Tải bản đầy đủ

Mẫu 03 - Phiếu đề nghị phúc khảo bài thi

Mã số: TT/P.TTPC&AN/03/BM01

Thủ tục:

PHÚC KHẢO BÀI THI

Ban hành lần: 04
Ngày hiệu lực:

PHIẾU ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO BÀI THI
Họ và tên :……………………………….
Môn ĐNPK:……………………………..
Điểm đã đạt được:…………………….(đ)

MSSV:………..…….Số điện thoại……………….
Lớp:…………………Mã môn: …..……………….
Ngày thi:…………Giờ thi:………Phòng thi:….....

ĐV quản lý môn học:……………………

Nhóm…. Tổ…. Học kỳ:… Năm học……………...


Kỳ thi: □ Quá trình

□ Giữa kỳ

□ Cuối kỳ ;

□Tự luận

□ Trắc nghiệm

……………………, ngày … . tháng … năm ……
Kính đơn
(SV ký và ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cán bộ chấm phúc khảo: ……………………………………………………………………
………………………………………..
…………………………………………………………………………
Xác nhận của Trưởng bộ môn (ký và ghi rõ họ, tên):………………………………………
Ý kiến của phòng TTPC&AN: …………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×