Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp đổi mới hoạt động sao nhi đồng

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường XHCN nói chung và các trường
học nói riêng là đào tạo những con người phát triển toàn diện, cấp bậc tiểu học là cấp
bậc quan trọng nhất, là nền móng đầu tiên cho sự phát triển ấy. Do vậy tri thức và
nhân cách của mỗi con người được vững chắc hay không là nhờ vào sự kiên cố của
nền móng đó.
Về mặt tâm lí, ở bậc tiểu học trẻ bắt đầu tiếp xúc với hoạt động mới, hoạt động
của chúng được chuyển từ vui chơi sang hoạt động học tập. Tâm hồn các em bắt đầu
tiếp xúc với công việc mới mẻ và có thể nói cấp tiểu học sẽ vẽ những nét đầu tiên trên
nền nhân cách của trẻ. Ngoài các môn học ở tiểu học việc hình thành nhân cách trẻ
còn phụ thuộc rất lớn vào các hoạt động mà trong đó hoạt động sao nhi đồng là một
trong những hình thức sinh hoạt tạo nên nhân cách tự nhiên và có hiệu quả nhất.
Công tác nhi đồng ở nhiều nơi đạt kết quả tốt phụ thuộc rất nhiều vào phụ trách
Sao. Có thể nói phụ trách Sao là linh hồn của Sao. Thực tế cho thấy phụ trách sao
giỏi, nhiệt tình, hiểu tâm lí nhi đồng, có nghiệp vụ công tác và biết hát, múa, chơi, kể
chuyện một cách hấp dẫn thì ở đó chất lượng hoạt động của nhi đồng sẽ rất cao.
Ngược lại nếu phụ trách Sao năng lực kém hoặc nơi đó không có phụ trách Sao thì
hoạt động của nhi đồng rất tẻ nhạt.
Do phụ trách sao là các em vừa qua lứa tuổi nhi đồng nên dễ cảm thông và hoà

đồng với nhi đồng. Mặt khác các phụ trách Sao lại là những đội viên được chi đội
TNTP chọn cử làm phụ trách nhi đồng. Sự gương mẫu, nhiệt tình và phương pháp tổ
chức hướng dẫn của phụ trách sao có tác dụng giáo dục sâu sắc và nâng cao chất
lượng hoạt động của Sao nhi đồng.
Như vậy muốn duy trì được Sao nhi đồng, muốn các Sao nhi đồng hoạt động có
chất lượng, hiệu quả phải có phương pháp chọn cử và bồi dưỡng đội ngũ phụ trách

1


Sao nhi đồng.
II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

- Công tác bồi dưỡng phụ trách Sao nhằm giúp các em hiểu được tâm lí, sở thích của
các em nhỏ, gần các em và yêu quý các em hơn.
- Giúp phụ trách sao biết cách làm việc, tiến hành một buổi sinh hoạt sao theo các
bước cũng như tiến hành một trò chơi hay hoạt động múa hát cụ thể đối với các em
nhỏ.
- Giúp cho các em trở thành những người đội viên toàn diện như: Biết tôn trọng công
việc, biết tổ chức sinh hoạt tập thể lớp mình, học tập tốt hơn, tư cách đạo đức lịch sự,
thanh lịch xứng đáng là người đội viên TNTP Hồ Chí Minh.
- Công tác bồi dưỡng phụ trách Sao giúp cho tổng phụ trách và đội ngũ giáo viên,
BGH nhà trường hiểu được vai trò quan trọng trong việc sinh hoạt sao nhi đồng, qua
đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi dưỡng phụ trách Sao thực sự là một công
việc mang tính chất giáo dục tinh thần trong nhà trường.
III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

1. Đối tượng nghiên cứu Công tác bồi dưỡng phụ trách sao và sinh hoạt Sao trong
trường tiểu học.
2. Phạm vi nghiên cứu:
+ Chỉ đạo bồi dưỡng phụ trách sao lớp 4,5 và sinh hoạt sao từ khối 1 đến khối 3.
+ Thời gian nghiên cứu từ tháng 9/2012 đến nay.
3. Địa bàn nghiên cứu: Trường tiểu học Cổ Lũng
IV. NHIỆM VỤ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:

1. Xây dựng cơ sở lí luận của công tác phát triển và bồi dưỡng công tác bồi dưỡng
phụ trách sao và sinh hoạt sao trong trường tiểu học.
2. Thực trạng của công tác chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng phụ trách sao và buổi sinh hoạt
sao nhi đồng.


