Tải bản đầy đủ

tài liệu hướng dẫn sửa honda vision110

TonNgoKhong

1. THÔNG TIN CHUNG
1

CÁC QUY TҲC BҦO DѬӤNG ······················1-2

ĈIӆM BÔI TRѪN & BӎT KÍN ······················· 1-12

NHҰN BIӂT ĈӠI XE ······································1-2

ĈI BÓ DÂY VÀ CÁP···································· 1-14

CÁC THÔNG SӔ KӺ THUҰT ························1-4

Hӊ THӔNG KIӆM SOÁT KHÍ XҦ················ 1-24

MÔ MEN TRӎ LӴC SIӂT································1-9

CÁC ĈҺC TÍNH KӺ THUҰT························ 1-25


TonNgoKhong BikerVietNam

www.bikervietnam.com

1-1


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

QUY TҲC BҦO DѬӤNG
THÔNG TIN CHUNG

1. ChӍ sӱ dөng các chi tiӃt; phө tùng; dҫu nhӟt chính hãng cӫa Honda hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng. Các chi tiӃt; phө tùng không theo
các thông sӕ kӻ thuұt Honda ÿã thiӃt lұp có thӇ gây hѭ hӓng cho xe cӫa bҥn.
2. Sӱ dөng các thiӃt bӏ chuyên dөng ÿѭӧc thiӃt kӃ riêng cho xe ÿӇ tránh hѭ hӓng và lҳp ráp không ÿúng.
3. Khi tiӃn hành bҧo dѭӥng chӍ sӱ dөng cách ÿo hӋ mét. Các ÿai ӕc, bu lông, vít sӁ không thӇ thay thӃ bҵng nhӳng ӕc xiӃt ÿo theo
inch ÿѭӧc.
4. Ráp ron ÿӋm, phӟt O, chӕt chҿ và tҩm khóa mӟi khi lҳp lҥi.
5. Khi siӃt chһt các bu lông; ÿai ӕc bҳt ÿҫu siӃt nhӳng bu lông có ÿѭӡng kính lӟn hѫn hoһc nhӳng bu lông phía trong. TiӃp ÿó, siӃt
chһt chúng theo lӵc siӃt quy ÿӏnh; theo các bѭӟc trӯ khi có chӍ ÿӏnh khác.
6. Rӱa sҥch các chi tiӃt trong dung môi trѭӟc khi tháo rã. Bôi trѫn các bӅ mһt trѭӧt trѭӟc khi ráp lҥi.
7. Sau khi ráp lҥi, kiӇm tra các chi tiӃt xem ÿã ÿѭӧc ráp ÿúng và hoҥt ÿӝng tӕt chѭa.
8. Ĉѭӡng ÿi dây ÿiӋn ÿѭӧc mô tҧ ӣ phҫn phҫn ÿi bó dây và cáp (trang 1-15).
9. Không ÿѭӧc bҿ hoһc làm xoҳn dây cáp. Cáp ÿiӅu khiӇn bӏ hӓng sӁ không hoҥt ÿӝng trѫn tru và có thӇ bӏ kҽt.

CӨM TӮ VIӂT TҲT
Dѭӟi ÿây là các cөm tӯ viӃt tҳt tên các chi tiӃt phө tùng hoһc hӋ thӕng ÿѭӧc sӱ dөng trong cuӕn sách này.
Cөm tӯ viӃt tҳt
CBS
Cҧm biӃn CKP
DLC
DTC
ECM
EEPROM
Cҧm biӃn IAT
MIL
PGM-FI
Ĉҫu nӕi SCS

Cҧm biӃn TP

Mô tҧ
HӋ thӕng phanh kӃt hӧp
Cҧm biӃn vӏ trí trөc khuӹu
Ĉҫu kӃt nӕi dӳ liӋu
Mã hѭ hӓng chҭn ÿoán
Mô ÿun ÿiӅu khiӇn ÿӝng cѫ
Bӝ nhӟ chӍ ÿӑc có thӇ lұp trình xóa bӓ bҵng ÿiӋn
Cҧm biӃn nhiӋt ÿӝ khí nҥp
Ĉèn báo lӛi hӋ thӕng phun xăng ÿiӋn tӱ
HӋ thӕng phun xăng ÿiӋn tӱ
Ĉҫu nӕi kiӇm tra
Cҧm biӃn vӏ trí bѭӟm ga

TonNgoKhong BikerVietNam

MÃ VÙNG

Dѭӟi ÿây là mã vùng ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ nhұn biӃt tên quӕc gia.
MÃ VÙNG
VN

QUӔC GIA
VIӊT NAM

NHҰN BIӂT ĈӠI XE
Cuӕn sách này bao gӗm các ÿӡi xe NSC110CBF.

www.bikervietnam.com

1-2


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

Sӕ khung [1] ÿѭӧc ÿóng ӣ phía sau khung dѭӟi yên xe nhѭ hình vӁ.

[1]

Sӕ máy [1] ÿѭӧc ÿóng bên trái phía dѭӟi vách máy.

[1]

Sӕ nhұn biӃt bӝ bѭӟm ga [1] ÿѭӧc ÿóng phía dѭӟi thân bѭӟm ga.

[1]

TonNgoKhong BikerVietNam

www.bikervietnam.com

1-3


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
THÔNG SӔ KӺ THUҰT CHUNG
CÁC KÍCH
THѬӞC

KHUNG XE

ĈӜNG CѪ

MӨC
ChiӅu dài
ChiӅu rӝng
ChiӅu cao
Khoҧng cách trөc bánh xe
ChiӅu cao yên xe
ChiӅu cao gác chân
Khoҧng sáng gҫm xe
Trӑng lѭӧng bҧn thân
KiӇu khung xe
Giҧm xóc trѭӟc
Hành trình giҧm xóc trѭӟc
Giҧm xóc sau
Hành trình giҧm xóc sau
Kích cӥ lӕp trѭӟc
Kích cӥ lӕp sau
Nhãn hiӋu lӕp

Trѭӟc
Sau

Phanh trѭӟc
Phanh sau
Góc nghiêng phuӝc trѭӟc
ChiӅu dài vӃt quét
Dung tích bình xăng
Ĉѭӡng kính và khoҧng chҥy pít tông
Dung tích xy lanh
Tӹ sӕ nén
TruyӅn ÿӝng xu páp
Xu páp hút

khi nâng lên 1 mm
ÿóng
khi nâng lên 1 mm
Xu páp xҧ

khi nâng lên 1 mm
ÿóng
khi nâng lên 1 mm
HӋ thӕng bôi trѫn
KiӇu bѫm dҫu
HӋ thӕng làm mát
Lӑc gió
Trӑng lѭӧng ÿӝng cѫ khô
Bӕ trí xy lanh

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
1.841 mm
667 mm
1.094 mm
1.256 mm
760 mm
269 mm
128 mm
101 kg
Loҥi sӕng dѭӟi
Phuӝc ӕng lӗng
80,5 mm
Càng sau
74,0 mm
80/90-14M/C 40P
90/90-14M/C 46P
C-922F (CHENG SHIN)
C-922R (CHENG SHIN)
Phanh ÿƭa thӫy lӵc
Phanh cѫ khí guӕc phanh giãn trong
26°30’
83,0 mm
5,5 lít
50,0 x 55,0 mm
108,0 cm3
9,5 : 1
Dүn ÿӝng xích ÿѫn OHC vӟi cò mә
5° Trѭӟc ÿiӇm chӃt trên
30° Sau ÿiӇm chӃt dѭӟi
30° Trѭӟc ÿiӇm chӃt dѭӟi
– 5° Sau ÿiӇm chӃt trên
Bѫm ѭӟt và áp suҩt cѭӥng bӭc
Bѫm bánh răng
Làm mát bҵng khí cѭӥng bӭc
Lӑc giҩy nhӡn
25,4 kg
Xy lanh ÿѫn nghiêng 80° so vӟi phѭѫng thҷng
ÿӭng
PGM-FI
22 mm
Khô, ly hӧp ly tâm tӵ ÿӝng
2,52 : 1 - 0,82 : 1
10,625 (51/18 x 45/12)
Bán dүn hoàn toàn
Cҫn khӣi ÿӝng và mô tѫ khӣi ÿӝng ÿiӋn
Máy phát ÿiӋn xoay chiӅu ÿҫu ra mӝt pha
ChӍnh lѭu nӱa sóng bҵng SCR /mӝt pha
Máy phát

