Tải bản đầy đủ

quyet đinh khen thuong

HỘI LHPN XÃ………….
BAN CHẤP HÀNH
Số: ……. /QĐ – PN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
……, ngày

tháng …. năm 2016.

QUYẾT ĐỊNH
V/v khen thưởng phong trào Phụ nữ xã nhiệm kỳ (2011 – 2016).
Căn cứ Luật thi đua - khen thưởng;
Căn cứ nghị định số 42/2010/ NĐ – CP ngày 15/4/2010 của chính phủ;Nghị
định 39/2012/NĐ – CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số
điều;Nghị định 65/2014/NĐ – CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ và các văn bản
hướng dẫn thi hành;
Căn cứ quyết định số 09/2015/QĐ – UBND ngày 12/02/2015 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ……….;
Căn cứ thành tích xuất sắc các Chi hội PN, tập thể và cá nhân đạt được trong
triển khai thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác hội nhiệm kỳ (2011 –

2016).
Căn cứ kết quả họp bình xét thi đua, khen thưởng của BCH Hội LHPN xã
…… ngày ………./2016.
BAN THƯỜNG VỤ HỘI LHPN XÃ ………
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Tặng giấy khen của Ban thường vụ Hội LHPN xã …….., cho …..tập
thể chi hội và…… cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong trào công tác hội
trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 (có danh sách kèm theo).
Tiền thưởng đối với tập thể chi hội là: ………., và cá nhân:………..
Điều 2: Hội LHPN xã …….., và tập thể,cá nhân được khen thưởng chịu trách
nhiệm thi hành quyết định nay./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu PN.

TM. BAN CHẤP HÀNH XÃ
CHỦ TỊCHx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×