2


3. Đề xuất một số biện pháp của công tác chỉ dạo buổi sinh hoạt “ sao nhi đồng” và
bồi dưỡng phụ trách sao.
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

Để thực hiện nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, tôi đã thử
nghiệm các nhóm nghiên cứu lí thuyết và phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết :
- Nghiên cứu tạp trí Tổng phụ trách.
- Nghiên cứu chỉ thị hướng dẫn của Hội đồng Đội về thực hiện nhiệm vụ năm học
2010-2011 và 2012-2013
-Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn nghị quyết của Đảng về công tác giáo dục và
đào tạo công tác bồi dưỡng Đội-Sao trong trường học.
. - Nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về chỉ đạo Đội-Sao trong trường học.
2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
a. Các phương pháp
+ Phương pháp tra cứu tài liệu.
+ Phương pháp phân tích tổng hợp kinh nghiệm.
+ Phương pháp điều tra.
+ Phương pháp tọa đàm trao đổi.
+ Phương pháp toán học thống kê và sử lí số liệu.
+ Phương pháp phân tích tổng hợp.
+ Phương pháp chuyên gia.
b. Đóng góp ý kiến về mặt thực tiễn
- Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách sao sao nhi đồng về cả mặt kiến thức
lẫn kĩ năng tổ chức các hoạt động sinh hoạt sao nhi đồng và một số kiến thức tổ chức
hoạt động tập thể của lớp mình.
- Nâng cao chất lượng buổi sinh hoạt sao nhi đồng vơi nhiều hình thức tổ chức
3


phong phú thu hút hầu hết các em nhi đồng tham gia góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục trong nhà trường tiểu học.
B.
PHẦN NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

1. Cơ sở lý luận.
Về mặt tâm lí học: Đối với lứa tuổi trẻ nhỏ, sự phát triển cá thể các quá trình
tâm lí và các phẩm chất tâm lí được nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau đang
được phát triển. Ví dụ vui chơi, học tập, lao động,… Mỗi dạng hoạt động có vai trò,
tác dụng khác nhau đối với sự phát triển nhân cách của các em. Những quan sát hằng
ngày cho thấy, trẻ em rung cảm và suy nghĩ không giống người lớn, trẻ nhỏ không
làm được rất nhiều điều. Nhưng vấn đề không phải là ở chỗ trẻ không làm được
những gì, chưa nắm được những gì… mà vấn đề cơ bản là ở chỗ phải hiểu được đứa
trẻ hiện có những gì, có thể làm được những gì, nó sẽ thay đổi như thế nào và sẽ có
được những gì trong quá trình sống và hoạt động theo lứa tuổi…
Về mặt giáo dục học: Trong quá trình học tập, hoạt động trong nhà trường, các
em nhỏ được thể hiện thông qua tính giáo dục đạo đức trong các môn học cũng như
các hoạt động ngoại khoá. Chẳng hạn, một học sinh tiểu học vừa là đội viên TNTP
Hồ Chí Minh vừa là thành viên của đội ngũ phụ trách Sao, vừa là cây văn nghệ của
nhà trường… Khi học sinh tham gia các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt nhi đồng… Các
em quen dần với việc tôn trọng tập thể, công việc mình làm, những ý kiến, việc làm
đó được tập thể kiểm tra và đánh giá. Muốn vậy, trước hết đòi hỏi người thầy giáo
phải có khả năng xây dựng được một tập thể học sinh tốt, có yêu cầu chặt chẽ đối với
học sinh cũng như công việc, phải có sự lãnh đạo thống nhất, mỗi học sinh phải được
bình đẳng trước tập thể.
Về mặt xây dựng đội: Hoạt động Đội TNTP là con đường giáo dục không thể
thiếu trong quá trình giáo dục trẻ em. Bởi vì mỗi trẻ em trong quá trình giáo dục để
phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực đều phải bằng nhiều con đường khác nhau. Đối
4