TonNgoKhong BikerVietNam
Hӊ THӔNG CҨP
NHIÊN LIӊU
TRUYӄN ĈӜNG

Hӊ THӔNG ĈIӊN

Loҥi
Trө ga
HӋ thӕng ly hӧp
Tӹ sӕ ÿai truyӅn
Giҧm tӕc cuӕi
HӋ thӕng ÿánh lӱa
HӋ thӕng ÿӅ
HӋ thӕng sҥc
TiӃt chӃ/chӍnh lѭu
HӋ thӕng ÿèn

www.bikervietnam.com

1-4


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG SӔ KӺ THUҰT Hӊ THӔNG PGM-FI
MӨC
ĈiӋn trӣ kim phun xăng (tҥi 24°C/75°F)
ĈiӋn trӣ van tӯ cҫm chӯng cao (20°C/68°F)
ĈiӋn trӣ cҧm biӃn IAT (tҥi 20°C/68°F)
ĈiӋn trӣ cҧm biӃn EOT (tҥi 20°C/68°F)

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
11 – 13 Ÿ
24 – 27 Ÿ
1 – 4 kȍ
2,5 – 2,8 kȍ

Hӊ THӔNG ĈÁNH LӰA
Bugi

MӨC
Tiêu chuҭn
Ӣ tӕc ÿӝ cao

Khe hӣ bugi
ĈiӋn áp ÿӍnh cuӝn ÿánh lӱa
ĈiӋn áp ÿӍnh cҧm biӃn CKP
Thӡi ÿiӇm ÿánh lӱa

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
CPR8EA-9 (NGK)/U24EPR9 (DENSO)
CPR9EA-9 (NGK)/U27EPR9 (DENSO)
0,80 – 0,90 mm
Tӕi thiӇu 100 V
Tӕi thiӇu 0,7 V
7°± 1° trѭӟc ÿiӇm chӃt trên tҥi tӕc ÿӝ cҫm chӯng

KHӢI ĈӜNG ĈIӊN
MӨC
ChiӅu dài chәi than mô tѫ ÿӅ

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA
3,5 (0,14)

TIÊU CHUҬN
7,0 (0,28)

Hӊ THӔNG NHIÊN LIӊU
MӨC
Sӕ nhұn biӃt thân bѭӟm ga
Tӕc ÿӝ cҫm chӯng ÿӝng cѫ
Hành trình tӵ do tay ga
Ĉӝ mӣ tiêu chuҭn vít gió cҫm chӯng
Áp suҩt nhiên liӋu
Lѭu lѭӧng bѫm (tҥi 12 V)

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
GQRLA
1.700 ± 100 (vòng/phút)
2 – 6 mm
1-3/4 vòng ra khӓi vӏ trӏ trí tiӃp xúc hoàn toàn
294 kPa (3,0 kgf/cm2, 43 psi)
tӕi thiӇu 98 cm3 (3,31 US oz, 3,45 Imp oz) /10 giây

TonNgoKhong BikerVietNam
THÔNG SӔ KӺ THUҰT Hӊ THӔNG BÔI TRѪN
MӨC
Dung tích dҫu máy

Sau khi xҧ
Sau khi rã máy

Dҫu máy khuyӃn cáo

Rô to bѫm dҫu

Khe hӣ ÿӍnh
Khe hӣ thân
Khe hӣ bên

TIÊU CHUҬN
0,7 lít (0,7 US qt, 0,6 Imp qt)
0,8 lít (0,8 US qt, 0,7 Imp qt)
Dҫu Honda 4 thì hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng
Phân loҥi theo API: SG hoһc cao hѫn
Ĉӝ nhӟt: SAE 10W-30
Tiêu chuҭn JASO T 903: MB
0,15 (0,006)
0,15 – 0,21 (0,006 – 0,008)
0,05 – 0,10 (0,002 – 0,004)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA0,20 (0,008)
0,35 (0,014)
0,12 (0,005)

www.bikervietnam.com

1-5


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG SӔ KӺ THUҰT ĈҪU QUY LÁT/XU PÁP
MӨC

TIÊU CHUҬN

HÚT/XҦ
HÚT/XҦ

1.196 kPa (12,2 kgf/cm2, 174 psi) tҥi tӕi
thiӇu 520 (vòng/phút)

10,000 – 10,015 (0,3937 – 0,3943)
9,972 – 9,987 (0,3926 – 0,3932)

0,05 (0,002)
10,04 (0,395)
9,91 (0,390)

HÚT/XҦ

0,013 – 0,043 (0,0005 – 0,0017)

0,08 (0,003)

HÚT

HÚT

HÚT

HÚT/XҦ

32,4736 – 32,5736 (1,27849 – 1,28242)
32,0960 – 32,1960 (1,26086 – 1,28449)
0,16 ± 0,02 (0,006 ± 0,001)
0,16 ± 0,02 (0,006 ± 0,001)
4,975 – 4,990 (0,1959 – 0,1965)
4,955 – 4,970 (0,1951 – 0,1957)
5,000 – 5,012 (0,1969 – 0,1973)

32,38 (1,275)
32,00 (1,260)


4,90 (0,193)
4,90 (0,193)
5,03 (0,198)

HÚT


0,010 – 0,037 (0,0004 – 0,0015)
0,030 – 0,057 (0,0012 – 0,0022)

0,08 (0,003)
0,10 (0,004)

HÚT/XҦ

9,1 – 9,3 (0,36 – 0,37)

HÚT/XҦ
HÚT/XҦ

1,0 (0,04)
29,78 (1,172)

Áp suҩt nén xy lanh
Ĉӝ vênh ÿҫu quy lát
Cò mә
Ĉѭӡng kính trong cò mә
Ĉѭӡng kính trөc cò mә
Khe hӣ giӳa trөc cò mә và
cò mә
Trөc cam
ChiӅu cao gӕi cam
Xu páp,
dүn
hѭӟng xu
páp

Khe hӣ xu páp

Ĉѭӡng kính ngoài thân xu
páp
Ĉѭӡng kính trong dүn
hѭӟng xu páp
Khe hӣ giӳa dүn hѭӟng
vӟi thân xu páp
Phҫn nhô ra dүn hѭӟng
xu páp trên ÿҫu quy lát
ChiӅu rӝng ÿӃ xu páp
ChiӅu dài tӵ do lò xo xu páp

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA1,5 (0,06)
29,11 (1,146)

THÔNG SӔ KӺ THUҰT XY LANH/PÍT TÔNG
MӨC

50,000 – 50,010 (1,9685 – 1,9689)49,970 – 49,990 (1,9673 – 1,9681)
Cách chân váy pít tông 6,0 (0,24)
13,002 – 13,008 (0,5119 – 0,5121)
12,994 – 13,000 (0,5116 – 0,5118)
0,002 – 0,014 (0,0001 – 0,0006)
0,015 – 0,045 (0,0006 – 0,0018)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA
50,10 (1,972)
0,05 (0,002)
0,05 (0,002)
0,05 (0,002)
49,95 (1,967)

13,04 (0,513)
12,96 (0,510)
0,02 (0,001)
0,08 (0,003)

