Tải bản đầy đủ

SKKN giải pháp về phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP VỀ PHONG TRÀO "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC
THÂN THIỆN HỌC SINH TÍCH CỰC"
1.PHẦN MỞ ĐẦU
Như Bác Hồ đã nói “Thi đua là yêu nước, Yêu nước phải thi đua” Trong
những năm gần đây nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động đã dấy lên sôi
nổi trong cả nước, đặc biệt đối với ngành giáo dục phong trào xây dựng
“Trường học thân thiện, học sinh tích cực” là một nhiệm vụ trọng tâm của bất
kỳ một cơ sở giáo dục nào bởi vì phong trào này chính là xây dựng một môi
trường giáo dục an toàn, chất lượng có hiệu quả cao và có sự nổ lực lớn mạnh
của cả người học và người dạy. Với giáo dục Mầm non đây chính là xây dựng
một môi trường vui tươi, thân thiện lành mạnh. Môi trường trẻ được chăm sóc
nuôi dưỡng, giáo dục, bảo vệ và được tham gia vào các hoạt động học tập để
phát triển toàn diện. Vì vậy môi trường này phải được xây dựng đảm bảo theo
yêu cầu của xã hội đối với một cơ sở giáo dục Mầm non, mặt khác cần phải xây
dựng được nhiệm vụ cụ thể trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục đối với
trẻ Mầm non phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Nói cách khác phong
trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” có ý nghĩa lớn
đối với mọi hoạt động giáo dục của một cơ sở giáo dục.
1.1. Lý do chọn đề tài:
Thực hiện chỉ thị 40/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào

tạo về phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực"trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013. Mục tiêu là huy động sức
mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường, để xây dựng môi
trường giáo dục an toàn thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa
phương đáp ứng nhu cầu xã hội, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của
học sinh trong học tập và hoạt động xã hội một cách phù hợp có hiệu quả. Cuộc
vận động " Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"nhằm hưởng ứng
tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trong đổi mới
trường học môi trường sư phạm lành mạnh an toàn tạo cơ sở vững chắc cho việc
nâng cao chất lượng giáo dục. Bởi vậy tôi lựa chọn đề tài giải pháp về phong
trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong giai đoạn hiện
nay là việc làm thiết thực của người hiệu trưởng trong công tác quản lý các hoạt
động trong nhà trường đáp ứng với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong
trường mầm non là tiền đề quyết định thành công sự nghiệp giáo dục, tạo nhanh
tố cơ bản sự phát triển đi lên của nhà trường.
1.2. Phạm vi áp dụng đề tài, sáng kiến:
Việc xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực là hết sức cần thiết
đối với cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh.
Phạm vi tôi nghiên cứu đề tài này là giải pháp về phong trào "Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong trường mầm non, và tôi đã áp
dụng sáng kiến này tại đơn vị hiện tôi đang công tác .
1


2. phÇn néi dung
2.1. Thực trạng của nội dung cần nghiên cứu
Bước vào năm học 2012 - 2013 tiếp tục thực hiện theo tinh thần chỉ thị
40/CT- BGD - ĐT, tiếp thu các văn bản chỉ đạo của các cấp, ban ngành, nhiệm
vụ năm học của ngành và cấp học Mầm non. Đơn vị tiếp tục xây dựng củng cố
Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia sau bốn năm và giữ vững danh hiệu tập
thể lao động xuất xắc. Thực hiện thí điểm việc đánh giá chất lượng Trường
mầm non. Để đạt được mục tiêu đặt ra trong năm học, điều quan trọng hàng đầu
đó là phải thực hiện phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích
cực” Trong quá trình xây dựng và thực hiện đơn vị có những thuận lợi và khó
khăn như sau :
a. Thuận lợi :
Nhà trường được sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Phòng giáo dục
đào tạo Lệ Thuỷ. Đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ chặt chẽ của
Đảng uỷ-UBND-HĐND xã nên công tác xã hội hoá giáo dục trên địa bàn được
đẩy mạnh, tạo điều kiện cho nhà trường dần dần tăng trưởng về cơ sở vật chất.