với Đội TNTP Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục là thông qua hoạt động thực tiễn
của đội và tự rèn luyện đội viên. Chính vì vậy công tác nhi đồng được Đảng ta và Bác
Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo một lớp người mới cho xã hội.
2. Cơ sở thực tiễn.
- Để góp phần nâng cao chất lượng trong trường tiểu học, hoạt động
Đội nói chung và Sao nhi đồng nói riêng là một việc làm cần thiết. Muốn có thêm
nhiều sao nhi đồng hoạt động tốt, làm cho các em tham gia vào các hoạt động sinh
hoạt vui chơi có định hướng theo một quy trình sư phạm kết hợp với sinh hoạt ngoài
giờ lên lớp của nhà trường, sinh hoạt Sao nhi đồng cần phải có một đội ngũ phụ trách
Sao là các em đội viên giỏi, nhiệt tình, biết làm việc, yêu quý em nhỏ.
- Các em nhi đồng còn rất nhỏ nên chưa tự quản lí nhau được, chưa tự tổ chức
các hoạt động được, vì vậy tập thể các em thường xuyên sinh hoạt là Sao nhi đồng.
Mỗi lớp nhi đồng có một chi đội TNTP giúp đỡ và một cán bộ phụ trách là GVCN.
- Bên cạnh đó các em chưa mạnh dạn hòa mình vào buổi sinh hoạt hoµ m×nh
vào buổi sinh hoạt, đội ngũ phụ trác sao còn rụt rè chưa tự mình mở rộng nội dunh
sinh hoạt các em nhi đồng còn lúng túng gò bó bản thân.
- Tổ chức bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng ở cơ sở là một việc làm vừa dễ mà
cũng thật khó. Chính vì vậy, công tác bồi dưỡng phụ trách Sao, làm thế nào để có
chất lượng tốt là câu hỏi luôn trăn trở của người tổng phụ trách.
Như chúng ta đã biết, Đội là lực lượng dự bị của Đoàn, vừa thể hiện tính phát
triển của tổ chức Đội và đội viên, vừa giúp đội viên phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh, góp phần trực tiếp vào việc đào tạo lớp người kế tục sự nghiệp
của Đoàn- Đội, được khẳng định là lực lượng giáo dục trong giáo dục và tự giáo dục
thông qua các tập thể do Đội tổ chức. Phương thức và biện pháp giáo dục của Đội
mang bản sắc riêng thể hiện là một lực lượng giáo dục của tổ chức trẻ em kết hợp với
sự hướng dẫn của anh chị phụ trách. Vậy để hoạt động Đội được phát triển và đạt hiệu
quả cao ta phải chú ý đến hoạt động Sao nhi đồng. Sao nhi đồng là hình thức tập hợp
5


các em nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi để giáo dục các em theo 5 điều Bác Hồ dạy, hướng dẫn
nhi đồng làm quen với sinh hoạt tập thể, giúp đỡ các em trở thành con ngoan, trò giỏi,
bạn tốt, mong muốn trở thành Đội viên TNTP Hồ Chí Minh. Mỗi Sao nhi đồng gồm từ
5 đến 10 em, có 1 đội viên TNTP làm phụ trách sao, giúp đỡ nhi đồng vui chơi, sinh
hoạt. Mỗi lớp nhi đồng có 1 Chi đội TNTP giúp đỡ và một anh, chị phụ trách là giáo
viên ( giáo chủ nhiệm ).
II. THỰC TRẠNG

1. Đặc điểm tình hình địa phương.
Cổ Lũng là một xã vùng sâu vùng xã của huyện Bá Thước toàn xã có 12 Thôn,
đường giao thông đi lại còn khó khăn. Dân cư là dân tộc Thái. 100% dân cư làm
nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng ngược lại môi trường
giáo dục tương đối lành mạnh, các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và tìm
hiểu về nguồn được triển khai thường xuyên.
2.

