Tải bản đầy đủ

Mãu 13 - Phiếu đăng ký môn học tự chọn

Biểu mẫu 17
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

____________________
TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng ….. năm 20...

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC TỰ CHỌN
(theo chuyên ngành hẹp – Ngành Quản trị kinh doanh)
Kính gửi:

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


Họ và tên học viên:
Ngày sinh:

MSHV:
Nơi sinh:

Học viên đánh dấu  vào chuyên ngành hẹp sau đây:
Tên chuyên ngành hẹp
Quản trị Marketing
Quản trị tài chính
Quản trị nhân sự

Các môn học trong chuyên ngành hẹp
Nghiên cứu Marketing (3 tín chỉ)
Quản trị thương hiệu (3 tín chỉ)
Quả n trị chiêu thị (3 tín chỉ)
Ứng dụng kinh tế lượng trong QTTC (3 tín chỉ)
Quản trị ngân hàng (3 tín chỉ)
Đầu tư tài chính (3 tín chỉ)
Chiến lược nguồn nhân lực (3 tín chỉ)
Hành vi tổ chức (3 tín chỉ)
Kỹ năng lãnh đạo (3 tín chỉ)

Đánh dấu 

Học viên ký tên và ghi rõ họ tênx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×