Tải bản đầy đủ

xây dựng hệ thống quản lí nhân sự tại công ty TNHH công nghệ và truyền thông PL.

I.

GIỚI THIỆU BÀI TOÁN:
a. Giới thiệu cụ thể bài toán:
- Tên đề tài:xây dựng hệ thống quản lí nhân sự tại công ty TNHH
công nghệ và truyền thông PL.
- Địa chỉ áp dụng: áp dụng tại công ty TNHH và truyền thông PL
- Mục tiêu của bài toán: phần mềm được áp dụng giúp việc quản
lí nhân sự trong siêu thị đơn giản, có hiệu quả hơn.
b. Hiện trạng bài toán:
Ngày nay tin học là một ngành khoa học phát triển mạnh mẽ cả về
phần cứng lẫn phần mềm. Những năm gần đây các sản phẩm của
ngành tin hoc được ứng dụng rộng rãi trên nhiều lĩnh vực mang lại
nhiều hiệu quả thiết thực cho đời sống xã hội. Nó không những
giải quyết những bài toán phức tạp trong kỹ thuật mà còn giải
quyết những bài toán về quản lý rất hiệu quả. Tin học mặc nhiên
được xã hội công nhận và ứng dụng trong bất cứ một lĩnh vực nào.
Do tính năng đa tiện ích của tin học nên hầu hết các cơ quan, xí
ngiệp hiện nay đã đáp ứng vào nhiều lĩnh vực để tăng năng suất,
nâng cao chất lượng, giảm chi phí tối đa, rút ngắn thời gian, đoảm
bảo độ chính xác cao. Các cơ quan hành chính đã khai thác sử

dụng nhiều phần mềm về quản lý như quản lý nhân sự, quản lý
nhân sự và tiền lương, quản lý bán hàng,... .
Xuất phát từ yêu cầu đó, được sự đồng ý của cơ quan với nhu cầu
nâng cao và phát triển hệ thống cũ đang sử dung, do số lượng nhân
viên ngày càng tăng cao,nhóm Em đã chọn đề tài : "Quản lý nhân
sự tại Công ty TNHH công nghệ và truyền thông PL"làm báo cáo
thực tập.

Hướng xây dựng phần mềm:
Nhóm dự định phát triển hệ thống theo hướng thành phần.
II. TRÌNH BÀY VIỆC QUẢN LÍ DỰ ÁN CỦA NHÓM:
1. Tác giả:
c.


2.

Người viết:
Dương Thị Thoa
10/3/2016
Project Manager
Người viết:
Nguyễn Thị Lệ
10/3/2016
Project Manager
Người viết:
Đinh Thị Quỳnh
10/3/2016
Project Manager
Người đánh giá:
Hoàng Thị Hà
10/3/2016
Chi tiết:
2.1: kế hoạch đề xuất, mô tả dự án:

STT

Nội dung

1.


Tên Dự Án

Xây dựng hệ thống quản lí nhân sự

2.

người quản lí dự án

Dương Thị Thoa.
Nguyễn Thị Lệ
Đinh Thị Quỳnh

Loại sản phẩm

Bảo trì, nâng cấp phần mền quản lí hiện


4.

Lĩnh vực kinh doanh

Quản lí nhân sự và tiền lương

5.

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống quản lí nhân sự trên cơ
sở phát triển hệ thống cũ của công ty giúp
cho việc quản lí nhân sự của người quản
trị dễ dàng, đơn giản, thận tiện, tốt ít chi
phí và nhân lực hơn.
Giúp cho nhân viên tra cứu , tìm kiếm dễ
dàng hơn.

3.


Ban lãnh đạo theo dõi tình hình nhân sự
trong siêu thị thuận tiện hơn, để kịp thời
đưa ra các giải pháp điều chỉnh nhân viên
hợp lí.
6.

Thời gian cho phép

10 tuần

7.

Chi phí cho phép8.

Nhân lực cho
phép(người /tháng)

3 người/ 2 tháng.

9.

Thời gian bắt đầu dự
án

10/4/2016- 10/6/2016

10.

Thời hạn theo kế
hoạch

25/1/2016

3.

Rủi do của dự án:
STT Mô tả

ảnh hưởng

1. Rủi ro về ước Nghiêm
lượng, dự tính: trọng
nguồn nhân
lực, nguồn chi
phí, thời gian
thực hiện.

Nguyên Nhân

Cách khắc
phục

Do có nhiều yếu
tố phát sinh
ngoài dự tính
của người quản
lí, do kinh
nghiệm của
người quản lí
còn hạn chế
,chưa nhiều kinh
nghiêm.