Đặc điểm tình hình của Liên đội trường tiểu học Cổ Lũng

.
* Thuận lợi.
Ban giám hiệu thực sự quan tâm đến hoạt động đội, lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng
nội quy, quy chế của ngành và nhà trường đề ra.Tạo điều kiện mua sắm đồ dùng phục vụ
cho công tác đội.
Đội ngũ anh, chị phụ trách nhiệt tình, tâm huyết với công tác giảng dạy cũng
như trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Phụ trác sao: Năng nổ, nhiệt tình, là những đội viên ưu tú, chăm học,
hăng say với công việc.
Tổng phụ trách: Nhiệt tình ham học hỏi lu«n tìm mọi hình thức sinh
hoạt phù hợp với điều kiên học sinh và địa phương để nang cao chất lượng hoạt động
Đội- Sao
Chính quyền địa phương thực sự quan tâm đến công tác giáo dục của nhà trường.
Tạo điều kiên về cơ sở vật chất giúp cho việc dạy- học của nhà trường có chất lượng cao.
6


Nhiều gia đình thực sự quan tâm đến việc học của con em mình.
-Cơ sở vật chất: Với diện tích khuôn viên là:
+Sân chơi:

450

m2 trong đó:

150 m²

- Trường gồm 4 khu cách xa, khu cách xa khu trung tâm nhất là 6 km.
* Khó khăn:
- Toàn trường có 17 phòng học chưa có phòng chức năng, sân chơi bãi tập
chưa được tách riêng, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Đội chưa đầy đủ.
- Tổng phụ trách còn kiêm nhiệm nhiều việc, thời gian cho hoạt động ĐộiSao còn chế.
- Một số anh, chị phụ trách tuổi cao, năng khiếu có hạn.
Điều kiện kinh tế địa phương còn khó khăn 2/3 số học sinh là con hộ nghèo nên có
phần ảnh hưởng đến chất lượng học tập.
* Thực trạng khi chưa thực hiện đề tài.
- Các lớp nhi đồng việc sinh hoạt sao nhi đồng còn hạn chế, các em chưa được làm
quen nhiều với các hoạt động tập thể, chưa mạnh dạn, chưa có tính đoàn kết trong các
sao. Kết quả xếp lọa như sau:
TT

Tổng số lớp NĐ

Vững

Khá

Trung bình

Yếu

3

6

1

mạnh
1

10

0

- Các phụ trách sao các em ít được hướng dẫn cụ thể chi tiết. Ít được tiếp xúc với
các đối tượng mình phụ trách, chưa được tham dự mô hình sinh hoạt điểm. Nên các em
còn e dè, chưa mạnh dạn và chưa biết phương pháp tổ chức sinh hoạt. Vì thế khi kiểm
tra xếp loại như sau:
TT

Tổng số PTS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

1

23

0

8

15

0

7


*Những vấn đề đặt ra của Liên đội :
Xuât phát từ thực trạng trên ở Liên đội trường tiểu học Cổ Lũng với yêu cầu
ngày càng đòi hỏi chất lượng của hoạt động Đội- Sao đáp ứng với sự phát triển của
xã hội. Vấn đề đặt ra cho Liên đội là phát triển nghiên cứu hoàn chỉnh các giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo sao nhi đồng cụ thể là:
- Nâng cao nhận thức cho giáo viên, gia đình và xã hội.
- Phối hợp với anh, chị phụ trách bồi dưỡng phụ trách Sao hằng ngày..
- Thường xuyên kiểm tra đánh giá qua các buổi sinh hoạt Sao.
- Tập huấn nghiệp vụ cho phụ trách sao.
- Tổ thức thi đua khen thưởng giữa các lớp sao nhi đồng.
- Huy động cộng đồng tham gia bồi dưỡng.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP BỒI DƯỠNG PHỤ TRÁCH SAO VÀ SINH HOẠT SAO
Để buổi sinh hoạt sao nhi đồng có hiệu qủa Tổng phụ trách tạo điều kiện sân chơi
bổ ích cho các em; nội dung tổ chức sân chơi phải phong phú mềm dẻo có tính mới
lạ, thiết thực phù hợp với tâm lí lứa tuổi thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Trang
bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động vui chơi theo chủ điểm hàng tháng.
- Đội ngũ phụ trách sao phải nắm được:
+Yêu cầu của buổi sinh hoạt sao.
+ Tiến trình các bước sinh hoạt sao.
+ Phương pháp tiến hành buổi sinh hoạt sao.
+ Hiểu được ý nghĩa chủ điểm từng tháng; ý nghĩa các ngày lễ lớn
trong tháng.
+ Luôn thay đổi hình thức tổ chức buổi sinh hoạt sao.
1. Nâng cao về hoạt động nhận thức nhi đồng:
Công tác Đội và công tác giáo dục trong nhà trường là hai lĩnh vực có
cùng mục tiêu giáo dục.Quan tâm đầu tư cho công tác Đội là đầu tư cho công tác giáo
8


