Tải bản đầy đủ

Mẫu 04 - Hướng dẫn thực hiện chuyên đề nghiên cứu

Quy định học vụ cao học – HV1

ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN TP.HCM
TRƯỜNG ĐHBC TÔN ĐỨC THẮNG
---------------------Số: 740/TĐT-SĐH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2007

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ THỰC HIỆN
CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Bậc đào tạo Thạc sỹ

Điều 1:

Khái niệm

1. Môn học Chuyên đề nghiên cứu 1, Chuyên đề nghiên cứu 2 là các môn học bắt

buộc đối với chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và Công nghệ hóa
học theo hướng nghiên cứu ứng dụng.
2. Mục tiêu của môn học Chuyên đề nghiên cứu giúp học viên xác định hướng
nghiên cứu chuyên ngành. Kết quả thực hiện môn học Chuyên đề nghiên cứu là
tổng quan về hướng nghiên cứu liên quan, làm cơ sở để xây dựng đề cương luận
văn tốt nghiệp.
3. Số đơn vị học trình của mỗi chuyên đề nghiên cứu là 2 đơn vị học trình.
Điều 2:

Thời gian tổ chức giảng dạy

Căn cứ theo chương trình đào tạo toàn khóa, học viên sẽ thực hiện các chuyên đề
nghiên cứu trong thời gian 2 tháng, cụ thể được phân bổ theo từng thời điểm như sau:
Chuyên đề 1:

Thực hiện vào học phần 2 của từng khóa đào tạo (cụ thể vào
tháng 4 -> tháng 6 hàng năm)

Chuyên đề 2:

Thực hiện vào kỳ hè của năm thứ 1 khóa đào tạo (cụ thể vào
tháng 7 -> tháng 9 hàng năm)

Điều 3:

Tổ chức giảng dạy

1. Học viên thực hiện các chuyên đề nghiên cứu dưới sự hướng dẫn trực tiếp của
giảng viên hướng dẫn (GVHD). GVHD do Khoa phân công.
2. Thù lao hướng dẫn sẽ được thanh toán theo qui định trong kế hoạch chi phí cụ thể
từng khóa học.

Ban hành lần 1
Ngày 08/10/2007
1/3


Quy định học vụ cao học – HV1

Điều 4:


Thông tin về hướng nghiên cứu và giảng viên

Vào đầu mỗi khóa học, Khoa tiến hành kiểm tra lại các hướng nội dung nghiên cứu đã
đăng ký với Phòng khoa học công nghệ, hợp tác và sau đại học. Việc tiến hành kiểm
tra nhằm mục đích: cập nhật, điều chỉnh và bổ sung hướng nghiên cứu cho phù hợp
với nhu cầu xã hội. Đồng thời, dự trù GVHD cho các khóa học tương ứng. Khoa quản
lý ngành có trách nhiệm công bố và phổ biến các hướng nghiên cứu cho học viên.
Điều 5:

Đăng ký chuyên đề nghiên cứu

Học viên đăng ký chuyên đề nghiên cứu với GVHD, nếu học viên được sự chấp thuận
của GVHD cho tiến hành lập đề cương chi tiết cho chuyên đề nghiên cứu, học viên sẽ
điền vào phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu. Phiếu đăng ký hợp lệ khi có chữ ký
xác nhận của GVHD. Sau đó nộp lại cho Phòng khoa học công nghệ, hợp tác và sau
đại học trong tuần đầu tiên của thời gian thực hiện chuyên đề nghiên cứu.
Điều 6:

Thực hiện và nộp kết quả nghiên cứu chuyên đề

1. Trong quá trình thực hiện chuyên đề nghiên cứu, GVHD và học viên sẽ gặp gỡ và
trao đổi chuyên môn theo lịch cụ thể đã được Khoa quản lý ngành đăng ký với
Phòng khoa học công nghệ, hợp tác và sau đại học.
2. Sau 2 tháng thực hiện chuyên đề nghiên cứu, học viên hoàn tất và nộp 03 quyển
báo cáo nội dung chuyên đề nghiên cứu và các slide trình chiếu tại Phòng khoa
học công nghệ, hợp tác và sau đại học. Các quyển báo cáo phải có chữ ký xác
nhận của GVHD đã hoàn thành đúng theo đề cương chi tiết của chuyên đề nghiên
cứu và cho phép báo cáo trước Hội đồng phản biện.
Điều 7:

Đánh giá môn học

Việc đánh giá chuyên đề nghiên cứu được thực hiện như sau:
1. Sau khi hoàn tất chuyên đề nghiên cứu, học viên sẽ trình cho GVHD nhận xét.
2. Phòng khoa học công nghệ, hợp tác và sau đại học sẽ mời giảng viên tham gia Hội
đồng phản biện (mỗi hội đồng sẽ có 02 thành viên phản biện và 01 thư ký biên
bản). Các thành viên phản biện sẽ đánh giá chuyên đề nghiên cứu của học viên
theo các tiêu chí trong Phiếu đánh giá chuyên đề nghiên cứu.
3. Học viên trình bày kết quả nghiên cứu trong thời gian tối đa là 15’. Sau đó trả lời
các câu hỏi phản biện.

Ban hành lần 1
Ngày 08/10/2007
2/3


Quy định học vụ cao học – HV1

4. Mức đánh giá theo thang điểm 10. Điểm đánh giá là điểm trung bình cộng của 02
phản biện và làm tròn đến 0.5 điểm. Điểm đạt là điểm ≥ 5. Nếu điểm < 5, học viên
phải đăng ký và đóng học phí học lại ở học kỳ kế tiếp.
Điều 8:

Thi hành
Hướng dẫn thực hiện chuyên đề nghiên cứu có 08 điều khoản, có hiệu lực
thi hành kể từ ký ban hành.
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHCN,HT&SĐH
(đã ký)
ThS. TRỊNH MINH HUYỀN

Nơi nhận:
-

Phòng KHCN,HT&SĐH
Khoa quản trị kinh doanh
Khoa khoa học ứng dụng
Học viên cao học
Lưu.

Ban hành lần 1
Ngày 08/10/2007
3/3x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×