Thường
xuyên kiểm
tra, điều
chỉnh kế
hoạch cho
hợp lí.


2. rủi ro về nhân
sự: các yếu tố
ngoài tác
động, do việc
cá nhân.

Làm cho
Do người quản
kế hoạch bị lí ốm, bận việc
chậm tiến cá nhân,…
độ,

Tìm người
thay thế
một cách
nhanh nhất.

3. phân công
công việc
trong dự án
không hợp lí.

ảnh hưởng
nghiêm
trọng đến
việc hoàn
thành kế
hoạch đúng
tiến độ

Do kinh nghiệm
của trưởng
nhóm chưa cao,
chưa hiểu hết
năng lực của
túng thành viên
trong nhóm

Thương
xuyên kiểm
tran tiến độ,
thay đổi
công việc
của từng
thành viên
nếu cần
thiết.

4. Lỗi tích hợp
Hiệu quả
sản phẩm của sản phẩm
các thành viên không cao
trong nhóm
không khớp,
chưa hợp lí,
không đầy đủ

Do mối liên kết
giữa các thành
viên trong nhóm
chưa chặt chẽ,
thiếu đồng nhất .

Trưởng
nhóm dự án
phải thường
xuyên kiểm
tra tiến độ
của từng
thành viên
trong
nhóm,

5. thời gian dành
cho dự án bị
thu hẹp

Có thế làm
cho dự án
không
hoàn thành
đúng tiến
độ

Do thời gian gấp
rút của dự án,
cần được đưa
vào sử dụng
trong thời gian
gần nhất

Mọi thành
viên trong
nhóm phải
tập trung
hoàn thành
công việc
nhanh nhất
có thể

6. Rủi ro về yêu
cầu: yêu cầu

Nghiêm
trọng

Yêu cầu của
khách hàng

Bước phân
tích lấy yêu


của khách
hàng bị thay
đổi,

không rõ rang,

Dùng phần mềm MS Project để quản lý dự án được tốt hơn

III.

ĐẶC TẢ YÊU CẦU BÀI TOÁN:

cầu của
khách hàng
phải được
thực hiện
cẩn thận ,
rõ rang
trước khi
thực hiện
phát triển
dự án.


Mã dự án
Mã tài liệu
Ngày

[DA01]
[DA 1.1.1]

10/4/2016

Nội dung sửa đổi:
*M- Mới S – Sửa X - Xóa

M* S, X
Mục
sửa đổi
10/4/2016 Tạo mới M*

Ngày

15/4/2016 Format
tài liệu.

S*

16/4/2016 Tạo mới M*
20/4/2016 Format
tài liệu

S*

30/4/2016 Tạo mới M*
10/5/2016 Tạo mới M*

Nội dung sửa
đổi
Lấy yêu cầu
người dùng.
Sửa lại nội dung
theo yêu cầu
người dùng lần
cuối trước khi
thiết kế.
Xây dựng bản
đặc tả yêu cầu
của hệ thống
Xác nhận đặc tả
yêu cầu từ
người dùng và
sửa lại 1 số nội
dung cho phù
hợp
Phân tích, Xây
dựng, thiết kế
hệ thống
Cài đặt hệ thống

Người
sửa đổi
Nguyễn
Thị Lệ
Nguyễn
Thị Lệ

Lần sửa
đổi

Dương
Thị
Thoa
Dương
Thị
Thoa

DA 1.1.3

Dương
Thị
Thoa,
Nguyễn
Thị Lệ,
Dương
Thị
Thoa,

DA 1.1.5

DA 1.1.1
DA 1.1.2

DA 1.1.4

DA 1.1.6


10/6/2016 Format
nội
dung

S*

Chạy thử , sửa
lỗi

Đinh
Thị
Quỳnh
Nguyễn
Thị Lệ

DA 1.1.7

TRANG KÝ
CTIN
NGƯỜI LẬP:

Họ tên: Dương Thị Thoa
Vị trí:

thành viên

Họ tên:

Nguyễn Thị Lệ

Vị trí:

thành viên

Họ tên:

GV. Hoàng Thị Hà

Người phê duyệt: Họ tên:

GV: Hoàng Thị Hà

Người kiểm tra:

ngày 20/4/2016


MỤC LỤC
1. GIỚI THIỆU
1.1.
Mục đích tài liệu
1.2.
Phạm vi hệ thống
1.3.
Định nghĩa thuật ngữ viết tắt
1.4.
Tài liệu tham khảo
1.5.
Mô tả tài liệu
2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG
2.1.
Phát biểu bài toán
2.2.
Mục tiêu hệ thống
2.3.
Người sử dụng hệ thống
3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG
3.1.
Phân hệ 1
3.2.
Phân hệ 2
3.3.
Phân hệ n
4. CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG
4.1.
Yêu cầu bảo mật
4.2.
Yêu cầu sao lưu
4.3.
Yêu cầu về tính sử dụng
4.4.
Yêu cầu về tính ổn định
4.5.
Yêu cầu về hiệu năng
4.6.
Yêu cầu về tính hỗ trợ
4.7.
Các ràng buộc thiết kế
4.8.
Yêu cầu về giao tiếp
4.9.
Yêu cầu tài liệu người dùng và hỗ
4.10. Tiêu chuẩn áp dụng
4.11. Các yêu cầu khác

trợ


Phương pháp lấy yêu cầu: khảo sát trực tiếp hệ thống trên website
cảu công ty.
a. Bản đặc tả yêu cầu:
- Yêu cầu chức năng:
1 giới thiệu.
1.1, Mục đích tài liệu:
Tên đề tài: xây dựng hệ thống quản lí nhân sự cho siêu thị.
Mục tiêu: phần mềm được áp dụng giúp việc quản lí nhân sự trong siêu
thị đơn giản, có hiệu quả hơn.
Đối tượng nghiên cứu: hệ thống quản lí nhân sự.
Nội dung nghiên cứu:
Tìm hiểu rõ tổ chức hoạt động của công ty
Tìm hiểu các nghiệp vụ của công ty như tính lương, chấm công.v.v.v…
Tìm hiểu nghiên cứu về những nhu cầu phát sinh của doanh nghiệp
trong tương lai để từ đó thiết kế phần mềm phù hợp
I.2 : phạm vi tài liệu:
Các sản phẩm cấn được xây dựng:
+ xay dựng chức năng quản lí thông tin nhân viên.
+ xây dựng chức năng quản lí lương nhân viên.
+ xây dựng chức năng tra cứu thông tin.
+ xây dựng chức năng thông kê báo cáo.
1.3: định nghĩa thuật ngữ, từ viết tắt: không sử dụng từ viết tắt.
1.4: tài liệu tham khảo:
+Bài giảng công nghệ phần mềm- Ths. Phạm Thủy Vân.
+ Mẫu đặc tả yêu cầu phần mềm: Software Requirement.First
Edition_Ms Press.
1.5 Mô tả tài liệu:
Tài liệu bao gồm các phần:
1. Giới thiệu
2. Tổng quan
3. Yêu cầu chức năng người sử dụng.
4. Các yêu cầu khác.
5. Tiêu chuẩn nghiệm thu hệ thống


2. Tổng quan hệ thống:
2.1: phát biểu bài toán:
Phần mền giúp người quản lí nhân sự có thể thực hiện việc quản lí của
mình dễ dàng hơn, thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian , chi phí, nguồn
nhân lực.
Giúp người dùng (nhân viên, ban lãnh đạo) tra cứu thông tin dễ dàng
hơn.
2.2 Mục tiêu của hệ thống:
Xây dựng hệ thống quản lí nhân sự nhằm:
-

Hỗ trợ công việc quản lí thông tin toàn nhân sự trong công ty.
Tích hợp một hệ thống phần mềm với cổng thông tin điện tử hiện
tại của công ty.
Tạo một cơ sở dữ liệu thống nhất về tình hính nhân sự của công ty.
Xây dựng các thống kê báo cáo cụ thể, thuận tiện giúp lãnh đạo và
các chuyên viên lãnh đạo có thể theo dõi tổng hợp các báo cáo từ
các đơn vị một cách nhanh chóng nhất.

2.3: phạm vi hệ thống:
Hệ thống quản lí nhân sự gồm 2 phân hệ chính;
-

Phân hệ người quản trị hệ thống.
Phân hệ người dùng hệ thống.