dục. Trên các mô hình hoạt động không chỉ là mang ý nghĩa vui chơi mà thông qua
đó để phát triển nhân cách cho các em. Qua các buổi sinh hoạt sao nhi đồng các em
biết được, hiểu được để các em phát triển vững vàng hơn. Bác Hồ đã nói “ Thiếu nhi
là hạnh phúc của mỗi gia đình, là người chủ tương lai của nước nhà…chăm sóc thiếu
nhi chính là động viên, cổ vũ toàn dân những người ông, người bà, người làm cha,
làm mẹ đoàn kết hăng hái thi đua lao động” Chính vì vậy ngay từ buổi đầu cắp sách
đến trường song song với việc học văn hóa là giáo dục các em trên phương diện hoạt
động vui chơi thông qua các mô hình sinh hoạt sao.
Tuyên truyền cho toàn thể giáo viên, phụ huynh học sinh hiểu rõ tầm
quan trọng của sinh hoạt sao nhi đồng.
2. Phối hợp với anh, chị phụ trách chọn đội ngũ phụ trách sao.
- Tiêu chuẩn của phụ trách sao
+ Học lực từ khá trở lên
+ Đạo đức đủ
+ Hiểu biết về các hoạt động sao nhi đồng.
+ Khả năng điều hành các hoạt động theo mô hình sinh hoạt sao
+ Có uy tín trước các em nhi đồng.
+ Nhanh nhẹn, chủ động, sáng tao với công việc gần gũi, yêu mến các em.
- Mỗi lớp chọn 4-5 em sau đó cho thi để chọn ra các em đủ tiêu chuẩn.
Hình thức thi chọn các chi đội tổ chức bằng các hình thức như:
+Tổ chức hái hoa dân chủ trả lời câu hỏi về các lĩnh vực như hiểu biết về Đội-Sao
nhi đồng, biết sơ lược về tiểu sử Bác Hồ và anh Kim Đồng…
+Thi năng khiếu như hát, múa, kể chuyện, đọc thơ…
Các Chi đội phải tổ chức đúng phương pháp, sôi nổi, gây được ấn tượng cho các em.
3. Tập huấn nghiệp vụ cho các em phụ trách sao.
Lựa chọn phụ trách sao không phải là sự tiếp cận những cái đã có ở các em
vì có những phẩm chất, năng lực chỉ có thể có được trong quá trình rèn luyện. Điều
9


quan trọng hơn là cần phải rút ngắn khoảng cách giữa cái hiện có và cái cần có. Do
vậy lựa chọn bao giờ cũng phải đi đôi với bồi dưỡng.
Ngay từ đầu năm học Tổng phụ trách phải tổ chức nhiều buổi tập huấn kĩ năng
nghiệp vụ cho đội ngũ Chi đội trưởng và phụ trách sao.
*Bồi dưỡng đội ngũ phụ trách sao.
Cần bồi dưỡng cho phụ trách sao theo những nội dung, yêu cầu theo quy định nhưng
cũng phải phù hợp với điều kiện của học sinh và địa phương.
-Nội dung bồi dưỡng phụ trách sao
+ Hướng dẫn phụ trách sao tìm hiểu kĩ hơn về đối tượng mà các em sẽ phụ
trách, giúp các em thêm gắn bó yêu thương các em nhỏ.
+ Hướng dẫn các em quy định tổ chức sao.
+ Hướng dẫn các bước tiến hành buổi sinh hoạt sao.
- Hình thức bồi dưỡng
+Mở lớp tập huấn nhỏ hàng tháng theo phụ trách sao của từng khối lớp 1,2,3.
+Thông qua sinh hoạt tập thể, thi phụ trách sao.
-Phương pháp
+Tổng phụ trách nói, phụ trách sao ghi
+Làm mẫu cho học sinh quan sát
+Cho các em thực hành, thảo luận, rút kinh nghiệm.
* Cách triển khai buổi sinh hoạt sao.
Hướng dẫn cho Phụ trách sao cách tổ chức một buổi sinh hoạt sao theo các nội
dung sau:
+Sinh hoạt văn nghệ, trò chơi,
+Báo cáo thi đua: từng bạn, từng sao nói về việc làm tốt trong học tập, đạo đức,
kỉ luật…cả những sai sót, những việc chưa làm được.
+Phụ trách sao nhân xét tuyên dương
+Sinh hoạt theo chủ điểm: Tập hát, kể chuyện, đọc thơ, trò chơi, tập múa, nghi
10