0,015 – 0,045 (0,0006 – 0,0018)

0,08 (0,003)

0,10 – 0,25 (0,004 – 0,010)
0,10 – 0,25 (0,004 – 0,010)

0,45 (0,018)
0,45 (0,018)

TIÊU CHUҬN

TonNgoKhong BikerVietNam

Ĉѭӡng kính trong
Ĉӝ oval
Ĉӝ côn
Ĉӝ vênh
Pít tông, xécĈѭӡng kính ngoài pít tông
măng, chӕt
ĈiӇm ÿo ÿѭӡng kính ngoài pít tông
pít tông
Ĉѭӡng kính trong lӛ chӕt piston
Ĉѭӡng kính ngoài chӕt pít tông
Khe hӣ giӳa pít tông và chӕt pít tông
Khe hӣ giӳa xécVòng ÿӍnh
măng và rãnh
Vòng thӭ 2
xéc-măng
Khe hӣ miӋng
Vòng ÿӍnh
xéc –măng
Vòng thӭ 2
Vòng dҫu (vòng
bên)
Khe hӣ giӳa xy lanh và pít tông
Ĉѭӡng kính trong lӛ ÿҫu nhӓ thanh truyӅn
Khe hӣ giӳa chӕt pít tông và thanh truyӅn
Xy lanh

0,20 – 0,70 (0,008 – 0,028)
0,010 – 0,040 (0,0003 – 0,0015)
13,010 – 13,028 (0,5122 – 0,5129)
0,010 – 0,034 (0,0004 – 0,0013)


0,09 (0,004)
13,05 (0,514)
0,05 (0,002)

CҪN KHӢI ĈӜNG/PULY CHӪ ĈӜNG/PULY Bӎ ĈӜNG/LY HӦP
MӨC
ChiӅu rӝng ÿai truyӅn ÿӝng
Má ÿӝng puly
Ĉѭӡng kính trong bҥc
chӫ ÿӝng
Ĉѭӡng kính ngoài lõi trѭӧt
Ĉѭӡng kính ngoài bi văng
Ly hӧp
Ĉӝ dày cӫa lӟp lót
Ĉѭӡng kính trong vӓ ly hӧp
Puly bӏ ÿӝng
ChiӅu dài tӵ do lò xo má puly bӏ ÿӝng
Ĉѭӡng kính lõi trѭӧt má puly bӏ ÿӝng
Ĉѭӡng kính trong má ÿӝng puly bӏ
ÿӝng

1-6

TIÊU CHUҬN
18,5 (0,73)
22,035 – 22,085 (0,8675 – 0,8695)
22,010 – 22,025 (0,8665 – 0,8671)
17,92 – 18,08 (0,706 – 0,712)

125,0 – 125,2 (4,92 – 4,93)
127,5 (5,02)
33,965 – 33,985 (1,3372 – 1,3380)
34,000 – 34,025 (1,3386 – 1,3396)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA
17,5 (0,69)
22,11 (0,871)
21,98 (0,865)
17,5 (0,69)
2,0 (0,08)
125,5 (4,94)
120,0 (4,72)
33,94 (1,336)
34,06 (1,341)

www.bikervietnam.com


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG SӔ KӺ THUҰT VÁCH MÁY/TRӨC CѪ
MӨC
Trөc cѫ

Khe hӣ bên thanh truyӅn
Khe hӣ hѭӟng kính thanh truyӅn
Ĉӝ ÿҧo

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA
0,55 (0,022)
0,05 (0,002)
0,10 (0,004)

TIÊU CHUҬN
0,10 – 0,35 (0,004 – 0,014)
0 – 0,012 (0 – 0,0005)


THÔNG SӔ KӺ THUҰT GIҦM TӔC CUӔI CÙNG
MӨC
Dung tích dҫu giҧm
Sau khi xҧ
tӕc cuӕi
Sau khi rã máy
Dҫu giҧm tӕc cuӕi khuyӃn cáo

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
0,14 lít (0,15 US qt, 0,12 Imp qt)
0,16 lít (0,17 US qt, 0,14 Imp qt)
Dҫu Honda 4 thì hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng
Phân loҥi theo API: SG hoһc cao hѫn
Ĉӝ nhӟt: SAE 10W-30
Tiêu chuҭn JASO T 903: MB

Ĉѫn vӏ: mm (in)

THÔNG SӔ KӺ THUҰT BÁNH TRѬӞC/GIҦM XÓC TRѬӞC/CӘ LÁI
MӨC

TIÊU CHUҬN

ChiӅu sâu tӕi thiӇu cӫa gai lӕp
Áp suҩt lӕp
ChӍ ngѭӡi ÿiӅu khiӇn
nguӝi
Ngѭӡi ÿiӅu khiӇn và ngѭӡi ngӗi sau
Ĉӝ ÿҧo trөc
Ĉӝ ÿҧo vành
Hѭӟng tâm
Dӑc trөc
Giҧm xóc trѭӟc
ChiӅu dài tӵ do cӫa lò xo
Ĉӝ ÿҧo ӕng giҧm xóc
Dҫu giҧm xóc khuyӃn cáo
Mӭc dҫu giҧm xóc
Dung tích dҫu giҧm xóc


200 kPa (2,00 kgf/cm2, 29 psi)
200 kPa (2,00 kgf/cm2, 29 psi)292 (11,50)

Dҫu giҧm xóc Honda Ultra 10
86,0 (3,39)
60,0 ±1,0 cm3 (2,03 ± 0,03 US oz, 2,11 ±
0,04 lmp oz)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA
ĈӃn dҩu chӍ thӏ


0,2 (0,01)
2,0 (0,08)
2,0 (0,08)
284,9 (11,22)
0,2 (0,01)TonNgoKhong BikerVietNam


THÔNG SӔ KӺ THUҰT BÁNH SAU/GIҦM XÓC SAU
MӨC
ChiӅu sâu tӕi thiӇu cӫa gai lӕp
Áp suҩt lӕp
ChӍ ngѭӡi ÿiӅu khiӇn
nguӝi
Ngѭӡi ÿiӅu khiӇn và ngѭӡi ngӗi sau
Ĉӝ ÿҧo vành
Hѭӟng tâm
Dӑc trөc

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA
ĈӃn dҩu chӍ thӏ


2,0 (0,08)
2,0 (0,08)

TIÊU CHUҬN

225 kPa (2,25 kgf/cm2, 33 psi)
225 kPa (2,25 kgf/cm2, 33 psi)THÔNG SӔ KӺ THUҰT Hӊ THӔNG PHANH

Phanh ÿƭa
trѭӟc

Dҫu phanh quy ÿӏnh
Ĉӝ dày ÿƭa phanh
Ĉӝ vênh ÿƭa phanh
Ĉѭӡng kính trong xy lanh chính
Ĉѭӡng kính ngoài pít tông chính
Ĉѭӡng kính trong xy lanh ngàm phanh
Ĉѭӡng kính ngoài piston ngàm phanh

DOT 3 hoһc DOT 4
3,3 – 3,7 (0,13 – 0,15)

11,000 – 11,043 (0,4331 – 0,4348)
10,957 – 10,984 (0,4314 – 0,4324)
25,400 – 25,450 (1,0000 – 1,0020)
25,318 – 25,368 (0,9968 – 0,9987)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA

3,0 (0,12)
0,30 (0,012)
11,055 (0,4352)
10,945 (0,4309)
25,460 (1,0024)
25,31 (0,996)

Phanh ÿùm
sau

Hành trình tӵ do tay phanh
Ĉѭӡng kính trong trӕng phanh

10 – 20 (0,39 – 0,79)
130,0 – 130,2 (5,12 – 5,13)


131,0 (5,16)

