát, loáng…
thênh thang.
-Vắng vẻ, hiu quạnh, vắng teo…
-Lung linh, long lanh, lóng lánh, lấp -Lớp nhận xét.
loáng…
-HS chép lời giải đúng vào vở hoặc vở bài
-Vắng vẻ, hiu quạnh, vắng teo…
tập.
*Hoạt động 3:
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm.
-Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 3.
-GV giao việc các em viết một đoạn -HS nhận việc.
văn khoảng 5 câu trong đó có dùng -HS làm bài cá nhân.
một số từ đã nêu ở bài tập 2.
-Một số học sinh trình bày kết quả bài làm.
-Cho HS làm bài.(HS khá giỏi trình -Lớp nhận xét.
bày bài làm)
-Cho HS trình bày kết quả bài làm.
-GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng
và khen những HS viết đoạn văn hay. -HS trả lời theo nội dung cần ghi nhớ SGK
3-Củng cố dặn dò
-GV hỏi lại nội dung kiến thức bài
học
-GV nhận xét tiết học.
-Yêu cầu HS về nhà hoàn chỉnh đoạn
12

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


văn miêu tả.
-Chuẩn bị bài cho bài học tiếp.
------------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN LUYỆN TỪ -CÂU
LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA.
I.MỤC TIÊU:
- HS nắm được thế nào là từ đồng nghĩa.
- HS biết vận dụng những kiến thức đã có, làm đúng các bài tập thực hành tìm
từ đồng nghĩa.
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.
II. CHUẨN BỊ :
-Nội dung ôn tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên

Học sinh

1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
* Hoạt động1: GV cho 1 HS đọc phần
ghi nhớ SGK (8).
- HS nhắc lại thế nào là từ đồng nghĩa? - HS thực hiện.
Cho VD?
- GV nhận xét.
* Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài
tập.
* Bài 1:
H: Đặt câu với mỗi từ đồng nghĩa sau: Bài giải:
a) Ăn, xơi;
a) Cháu mời bà xơi nước ạ.
Hôm nay, em ăn được ba bát cơm.
b) Biếu, tặng.
b) Bố mẹ cháu biếu ông bà cân cam.
Nhân dịp sinh nhật Hà, em tặng bạn bông
hoa.
c) Chết, mất.
c) Ông Ngọc mới mất sáng nay.
Con báo bị trúng tên chết ngay tại chỗ.
* Bài 2:
- Điền từ đồng nghĩa thích hợp vào những
câu sau.
- Các từ cần điền : cuồn cuộn, lăn tăn, Bài giải:
nhấp nhô.
- Mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
- Mặt hồ … gợn sóng.
- Sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ.
- Sóng biển …xô vào bờ.
- Sóng lượn nhấp nhô trên mặt sông.
- Sóng lượn …trên mặt sông.
* Bài 3:
Đặt câu với mỗi từ sau : cắp, ôm, bê, Bài giải :
bưng, đeo, vác.
+ Bạn Nam tung tăng cắp sách tới trường.
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

13


+ Mẹ em đang ôm bó lúa lên bờ.
+ Hôm nay, chúng em bê gạch ở trường.
+ Chị Lan đang bưng mâm cơm.
+ Chú bộ đội đeo ba lô về đơn vị.
+ Bà con nông dân đang vác cuốc ra đồng.
3.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học
- HS lắng nghe và thực hiện.
- Dặn HS về nhà ôn lại các từ đồng nghĩa.
------------------------------------------------------TIẾT 3-ÔN TOÁN
I.MỤC TIÊU :
Củng cố về :
- Cách đọc, viết hỗn số
- Chuyển hỗn số thành phân số
- Tính toán với hỗn số
- Áp dụng để tìm thành phần chưa biết trong phép tính và giải toán .
II.CHUẨN BỊ:
- Hệ thống bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
* Hoạt động1 : Ôn cách đọc , viết hỗn
số ; chuyển hỗn số thành phân số
- GV cho HS lấy ví dụ về hỗn số
- GV ghi lên bảng
- Cho HS đọc, viết hỗn số
H: Nêu cách chuyển hỗn số thành phân
số?
* Hoạt động 2: Thực hành
- HS lần lượt làm các bài tập
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài
- GV chấm một số bài
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường
mắc phải
* Bài 1 : : Chuyển các hỗn số sau thành
phân số:

3 1
3
4
1
7
2 ; 7 ; 4 ; 5
; 9 ; 3
5 2
8
11
12 9
14

Học sinh

- HS lấy ví dụ về hỗn số
- HS đọc, viết hỗn số
- HS nêu.

*Kết quả :
13 15 35 59 109 34
;
;
;
;
;
5
2
8
11
12
9

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


* Bài 2 : Tính:

1
5
a) 4 + 2
3
6
c) 2

3
3
×1
7
4

2
b) 7 - 2
3
d) 5

1
1
: 3
3
5

*Kết quả :
a)

43
6

b)

13
3

c)

17
4

d)

5
3

* Bài 3: Tìm x

3
1
= 2
5
10
1
1
b) 5 : x = 4
7
2
a) x - 1

*Kết quả :
a)

4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia PS.