thức Đội…theo nội dung chủ điểm thông qua đó toàn sao tìm hiểu chủ điểm muốn giáo
dự nhi đồng điều gì?
+ Tổng kết buổi sinh hoạt sao.
*Phương pháp xây dựng kế hoạch theo chủ điểm hàng tháng.
+Xây dựng kế hoạch theo chủ điểm hàng tháng theo 7 chủ điểm của từng lớp 1,2
3.
- Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức điều hành của đội ngũ phụ trách sao theo định kì.
Khi tiến hành đại hội Liên đội xong tổ chức bồi dưỡng cho phụ trách sao thời gian:
Lần 1và tháng 10, lần 2 vào tháng 12, lần 3 vào tháng 3.
*Ngoài những buổi tập huấn do Tổng phụ trách điều hành, phải bồi dưỡng các em
hằng ngày thông qua giờ lên lớp hoặc ở nhà của các em. Điều này muốn thực hiện
được cần phải huy động cộng đồng tham gia bồi dưỡng.
4. Kiểm tra đánh giá của các em qua các buổi sinh hoạt sao.
Đề ra mà không kiểm tra đánh giá coi như không thực hiện. Kiểm tra đánh giá
là một khâu hết sức quan trọng. Vì vậy kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm cho các
phụ trách sao thì Tổng phụ trách phối hợp với anh, chị phụ trách tiến hành làm như
sau:
-Theo dõi sát sao việc thực hiện các buổi sinh hoạt sao.
- Tiến hành dự buổi sinh hoạt để đúc kết kinh nghiệm kịp thời.
- Tổ chức các đợt kiểm tra đánh giá kết quả tiếp thu các em qua các buổi sinh
hoạt.
5.Tổ chức thi đua khen thưởng
Công tác thi đua khen thưởng là đòn thúc đẩy chất lượng qua các buổi sinh hoạt
sao. Vì một trong những thứ bậc của con người thể hiện bản thân và coi danh dự. Do
vậy muốn duy trì tốt phong trào Đội-Sao nhi đồng trong trường học thỉ Tổng phụ
trách phải chú ý đến việc thi đua khen thưởng, khen chê phải đúng mức chủ yếu là

11


khen những nội dung làm tốt để động viên khích lệ các em, nhắc nhở khéo léo không
làm mất lòng tin của các em.
- Tổ chức các đợt thi đua “ Phụ trách sao giỏi” trong các lớp 4, 5.
- Đề các mức thưởng cho phụ trách sao xuất sắc.
- Thưởng cho các sao sinh hoạt sôi nổi, thực hiện tham mưu với lãnh đao nhà
trường cho các em tham gia các danh lam thắng cảnh, tham gia các mô hình sinh hoạt
sao trong huyện.
6. Huy động cộng đồng tham gia bồi dưỡng.
Ngoài những buổi tập huấn do Tổng phụ trách điều hành, phải bồi dưỡng các em
hằng ngày thông qua giờ lên lớp hoặc ở nhà của các em. Điều này muốn thực hiện
được cần phải huy động cộng đồng tham gia bồi dưỡng như bồi dưỡng thông qua các
đợt hội thi văn nghệ ở địa phương, ngày tết trung…thông qua đó rèn cho các em tính
nhanh nhẹn, mạnh dạn đứng trước đông người.
IV.KIỂM NGHIỆM QUA THỜI GIAN THỰC HIỆN.

