Tải bản đầy đủ

TO TRINH KHEN THUONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
…………,,ngày…. tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH
Đề nghị xét khen thưởng

Kính gửi:Hội đồng TĐKT huyện……..
Căn cứ Luật thi đua - khen thưởng;
Căn cứ nghị định số 42/2010/ NĐ – CP ngày 15/4/2010 của chính phủ;Nghị
định 39/2012/NĐ – CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều;Nghị định 65/2014/NĐ – CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ và các văn bản
hướng dẫn thi hành;
Căn cứ quyết định số 09/2015/QĐ – UBND ngày 12/02/2015 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
…………;
Theo đề nghị của Hội đồng thi đua khen thưởng huyện…….,tại phiên họp
ngày…/…./…… xét thành tích phấn đấu của các tập thể ,cá nhân.
Hội LHPN xã……. kính đề nghị Hội đồng TĐKT huyện xét ,tặng danh hiệu
“…………………………”.(Có danh sách trích ngang kèm theo)
Kính mong sự quan tâm xét duyệt của Hội đồng TĐKT huyện./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu PN;

TM.BCH HỘI LHPN XÃ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TỜ TRÌNH
Đề nghị xét khen thưởng

Kính gửi:

- Thường trực Đảng uỷ xã Ia Chía.
- Hội đồng TĐKT Huyện Đoàn Ia Grai.

Căn cứ quy chế thi đua khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ chí Minh ban hành theo
Quyết định số 198/QĐ-TƯĐTN ngày 29/7/2003 của Ban thường vụ TƯ Đoàn và kết
luận số 92/KL-TƯĐTN ngày 28/6/2004 của Ban thường vụ TƯ Đoàn về việc sửa
đổi, bổ sung một số nội dung quy chế thi đua khen thưởng. Thực hiện công văn số:
78 /ĐTN ngày 14/10/2013 về hướng dẫn tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua khen
thưởng của Ban chấp hành Huyện Đoàn Ia Grai hướng dẫn một số tiêu chuẩn xét
khen thưởng đối với tập thể và cá nhân
Ban chấp hành Đoàn xã lập tờ trình đề nghị Hội đồng TĐKT Huyện xem xét
khen thưởng cho 01 Tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong
trào thanh thiếu nhi năm 2013.(Có danh sách trích ngang kèm theo)
Kính đề nghị Hội đồng TĐKT Huyện xem xét./.
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ XÃ

TM. BCH ĐOÀN XÃ IA CHÍATài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×