29
10

b)

72
63

- HS lắng nghe và thực hiện..

Thứ sáu, ngày 04 tháng 9 năm 2015
TIẾT 1-ÔN CHÍNH TẢ
I.MỤC TIÊU
- Luyện viết đúng chính tả với âm g/gh; ng/ngh.
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.
II.CHUẨN BỊ
Nội dung bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Giáo viên

Học sinh

1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động 1:
- HS nhắc lại qui tắc viết chính tả với âm
g/gh; ng/ngh; k/c.
- HS thực hiện.
- GV nhận xét.
Hoạt động2: Hướng dẫn HS làm bài
tập.
+ Ghi tiếng thích hợp có chứa âm: g/gh;
ng/ngh vào đoạn văn sau:
Bài giải :
Gió bấc thật đáng …ét
Gió bấc thật đáng ghét
Cái thân …ầy khô đét
Cái thân gầy khô đét
Chân tay dài …êu…ao
Chân tay dài nghêu ngao
Chỉ …ây toàn chuyện dữ
Chỉ gây toàn chuyện dữ
Vặt trụi xoan trước ..õ
Vặt trụi xoan trước ngõ
Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

15


Rồi lại …é vào vườn
Rồi lại ghé vào vườn
Xoay luống rau …iêng…ả
Xoay luống rau nghiêng ngả
Gió bấc toàn …ịch ác
Gió bấc toàn nghịch ác
Nên ai cũng …ại chơi.
Nên ai cũng ngại chơi.
3.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học
- HS lắng nghe và thực hiện.
- Dặn HS về nhà học thuộc quy tăc viết
với âm g/gh; ng/ngh; k/c.
-----------------------------------------------------------TIẾT 2-ÔN SỬ ĐỊA
I. MỤC TIÊU:
Sau bài học HS có thể:
-Những đề nghị chủ yếu để canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ.
-Suy nghĩ và đánh giá của nhân dân ta về những đề nghị về canh tân và lòng
yêu nước của ông.
- Dựa vào bản đồ, lược đồ nêu được một số đặc điểm chính của địa hình,
khoáng sản nước ta.
- Kể tên và chỉ được vị trí một số dãy núi, đồng bằng lớn của nước ta trên bản
đồ( lược đồ).
- Kể tên một số loại khoáng sản của nước ta, chỉ trên bản đồ vị trí các mỏ than,
sắt, a-pa- tít, dầu mỏ.
II-CHUẨN BỊ
- Bản đồ địa lí VN, lược đồ địa lí VN, các hình minh hoạ, phiếu học tâp của
HS.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
*GV nêu yêu cầu nội dung ôn tập
*HS tự làm bài và nêu kết quả ôn tập
1- Những năm ở Pháp, Nguyễn Trường Tộ đã làm gì? Mục đích của những
việc làm đó là gi?
2- Em hãy nêu những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ ?
3- Người đời sau đánh giá về Nguyễn Trường Tộ như thế nào ?
4- Em hãy nêu đặc điểm chính của địa hình nước ta ?
5- Kể tên một số loại khoáng sản ở nước ta ?
6- Các khoáng sản được phân bố ở vùng nào ?
7-Điều gì sẽ xảy ra nêu ta khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản một
cách bừa bãi ? ( HS tự liên hệ thực tế)
* Nếu còn thời gian cho học sinh thực hiện trò chơi thi tìm nơi có khoáng sản trên
bản đồ.
--------------------------------------------------------------

16

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015


TIẾT 3 -SINH HOẠT TẬP THỂ
1/Từng tổ báo cáo kết quả thực hiện nội quy thi đua của lớp:(gồm 6 tiêu chí)
-Về đạo đức tác phong.
-Về tinh thần thái độ học tập.
-Về lao động vệ sinh trường lớp,chăm sóc cây xanh.
-Về rèn luyện thân thể.
-Về thực hiện đồng phục và vệ sinh cá nhân.
-Về tham gia các phong trào do nhà trường đề ra.
2/Lớp trưởng(hoặc lớp phó) báo cáo tình hình chung của lớp.
3/Giáo viên tổng kết-Nhận xét-Đánh giá chung. Biểu dương khen ngợi, nhắc nhở
thêm đối với tổ,cá nhân học sinh.
4/Lớp văn nghệ
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN THI ĐUA CỦA LỚP
TRONG TUẦN

TỔ

Tiêu
chuẩn
1

SỐ ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC
Tiêu
Tiêu
Tiêu
Tiêu
chuẩn
chuẩn
chuẩn
chuẩn
2
3
4
5

Tiêu
chuẩn
6

Tổng số
điểm

Xếp
loại

MỘT
HAI
BA
------------------------------------------------------------------Luyện viết : Bài 2 (vở luyện viết chữ đẹp lớp 5)

Giáo án lớp 5A\năm học 2015-2016\Trần Phương Oanh
PHT: Trần Phương Thành\đã duyệt tuần 2\ngày 31/8/2015

17x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×