Đơn vị có bề dày về thành tích và ngày càng tạo đà, tạo thế đi lên. Đội
ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình xông xáo, yêu nghề mến trẻ có ý thức tự học, sáng
tạo, không ngừng học tập nâng cao trình độ. Trường có 2 cụm trường thực hiện
bán trú có hiệu quả và chất lượng cao. Nhu cầu học tập của con em địa phương
ngày càng tăng tạo cho nhà trường có điều kiện phát triển về qui mô số lượng.
b. Khó khăn :
Trường có 10 nhóm lớp đặt trên địa bàn 2 thôn của xã thuộc 2 điểm (điểm
trung tâm và điểm lẻ). Có 9 lớp mẫu giáo, 1 nhóm trẻ cộng đồng. Khu vực
Thanh Tân thường hay bị ngập lụt do thiên tai.
Nhận thức về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện và học
sinh tích cực” đối với các bậc phụ huynh và địa phương chưa được quan tâm
đúng mức.
Về cơ sở vật chất các trang thiết bị bên trong chưa đầy đủ theo thông tư
02, một số phòng chức năng còn thiếu như phòng kế toán, phòng bảo vệ… Sân
chơi, vườn hoa cây cảnh. Khuôn viên hàng rào xây dựng chưa hoàn thiện để
đảm bảo các hoạt động vui chơi cho trẻ.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số giáo viên đang còn hạn chế.
Một số giáo viên đang học tập để nâng cao trình độ phần nào ảnh hưởng
đến phong trào dạy và học (12 giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn).
Nhận thức của đội ngũ về vai trò và vị trí của cuộc vận động còn nhiều
hạn chế trong việc xây dựng cảnh quang môi trường. Năng lực sư phạm giáo
viên qua khảo sát thực tế vào đầu năm học: Tốt 12/25 tỷ lệ 48%; khá: 10/25 tỷ
lệ 40%; ĐYC: 3/25 tỷ lệ 12%.
2


Mối quan hệ giữa phụ huynh học sinh, giáo viên và cộng đồng chưa được
chặt chẻ.
c. Nguyên nhân:
* Việc nâng cao nhận thức về mục tiêu, yêu cầu, nội dung của phong trào
thi đua đối với các bậc phụ huynh và địa phương chưa quan tâm đúng mức.
* Về cơ sở vật chất, do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa hổ trợ thích
đáng cho nhà trường trong việc xây dựng,cải tạo môi trường, mua sắm trang
thiết bị dạy học có hiệu quả.
* Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên không đồng đều,
một số giáo viên tổ chức các hoạt động đang còn cứng, chưa linh hoạt sáng tạo.
* Đội ngũ giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
song một số giáo viên còn hạn chế.
* Việc cải tạo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp ở hai khu vực chưa hoàn
thiện.
* Xây dựng mối quan hệ trong nhà trường chưa thực sự gắn bó gần gũi
giữa giáo viên, phụ huynh và cộng đồng…
Được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn của các cấp quản lý giáo dục, sự
giúp đỡ của chính quyền, các ban ngành đoàn thể ở địa phương, đặc biệt là sự
quan tâm nhiệt tình của các bậc cha mẹ trẻ trong việc triển khai thực hiện phong
trào, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã đồng tâm hiệp lực
khắc phục mọi khó khăn để xây dựng một môi trường thân thiện, gần gũi an
toàn và ấm áp cho trẻ. Để đạt được điều này, tôi luôn trằn trọc suy nghĩ tìm ra
những giải pháp tối ưu nhất và có hiệu quả nhất như sau:
2.2. Các giải pháp:
Giải pháp 1: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục tiêu, yêu cầu,
nội dung của phong trào thi đua và cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế
của nhà trường, địa phương.
Mở cuộc hội thảo và mời các thành phần như lãnh đạo xã, hội phụ huynh,
tập thể hội đồng sư phạm để quán triệt, tuyên tuyền các Chỉ thị, kế hoạch, văn
bản có liên quan đến tận các thành viên trong nhà trường cũng như cấp ủy
Đảng, chính quyền, các đoàn thể nắm được mục tiêu, yêu cầu, nội dung của
phong trào thi đua.
Bản thân chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua giai
đoạn 2008-2013, chuẩn bị cho tổng kết phong trào sau 5 năm thực hiện. Trên cơ
sở đó cụ thể hóa theo từng năm học phù hợp với tình hình thực tế của địa
phương và nhà trường (có sự tham gia góp ý của đội ngũ, các tổ chức đoàn thể
trong nhà trường, lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương). Kế hoạch xác định
rõ mục tiêu cần đạt, tập trung vào các nội dung sau: Xây dựng trường, lớp xanh,
3


sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; nâng cao chất lượng CS-GD trẻ; xây dựng mối
quan hệ giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng.
Thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua thành phần gồm có
đồng chí Hiệu trưởng - bí thư chi bộ làm trưởng ban, đ/c Phó chủ tịch UB xã và
đ/c P.Hiệu trưởng - CT công đoàn làm P. trưởng ban, ban viên là các đ/c cốt cán
của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, đại diện ban chấp hành hội phụ
huynh, đoàn thành niên của địa phương. Ban chỉ đạo có sự phân công cụ thể
công việc cho từng thành viên, định kỳ tổ chức họp để đánh giá kết quả thực
hiện và rút kinh nghiệm triển khai trong thời gian tới.
Làm tốt công tác tuyên truyền và phát động phong trào thi đua trong toàn
thể đội ngũ, lực lượng phụ huynh, cộng đồng dân cư thông qua nhiều hình thức
như thảo luận chuyên đề, hoạt động giao lưu với cha mẹ học sinh (các buổi họp
phụ huynh), các hoạt động lễ hội, báo cáo kết quả phong trào trong từng giai
đoạn, tranh thủ diễn đàn tại các cuộc họp của địa phương (Hội đồng nhân dân,
Đảng ủy mở rộng, phụ nữ, đoàn thanh niên.....) từ đó huy động được sự tham
gia, ủng hộ tích cực của cha mẹ học sinh, các tầng lớp nhân dân đồng thời nâng
cao nhận thức của chính các giáo viên trong trường.
Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên cụ thể hóa kế hoạch của nhà trường phù
hợp với tình hình thực tế của nhóm, lớp và tích hợp lồng ghép nội dung của
phong trào thi đua vào các hoạt động trong ngày của trẻ. Chọn 4 nhóm lớp để
chỉ đạo điểm sau đó nhân diện rộng.
Giải pháp 2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng phong trào xây
dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
Trẻ em mầm non đang ở độ tuổi nhạy cảm, thích khám phá, tìm hiểu về
môi trường xung quanh đặc biệt là trường, lớp học của mình. Vì vậy cần tạo cho
trẻ hoạt động, học tập trong điều kiện tốt nhất có thể để trẻ phát triển tốt khả
năng tư duy của mình. Ham thích đến trường, đến lớp học để chơi, khám phá từ
các môi trường thân thiện mà nhà trường xây dựng nên. Xác định được điều đó,
trong năm qua bản thân tôi đã chỉ đạo nhà trường chú trọng phát triển xây dựng
cơ sở vật chất trường lớp khuôn viên. Đầu tư mua sắm đồ dùng đồ chơi phong
phú cho trẻ hoạt động, mua sắm nhiều phương tiện hiện đại áp dụng cho dạy
học để trẻ tích cực hơn trong học tập qua trực quan sinh động. Xây dựng, tu sửa
thêm nhiều hạng mục nhỏ tạo được các phòng học, phòng chức năng, phòng ăn
thoáng mát sạch sẽ đảm bảo khoa học, hợp vệ sinh. Chú trọng xây dựng sân
chơi, cây bóng mát, đồ chơi ngoài trời, bồn hoa cây cảnh đảm bảo tính thẩm mĩ,
lôi cuốn trẻ. Khi đã xây dựng mua sắm đầy đủ các loại trang thiết bị cơ bản để
phục vụ cho dạy học thì công việc dạy học được linh hoạt hơn, phong phú và lôi
4


cuốn trẻ hơn. Trong hoạt động này, nhà trường có nhiều khó khăn về kinh phí,
khắc phục khó khăn đó bản thân mạnh dạn tham mưu tích cực cho lãnh đạo địa
phương, hội phụ huynh và các tổ chức xã hội, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục,
tạo sức mạnh trong huy động nguồn lực kinh phí để xây dựng các hạng mục nhờ
vậy trong năm học qua đã đầu tư với nhiều nguồn kinh phí 200,7 triệu đồng.
Mua sắm phương tiện dạy học hiện đại ( máy chiếu đa năng, máy vi tính, ti vi,
đầu đĩa, âm ly, loa máy… ) với tổng số tiền là 60 triệu đồng. Mua sắm thêm các
trang thiết bị khác hơn 40 triệu đồng. Trong năm đả đầu tư xây dựng mua sắm
sửa chữa, tạo môi trường tốt cho trẻ hoạt động nhà trường đã đầu tư tổng kinh
phí hơn 100,7 triệu đồng. Sau khi đầu tư xây dựng, mua sắm môi trường học tập
của trẻ được cải thiện, phong phú, trẻ đến trường chuyên cần, hăng say học tập,
thích được học qua máy chiếu, thích học âm nhạc qua băng đĩa, thích hoạt động
thể dục qua nền nhạc... Điều đó cho thấy rằng trẻ đã thực sự tích cực trong các
hoạt động nhờ môi trường học tập thân thiện đảm bảo mọi điều kiện giúp trẻ sẵn
sàng khám phá tìm tòi thế giới xung quanh.
Giải pháp 3. Nâng cao chất lượng đội ngũ
Trong các hoạt động giáo dục vai trò của giáo viên vô cùng quan trọng
hoạt động sư phạm của giáo viên Mầm non là sự kết hợp hài hoà giữa nhà khoa
học với nhà tâm lý học, giữa nhà giáo với nghề bác sĩ, nghệ sĩ, kỷ sư. Để lôi
cuốn, thu hút trẻ vào các hoạt động học tập, giáo viên với vai trò là gợi ý hướng
dẫn, điều khiển mọi hoạt động của trẻ, trẻ chủ động, tích cực hoạt động. Kết quả
hoạt động này có sự quyết định to lớn trong việc tổ chức của giáo viên “Thầy
giỏi thì trò mới giỏi”.
Đặc biệt giáo viên Mầm non là “Người mẹ thứ hai của trẻ”. Bởi thế tôi luôn coi
trọng công tác bồi dưỡng ý thức nghề nghiệp, đạo đức tác phong cho đội ngũ
coi đây là công tác hàng đầu. Tôi thường xuyên tác động đến đội ngũ những yêu
cầu mới về công tác dạy học, tác động bằng tâm tư, tình cảm, tác động bằng tình
huống nhằm khơi dậy niềm say mê, nhu cầu học tập của mỗi giáo viên.
Bên cạnh việc tác động về công tác tự bồi dưỡng, tôi cũng đã chú trọng
đến công tác bồi dưỡng cho đội ngũ.
Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên là việc không thể thiếu,
đó là cần thực hiện có nền nếp các buổi sinh hoạt chuyên môn, các buổi sinh
hoạt phải đa dạng về nội dung và hình thức. Có những nội dung ban giám hiệu
chuẩn bị nhưng củng có nội dung do giáo viên đưa ra tự đề xuất vướng mắc
trong việc giáo dục trẻ mà không tự tháo gỡ được, cho giáo viên tự do cùng thảo
luận để tìm ra những biện pháp khả thi trong thực hiện tốt việc giáo dục trẻ đạt
kết quả cao. Muốn vậy cô giáo phải tạo được sự hứng thú để lôi cuốn trẻ vào
hoạt động có hiệu quả. Để đạt được điều đó thì không dễ chút nào, cho nên qua
5