2.3.1 người sử dụng hệ thống:
Người sử dụng
Admin
Báo cáo viên

Mô tả
Có quyền: tạo, xóa, sửa, phân quyền user,
role, back up dữ liệu, bảo mật hệ thống, cập
nhật website, xem nhật kí, mục trong 1 trang
Là nhân viên có trách nhiệm thực hiện báo


Chuyên viên
Lãnh đạo

cáo theo đúng quyền hạn của mình
là người dùng có trách nhiệm xem báo cáo,
tạo báo cáo. Thống kê báo cáo
Là người dùng có quyền xem và phê duyệt
báo cáo

2.3.2 Mô hình phân rã chức năng của hệ thống:


Hệ thống gồm 5 chức năng chính:
+ Quản trị hệ thống.
+ Quản lí thông tin nhân viên.
+ Quản lí lương nhân viên.
+ Tra cứu,tìm kiếm.
+ Thống kê, báo cáo.

3.Đặc tả chức năng:
1. [YCCN010101]Quản trị hệ thống:
 Mô hình nghiệp vụ:
+ Quản lí người dùng, đăng kí là thành viên của hệ thống.
+ Quản lí người dùng truy cập vào hệ thống.
+ Thực hiện chức năng bảo mật của toàn hệ thống.
 Dòng sự kiện chính:
+ Hệ thống phân loại nhân viên mới vào công ty và muốn
đăng kí là thành viên của công ty và nhân viên cũ của công ty
muôn thay đôi thông tin.
+ Với nhân viên mới hệ thống se yêu cầu nhân viên cung cấp
thông tin, nếu hợp lí hệ thống sẽ phản hồi kết quả bằng việc
yêu cầu người dùng use và pass.
+ Với nhân viên cũ, nếu có nhu cầu sửa thông tin, hệ thống
yêu cấu nhập lại thông tin cũ và xác nhận thông tin mới nếu
hợp lí.


2.

[YCCN010102]:Quản lí thông tin nhân viên:
 Mô tả nhiệp vụ:

o
o


Chức năng quản lí thông tin nhân viên cho phép người quản
lí nhập thông tin của toàn bộ nhân sự trong công ty, lưu vào
csdl để đưa vào hệ thống quản lí.
Có 2 phương pháp nhập dữ liệu cho thông tin nhân viên:
Nhập dữ liệu trên giao diện
Nhập dữ liệu trên file excel
Dòng sự kiện chính:
Hệ thống phân loại nhân viên để nhập vào CSDL: nhân viên
mới, nhân viên chính thức,..
Hệ thống hiển thị danh sách theo từng phân hệ, chức vụ.

3.

[YCCN010103]:Quản lí lương:
 Mô tả nghiệp vụ:
Từ thông tin nhân viên đưa ra bảng chấm công và tính lương
cho nhân viên theo hàng thàng.
 Dòng sự kiện chính:
Hiển thị bảng chấm công của từng nhân viên theo chức vụ,
phòng ban.

4.

[YCCN010104]Tìm kiếm:
 Mô tả nghiệp vụ:
Chức năng này giúp nhân viên, ban lãnh đạo hay các tác nhân
ngoài có nhu cầu tìm kiếm về thông tin trong hệ thống như:
thông tin nhân viên, lương nhân viên,…

5.

[YCCN010105]Thống kê báo cáo:
 Mô tả chức năng nghiệp vụ:


Sau mỗi tháng, quý, năm… cần thống kê và lập các báo cáo theo
tiêu chuẩn khác nhau qua đó hỗ trợ công tác quản lý, lập kế
hoạch bố sung nhân viên cho công ty.
 Dòng sự kiện chính:
Hiển thị danh sách các báo cáo theo từng thời kì.

Yêu cầu phi chức năng:
Yêu cầu sản phẩm:
- Yêu cầu tính hiệu quả: hệ thống mới phải tốt hơn hệ thống cũ:
thân thiện với người sử dụng, dễ dàng quản lí với người quản
trị, tính bảo mật cao. Hệ thống cần có bộ nhớ cần thiết và trong
khi hệ thống vận hành với tốc độ RAM khoảng 150MB. Thời
gian đáp ứng hệ thống càng nhanh càng tốt.
- Yêu cầu về độ tin cậy: Độ tin cậy gồm các cơ sở vật chất có sẵn,
khoảng thời gian trung bình giữa các lần đăng kí thành công,
thời gian sửa chữa hệ thống, độ chính xác trong CSDL, tỉ lệ lỗi
thấp, hạn chế tối thiểu lỗi.
- Yêu cầu về tính sử dụng: Hệ thống gồm các chức năng đơn giản
dễ sử dụng. Dễ hiểu, dễ thao tác đảm bảo sau hầu hết nhân viên
của công ty có thể sử dụng được sau khi đã hướng dẫn.
Có hệ thống Help để hỗ trợ người dùng trong trường hợp chưa
hiểu hết nguyên tắc hoạt động của hệ thống.
-

1.