Qua gần một năm học thực hiện công tác “ Biện pháp bồi dưỡng phụ trách sao nhi
đồng” ở trường tiểu học Cổ Lũng. Tôi kiểm nghiệm thấy các lớp nhi đồng.
- Các lớp nhi đồng đã được làm quen với việc sinh hoạt sao hàng tuần, tháng. Các
em mạnh dạn, tự tin, đoàn kết và kết quả học tập cao hơn. Tạo được sự gần gũi giữa
các em nhi đồng và phụ trách sao. Qua kiểm tra kết quả như sau:
TT

Tổng số lớp NĐ

Vững

Khá

Trung bình

Yếu

Ghi chú

mạnh
1

10

5

3

2

0

- Các phụ trách sao các em hiểu biết về sao nhi đồng nhiều hơn. Gần gũi với các
em nhi đồng, quan tâm giúp đỡ các em trong học tập cũng như trong các hoạt động xã
hội. Các em phụ trách sao mạnh dạn, tự tin khi tổ chức sinh hoạt. Kết quả học tập của
các em cũng cao hơn so với trước. Qua kì thi phụ trách sao giỏi giữa các Chi đội kết
12


quả như sau:
TT
1

Tổng số PTS

Giỏi

23

Khá

5

13

Trung bình
5

Yếu

Ghi chú

0

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Qua nhiều năm thực hiện công tác sao nhi đồng nay tôi đúc rút ra đề tài “ Bồi
dưỡng phụ trách Sao nhi đồng trong trường tiểu học” bản thân tôi rút ra được một số
bài học kinh nghiệm sau:
- Trong công tác Đội nói chung và công tác Sao nhi đồng nói riêng đòi hỏi người
Tổng phụ trách phải không ngừng học hỏi tự bồi dưỡng bản thân, nâng cao trình độ
chuyên môn và phải thực sự là người bạn, người chị của trẻ, thực sự yêu trẻ, hoạt
động với trẻ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của trẻ.
- Kế hoạch của một đề tài phải được Tổng phụ trách nghiên cứu căn cứ vào tình
hình thực tế phù hợp với tình hình của Liên đội. Kế hoạch phải lên từ đầu năm học và
đặt ra những chỉ tiêu hoàn thành hay chương trình kiểm tra đánh giá một cách đầy đủ,
rõ ràng và cụ thể.
- Việc lập kế hoạch và tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường là vô cùng
quan trọng, để từ đó tranh thủ sự chỉ đạo và sự giúp đỡ của các lực lượng trong nhà
trường, chủ động khắc phục và giải quyết những khó khăn trong công việc cũng như
những nảy sinh trong quá trình triển khai đề tài.
- Phải tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng trong và ngoài nhà trường như Công
đoàn nhà trường, và đặc biệt là kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm lâu năm cũng
như đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, sáng tạo hăng hái và yêu trẻ, cùng với đó là sự
ủng hộ của Hội cha mẹ học sinh, sự quan tâm chỉ đạo của hội đồng Đội các cấp, các
cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn…
- Để thành công một đề tài thì ngoài những yếu tố trên còn cần đến một yếu tố
không nhỏ để thành công là phải có một đội ngũ ban chỉ huy liên đội và đội ngũ phụ
13


trách Sao nhiệt tình, yêu công tác Đội, có khả năng nhận thức tốt các kiến thức về
công tác Đội nói chung, công tác sinh hoạt Sao nhi đồng nói riêng, có kĩ năng về tổ
chức hoạt động Đội và sinh hoạt Sao nhi đồng.
Muốn vậy Tổng phụ trách phải thường xuyên quan tâm đến các em, lắng nghe
những mong muốn, những suy nghĩ, những yêu cầu đề đạt và cả những sáng kiến của
các em một cách sát sao gần gũi để từ đó có sự rút kinh nghiệm trongviệc triển khai
hoạt động cũng như tổ chức cho các em sinh hoạt ở các chủ điểm sau một cách tốt
hơn và giải quyết các yêu cầu một cách cụ thể, nhanh chóng và linh hoạt.
Với kết quả đó tôi tin rằng cùng với sự tiếp tục đổi mới cả về phương pháp tổ chức
thì kết quả của đề tài còn cao hơn nữa trong các năm học tới. Mặc dù vẫn cò những
thiếu sót nhưng với những gì đã đại được trong công tác nhi đồng nói chung và công
tác bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng nói riêng năm học 2012-2013. Tôi cũng mong
rằng các cấp hội đồng Đội sẽ có sự đánh giá rút kinh nghiệm hay trong công tác Đội
nói chung, công tác bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng nói riêng, góp phần cho thành
công của nền giáo dục huyện nhà.
C. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN
NGHỊ
I. KẾT LUẬN

