Tải bản đầy đủ

Bai 02 BTTL nhi thuc

Hocmai.vn Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam
Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN -M: Môn Toán(Th y Lê Bá Tr n Ph

ng)

Nh th c Xác su t

CÁC BÀI TOÁN V NH TH C NEWTON
BÀI T P T

LUY N

Giáo viên: LÊ BÁ TR N PH

NG

Bài 1: Tìm s h ng không ch a x trong khai tri n:
15

1


a. P ( x)   x2   , x  0 ;
x


17

 1

b) Q( x)  
 4 x3  , x  0
3
2
 x

n

 1

Bài 2: Tìm s h ng ch a x26 trong khai tri n nh th c Newton c a  4  x7  , bi t r ng :
x

C21n1  C22n1 

 C2nn1  220  1 , (n nguyên d
n

ng và Cnk là s t h p ch p k c a n ph n t ).

1

Bài 3: Trong khai tri n nh th c  x   , h s c a s h ng th ba l n h n h s c a s h ng th
x

hai là 35.
a) Tìm n.
b) Tìm s h ng không ch a x .
n

28
Bài 4: Tìm s h ng không ch a x trong khai tri n  x. 3 x  x 5  , bi t r ng: Cnn  Cnn1  Cnn2  79 .


n

1

Bài 5: Tìm s h ng ch a x8 trong khai tri n nh th c Newton c a  3  x5  , bi t r ng :
x


Cnn41  Cnn3  7  n  3 , (n nguyên d

ng x>0, ( Cnk là s t h p ch p k c a n ph n t ).

Bài 6. a. Tìm h s c a x15 trong (1  x)  2(1  x)2  3(1  x)3  ...  20(1  x)20

b. Tìm h s c a x5 khi khai tri n: (2 x  1)4  (2 x  1)5  (2 x  1)6  (2 x  1)7
Bài 7: Tìm h s c a x50 trong khai tri n c a các đa th c sau đây
a. P ( x)  (1  x)1000  x(1  x)999  x2 (1  x)998  ...  x1000

b. Q( x)  (1  x)1  2(1  x)2  ...  1000(1  x)1000

Bài 8: Tìm h s l n nh t c a khai tri n t ng quát: (a  b)n
Bài 9: Tìm h ng t l n nh t trong khai tri n t ng quát: (a  b)n v i a, b > 0 và n  N .
Bài 10: Khai tri n đa th c: (1  3x)20  a0  a1 x  a 2 x2  ...  a 20 x20 .
Hocmai – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -


Hocmai.vn Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam
Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN -M: Môn Toán(Th y Lê Bá Tr n Ph

ng)

Nh th c Xác su t

Tính t ng: S  a0  2 a1  3 a 2  ...  21 a 20 .
Bài

ĐHKA-2008). Cho khai tri n (1+2x)n=a0 + a1x
anxn trong đó nN* và các h s a0,
a
a
a1, an th a mãn h th c a 0  1   nn  4096 . Tìm s l n nh t trong các s a0, a1, an.
2
2

Giáo viên : Lê Bá Tr n Ph
Ngu n

Hocmai – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

:

ng

Hocmai

- Trang | 2 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

5 L I ÍCH C A H C TR C TUY N


Ng i h c t i nhà v i giáo viên n i ti ng.
Ch đ ng l a ch n ch ng trình h c phù h p v i m c tiêu và n ng l c.
H c m i lúc, m i n i.
Ti t ki m th i gian đi l i.
Chi phí ch b ng 20% so v i h c tr c ti p t i các trung tâm.

4 LÍ DO NÊN H C T I HOCMAI

Ch

ng trình h c đ c xây d ng b i các chuyên gia giáo d c uy tín nh t.
i ng giáo viên hàng đ u Vi t Nam.
Thành tích n t ng nh t: đã có h n 300 th khoa, á khoa và h n 10.000 tân sinh viên.
Cam k t t v n h c t p trong su t quá trình h c.

CÁC CH

NG TRÌNH H C CÓ TH H U ÍCH CHO B N

Là các khoá h c trang b toàn
b ki n th c c b n theo
ch ng trình sách giáo khoa
(l p 10, 11, 12). T p trung
vào m t s ki n th c tr ng
tâm c a kì thi THPT qu c gia.

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

Là các khóa h c trang b toàn
di n ki n th c theo c u trúc c a
kì thi THPT qu c gia. Phù h p
v i h c sinh c n ôn luy n bài
b n.

Là các khóa h c t p trung vào
rèn ph ng pháp, luy n k
n ng tr c kì thi THPT qu c
gia cho các h c sinh đã tr i
qua quá trình ôn luy n t ng
th .

Là nhóm các khóa h c t ng
ôn nh m t i u đi m s d a
trên h c l c t i th i đi m
tr c kì thi THPT qu c gia
1, 2 tháng.

-x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×