kinh nghiệm thực tế chỉ đạo, tôi đã giúp họ biết rằng muốn trở thành người giáo
viên dạy tốt và có hiệu quả phải mang đầy đủ các yếu tố sau: thứ nhất là tính
cách khích lệ, thứ hai là hướng dẫn thành công, thứ ba là có tác phong chuyên
nghiệp. Biết tổ chức các hoạt động giáo dục tại lớp theo các mục tiêu đã vạch
sẵn coi đây là những tiêu chuẩn của người giáo viên “Lao động có hiệu quả”
giáo viên tự soi vào mình để tự điều chỉnh, bổ sung những mặt còn hạn chế,
phát huy những mặt sẵn có để trở thành người giáo viên dạy giỏi, góp phần
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong giai đoạn hiện nay.
Vì vậy trong năm học 2012 - 2013 bản thân tôi luôn trăn trở làm thế nào
để trang bị đầy đủ hành trang nghề giáo cho toàn thể đội ngũ. Công việc đầu
tiên là động viên, tạo điều kiện để giáo viên đi học nâng cao trình độ trên chuẩn.
Mặt khác vào đầu năm học nhà trường tổ chức cho toàn thể đội ngũ học tập
nhiệm vụ năm học, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tại trường,
tham gia đầy đủ các chuyên đề chuyên môn do cấp trên tổ chức. Quán triệt và
hưởng ứng cuộc vận động lớn như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học
và sáng tạo” hưởng ứng phong trào thực hiện đạo đức nhà giáo “Học tập và làm
theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”.
Chất lượng đội ngũ có sự phát triển vượt bậc đã góp phần tăng trưởng
chất lượng giáo dục tạo nên sự tin yêu trong phụ huynh và nhân dân sự tính
nhiệm của các cấp lãnh đạo.

Hình ảnh Bồi dưỡng Chuyên môn cho đội ngũ giáo viên
Giải pháp 4. Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.
Tiếp tục thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy
học, nhà trường đã thấy được tầm quan trọng của khoa học hiện đại mà cốt lõi
của nó là ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt là trong dạy học. Thực tế cho
6


thấy khi áp dụng các phương tiện sử dụng công nghệ thông tin vào hoạt động
dạy học thì chất lượng các mặt hoạt động phát triển rõ rệt. Vì vậy bản thân đã
lên kế hoạch tập huấn cho giáo viên về soạn giáo án điện tử và chương trình sử
dụng máy chiếu đa năng để trình chiếu giáo án trình diễn Power Point.Từ đó
giáo viên đã sử dụng thành thạo các kĩ năng và bắt tay vào áp dụng cho các tiết
dạy trên lớp. Khi áp dụng giảng dạy, từ bài giảng, các hình ảnh sinh động, trực
quan được các cháu quan sát một cách chăm chú, thể hiện sự thích thú lộ rõ trên
từng nét mặt ngây thơ khi giáo viên thiết kế và trình chiếu tiết dạy trong các lĩnh
vực phát triển. Ví dụ về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, trẻ được làm quen với các
bài thơ, câu chuyện về hình ảnh các nhân vật qua trình chiếu, trẻ được quan sát,
phân tích, đàm thoại qua hình ảnh trực quan cụ thể. Khi giáo dục về lĩnh vực
phát triển nhận thức, về thế giới xung quanh, trẻ tìm hiểu về quê hương đất
nước, Bác Hồ, về danh lam thắng cảnh quê hương, đất nước thông qua trình
chiếu trên máy chiếu. Trẻ hoạt động tìm hiểu tích cực qua hình ảnh sinh động
mà giáo viên chỉ là người hướng dẫn, chỉ đạo cho trẻ. Qua các hình thức trên đã
cho thấy trẻ sẵn sàng học tập một cách chủ động hứng thú và được trãi nghiệm
tất cả các lĩnh vực sôi nỗi. Sau một thời gian thực hiện ứng dụng công nghệ
thông tin vào công tác dạy học đa số đội ngũ giáo viên đã có một số kỷ năng, kỷ
xảo cần thiết, cơ bản, sử dụng khá thành thạo bài soạn trên máy và khai thác
hình ảnh trực quan sinh động.

Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ MG bé
7


Giải pháp 5. Chỉ đạo xây dựng cảnh quan sư phạm Xanh - Sạch - Đẹp tạo
môi trường thân thiện
Để có được sự khám phá hăng say của trẻ, bản thân tôi đã chỉ đạo giáo viên
trang trí, sắp xếp phòng học ngăn nắp, khoa học, khuôn viên được trồng bổ sung
cây bóng mát, trồng, cải tạo bồn hoa, cây cảnh. Tôi đã đưa ra ý kiến cùng với
công đoàn phát động đoàn viên, thanh niên ủng hộ cây cảnh (trồng 16 cây cau
cảnh ở hai khu vực), kết hợp với các bậc phụ huynh đóng góp các nguyên vật
liệu sẵn có ở địa phương để cho giáo viên làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ, giúp
cho nhà trường có thêm điều kiện để thực hiện các hoạt động cho trẻ có hiệu
quả. Phong trào "Tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi" trong đội ngũ giáo viên
được phát động tích cực hơn, giáo viên có nề nếp làm đồ chơi được duy trì
thường xuyên. Do đó, chất lượng đồ dùng dạy học ngày càng được nâng cao và
luôn được phát huy. Điều đáng ghi nhận là sự lôi cuốn tham gia tích cực của trẻ
vào hoạt động làm đồ dùng dạy học với giáo viên, qua đó hình thành ở các cháu
một số kỹ năng cần thiết như: sự phối hợp làm việc theo nhóm, sự khéo léo của
đôi bàn tay, sự phối hợp tinh tế giữa mắt và tay...đây là những kỹ năng cần thiết
chuẩn bị cho việc học tập ở lớp 1. Chỉ đạo các nhóm, lớp đồ chơi cần được thay
đổi và bổ sung thường xuyên cho phù hợp với nhu cầu và hứng thú của trẻ. Nhà
trường đặc biệt quan tâm chỉ đạo tạo môi trường hoạt động, nhằm kích thích
tính tò mò, khám phá nhằm thỏa mản nhu cầu của trẻ. Bên cạnh đó sự sắp đặt
gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện đồ dùng, đồ chơi cùng với sự hướng dẫn của giáo
viên đã tạo nên bầu không khí gần gũi, thân thiện, vui tươi giữa cô và trẻ. Vì
vậy trẻ luôn luôn thích đến lớp, cha mẹ trẻ tin tưởng khi gửi gắm con mình cho
trường.
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương đã hổ trợ kinh phí trong
năm học vừa rồi nhà trường đã khoan 2 giếng nước sạch ở hai khu vực, xây
tường rào bao quanh ở điểm lẻ, xây vườn rau của bé ở hai khu vực, lát đá hoa ở
2 nhà bếp, cải tạo công trình vệ sinh hợp lí đảm bảo sạch sẽ cho các cháu trong
sinh hoạt, tạo môi trường gần gũi với trẻ. Để có tính chất giáo dục trẻ qua tranh
vẽ, nhà trường đã đầu tư kinh phí để các giáo viên trang trí môi trường trong và
ngoài lớp học, ở các góc học tập của trẻ, nhằm kích thích trẻ yêu thích cái đẹp ở
trường, lớp của mình và có ý thức mong muốn tạo ra cái đẹp và giữ gìn bảo vệ
môi trường trong và ngoài lớp học ngày càng tốt hơn.
Từ khi lớp học được trang trí, khuôn viên nhà trường được cải tạo, công
trình vệ sinh, công trình nhà bếp cải tạo được sắp xếp ngăn nắp rộng rãi, thực
hiện chế biến nguyên tắc bếp một chiều, giữ vệ sinh sạch sẽ. Các bảng biểu dinh
8


dưỡng được sắp xếp khoa học phù hợp, hàng tuần cho trẻ tự vệ sinh đồ dùng
của mình trẻ hoạt động hăng hái hơn từ đó giáo dục trẻ tự biết vệ sinh chung
bảo vệ môi trường học tập của mình, xem trường mình, lớp mình như ngôi nhà
thân yêu cần được giữ gìn, bảo vệ.

