Tải bản đầy đủ

Mẫu 12 - Phiếu đề nghị mượn tài liệu

Biểu mẫu 15

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20……

PHIẾU ĐỀ NGHỊ MƯỢN TÀI LIỆU
Kính gửi: PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Họ tên học viên: ....................................................................MSHV: ............................
Ngày sinh: .....................................................Nơi sinh: ..................................................
Chuyên ngành: ..........................................................Khóa:............................................
Tài liệu đề nghị mượn:
1........................................................................................................................................

2........................................................................................................................................
3........................................................................................................................................
4........................................................................................................................................
Học viên

………………………………….

_____________________________________________________________________
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC XÁC NHẬN
Chấp thuận cho HV .........................................................................................................
Mượn tài liệu trong thời hạn:...........................................................................................
Tài liệu được duyệt mượn:
Ngày … tháng … năm 20……
Người nhận đơnx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×