MӨC

TIÊU CHUҬN

www.bikervietnam.com

1-7


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG
BÌNH ĈIӊN/Hӊ THӔNG SҤC/MÁY PHÁT
Bình ÿiӋn

MӨC
Dung tích
Dòng ÿiӋn rò
ĈiӋn áp
Dòng ÿiӋn sҥc

Máy phát

Sҥc ÿҫy
Cҫn sҥc
Bình thѭӡng
Nhanh

Dung tích
ĈiӋn trӣ cuӝn sҥc (20°C/68°F)

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
12 V – 3 Ah
0,1 mA max
Trên 12,8 V
Dѭӟi 12,3 V
0,3 A/5 – 10 h
3,0 A/1,0 h
tӕi thiӇu 0,16 kW/5.000 (vòng/phút)
0,1 – 1,0 ȍ

ĈÈN/ĈӖNG HӖ/CÔNG TҲC
Bóng ÿèn

Cҫu chì

MӨC
Ĉèn pha
Ĉèn phanh/sau
Ĉèn báo rӁ
Ĉèn soi biӇn sӕ
Ĉèn ÿӗng hӗ
Ĉèn chӍ thӏ báo pha
Ĉèn chӍ thӏ báo rӁ
MIL
Cҫu chì chính
Cҫu chì phө

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
12 V – 35/35 W
12 V – 18/5 W
12 V – 10 W x 4
12 V – 5 W
12 V – 1,7 W x 2
12 V – 1,7 W
12 V – 3,4 W x 2
12 V – 1,7 W
15 A
10 A

TonNgoKhong BikerVietNam

www.bikervietnam.com

1-8


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

MÔMEN LӴC SIӂT
GIÁ TRӎ LӴC SIӂT TIÊU CHUҬN
LOҤI BU LÔNG/ӔC/VÍT
Bu lông và ӕc lөc giác 5 mm
Bu lông và ӕc lөc giác 6 mm
(Bao gӗm bu lông SH)
Bu lông và ӕc lөc giác 8 mm
Bu lông và ӕc lөc giác 10 mm
Bu lông và ӕc lөc giác 12 mm

LӴC SIӂT
N·m (kgf·m, lbf·ft)
5,2 (0,5, 3,8)
10 (1,0, 7)
22 (2,2, 16)
34 (3,5, 25)
54 (5,5, 40)

LӴC SIӂT
N·m (kgf·m, lbf·ft)
4,2 (0,4, 3,1)
9,0 (0,9, 6,6)
12 (1,2, 9)

LOҤI BU LÔNG/ӔC/VÍT
Vít 5 mm
Vít 6 mm
Bu lông 6 mm
(kӇ cҧ NSHF) và ӕc
Bu lông và ӕc 8 mm
Bu lông và ӕc 10 mm

27 (2,8, 20)
39 (4,0, 29)

GIÁ TRӎ LӴC SIӂT KHUNG VÀ ĈӜNG CѪ
• Thông sӕ lӵc siӃt liӋt kê dѭӟi ÿây dành cho các bu lông/ӕc/vít quy ÿӏnh.
• Nhӳng ӕc, bu lông khác ÿѭӧc siӃt theo tiêu chuҭn cӫa bҧng phía trên.
KHUNG/ӔP THÂN/ Hӊ THӔNG KHÍ XҦ
MӨC
Vít nҳp quҥt làm mát
Bu lông nҳp quҥt làm mát
Bu lông bҳt ӕng xҧ
Bu lông bҳt tҩm bҧo vӋ ӕng xҧ
Ӕc bҳt tҩm phҧn quang phía sau
Vít ӕng nӕi ӕp vách máy trái
Bu lông bҳt chân chӕng cҥnh
Ӕc khóa chân chӕng cҥnh


LѬӦNG
2
2
2
2
1
1
1
1

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
5
6
10
6
5
4
10
10

LӴC SIӂT
N·m (kgf·m, lbf·ft)
0,8 (0,1, 0,6)
7 (0,7, 5,2)
59 (6,0, 44)
10 (1,0, 7)
1,7 (0,2, 1,3)
1,0 (0,1, 0,7)
10 (1,0, 7)
29 (3,0, 21)

GHI CHÚ

Ӕc U

BҦO DѬӤNG

TonNgoKhong BikerVietNam
Bugi
Ӕc khóa vít ÿiӅu chӍnh xu páp

1
2

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
10
5

Ӕc khóa dây ga
Bu lông xҧ dҫu ÿӝng cѫ
Nҳp màn lӑc dҫu ÿӝng cѫ
Bu lông kiӇm tra dҫu giҧm tӕc cuӕi
Bu lông xҧ dҫu giҧm tӕc cuӕi
Vít ӕp hӝp lӑc gió
Ӕc khóa dây phanh sau thӭ nhҩt

1
1
1
1
1
7
1

8
12
30
8
8
5
8

8,5 (0,9, 6,3)
24 (2,4, 18)
20 (2,0, 15)
13 (1,3, 10)
13 (1,3, 10)
1,1 (0,1, 0,8)
6,5 (0,7, 4,8)


LѬӦNG

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
5
10
12

LӴC SIӂT

MӨC


LѬӦNG

LӴC SIӂT

N·m (kgf·m, lbf·ft)
16 (1,6, 12)
10 (1,0, 7)

GHI CHÚ

Tra dҫu ÿӝng cѫ vào ren và mһt
tӵa cӫa ÿai ӕc

Hӊ THӔNG PGM-FI
MӨC
Vít bҳt van tӯ cҫm chӯng cao
Cҧm biӃn EOT
Cҧm biӃn O2

2
1
1

GHI CHÚ

N·m (kgf·m, lbf·ft)
3,4 (0,3, 2,5)
14,5 (1,5, 11)
25 (2,5, 18)

Hӊ THӔNG KHӢI ĈӜNG ĈIӊN
MӨC
Vít dây mô tѫ khӣi ÿӝng


LѬӦNG
1

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
4

LӴC SIӂT

GHI CHÚ

N·m (kgf·m, lbf·ft)
2 (0,2, 1,5)

www.bikervietnam.com

1-9


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG
Hӊ THӔNG NHIÊN LIӊU
MӨC


LѬӦNG

Ӕc khóa dây ga
Bu lông bҳt ӕng nӕi kim phun
Vít bҳt van tӯ cҫm chӯng cao
Vít gía dây ga
Ӕc tҩm ÿӏnh vӏ bѫm xăng

1
2
2
1
4

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
8
6
5
5
6

LӴC SIӂT
N·m (kgf·m, lbf·ft)
8,5 (0,9, 6,3)
12 (0,7, 5,2)
3,4 (0,3, 2,5)
3,4 (0,3, 2,5)
12 (1,2, 9)

GHI CHÚ

Theo quy tҳc xiӃt (trang 7-13)

Hӊ THӔNG BÔI TRѪN
MӨC


LѬӦNG

Vít nҳp bѫm dҫu
Vít bҳt bѫm dҫu

1
2

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
4
6

LӴC SIӂT

GHI CHÚ

N·m (kgf·m, lbf·ft)
3 (0,3, 2,2)
10 (1,0, 7)

ĈҪU QUY LÁT/XU PÁP

Vít bҳt dүn hѭӟng xu páp hút
Bu lông bҳt dүn hѭӟng xu páp xҧ
Bu lông ÿҫu quy lát

2
1
4

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
5
6
7

Bu lông nhông cam

2

5

8 (0,8, 5,9)

Vít nâng tăng xích cam
Bu lông ÿһc biӋt ӕp ÿҫu quy lát
Bu lông chӕt thanh trѭӧt tăng xích
cam

1
2
1

6
6
6

4 (0,4, 3,0)
12 (1,2, 9)
10 (1,0, 7)