Hình ảnh về khuôn viên nhà trường
Giải pháp 6. Chỉ đạo xây dựng tốt mối quan hệ trong nhà trường
Trường học thân thiện là một cách tiếp cận trên cơ sở tôn trọng quyền trẻ em
và nhằm khuyến khích học sinh khoẻ mạnh, hài lòng với việc học tập và được
giáo viên nhiệt tình dạy dỗ cùng với sự hỗ trợ của gia đình và cộng đồng để các
cháu có thể phát triển hết tiềm năng của mình trong một môi trường an toàn và
đầy đủ dinh dưỡng.
Ngay từ đầu năm nhà trường đã quán triệt trong đội ngũ về đạo đức nhà giáo.
Thực sự là tấm gương cho trẻ noi theo. Đối xữ công bằng, tôn trọng trẻ để trẻ tự
tin, tạo cơ hội cho trẻ tham gia hứng thú các hoạt động trẻ nhận thấy sự gần gũi
như ở nhà. Ngoài ra bản thân đã chỉ đạo nhà trường xây dựng mối quan hệ đoàn
kết thân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong đội ngũ, tăng cường nâng cao năng lực
chuyên môn cho từng cá nhân. Một phần quan trọng không kém đó là chỉ đạo
toàn thể hội đồng, thiết lập mối quan hệ thân mật, gần gũi giữa nhà trường với
phụ huynh và cộng đồng để tăng cường sự hỗ trợ các nguồn lực cho nhà trường,
đồng thời có sự kết hợp tìm ra các vấn đề cần được chăm sóc, giáo dục đối với
trẻ kịp thời.
9


* Kết quả đạt được:
Qua việc chỉ đạo hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện,
học sinh tích cực ở đơn vị. Tôi đã chỉ đạo tập thể đội ngũ xây dựng thành công
đáng kể và đạt kết quả:
- Công tác tuyên truyền: Tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh,
lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, sự ủng hộ
nhiệt tình, nhận thức được tầm quan trọng và vai trò to lớn của phong trào trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ của nhà trường.
- Xây dựng cơ sở vật chất:
Địa phương, phụ huynh và UBND huyện đầu tư kinh phí xây hàng rào,
xây vườn rau của bé hai khu vực, khoan giếng, cải tạo hệ thống bồn hoa cây
cảnh, lát đá hoa 2 khu vực nhà bếp, mua sắm trang thiết bị, mua máy vi tính,
máy trình chiếu, ti vi, âm ly, đầu đĩa, đồ dùng bán trú, đồ dùng dạy học với kinh
phí 200,7 triệu đồng để đáp ứng nhu cầu dạy và học.
- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường:
Nhà trường đã mua sắm đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị máy móc hiện
đại đáp ứng việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy góp phần thực
hiện tốt chương trình giáo dục mầm non. Toàn trường có 16 máy vi tính: trong
đó 4 máy tính xách tay 12 máy bàn phục vụ cho công tác dạy trẻ, 4 ti vi, 2 bộ
âm ly, 02 đầu đĩa,1 máy chiếu đa năng. Toàn trường nối mạng Internet, các
nhóm lớp đều được nối mạng Land, cơ bản các loại công văn, báo cáo đều được
gửi và nhận theo hộp thư nội bộ của ngành và của đơn vị, đặc biệt nhà trường đã
thành lập trang thông tin điện tử.
100% CB,GV,NV có máy tính bàn và xách tay cá nhân; 100% soạn bài
trên máy tính và ứng dụng công nghệ thông tin thành thạo. 80% giáo viên đã
soạn giáo án điện tử để trình chiếu powerpoint.
- Chất lượng đội ngũ:
Đã tạo được niềm tin và sự ghi nhận của nhân dân về năng lực chuyên
môn của đội ngũ. Các cháu đã thực sự hứng thú tự nguyện tham gia vào các
hoạt động. Trẻ đạt được các kỷ năng cơ bản, ý thức được bản thân trong việc
nhận thức về môi trường sống.
Kết quả cho thấy trong năm học 2012 - 2013, toàn thể đội ngũ đều đạt
100% chuẩn nghề nghiệp của GVMN đạt từ khá trở lên 100%, trong đó đạt xuất
sắc 18/25 đạt tỷ lệ 72%. Giáo viên giỏi cấp trường 12/25 tỷ lệ 48%, Giáo viên
giỏi cấp huyện đạt 1 đ/c, Giáo viên giỏi cấp tỉnh đạt 1 đ/c, Chiến sĩ thi đua các
cấp 4 đ/c. Năng lực sư phạm xếp loại tốt 18/25 đạt tỷ lệ 72%. Trình độ chuyên
10


