Tải bản đầy đủ

Mẫu 02 - Phiếu đề nghị giải quyết học vụ

Biểu mẫu 01
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20……

PHIẾU ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HỌC VỤ
Kính gửi:

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Họ tên học viên: ....................................................................MSHV: ............................
Ngày sinh: .....................................................Nơi sinh: ..................................................
Chuyên ngành: ..........................................................Khóa:............................................
Nội dung yêu cầu:
1□ Chứng nhận học viên cao học
2□ Giấy giới thiệu (ghi rõ cơ quan đến)

3□ Giấy triệu tập (ghi rõ cơ quan công tác)
4□ Sao y (ghi rõ loại giấy cần sao y)
5□ Bảng điểm học kỳ
6□ Bảng điểm tích lũy môn học
7□ Xác nhận hoàn thành luận văn thạc sĩ
8□ Khác (ghi rõ nội dung yêu cầu)
Lý do:...........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Học viên

………………………………….
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC XÁC NHẬN
có nhận phiếu đề nghị giải quyết học vụ của HV ...........................................................
Về việc:............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ngày hẹn đến nhận kết quả:.............................................................................................
Ngày … tháng … năm 20……
Người nhận đơnx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×