Tải bản đầy đủ

Mẫu thuyết minh và dự toán dự án sản xuất thử nghiệm

THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM1
( Kế hoạch năm 20....)
I. Thông tin chung về dự án
1

Tên dự án

2

3

Thời gian thực hiện: .......... tháng
(Từ tháng ....../200.... đến tháng
....../200....)

4

Mã số

Cấp quản lý
Nhà nước

Bộsở
Tỉnh

5

Thuộc Chương trình (ghi rõ tên chương trình, nếu có)

Dự án độc lập
6

Tổng vốn thực hiện dự án ........................... triệu đồng, trong đó:
Nguồn

Tổng số (triệu đồng)

- Từ Ngân sách sự nghiệp khoa
học
- Vốn tự có của cơ quan chủ trì
- Khác (liên doanh...)
7

Kinh phí thu hồi ........................... triệu đồng
(............... % kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SNKH)

Thời gian thu hồi kinh phí (sau khi Dự án kết
thúc):

Đợt 1: ........ tháng,
Đợt 2: ........ tháng

8

Chủ nhiệm dự án
Họ và tên:....................................................................

Năm sinh: ............................................... ........ ........

Nam/Nữ: ..........................................
Học hàm: ................................................... .... .... .... Học
vị: .............................................
Chức danh khoa học: ...................................................
1

Thuyết minh được trình bày và in ra trên khổ giấy A4. Dưới đây Dự án sản xuất thử nghiệm được gọi tắt là Dự án

1

BM13-QT751-01/KHTL


Chức vụ: ......................................................................
Điện thoại: Cơ quan: ......................... Nhà riêng: .........................
Mobile: ...........................
Fax: .................................................. Email: ........................................................................
Tên cơ quan đang công
tác: ....................................................................................................
Địa chỉ cơ
quan: .................................................................................................................
....
Địa chỉ nhà
riêng: .................................................................................................................
..
9

Tổ chức thực hiện Dự án
Tên tổ chức thực hiện Dự
án: .................................................................................................

Điện thoại: ......................................
Fax: ..................................................................................
Email: ..................................................................................................................
.....................
Website: .......................................................................................................
..............................
Địa
chỉ: ....................................................................................................................
..................
Họ và tên thủ trưởng cơ
quan: ...................................................................................................
Số tài
khoản: ...............................................................................................................
...............
Ngân
hàng: .................................................................................................................
...............
1
0

Tổ chức chủ trì Dự án
Tên tổ chức chủ trì Dự
án: ................................................................................................................
..................................

2

BM13-QT751-01/KHTL


Điện thoại: ......................................
Fax: ..................................................................................
Email: ..................................................................................................................
.....................
Website: .......................................................................................................
..............................
Địa
chỉ: ....................................................................................................................
..................
Họ và tên thủ trưởng cơ
quan: ...................................................................................................
Số tài
khoản: ...............................................................................................................
...............
Ngân
hàng: .................................................................................................................
...............
Tên cơ quan chủ quản dự
án: ......................................................................................................
1
1

Tổ chức tham gia chính
11.1. Tổ chức chịu trách nhiệm về công nghệ

Tên tổ chức chịu trách nhiệm về công
nghệ: ............................................................................
.....................................................................................................................
..............................
Điện thoại: ......................................
Fax: ..................................................................................
Email: ..................................................................................................................
.....................
Website: .......................................................................................................
..............................
Địa
chỉ: ....................................................................................................................
...................
Họ và tên thủ trưởng cơ
quan: ....................................................................................................

3

BM13-QT751-01/KHTL


Người chịu trách nhiệm chính về công nghệ của Dự
án: ...........................................................
.....................................................................................................................
..............................
11.2. Tổ chức khác
Tên tổ
chức: ..................................................................................................................
.............
.....................................................................................................................
..............................
Điện thoại: ......................................
Fax: ..................................................................................
Email: ..................................................................................................................
.....................
Website: .......................................................................................................
..............................
Địa
chỉ: ....................................................................................................................
...................
Họ và tên thủ trưởng cơ
quan: ....................................................................................................
II. Mục tiêu, nội dung và phương án triển khai Dự án
1
2

Mục tiêu

12.1 Mục tiêu của Dự án sản xuất 2 hoặc chuyển giao công nghệ
đặt ra (chất lượng sản phẩm; quy mô sản xuất);
...........................................................................................................................
.................................
...........................................................................................................................
.................................
...........................................................................................................................
.................................
12.2 Mục tiêu của Dự án sản xuất thử nghiệm (trình độ công nghệ,
quy mô sản phẩm)
...........................................................................................................................
2

Dự án sản xuất là phương án triển khai sau khi Dự án sản xuất thử nghiệm kết thúc.

4

BM13-QT751-01/KHTL


.................................
...........................................................................................................................
.................................
...........................................................................................................................
.................................
1
3

Nội dung
A. Tóm tắt nội dung toàn bộ dự án:

Nội dung 1: .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Nội dung 2: .......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
B. Những nội dung đã thực hiện và kết quả chính đạt được đên năm kế hoạch
(Ngắn gọn, cụ thể và lượng hóa kết quả)
...........................................................................................................................
......................
...........................................................................................................................
..........................
...........................................................................................................................
...........................
...........................................................................................................................
..............................
C. Nội dung nghiên cứu trong năm kế hoạch
...........................................................................................................................
...........................
...........................................................................................................................
...........................
...........................................................................................................................
...........................
1
4

Tiến độ thực hiện dự án trong năm kế hoạch
Các nội dung, công việc
chủ yếu cần được thực
hiện
(các mốc đánh giá chủ yếu)

Sản phẩm
phải đạt

5

Thời
gian (bắt
đầu,
kết thúc)