môn: Đạt chuẩn 100%; trên chuẩn 22/31 tỷ lệ 71% so với năm học trước tăng
4%. 100% CB,GV,NV có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ.
- Xây dựng cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp tạo môi trường thân
thiện. Qua chỉ đạo thực hiện môi trường giáo dục đã từng bước hoàn thiện
khang trang Xanh- Sạch- Đẹp an toàn thân thiện. Nhiều phụ huynh đã ủng hộ
nguyên vật liệu cho giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi, sách truyện tranh cho trẻ,
ủng hộ cây xanh, chậu cây hoa, cây cảnh tạo môi trường xanh, sạch, đẹp trong
lớp, ngoài sân. Huy động Công đoàn và Đoàn Thanh niên ủng hộ: 16 cây cau trị
giá: 10 triệu đồng.
Phối kết hợp tốt với phụ huynh trong việc ủng hộ nguyên vật liệu sẵn có
ở địa phương để giáo viên làm 450 loại đồ dùng trị giá trên 4.000.000 đồng;
trung bình cứ một giáo viên 5 loại/1 trẻ.
Môi trường trong và ngoài lớp học sạch sẽ, giáo viên trang trí lớp gọn gàng
theo từng chủ đề, phù hợp với trẻ. Có đủ công trình vệ sinh cho trẻ và giáo viên,
luôn được giữ gìn sạch sẽ. Có nguồn nước sạch đáp ứng nhu cầu của nhà
trường. Có bếp ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Có đồ chơi ngoài trời
cho trẻ vui chơi và học tập. Sân trường đã tạo được bóng mát bởi cây xanh; có
chỗ cho các cháu chơi nước, chơi cát, với sân chơi bãi tập an toàn. Ngày ngày
trẻ được cùng với cô giáo chăm sóc vườn rau, bồn hoa, cây cảnh và nhất là được
gieo hạt, chăm bón, theo dõi sự lớn lên của cây đã tạo cho các cháu những ấn
tượng sâu sắc về môi trường thiên nhiên khiến các cháu vô cùng thích thú. Đây
là cơ hội tốt nhất để các cháu được hoạt động, khám phá, giao tiếp và phát triển.
- Các mối quan hệ trong nhà trường ngày càng thân thiện và hợp tác
Các mối quan hệ giáo dục trong nhà trường ngày càng gắn bó mật thiết và
phát triển tạo nên môi trường giáo dục lành mạnh ở cộng đồng.
100% cán bộ giáo viên nhân viên gương mẫu thương yêu, tôn trọng và đối
xữ công bằng trong việc CS-GD trẻ. 100% trẻ được rèn tính mạnh dạn. Giáo
viên luôn tạo cơ hội cho trẻ tham gia một cách hứng thú các hoạt động thực
hành, vui chơi, giao tiếp, giáo dục cho trẻ biết đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau.
Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên biết quan tâm đến nhau, thể hiện tinh
thần đoàn kết, công bằng, thái độ thân thiện và dân chủ. Đa số giáo viên nhân
viên đều có thái độ vui vẻ, khi đến trường, trong đấu tranh phê và tự phê tuy vẫn
đảm bảo sự thẳng thắn nhưng vẫn đủ sự tế nhị để không khí tập thể luôn được
nhẹ nhàng và hợp tác.
Ban giám hiệu luôn có kinh nghiệm trong việc ứng xử và duy trì mối quan
hệ với đồng nghiệp, với cấp dưới đảm bảo thực hiện nhiệm vụ nhưng hết sức
11


bao dung và tạo điều kiện giúp đỡ lẫn nhau.
Vai trò của BCH công đoàn nhà trường luôn được phát huy để duy trì mối
quan hệ gần gũi, hợp tác và cùng giúp nhau, chia sẻ khó khăn động viên chị em
vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Tập thể cán bộ giáo viên nhân viên đã xây được mối quan hệ đoàn kết, gắn
bó với phụ huynh trong việc tuyên truyền phối hợp nâng cao chất lượng CS-GD
trẻ vào các hoạt động của đơn vị.
Nhà trường thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua
do Đảng, Nhà nước và ngành phát động đặc biệt là cuộc vận động "Học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động "Hai không" với 4
nội dung; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”.
3. PHẦN KẾT LUẬN
3.1. Ý nghĩa của đề tài, sáng kiến, giải pháp:
Sáng kiến kinh nghiệm giải pháp về phong trào "Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực” mang một ý nghĩa rất quan trọng, là việc làm hết
sức cần thiết, bởi lẽ đây là môi trường gần gũi thân thiện giúp trẻ phát triển
một cách toàn diện.
Thứ nhất, công tác xây dựng “ Trường học thân thiện học sinh tích cực”
là một quá trình lâu dài đòi hỏi người cán bộ quản lý cần xây dựng kế hoạch
chương trình phù hợp với điều kiện của nhà trường, có sự tham gia của các ban,
ngành, tổ chức, cá nhân liên quan sự quan tâm đến chăm sóc, giáo dục trẻ thơ.
Điều quan trọng mà người cán bộ quản lí cần phải có tính chất đạo đức và
nghiệp vụ quản lí tốt, năng động sáng tạo để điều hành hoạt động trong nhà
trường. Thường xuyên có sự liên hệ giữa nhà trường với phụ huynh, để xác định
các vấn đề cần được chăm sóc giáo dục nhằm thể hiện sự gần gũi tôn trọng
trong giao tiếp ứng xử trên tinh thần hợp tác chia sẽ cùng thực hiện nhiệm vụ
chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
Thứ hai, để tạo được niềm tin trong nhân dân và sự tin yêu mến phục cho
trẻ lôi cuốn thu hút, động viên được trẻ đến trường tham gia học tập tích cực thì
các cơ sở giáo dục cần làm tốt công tác nâng cao chất lượng đội ngũ. Củng cố
hình thành cho đội ngũ giáo viên những cẩm nang quí báu trong dạy học và
củng cố hoàn thiện nhân cách cho từng giáo viên bởi vì giáo dục là “Lấy nhân
cách để hình thành nhân cách” như cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm
gương cho học sinh noi theo”.
Thứ ba, muốn cho trẻ thực sự tích cực học tập, tự tìm tòi sáng tạo, hứng
thú trong học tập thì cơ sở giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ dạy học bằng việc
ứng dụng công nghệ thông tin bởi vì ở công nghệ thông tin các kiến thức được
12