Qua công tác Sao nhi đồng nói chung và công tác bồi dưỡng phụ trách Sao nói
riêng, tôi rút ra kết luận sau:
- Muốn Sao nhi đồng hoạt động tốt phải có một đội ngũ phụ trách sao giỏi, được
lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ thường xuyên. Ngay từ cuối lớp 3 đã phát
hiện nhân tài và cho các em làm quen dần với phụ trách sao. Chính vì vậy công tác
bồi dưỡng phụ trách Sao muốn có hiệu quả rất cần có sự lựa chọn theo tiêu chuẩn đối
với những đội viên tham gia công tác này ngay từ đầu năm học.
- Bồi dưỡng phụ trách Sao là một công tác khoa học, vấn đề sư phạm cần phải
được nghiên cứu nghiêm túc, có chương trình, có chỉ đạo, đầu tư theo hệ thống của
14


các cấp, phải luôn đổi mới để phù hợp với sự phát triển của các em nhi đồng và của
xã hội. Phải xác định phụ trách Sao thực chất là một cán bộ giáo dục, một tiểu giáo
viên của Đội.
- Công tác Sao nhi đồng và công tác bồi dưỡng phụ trách Sao là phương thức giáo
dục tự giáo dục đối với các em, giúp cho các em học tập tốt hơn, biết cách tổ chức
quản lí một hoạt động tập thể, biết tôn trọng công việc mình làm.
- Giúp cho Tổng phụ trách, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu nhà
ttrường, nhận thức tốt về vai trò của phụ trách Sao, qua đó tạo điều kiện thuận lợi
cho nhi đồng sinh hoạt, đến với các em bằng tình thương và trách nhiệm, luôn động
viên uốn nắn kịp thời bằng nghệ thuật sư phạm thích hợp, chắc chắn hiệu quả của
công tác sẽ tốt hơn, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng học tập và củng cố nề
nếp nhà trường.
II. KIẾN NGHỊ

1. Đối với giáo viên
- Phải luôn tự học hỏi không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ
công tác Đội, sưu tầm những hình thức sinh hoạt mới nhằm từng bước nâng cao hiệu
quả của công tác bồi dưỡng phụ trách Sao, từ đó nâng cao hiệu quả của các buổi sinh
hoạt Sao nhi đồng.
- Quan tâm động viên, khích lệ kịp thời đội ngũ phụ trách sao, hiểu và nắm được
các tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các em, lắng nghe và giải thích cụ thể những
vướng mắc trong công tác phụ trách Sao của các em nhằm giúp các em thực hiện
nhiệm vụ được tốt hơn.
- Giáo viên chủ nhiệm các lớp phải luôn quan tâm đến công tác đội nói chung,
công tác nhi đồng nói riêng, nhằm chỉnh sửa nội dung cũng như hình thức sinh hoạt
sao làm cho công tác này có chất lượng hơn.
2 . Đối với các cấp quản lí.
- Đề ra kế hoạch và nội dung sinh hoạt kịp thời, thường xuyên bổ sung những nội
15


dung và hình thức sinh hoạt mới để đề ra đường lối cho cơ sở thực hiện.
- Mở lớp tập huấn về công tác bồi dưỡng phụ trách Sao nhi đồng cho đội ngũ
Tổng phụ trách nhằm làm cho hoạt động này có định hướng và phương pháp thực
hiện đúng đắn hơn, trọng tâm và hiệu quả hơn.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm “ Một số biện pháp bồi dưỡng phụ trách sao và
sinh hoạt sao nhi đồng” trong trường tiểu học Cổ Lũng. Trong quá trình thực hiện
nghiên cưứ Sáng kiến kinh nghiệm không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong
được sự đóng góp ý kiến của đồng nghiệp và các cấp quản lí để tôi thực hiện nhiệm
vụ được tốt hơn.

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 3 năm 2013
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình
viết không sao chép nội dung của người khác.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI VIẾT

HIỆU TRƯỞNG

Hà Văn Tây

Bùi Thị Huyện

16


17


18x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×