LѬӦNG

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
7
7

LӴC SIӂT

MӨC


LѬӦNG

LӴC SIӂT
N·m (kgf·m, lbf·ft)
0,8 (0,1, 0,6)
7 (0,7, 5,2)
18 (1,8, 13)

GHI CHÚ

Tra dҫu ÿӝng cѫ vào ren và
mһt tӵa cӫa ÿai ӕc
Tra dҫu ÿӝng cѫ vào ren và
mһt tӵa cӫa ÿai ӕc

TonNgoKhong BikerVietNam

XY LANH/PÍT TÔNG

MӨC
Gu dông xy lanh A
Gu dông xy lanh B

2
2

N·m (kgf·m, lbf·ft)
6 (0,6, 4,4)
6 (0,6, 4,4)

GHI CHÚ
Xem trang 10-6
Xem trang 10-6

PULY CHӪ ĈӜNG/PULY Bӎ ĈӜNG/LY HӦP

Vít bҳt tҩm chҳn ӕp vách máy trái
Ĉai ӕc bҳt má puly chӫ ÿӝng

5
1

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
4
14

Ĉai ӕc bҳt ly hӧp/ puly bӏ ÿӝng
Ĉai ӕc vӓ ly hӧp

1
1

28
12

54 (5,5, 40)
49 (5,0, 36)


LѬӦNG

LӴC SIӂT

1

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
10

N·m (kgf·m, lbf·ft)
49 (5,0, 36)

Ӕc U

1

10

69 (7,0, 51)

Ӕc U

MӨC


LѬӦNG

LӴC SIӂT
N·m (kgf·m, lbf·ft)
3 (0,3, 2,2)
108 (11,0, 80)

GHI CHÚ

Tra dҫu ÿӝng cѫ vào bӅ mһt
tӵa cӫa ÿai ӕc

THÁO/RÁP ĈӜNG CѪ
MӨC
Ӕc giá treo ÿӝng cѫ
(Bên ÿӝng cѫ)
Ӕc giá treo ÿӝng cѫ
(Bên Khung)

GHI CHÚ

www.bikervietnam.com

1-10


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

BÁNH TRѬӞC/GIҦM XÓC TRѬӞC/CӘ LÁI

Ӕc trөc trѭӟc
Bu lông giác chìm ÿƭa phanh trѭӟc

1
4

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
12
8

Bu lông bҳt ngàm phanh

2

8

30 (3,1, 22)

Ӕc bҳt cә tay lái
Bu lông bҳt ÿҫu dѭӟi giҧm xóc
Bu lông giác chìm giҧm xóc trѭӟc
Ren trên cә lái
Ӕc hãm thân cә lái

1
4
2
1
1

10
10
8
26
26

59 (6,0, 44)
64 (6,5, 47)
20 (2,0, 15)
LѬӦNG

LӴC SIӂT
N·m (kgf·m, lbf·ft)
118 (12,0, 87)

MӨC


LѬӦNG

LӴC SIӂT
N·m (kgf·m, lbf·ft)
59 (6,0, 44)
42 (4,3, 31)

GHI CHÚ
Ӕc U
Bu lông ALOC: thay thӃ bu
lông mӟi
Bu lông ALOC: thay thӃ bu
lông mӟi
Ӕc U
Bôi keo khóa vào các ren
Xem trang 15-24
Xem trang 15-24

BÁNH SAU/GIҦM XÓC SAU

Ӕc trөc sau

1

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
16

Bu lông bҳt ÿҫu trên giҧm xóc sau

1

10

59 (6,0, 44)


LѬӦNG

LӴC SIӂT
N·m (kgf·m, lbf·ft)
5,4 (0,6, 4,0)
30 (3,1, 22)
18 (1,8, 13)
1 (0,1, 0,7)

Bu lông ALOC; thay mӟi

MӨC

GHI CHÚ
Ӕc U, tra dҫu vào các ren và
bӅ mһt tӵa

Hӊ THӔNG PHANH

Van xҧ khí ngàm phanh
Bu lông bҳt ngàm phanh
Chӕt bӕ phanh
Vít bҳt chӕt cҫn phanh trѭӟc

2
2
1
1

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
8
8
10
6

Ӕc bҳt tay phanh trѭӟc
Bu lông dҫu ӕng phanh
Vít bҳt tay phanh sau
Ĉai ӕc bҳt tay phanh sau
Vít bҳt bӝ gõ
Ӕc bҳt bӝ gõ
Bu lông nҳp xy lanh chính
Bu lông bình chӭa dҫu xy lanh
chính
Bu lông bҳt xy lanh chính
Ӕc siӃt ngàm phanh
Chӕt giá ngàm phanh
Bu lông bҳt cҫn phanh sau
Ӕc bҳt lò xo trӉ

1
4
1
1
1
1
1
1

6
10
5
5
6
6
6
6

4,5 (0,5, 3,3)
35 (3,6, 25,8)
1 (0,1, 0,7)
4,5 (0,5, 3,3)
2,5 (0,3, 1,8)
10 (1,0, 7)
12 (1,2, 9)
6 (0,6, 4,4)

Bôi mӥ vào bӅ mһt trѭӧt
Ӕc U
Ren trái
Ren trái, ӕc U

2
1
1
1
1

6
8
8
6
8

12 (1,2, 9)
22 (2,2, 16)
18 (1,8, 13)
10 (1,0, 7)
22 (2,2, 16,2)

Bôi keo khóa vào các ren
Bôi keo khóa vào các ren
Bu lông ALOC; thay mӟi


LѬӦNG

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
6
10
5
5
6

LӴC SIӂT

MӨC

GHI CHÚ

TonNgoKhong BikerVietNam

Bôi 0,1 g mӥ silicon vào bӅ
mһt trѭӧt
Ӕc U

BÌNH ĈIӊN/Hӊ THӔNG SҤC/MÁY PHÁT
MӨC
Bu lông bҳt quҥt làm mát
Ӕc vô lăng ÿiӋn
Bu lông bҳt cҧm biӃn CKP
Vít nҳp quҥt làm mát
Bu lông nҳp quҥt làm mát

3
1
2
2
2

GHI CHÚ

N·m (kgf·m, lbf·ft)
8 (0,8, 6)
39 (4,0, 29)
6 (0,6, 4,4)
0,8 (0,1, 0,6)
7 (0,7, 5,2)

ĈÈN/ĈӖNG HӖ/CÔNG TҲC
MӨC
Bu lông bҳt khóa an toàn
Bu lông giác chìm bҳt khóa an
toàn


LѬӦNG
1
1

ĈѬӠNG
KÍNH REN
(mm)
6
5

LӴC SIӂT

GHI CHÚ

N·m (kgf·m, lbf·ft)
10 (1,0, 7)
5 (0,5, 3,7)

www.bikervietnam.com

1-11


THÔNG TIN CHUNG

TonNgoKhong

CÁC ĈIӆM BÔI TRѪN VÀ BӎT KÍN
ĈӜNG CѪ
VҰT LIӊU
Chҩt làm kín
(Three Bond 1207B hoһc Three Bond
1215 hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng)
Chҩt làm kín
(Three Bond 5211C hoһc SHINETSUSILICONE KE45T hoһc Three Bond
1215 hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng)
Keo khóa
(Three Bond 2415 hoһc 1322N hoһc
LOCKTITE 200 hoһc loҥi tѭѫng
ÿѭѫng)
Hӛn hӧp dҫu mô luýp ÿen
(hӛn hӧp gӗm 1/2 dҫu ÿӝng cѫ và 1/2
mӥ molybdenum disunfua)
Keo mô luýp ÿen

Mӥ ÿa dөng

(Shell ALVANIA R3 hoһc IDEMITSU
AUTOREX B hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng)
Dҫu ÿӝng cѫ
(Không có phө gia mô luýp ÿen)

