Tải bản đầy đủ

Mẫu 16 - Phiếu đề nghị bảo vệ đề cương chi tiết luận văn thạc sĩ

Biểu mẫu 19
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC BẢO VỆ
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ
Kính gửi:

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
KHOA KẾ TOÁN

Tôi tên là:………………………………… sinh ngày:……………………. tại:………………
Mã số học viên:………………. Lớp:……………….. Khóa:……… Ngành:…………………
Tên đề tài luận văn thạc sĩ:...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Ghi chú:................................................................................................................................................

Tôi đã hoàn thành đề cương chi tiết luận văn Thạc sĩ theo đúng tiến độ, đúng yêu cầu về nội
dung và hình thức. Đồng thời, đề cương chi tiết do tôi thực hiện đã được giảng viên hướng dẫn
thông qua và đồng ý cho phép tôi được bảo về trước Hội đồng.
Trân trọng cảm ơn và kính chào,
TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 201

Kính đơn

Phần ý kiến của giảng viên hướng dẫn:..........................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

Giảng viên hướng dẫn

năm 201x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×