Tải bản đầy đủ

Mẫu 06 - Phiếu đăng ký chuyên đề nghiên cứu

Biểu mẫu 03
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------

------------------TP. Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 200..

PHIẾU ĐĂNG KÝ CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU
(Chuyên đề nghiên cứu)
Họ tên học viên: ................................................................................MSHV: .................
Chuyên ngành:...................................................................................Khóa:....................
Tên chuyên đề thực hiện:.................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Đề xuất giảng viên hướng dẫn:........................................................................................

..........................................................................................................................................
Ý kiến của giảng viên hướng dẫn (đề nghị ghi rõ yêu cầu bắt buộc học viên phải hoàn
thành khi kết thúc chuyên đề nghiên cứu): ......................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Cán bộ hướng dẫn

Học viên

………………………………….

………………………………….

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌCx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×