Vӎ TRÍ CÁC BӜ PHҰN
BӅ mһt gia công vách máy phҧi

GHI CHÚ
Xem trang 12-9

Khu vӵc bán nguyӋt cӫa phӟt cao su

Xem trang 9-6

Ren bu lông tҩm ÿӏnh vӏ vòng bi trөc truyӅn

BӅ rӝng lӟp keo khóa:
6,5 ± 1,0 mm tính tӯ
ÿӍnh

Các vҩu cam trөc cam
BӅ mһt trѭӧt trөc cҫn khӣi ÿӝng
Trөc bánh răng bӏ ÿӝng cҫn khӣi ÿӝng
Khu vӵc trѭӧt lò xo ma sát bánh răng cҫn khӣi ÿӝng
MiӋng phӟt chҳn bөi trөc cҫn khӣi ÿӝng
BӅ mһt bên trong má bӏ ÿӝng
Rãnh dүn hѭӟng má ÿӝng puly bӏ ÿӝng
Hai ÿҫu bánh răng khӣi ÿӝng
Vòng bi kim và vòng bi cҫu má puly bӏ ÿӝng
Răng bánh răng truyӅn ÿӝng bѫm dҫu
Toàn bӝ bӅ mһt rô to bên trong và ngoài bѫm dҫu
Trөc bѫm dҫu và bӅ mһt trѭӧt nҳp bѫm dҫu
Răng bánh răng truyӅn ÿӝng bѫm dҫu
Vòng kín kim phun
BӅ mһt trѭӧt trөc cò mә
BӅ mһt con lăn và bӅ mһt trѭӧt cò mә
BӅ mһt xoay cam giҧm áp
Vòng bi trөc cam
Răng nhông cam
Toàn bӝ bӅ mһt xích cam
Răng nhông thӡi ÿiӇm
BӅ mһt bên trong xy lanh
Mһt trong lӛ chӕt pít tông
BӅ mһt trѭӧt pít tông
Toàn bӝ bӅ mһt vòng găng pít tông và rãnh xéc măng
BӅ mһt ngoài chӕt pít tông
Lӛ ÿҫu nhӓ thanh truyӅn
Vòng bi trөc cam
Vòng bi ÿҫu lӟn thanh truyӅn
Phӟt xu páp (bӅ mһt trѭӧt dүn hѭӟng xu páp)
BӅ mһt bên trong phӟt thân xu páp
Các ren phía trên bu lông xy lanh A/B
Khu vӵc vòng bi trөc truyӅn, trөc trung gian và trөc cuӕi
cùng
Răng bánh răng trөc truyӅn, trөc trung gian và trөc cuӕi
cùng
Khu vӵc trѭӧt vòng bi kim/bi cҫu
Toàn bӝ bӅ mһt mӛi phӟt O
BӅ mһt ngoài và miӋng phӟt dҫu

0,1 – 0,3 g
0,2 – 0,3 g

7,0 – 8,0 g
1,5 – 2,0 g
0,1 – 0,3 g

TonNgoKhong BikerVietNam
0,5 – 1,0 cc

Ĉә tӕi thiӇu 2 cc
Ĉә tӕi thiӇu 3 cc

www.bikervietnam.com

1-12


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

KHUNG XE
VҰT LIӊU
Mӥ ÿa dөng vӟi áp lӵc mҥnh
(EXCELIGHT EP2 ÿѭӧc sҧn xuҩt bӣi
KYODO YUSHI, Nhұt Bҧn hoһc Shell
ALVANIA EP2 hoһc loҥi tѭѫng
ÿѭѫng)
Mӥ (Shell BEARING GREASE HD
hoһc tѭѫng ÿѭѫng)
Mӥ ÿa dөng

Mӥ Silicon

Vӎ TRÍ CÁC BӜ PHҰN
Vòng bi cә lái
MiӋng phӟt chҳn bөi cә lái

GHI CHÚ
3 – mӛi bên 5 g

Răng bánh răng ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ
BӅ mһt trong bánh răng ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ
MiӋng phӟt chҳn bөi bánh trѭӟc
BӅ mһt trѭӧt trөc bánh trѭӟc
Khu vӵc trѭӧt vòng bi bánh trѭӟc
MiӋng phӟt hӝp bánh răng ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ
Rãnh áo cam phanh sau
BӅ mһt trѭӧt cam phanh sau
Khu vӵc tiӃp xúc guӕc phanh và cam phanh sau
Khu vӵc tiӃp xúc guӕc phanh và chӕt phanh sau
MiӋng phӟt chҳn bөi phanh sau
Ĉҫu dây và khu vӵc trѭӧt dây ga
Khu vӵc tiӃp xúc ngàm yên
Phӟt O và lõi dây ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ
BӅ mһt trөc chân chӕng giӳa
BӅ mһt trѭӧt trөc chân chӕng cҥnh
Bên trong chөp cao su chӕt giá ngàm phanh
Phӟt chҳn bөi ngàm phanh
Khu vӵc trѭӧt bӝ gõ và cҫn cân bҵng
Khu vӵc tiӃp xúc pít tông chính và bӝ gõ
Phӟt O chӕt bӕ phanh
BӅ mһt trѭӧt bӝ gõ
Phӟt O bӝ bѫm xăng (giӳa bӝ bѫm xăng và bình xăng)
Khu vӵc tӵa phӟt chҳn bөi bình xăng và phӟt O bӝ bѫm
xăng
Khu vӵc trѭӧt và bên trong xy lanh chính
Toàn bӝ bӅ mһt pít tông và phӟt pít tông ngàm phanh
Phӟt O ÿҫu nӕi ӕng
Cúp ben va pít tông chính
MiӋng phӟt dҫu và phӟt chҳn bөi giҧm xóc
Toàn bӝ bӅ mһt phӟt O bu lông nҳp giҧm xóc
BӅ mһt ngoài ӕng ga và tay lái bên trái
(khu vӵc tiӃp xúc tay nҳm cao su)
Khu vӵc gia công hӝp lӑc gió vӟi ӕng nӕi hӝp lӑc gió

1,0 – 2,5 g
0,5 – 1,0 g

0,05 – 0,15 g
0,2 – 0,3 g
0,1 – 0,2 g
0,1 – 0,2 g
0,1 – 0,2 g
Tӕi thiӇu 1,5 g

Tӕi thiӇu 0,4 g
0,1 g
0,1 g
0,1 g
tӕi ÿa 1 g

TonNgoKhong BikerVietNam
Dҫu ÿӝng cѫ
(Không có phө gia mô luýp ÿen)

Dҫu phanh (DOT 3 hoһc DOT 4)

