Tải bản đầy đủ

Mẫu 14 - Đơn xin cải thiện điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

____________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng ….. năm 20…

ĐƠN XIN CẢI THIỆN ĐIỂM
Kính gửi:

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
KHOA

Họ và tên học viên:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

MSHV:
Lớp:
Vừa qua, tôi đã dự thi cuối kỳ môn:

với số điểm: (điểm chữ)

Với kết quả thi cuối kỳ như trên, tôi muốn dự thi lại lần 2 để cải thiện điểm. Tôi xin cam đoan
thực hiện đúng với quy định trong Quy chế học vụ và chấp nhận kết quả thi lần 2 là điểm
cuối cùng của môn học.
Học viên ký tên và ghi rõ họ tên

___________________________________________________________________________
Phần tiếp nhận của Phòng đào tạo sau đại học:
Ngày tiếp nhận:
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT :

Trưởng phòngx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×