Tải bản đầy đủ

CHUONG TRINH LAM VIEC TOAN KHOA

HỘI LHPN XÃ…..
BAN CHẤP HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….……,ngày …..tháng….năm 2016
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TOÀN KHÓA
Hội LHPN xã……..
(Nhiệm kì 2016 – 2021)

-

Căn cứ Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội LHPN xã……. lần thứ……..
Căn cứ Quy chế hoạt động của BCH Hội LHPN xã…….. khóa.... (nhiệm kì 2016 – 2021).
BCH Hội LHPN xã…… xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của BCH Hội LHPN
xã……. gồm các nội dung cụ thể như sau:
I.Hội nghị BCH lần thứ nhất(tháng / ).
Bầu BTV Hội LHPN xã, bầu chức danh chủ tịch,phó chủ tịch.
II.Hội nghị BCH lần thứ hai (tháng / ).
1- Thông qua Quy chế làm việc và chương trình làm việc toàn khóa (tạm thời) của BCH Hội

LHPN xã……...
2- Thông báo,phân công nhiệm vụ cho các đ/c ủy viên BCH Hội LHPN xã……..
3- Báo cáo tình hình thực hiện công tác Hội năm 2016,bàn và thống nhất phương hướng
nhiệm vụ năm 2017.
II.Hội nghị BCH lần thứ ba (tháng / ).
1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm ,bàn thống nhất chương
trình công tác 6 tháng cuối năm.
2- Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội PN cấp trên.
3- Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của năm.
IV.Hội nghị BCH lần thứ tư (tháng / ).
1- Đánh giá tình hình hoạt động phong trào năm
,bàn chương trình năm .
2- Thông qua Quy chế và chương trình làm việc (chính thức)toàn khóa của BCH Hội LHPN
xã……. Khóa……..Sau khi Đại hội Hội LHPNVN (nếu có thay đổi).
V.Hội nghị BCH lần thứ năm (tháng / ).
1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm ,bàn thống nhất chương
trình công tác 6 tháng cuối năm.
2- Kiểm điểm BCH Hội LHPN xã……. theo quy chế.
VI.Hội nghị BCH lần thứ sáu (tháng / ).
1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm ,bàn thống nhất chương
trình công tác 6 tháng cuối năm.
VII.Hội nghị BCH lần thứ bảy (tháng / ).
1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm ,bàn thống nhất chương
trình công tác 6 tháng cuối năm.
VIII.Hội nghị BCH lần thứ tám (tháng / ).
1- Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm
2- Bàn thống nhất chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm.
3- Hướng dẫn các cơ sở Hội tiến hành họp xét quy hoạch công tác cán bộ chuẩn bị cho Đại
hội cấp cơ sở hết nhiệm kì.
4- BCH xã đánh giá công tác hoạt động của nhiệm kì và dự kiến BCH khóa….. chuẩn bị cho
Đại hội đại biểu Hội LHPN xã……. lần thứ…… nhiệm kì 2021 – 2026.


5- Hướng dẫn cho cơ sở tiến hành các nội dung – nhân sự để tổ chức Đại hội cấp cơ sở, đồng
thời chuẩn bị các điều kiện Đai hội cấp xã theo quy trình hướng dẫn của cấp trên đảm bảo
thời gian quy định.
6- Tổ chức đánh giá hoạt động cuối nhiệm kì về việc thực hiện Nghị quyết khóa IX.
IX.Hội nghị BCH lần thứ chín (tháng / )
1- Đánh giá tình hình hoạt động năm Bản phương hướng năm.
X.Hội nghị BCH lần thứ mười (tháng / )

1- Đánh giá tình hình hoạt động năm
2- Bản thống nhất chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm.
3- Triển khai kế hoạch chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở nhiệm kì ( ) 5 năm một lần theo điều lệ quy
định.
4- Chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến hành Đại hội hết nhiệm kì.
XI.Hội nghị BCH lần thứ mười một( tháng / )
1- Đánh giá tình hình hoạt động năm , Bản thống nhất chương trình hoạt động năm.
Trên đây là chương trình làm việc toàn khóa của BCH Hội LHPN xã….. khóa…. ( nhiệm kì 2016
– 2021 ) (tạm thời).Ngoài ra BTV Hội LHPN xã …….có thể triệu tập một số kỳ họp bất thường để
giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyến của BCH ,BTV Hội LHPN xã……. chuẩn bị nội
dung,thời gian hội nghị bất thường.
Chương trình làm việc của BCH Hội LHPN xã ……. toàn khóa xác định những vấn đề cơ bản
,trong quá trình chỉ đạo thực hiện giao BTV Hội căn cứ vào tình hình thực hiện trên cơ sở thực tế
và những vấn đề mới phát sinh,báo cáo BCH Hội LHPN xã điều chỉnh bổ sung chương trình cho
phù hợp.
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ

TM.BAN CHẤP HÀNHx

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×