Dҫu giҧm xóc Honda Ultra 10
Keo dính
(Honda Bond A hoһc loҥi tѭѫng
ÿѭѫng)

www.bikervietnam.com

1-13


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

ĈI BÓ DÂY & CÁP

DÂY GA
DÂY PHANH TRѬӞC THӬ NHҨT

DÂY PHANH SAU THӬ NHҨT

ĈҪU NӔI 3P (Ĉen)
ĈÈN TRѬӞC

DÂY CӴC DѬѪNG
(+) BÌNH ĈIӊN

ĈҪU NӔI 3P (Ĉen)
ĈÈN BÁO RӀ PHҦI
PHÍA TRѬӞC

TonNgoKhong BikerVietNam
PHÍA
TRѬӞC

DÂY GA
DÂY ĈӖNG HӖ TӔC ĈӜ

RѪLE KHӢI ĈӜNG

ĈҪU NӔI 3P ĈÈN BÁO
RӀ TRÁI PHÍA TRѬӞC

ĈҪU NӔI CÒI

RѪLE CHÍNH

DÂY PHANH SAU THӬ HAI

www.bikervietnam.com

1-14


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

DÂY PHANH SAU THӬ NHҨT

ĈҪU NӔI 3P (Ĉen) ĈÈN PHA
DÂY GA

DÂY PHANH SAU
THӬ NHҨT
tӕi ÿa 6 mm

DÂY
PHANH TRѬӞC

PHÍA
TRѬӞC

DÂY ĈӖNG HӖ
TӔC ĈӜ
DÂY GA

TonNgoKhong BikerVietNam
DÂY CӴC DѬѪNG
(+) BÌNH ĈIӊN

PHÍA
TRѬӞC

ĈҪU NӔI 3P ĈÈN BÁO RӀ
TRÁI PHÍA TRѬӞC
RѪ LE ĈÈN BÁO RӀ

RѪLE CHÍNH

BÓ DÂY PHÍA TRѬӞC

ĈҪU NӔI CÒI
DÂY CӴC ÂM (-) BÌNH ĈIӊN

ӔNG NӔI BÌNH CHӬA DҪU
XY LANH CHÍNH
HӜP CҪU CHÌ

ĈҪU NӔI 3P ĈÈN BÁO RӀ
PHҦI PHÍA TRѬӞC

www.bikervietnam.com

1-15


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

CÔNG TҲC ĈÈN PHANH SAU
ĈҪU NӔI DÂY CÔNG TҲC
ĈÈN PHANH TRѬӞC

CÁC ĈҪU NӔI DÂY CÔNG
TҲC AN TOÀN/ĈÈN PHANH
SAU

ĈҪU NӔI 3P CÔNG TҲC PHA/CӔT

ĈҪU NӔI (Trҳng) 4P
CÔNG TҲC ĈÈN

ĈҪU NӔI (ĈEN) 3P CÔNG TҲC KHӢI ĈӜNG

ĈҪU NӔI (Ĉen) 3P
CÔNG TҲC CÒI

CÔNG TҲC AN TOÀN
ĈҪU NӔI (Ĉӓ) 3P CÔNG TҲC
ĈÈN BÁO RӀ

TonNgoKhong BikerVietNam
DÂY ĈÈN TÍN HIӊU BÁO RӀ TRÁI TRѬӞC

DÂY ĈÈN TÍN HIӊU BÁO RӀ PHҦI PHÍA TRѬӞC

www.bikervietnam.com

1-16


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

DÂY PHANH TRѬӞC
DÂY PHANH SAU THӬ NHҨT

BÓ DÂY PHÍA TRѬӞC

RѪLE KHӢI ĈӜNG
DÂY GA
ĈҪU NӔI 3P ĈÈN BÁO RӀ
TRÁI PHÍA TRѬӞC

DÂY PHANH SAU
THӬ HAI

PHÍA
TRѬӞC

tӕi ÿa 6 mm
ӔNG PHANH

PHÍA
TRѬӞC

tӕi ÿa 3 mm

TonNgoKhong BikerVietNam
DÂY GA

ӔNG PHANH TRѬӞC

BÓ DÂY CHÍNH

ӔP TRѬӞC PHÍA TRONG

DÂY PHANH SAU THӬ HAI

www.bikervietnam.com

1-17


THÔNG TIN CHUNG

TonNgoKhong
RѪ LE ĈÈN BÁO RӀ
HӜP CҪU CHÌ
DÂY CӴC ÂM (-) BÌNH ĈIӊN

ĈҪU NӔI 3P ĈÈN BÁO RӀ
PHҦI PHÍA TRѬӞC

BÓ DÂY PHÍA TRѬӞC

TonNgoKhong BikerVietNam
BÓ DÂY CHÍNH

DÂY ĈӖNG HӖ TӔC ĈӜ

CÁC ĈҪU NӔI BÊN TRONG CHӨP CAO SU:
– ĈҪU NӔI (Ĉӓ) 9P BÓ DÂY PHÍA TRѬӞC
– ĈҪU NӔI 9P BÓ DÂY PHÍA TRѬӞC
– ĈҪU NӔI 3P BÓ DÂY PHÍA TRѬӞC

www.bikervietnam.com

1-18


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

BÓ DÂY

TRÊN
ӔNG THÔNG HѪI
VÁCH MÁY

ӔNG DҮN XĂNG

DÂY GA
DÂY CҦM BIӂN IAT

ĈҪU NӔI 1P (ĈEN)
CҦM BIӂN O2

TonNgoKhong BikerVietNam
ĈҪU NӔI (Lөc) 3P CÔNG TҲC
CHӔNG NGHIÊNG

ӔNG CHÂN KHÔNG

DÂY BUGI

ĈҪU NӔI (Xám) 2P VAN TӮ
CҪM CHӮNG CAO

ĈҪU NӔI 2P (Ĉen) KIM PHUN
ĈҪU NӔI 2P (Ĉen) CҦM BIӂN EOT

www.bikervietnam.com

1-19


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

ĈҪU NӔI 5P BѪM XĂNG
ĈҪU NӔI (Xám) 2P VAN TӮ
CҪM CHӮNG CAO

TRÊN

tӕi ÿa 5 mm

ӔNG XҦ TRÀN
KHAY XĂNG

TonNgoKhong BikerVietNam
ĈҪU NӔI (Lөc) 3P CÔNG TҲC CHӔNG NGHIÊNG

BÓ DÂY CHÍNH

ĈҪU NӔI 3P CҦM BIӂN TP (Ĉen)

ĈҪU NӔI (Lөc) 3P CÔNG TҲC CHӔNG NGHIÊNG

ӔNG XҦ TRÀN
KHAY XĂNG

DÂY PHANH SAU

DÂY PHANH SAU
DÂY PHANH SAU
ӔNG XҦ TRÀN KHAY XĂNG

www.bikervietnam.com

1-20


TonNgoKhong
BÓ DÂY PHÍA SAU
(tӟi CӴC MÁT)

BÓ DÂY PHÍA SAU (Tӟi BѪM XĂNG)
TRÊN

THÔNG TIN CHUNG
ECM
ĈҪU NӔI 6P TIӂT CHӂ/
CHӌNH LѬU
ĈҪU NӔI 2P TIӂT CHӂ/
CHӌNH LѬU

BÓ DÂY PHÍA SAU
(Tӟi ECM)
TRÊN

DLC

BÓ DÂY CHÍNH

CӴC MÁT

BÓ DÂY PHÍA SAU

BÓ DÂY
CHÍNH

ĈҪU NӔI 2P CҦM BIӂN CKP
DÂY BUGI
NҲP CҦM BIӂN O2
CÁC ĈҪU NӔI BÊN TRONG CHӨP CAO SU:
– ĈҪU NӔI 2P BÓ DÂY PHÍA SAU
– ĈҪU NӔI 6P BÓ DÂY PHÍA SAU
– ĈҪU NӔI 2P BÓ DÂY PHÍA SAU

tӕi ÿa 3 mm

TonNgoKhong BikerVietNam
CÁC ĈҪU NӔI BÊN TRONG CHӨP CAO SU:
–ĈҪU NӔI 9P BӜ ĈÈN SAU
– ĈҪU NӔI DÂY ĈÈN SOI BIӆN SӔ