Người,
cơ quan
thực hiện

BM13-QT751-01/KHTL


1

2

1
5

3

4

5

Sản phẩm của Dự án trong năm kế hoạch

TT

Tên sản phẩm

Chất lượng

Số lượng

1
2

1
6

Cán bộ thực hiện Dự án

(Ghi những người dự kiến đóng góp khoa học chính thuộc tổ chức chủ trì và
cơ quan phối hợp tham gia thực hiện dự án, không quá 10 người kể cả chủ nhiệm
dự án - mỗi người có tên trong danh sách này cần khai báo lý lịch khoa học theo
Biểu B1-4-LLCN.SĐ)
Thời gian làm việc
Họ và tên

Cơ quan công tác

cho dự án
3

(Số tháng quy đổi )
1
2
3
4
5
6
7
8
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN TRONG NĂM KẾ HOẠCH
Đơ
n vị: 1000 đồng
1
7
3

Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi

Một (01) tháng quy đổi là tháng gồm 22 ngày làm việc, mỗi ngày làm việc gồm 8 tiếng

6

BM13-QT751-01/KHTL


Trong đó

1

Nguồn kinh phí

Tổng
số

2

3

Thuê
khoán
chuyên
môn
4

Nguyê
n,vật
liệu,
năng
lượng
5

Thiết
bị,
máy
móc
6

Xây
dựng,
sửa
chữa
nhỏ
7

Chi
khác
8

Tổng kinh phí
1
2

Trong đó:
Ngân sách SNKH:
Các nguồn vốn
khác
- Vốn tự có
- Khác (huy
động, ...)

Ngày …… tháng ……năm …….
TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TAI/DỰ ÁN

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI/DỰ ÁN

VIỆN ………………….
BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC

BAN KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Bảng 1. Giải trình kinh phí theo nội dung, khoản, mục
T
T

Nguồn kinh phí

Tổng
số

Trong đó

7

BM13-QT751-01/KHTL


Thuê
khoán
chuyên
môn

Nguyên,
vật liệu,
năng
lượng

Thiết bị,
máy móc

Xây dựng,
sửa chữa
nhỏ

Chi khác

Tổng kinh phí
Trong đó:
1.

Ngân sách SNKH:
- Năm thứ nhất:
+ Số tiền (1000 đ)
+ Tỷ lệ (%)
- Năm thứ hai:
+ Số tiền (1000 đ)
+ Tỷ lệ (%)
- Năm thứ ba:
+ Số tiền (1000 đ)
+ Tỷ lệ (%)
-.....:

2.

Các nguồn vốn khác
- Vốn tự có của cơ sở
- Khác (vốn huy
động, ...)

8

BM13-QT751-01/KHTL


Bảng 2. Giải trình kinh phí theo nhóm mục chi (mục lục ngân sách nhà nước)
T

Nội dung

Tổng

NSNN

KP

T

Trong đó
20..

20..

Nguồn


khác

Phần giao khoán
Nhóm 4
Mục
...
Phân không giao khoán
Nhóm 1
Mục
...
Nhóm 2
Mục
...
Tổng cộng
Chú thích:
B1. KP thực hiện khoán chi (có định mức được phê duyệt)
- Công lao động (phổ thông, kỹ thuật)
- Công tác phí (TT 23 và định mức đơn giá thuê xe trong QĐ được Bộ NN-PTNT ban hành tạm thời)
- Hội nghị, Hội thảo (thông tư 23, 44)
- Vật tự, nguyên vật liệu (nếu đã được ban hành)
- Khác (thông tư 44, QL chung, XD TM, phụ cấp CN...)
B2. KP không khoán
- Các nội dung còn lại

9

BM13-QT751-01/KHTL


Bảng 3. Giải trình chi tiết theo từng khoản mục
TT
I/

Nội dung

ĐV

Số
lượng

Đơn giá
(1000đ)

Thành
Tiền

20..

Chia các năm (1000 đ)
20..
...

Thuê khoán chuyên môn
...
...

II/

Nguyên
lượng

vật

liệu

năng

...
...
III/

Máy móc thiết bị
...
...

IV/

Xây dựng sữa chữa
...
...

V/

Chi khác
...
...

10

BM13-QT751-01/KHTL


Bảng 4. Dự toán chi tiết theo từng nội dung (hoặc từng hoạt động)
1. Nội dung 1
TT
I/

II/

III/

IV/

V/

Nội dung

ĐV

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
Tiền

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
Tiền

20..

Chia các năm
20..

...

20..

Chia các năm
20..

...

Thuê khoán chuyên môn
...
...
Nguyên vật liệu năng lượng
...
...
Thiết bị máy móc
...
...
Xây dựng nhỏ, sửa chữa
...
...
Khác
...
...

2. Nội dung 2
TT
I/

II/

III/

IV/

V/

Nội dung

ĐV

Thuê khoán chuyên môn
...
...
Nguyên vật liệu năng lượng
...
...
Thiết bị máy móc
...
...
Xây dựng nhỏ, sửa chữa
...
...
Khác
...
...

3. Nội dung 3
...
...
Ghi chú: Ghi chung được coi như 1 nội dung

11

BM13-QT751-01/KHTL


Bảng 5 Tổng hợp kinh phí theo nội dung và tiến độ

Nội dung

Địa

Thời

Sản

điểm

Gian

phẩm

Kinh phí
Tổng

Ghi

Chia các năm
20..

20..

chú
...

Nội dung 1
- Hoạt động 1
- Hoạt động 2
...
Nội dung 2
- Hoạt động 1
- Hoạt động 2
...
...
Nội dung 3
- Hoạt động 1
- Hoạt động 2
...
...
Chi chung
...
...
...

12

BM13-QT751-01/KHTLx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×