Tải bản đầy đủ

BAO CAO THANH TICH CA NHAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THÀNH TÍCH (CÁ NHÂN)
Kính gửi: Hội đồng thi đua khen thưởng …………;
Tôi tên:……………..
Ngày tháng năm sinh: ………..
Quê quán:……………………….
Trú quán: ...............................................
Trình độ học vấn: ......................................
Trình độ chuyên môn:...........................................
Chức vụ: Hội viên Hội LHPN xã .........................................
Là Hội viên tiêu biểu nòng cốt trong thời gian qua,tôi được xét đề nghị Hội đồng
thi đua khen thưởng công nhận đạt danh hiệu Gia đình Hội viên thực hiện tốt tiêu chí
không sinh con thứ 3 trở lên. Tôi xin tóm tắt một số thành tích mà bản thân tôi đạt được
trong giai đoạn năm 2011 - 2016 cụ thể như sau:
- Về tư tưởng chính trị: Bản thân luôn kiên định vững vàng về lập trường, tư
tưởng, yên tâm trong công việc,tích cực tham gia sinh hoạt và họp hành đầy đủ khi cán
bộ Hội cũng như các cán bộ Nhà nước xuống triển khai,tuyên truyền. Luôn chấp hành tốt
các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của
cơ quan, của địa phương nơi cư trú đề ra.

- Về đạo đức lối sống: Tác phong nhanh nhẹn, gọn gàng, giản dị,sống vui vẽ, hòa
nhã với mọi người , có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong
đời sống hàng ngày, có ý thức xây dựng tinh thần đoàn kết ở địa phương nơi cư trú, cùng
mọi người tham gia tốt các phong trào mà các tổ chức đoàn thể cũng như địa phương nơi
cư trú phát động.
- Về thực hiện các tiêu chí "5 không 3 sạch": đáp ứng đầy đủ các tiêu chí "5
không, 3 sạch" như: sạch bếp – sạch nhà – sạch ngõ,không có người thân tham gia Tin
lành Đê-ga,vi phạm pháp luật và TNXH - không có bạo lực gia đình - không có trẻ em
suy dinh dưỡng và bỏ học - không đói nghèo - và không sinh con thứ 3 trở lên.
Việc thực hiện tốt các tiêu chí "5 không , 3 sạch" đã trở thành tấm gương góp phần
làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của mọi người xung quanh, từ đó đẩy mạnh các phong
trào ,các cuộc vận động như cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, Cuộc vận động " Làm thay đổi nếp
nghĩ, cách làm trong làng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo
bền vững", Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào
đoàn kết quân dân, thông qua các phong trào trên các Đoàn viên, hội viên và quần chúng
nhân dân...vv, từ đó đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đề
ra góp phần đưa kinh tế xã nhà ngày càng phát triển.
1


Với những thành tích đạt được của bản thân nêu trên đã góp phần quan trọng cùng
với chi Hội PN xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kì 2011 – 2016.
Năm

Hình thức khen

2016

Bằng khen

Số, ngày, tháng, năm của quyết định danh hiệu thi
đua; cơ quan quyết định
QĐ số ……. ngày ……….. của ………………………

Trên đây là một số kết quả thành tích trong công tác của bản thân đạt được trong
năm……………, kính mong Hội đồng thi đua khen thưởng …………… xem xét khen
thưởng động viên/.
………………, ngày 25 tháng 5 nàm 2016
Người viết thành tích


XÁC NHẬN CỦA HLHPN XÃ

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×