Tải bản đầy đủ

Mẫu 07 - Phiếu đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ

Biểu mẫu 05
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_____________________
TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 201..

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SỸ
(Dùng làm cơ sở để ra Quyết định công nhận giảng viên hướng dẫn
và tên đề tài Luận văn Thạc sỹ)
Họ tên học viên:............................................................... MSHV: ................................
Ngày tháng năm sinh:...................................................... Nơi sinh:...............................
Chuyên ngành:................................................................ Khóa:....................................
Tên đề tài luận văn Thạc sỹ:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Các đề tài nghiên cứu (Minh chứng 03 nghiên cứu trước đó làm cơ sở đánh giá tính
khả thi của đề tài, trình bày theo đúng Quy định 125 phần trình bày tài liệu tham
khảo):
1. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


Biểu mẫu 05
Kinh nghiệm thực tế mà học viên đã trãi qua làm cơ sở lựa chọn/hỗ trợ chọn đề
tài (nêu chi tiết)
Từ tháng, năm
đến tháng, năm

Chức danh/chức vụ, đơn vị công tác

…–…

Chức danh/chức vụ
Đơn vị công tác

…–…

Chức danh/chức vụ
Đơn vị công tác

…–…

Chức danh/chức vụ

Đơn vị công tác

Lĩnh vực chuyên môn sâu mà học viên mong muốn nghiên cứu (bắt buộc phải
ghỉ rõ)
Đề xuất giảng viên hướng dẫn:

Ý kiến của Giảng viên hướng (nếu giảng viên đồng ý):

Cán bộ hướng dẫn

Học viên

(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)

………………………………….

………………………………….

Khoa quản lý ngành

Phòng sau đại học

………………………………….

………………………………….x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×