2.

Yêu cầu tổ chức:
- Yêu cầu về bàn giao sản phẩm: phải bàn giao sản phảm đúng
thời gian, đúng yêu cầu của khác hàng.
- Yêu cầu về thực thi sản phẩm: Hệ thống đảm bảo vận hành ổn
định. Khả năng đáp ứng cho các tác vụ đạt tối đa. Không có thời


-

3.

IV.

gian bị ngừng hoặc đảm bảo thời gian ngưng phục vụ tối thiểu
nhất có thể.
Yêu cầu về các chuẩn: tránh việc trùng lặp, dư thừa dữ liệu, gây
lãng phí bộ nhớ và khó tim kiếm.

Yêu cầu bên ngoài:
- Yêu cầu tổ chức: cách tổ chức các chức năng trong hệ thống
phải hợp lí, dễ hiểu, dễ dàng trong việc sử dụng và phải đầy đủ
các yêu cầu của người sử dụng.
- Yêu cầu về đạo đức:
- Yêu cầu về pháp luật:đảm bảo việc thực thi hệ thống đúng pháp
luật,
- Yêu cầu về giao tiếp: Giao tiếp giữa người dùng và hệ thống
đảm bảo được thể hiện cụ thể, dễ dàng thao tác và xử lý.
- Yêu cầu tài liệu người dùng và hỗ trợ: Hệ thống được thiết kế
cho người dùng on-line. Chức năng Giúp đỡ(help) mô tả đầy đủ
hệ thống và chức năng của mình, có thể phục vụ như là 1 hướng
dẫn cho người dùng mới.
- Yêu cầu về tính hỗ trợ: Hệ thống hỗ trợ một cách dễ dàng để
làm các chức năng. Các CSDL có thể dễ dàng chèn, cập nhật,
thêm, xóa, sửa khi cần. Tất cả các thao tác để tăng cường cho hệ
thống phải độc lập với mã nguồn.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG:


Các sơ đồ thiết kế:
1. Sơ đồ phân cấp chức năng.


Hệ thống gồm 5 chức năng chính:
Quản trị hệ thống.
Quản lí thông tin nhân viên.
Quản lí lương nhân viên.
Tra cứu.
Thống kê báo cáo.
2.

Sơ đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh.


Tác nhân ngoài hệ thống gồm :nhân viên , ban lãnh đạo. Nhân viên cung
cấp thông tin cho hệ thống quản lý và hệ thống sẽ gửi lại thông tin kết
quả phản hồi cho nhân viên.Ngoài ra hệ thống còn có chức năng lập các
thống kê báo cáo và cung cấp cho ban lãnh đạo khi có yêu cầu báo cáo.

3.

Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh.
Khi trở thành nhân viên của công ty, nhân viên phải cung cấp thông
tin cho bộ phân quản lí nhân sự để cập nhật thông tin nhân viên mới,
sau đó lưu lại vào kho dữ liệu hồ sơ nhân viên,
Bộ phận quản lí lương nhân viên yêu cầu cung cấp thông tin nhân
viên để tính lương, sau khi tính xong sẽ lưu lại vào kho dữ liệu lương
nhân viên để cung cấp cho nhân viên, ban lãnh đạo khi có yêu cầu tra
cứu.
Lập các thống kê báo cáo theo tháng, quý, năm để cung cấp cho ban
lãnh đạo khi có yêu cầu báo cáo.


4.

Các sơ đồ luồng dữ liệu của các chức năng trong hệ thống.
4.1
Quản lí lương:


Bộ phân quản lí lương nhân viên lấy thông tin về nhân viên ở kho hồ sơ
nhân viên, các thông tin cần lấy gồm có: tên ,chứcvụ , trình độ hợp
đồng, khen thưởng, chế độ,… sau đó thực hiện tính lương, và cập nhât
dữ liệu vào kho lương nhân viên.

4.2

4.3

Tra cứu, tìm kiếm:

Thống kê báo cáo:


CÀI ĐẶT:
VI. KIỂM THỬ:
V.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×