Tải bản đầy đủ

Bai 01 BTTL xac suat

Hocmai.vn Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam
Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN -M: Môn Toán(Th y Lê Bá Tr n Ph

ng)

Xác su t Nh th c

CÁC BÀI TOÁN V XÁC SU T
BÀI T P T

LUY N

Giáo viên: LÊ BÁ TR N PH

NG

Bài 1: M t h p đ ng
viên bi trong đó có viên màu đ và 5 viên bi màu xanh. L y ng u nhiên
m i l n 3 viên bi. Tính xác su t trong hai tr ng h p sau:
a. L y đ


b. L y đ

c viên bi màu đ

c ít nh t viên bi đ .

Bài 2: Cho 8 qu cân có tr ng l ng l n l t là kg kg
su t đ tr ng l ng 3 qu cân đ c không quá 9kg.

kg Ch n ng u nhiên 3 qu cân. Tính xác

Bài 3: Cho t p h p E = 0;1; 2...9 . L y ng u nhiên ra hai ph n t c a E. Tìm xác su t đ hai s l y ra
đ ch n và t ng c a chúng nh h n

Bài 4: M t khách s n có phòng đ n Có
khách đ n thuê phòng trong đó có
Ng i qu n lí ch n ng u nhiên ng i. Tìm xác su t đ :
a. C

ng

nam và

n .

i là nam

b. Có 4 nam và 2 n .
c. Có ít nh t 2 n .
Bài 5: M t đoàn t u có toa đ
m t sân ga, có 5 khách lên tàu. M i hành khách đ c l p v i nhau
ch n ng u nhiên 1 toa. Tính xác su t đ m i toa có ít nh t m t hành khách lên tàu.
Bài 6: M t ng i b ng u nhiên
th đ c b đúng đ a ch .

lá th vào

bì th đã đ s n đ a ch . Tìm xác su t đ ít nh t có 1 lá

Bài 7: M t máy bay có 3 b ph n A, B, C có t m quan tr ng khác nhau. Gi s các b ph n A, B, C

t ng ng chi m 15%; 30%; 55% di n tích máy bay. Máy bay b r i n u có viên đ n trúng
vào A, ho c 2 viên trúng vào B, 3 viên trúng vào C. Tính xác su t máy bay b r i n u:
a. Máy bay b trúng hai viên đ n.
b. Máy bay b trúng viên đ n.

Bài 8: Hai c u th bóng đá sút ph t đ n, m i ng i đ c sút 1 qu v i xác su t bàn t
và 0,7. Tính xác su t đ có ít nh t 1 c u th làm bàn

ng ng là: 0,8

Bài 10. Gieo đ ng th i 3 con súc s c. B n là ng i th ng cu c n u xu t hi n ít nh t
xác su t đ trong ván ch i b n th ng ít nh t 3 ván.

m t l c Tìm

Bài 9 : Trong m t thành ph t l ng i thích xem bóng đá là
xác su t đ có đúng ng i thích xem bóng đá

Ch n ng u nhiên

Bài 11. m t n c có 50 t nh, m i t nh có Đ i bi u Qu c h i Ng
bi u t
đ i bi u đ thành l p 1 y ban. Tính xác su t đ :
Hocmai – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

ng

i ta ch n ng u nhiên

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

i. Tính

đ i

- Trang | 1 -


Hocmai.vn Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam
Khóa h c Luy n thi THPT qu c gia PEN -M: Môn Toán(Th y Lê Bá Tr n Ph

ng)

Xác su t Nh th c

a. Trong y ban có ít nh t đ i bi u c a th đô

b. M i t nh đ u có đúng đ i bi u trong y ban.

Bài 12 : Cho các s t nhiên 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. Gi i X là t p các s t nhiên có 4 ch s khác nhau.
Ch n ng u nhiên 3 s t nhiên trong t p X
a.

Tính xác su t đ ch n đ

c c 3 s ch n.

Tính xác su t đ ch n đ

c c 3 s chia h t cho 5

b. Tính xác su t đ ch n đ
c.

cc 3s l .

Bài 13: Có
bóng đèn trong đó có
bóng đèn trong đó

bóng t t và 3 bóng x u. Tính xác su t đ l y ng u nhiên ra 3

a. Có 2 bóng t t.

b. Ít nh t 1 bóng t t.
Bài 14: M t v n đ ng viên bán súng, b n 3 viên. Xác su t đ c 3 viên trúng ô 10 là 0,008, xác su t
đ viên trúng vòng là
trúng vòng d i 8 là 0,4. Tìm xác su t đ v n đ ng viên b n đ c
ít nh t
đi m.
Bài 15: T các s : 1, 2, 3, 4, 5, 6. G i A là t p các s t nhiên có 6 ch s đôi khác nhau Tính xác
su t ch n đ c s th a mãn đi u ki n: t ng c a 3 ch s đ u kém t ng c a 3 ch s sau là 1
đ nv.

Giáo viên : Lê Bá Tr n Ph
Ngu n

Hocmai – Ngôi tr

ng chung c a h c trò Vi t

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

:

ng

Hocmai

- Trang | 2 -


Hocmai.vn – Website h c tr c tuy n s 1 t i Vi t Nam

5 L I ÍCH C A H C TR C TUY N


Ng i h c t i nhà v i giáo viên n i ti ng.
Ch đ ng l a ch n ch ng trình h c phù h p v i m c tiêu và n ng l c.
H c m i lúc, m i n i.
Ti t ki m th i gian đi l i.
Chi phí ch b ng 20% so v i h c tr c ti p t i các trung tâm.

4 LÍ DO NÊN H C T I HOCMAI

Ch

ng trình h c đ c xây d ng b i các chuyên gia giáo d c uy tín nh t.
i ng giáo viên hàng đ u Vi t Nam.
Thành tích n t ng nh t: đã có h n 300 th khoa, á khoa và h n 10.000 tân sinh viên.
Cam k t t v n h c t p trong su t quá trình h c.

CÁC CH

NG TRÌNH H C CÓ TH H U ÍCH CHO B N

Là các khoá h c trang b toàn
b ki n th c c b n theo
ch ng trình sách giáo khoa
(l p 10, 11, 12). T p trung
vào m t s ki n th c tr ng
tâm c a kì thi THPT qu c gia.

T ng đài t v n: 1900 58-58-12

Là các khóa h c trang b toàn
di n ki n th c theo c u trúc c a
kì thi THPT qu c gia. Phù h p
v i h c sinh c n ôn luy n bài
b n.

Là các khóa h c t p trung vào
rèn ph ng pháp, luy n k
n ng tr c kì thi THPT qu c
gia cho các h c sinh đã tr i
qua quá trình ôn luy n t ng
th .

Là nhóm các khóa h c t ng
ôn nh m t i u đi m s d a
trên h c l c t i th i đi m
tr c kì thi THPT qu c gia
1, 2 tháng.

-x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×