Tải bản đầy đủ

Mẫu 05 - Phiếu đăng ký môn học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

____________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng

năm 201

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
Kính gửi:

KHOA ……………………………..
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


Họ và tên học viên:

MSHV:

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Lớp:

Các môn học đăng ký:
STT
1
2
3

Mã môn học

Tên môn học

Số tín chỉ

Học kỳ/Năm học

Tổng số môn học đăng ký:
Học viên ký tên và ghi rõ họ tên

___________________________________________________________________________
Phần tiếp nhận của Phòng đào tạo sau đại học:
Ngày tiếp nhận:
Số môn học đăng ký thành công:
Học phí:
Ghi chú:
Chuyên viên giải quyết
(ký và ghi rõ họ tên)
x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×