CӴC MÁT

ECM

ĈҪU NӔI 6P TIӂT
CHӂ/CHӌNH LѬU

DÂY ĈÈN SOI BIӆN SӔ

ĈҪU NӔI 2P CҦM
BIӂN CKP
ĈҪU NӔI 2P TIӂT CHӂ/
CHӌNH LѬU
BÓ DÂY
CHÍNH

TRÊN

ĈҪU NӔI 4P TÙY CHӐN

DÂY MÁY PHÁT
BÓ DÂY PHÍA SAU

CÁC ĈҪU NӔI BÊN TRONG CHӨP CAO SU:
– ĈҪU NӔI 2P BÓ DÂY PHÍA SAU
– ĈҪU NӔI 6P BÓ DÂY PHÍA SAU
– ĈҪU NӔI 2P BÓ DÂY PHÍA SAU

www.bikervietnam.com

1-21


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

ĈҪU NӔI 2P (Xám) CҦM BIӂN IAT

ӔNG DҮN XĂNG
DÂY GA

ĈҪU NӔI 2P (Ĉen) KIM PHUN

DÂY MÁY PHÁT
ӔNG THÔNG HѪI VÁCH MÁY

BÓ DÂY

NҲP CҦM BIӂN O2
DÂY BUGI

TonNgoKhong BikerVietNam
ӔNG DҮN XĂNG

ĈҪU NӔI 2P (Ĉen) KIM PHUN

ӔNG THÔNG HѪI
VÁCH MÁY

ĈҪU NӔI 2P (Xám) CҦM BIӂN IAT

DÂY MÁY PHÁT

BÓ DÂY

ĈҪU NӔI 1P (ĈEN) CҦM BIӂN O2
PHÍA TRѬӞC

MÔTѪ KHӢI ĈӜNG

www.bikervietnam.com

1-22


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

DÂY MÁY PHÁT

CҦM BIӂN CKP

TonNgoKhong BikerVietNam

www.bikervietnam.com

1-23


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

Hӊ THӔNG KIӆM SOÁT KHÍ XҦ
NGUӖN KHÍ XҦ
Nhӳng sҧn phҭm cӫa quá trình ÿӕt cháy nhiên liӋu bao gӗm các bon ô xít, ni tѫ ô xít (NOX) và hydrocacbon (HC). ViӋc kiӇm soát
khí các bon ô xít, ni tѫ ô xít và hydrocacbon là rҩt quan trӑng bӣi vì dѭӟi ÿiӅu kiӋn nhҩt ÿӏnh chúng sӁ phҧn ӭng tҥo thành sѭѫng
khói quang hóa dѭӟi sӵ tác ÿӝng cӫa ánh sáng mһt trӡi. Các bon monoxide (CO) không phҧn ӭng giӕng nhѭ vұy nhѭng lҥi rҩt ÿӝc
hҥi.
Công ty Honda Motor tұn dөng các hӋ thӕng tұn dөng khí xҧ (trang 1-24) ÿӇ giҧm bӟt khi monoxide, ni tѫ ô xít và hydrocacbon.

Hӊ THӔNG KIӆM SOÁT HѪI MÁY
Ĉӝng cѫ có trang bӏ thêm mӝt hӋ thӕng nҳp máy khép kín ÿӇ ngăn chһn bӟt khí xҧ thoát ra ngoài khí quyӇn. Khí ga ÿѭӧc quay trӣ
lҥi buӗng ÿӕt thông qua lӑc gió và bӝ bѭӟm ga.
ӔNG THÔNG HѪI VÁCH MÁY

THÂN BѬӞM GA

BҪU LӐC GIÓ

TonNgoKhong BikerVietNam
KHÍ SҤCH

DÒNG KHÍ GA

Hӊ THӔNG KIӆM SOÁT KHÍ XҦ
HӋ thӕng kiӇm xoát khí xҧ bao gӗm mӝt bӝ chuyӇn ÿәi chҩt xúc tác 3 chiӅu và hӋ thӕng PGM-FI.
Không ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh hӋ thӕng này ngoҥi trӯ ÿiӅu chӍnh tӕc ÿӝ cҫm chӯng bҵng vít chӍnh ga. HӋ thӕng này hoҥt ÿӝng ÿӝc lұp so
vӟi hӋ thӕng kiӇm soát hѫi máy.
BӜ CHUYӆN ĈӘI CHҨT XÚC TÁC BA CHIӄU
ChiӃc xe này ÿѭӧc trang bӏ bӝ chuyӇn ÿәi chҩt xúc tác ba chiӅu.
Bӝ chuyӇn ÿәi chҩt xúc tác ba chiӅu nҵm trong hӋ thӕng khí xҧ. Thông qua phҧn ӭng hóa hӑc nó sӁ chuyӇn khí HC, CO và NOx
trong khí thҧi thành khí cacbon (CO2), khí ni tѫ (N2) và hѫi nѭӟc.
Không nên có bҩt cӭ ÿiӅu chӍnh nào ÿӕi vӟi hӋ thӕng này tuy nhiên viӋc kiӇm tra ÿӏnh kǤ các bӝ phұn cӫa hӋ thӕng ÿѭӧc khuyӃn
cáo thӵc hiӋn.

Hӊ THӔNG KIӆM SOÁT TIӂNG ӖN
CҨM CAN THIӊP VÀO Hӊ THӔNG KIӆM SOÁT TIӂNG ӖN: Luұt ÿӏa phѭѫng có thӇ cҩm nhӳng tác ÿӝng dѭӟi ÿây ÿӕi vӟi hӋ
thӕng kiӇm soat tiӃng ӗn: (1) Tháo hoһc sӱa chӳa không ÿúng nhѭ thiӃt kӃ,ngoài mөc ÿích bҧo dѭӥng, sӱa chӳa hoһc thay thӃ
bҩt kǤ chi tiӃt hay phҫn tӱ nào trong hӋ thӕng vӟi mөc ÿích kiӇm soát tiӃng nә trѭӟc khi bán hoһc giao cho khách hàng hoһc trong
khi sӱ dөng xe; (2) sӱ dөng xe sau khi ÿã tháo hay sӱa chӳa không ÿúng nhѭ thiӃt kӃ các chi tiӃt hay phҫn tӱ cӫa hӋ thӕng.
NHӲNG HOҤT ĈӜNG SAU ĈѬӦC CHO LÀ CAN THIӊP VÀO Hӊ THӔNG:
1.
2.
3.
4.

Tháo, làm thӫng ӕng xҧ,bӝ giҧm âm,ӕng phân phӕi, hoһc bҩt kǤ các bӝ phұn nào cӫa hӋ thӕng kiӇm soát khí xҧ.
Tháo hoһc làm thӫng bҩt kǤ chi tiӃt nào cӫa hӋ thӕng nҥp.
ThiӃu sӵ bҧo dѭӥng chính xác.
Thay thӃ bҩt kǤ chi tiӃt chuyӇn ÿӝng nào cӫa xe hoһc chi tiӃt hӋ thӕng khí xҧ, hӋ thӕng nҥp bҵng phө tùng khác vӟi phө tùng
không chính hiӋu.

www.bikervietnam.com

1-24


TonNgoKhong

THÔNG TIN CHUNG

CÁC ĈҺC TÍNH KӺ THUҰT
Hӊ THӔNG PGM-FI KHÔNG CÓ CҦM BIӂN MAP
CÁC BӜ PHҰN Hӊ THӔNG
HӋ thӕng PGM-FI bao gӗm các bӝ phұn sau:
Kim phun
Bѫm xăng
ECM
Cҧm biӃn CKP
Cҧm biӃn TP
Cҧm biӃn EOT
Cҧm biӃn O2
Bѭӟm ga
Vít gió cҫm chӯng
Van tӯ cҫm chӯng cao
Cҧm biӃn IAT

BҪU LӐC GIÓ
CҦM BIӂN TP
VÍT GIÓ CҪM CHӮNG

CҦM BIӂN IAT

THÂN BѬӞM GA
BѪM XĂNG

KIM PHUN

TonNgoKhong BikerVietNam
VAN TӮ CҪM
CHӮNG NHANH

ECM
CҦM BIӂN O2
CҦM BIӂN EOT

CҦM BIӂN CKP

Sѫ ÿӗ hӋ thӕng PGM-FI (trang 4-5).

www.bikervietnam.com

1-25


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×