chuyển tải đầy đủ, khoa học hơn, đặc biệt các hình ảnh sinh động lôi cuốn trẻ
tìm hiểu, nhận biết, phân tích các nội dung mà dạy học công nghệ thông tin
mang lại.
Thứ tư, cảnh quan sư phạm, môi trường, trường, lớp học cần được đầu tư
xây dựng, bố trí sắp xếp hợp lí, đẹp đảm bảo thẩm mĩ sẽ cuốn hút sự say mê và
tích cực học tập của trẻ. Trẻ được xem trường lớp thân thiện gần gũi như nhà
của mình.
Thứ năm, Khi xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Cần lưu ý một
số điều không thể thiếu đó là đáp ứng đầy đủ CSVC trang thiết bị dạy học, bởi
vì học sinh được học trong một môi trường đầy đủ sân chơi, bãi tập, đầy đủ đồ
dùng, trường lớp khang trang, trẻ sẽ cảm nhận được sự phong phú về kiến thức
ở nơi mình học tập.
Thứ sáu, đặc biệt trong quá trình chỉ đạo dạy và học ở trường mầm non
cần xây dựng tốt mối quan hệ ở trong nhà trường với nhau đặc biệt tạo nên mối
quan hệ bền vững nhà trường- gia đình- xã hội để tạo nên nền móng vững chắc
cho trẻ tự xây dựng nhân cách của mình.
Cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm
hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng trong mỗi
trường sư phạm lành mạnh, an toàn tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất
lượng giáo dục. Trường học thân thiện không tự nhiên mà có, mà là kết quả của
quá trình phấn đấu gian khổ, phối hợp nhiều lực lượng, trong đó thầy và trò là
lực lượng nồng cốt, sẽ trở thành hiện thực sau một quá trình tự hoàn thiện, khắc
phục yếu kém thách thức, là mô hình của trường chuẩn quốc gia.
Trong xu thế hội nhập, việc xây dựng và thực hiện mô hình trường học
thân thiện, học sinh tích cực cần kết hợp từ lý luận và thực tiễn. Đối với lứa tuổi
Mầm non, trường học thân thiện là nơi không chỉ tạo điều kiện, cơ hội cho các
cháu vui chơi học tập mà còn là một môi trường vui tươi, lành mạnh và hấp dẫn
nơi trẻ được đối xử công bằng, được quan tâm chăm sóc giáo dục, được bảo vệ,
được phát biểu ý kiến của mình và tích cực tham gia vào quá trình học tập để trẻ
phát triển một cách toàn diện.
Có thể nói rằng thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực” là kết quả xây dựng và giữ vững trường mầm non
đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn hiện nay.
3.2. Kiến nghị, đề xuất:
Để công tác "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt được
kết quả cao hơn tôi xin được kiến nghị như sau:
- Đối với nhà trường:
Tham mưu tích cực với lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể của địa phương
để nhằm tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học cho trẻ.
13


- Đối với phòng giáo dục:
Đề xuất với PGD tiếp tục mở lớp tập huấn về chuyên môn trong công tác
sử dụng phần mềm quản lý giáo dục và dinh dưỡng
Tham mưu với UBND huyện về việc xây dựng kiên cố hóa trường học tại
điểm lẻ.
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân tôi, trong quá trình
nghiên cứu những giải pháp thiết thực mà tôi đã thực hiện tại đơn vị đem lại kết
quả khả quan trong việc xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực” hy
vọng những giải pháp này sẽ tiếp tục áp dụng thực hiện vào những năm tiếp
theo. Trong quá trình làm sáng kiến không tránh khỏi những sai sót hạn chế
kính mong các đồng chí, hội đồng khoa học góp ý kiến giúp đỡ, bổ sung để sáng
kiến kinh nghiệm được hoàn chỉnh hơn.

14


NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GD & ĐT
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

15x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×