Tải bản đầy đủ

THỰC HÀNH SURFACE TRÊN PHẦN mềm NX

THỰC HÀNH SURFACE TRÊN PHẦN MỀM NX
Áp dụng các lệnh trong phần Surface của phần mềm NX để thiết kế sản
phẩm CAN chứa. Trong bài thực hành này ta vừa áp dụng các lệnh cơ bản của
phần Surface bên cạnh đó còn áp dụng các cài đặt các thông số nâng cao trong các
hộp thoại lệnh


B1: Mở phần mềm NX, click New chọn Model
B2: Tạo một Sketch mới trên mặt phẳng XZ
B3: Sử dụng lệnh Line và Studio Spline để vẽ như hình dưới

B4: Kích hoạt lệnh Rapid Dimension để đặt các kích thước


B5: Vẽ thêm 1 đường Studio Spline

B6: Thêm kích thước vào đường Spline vừa tạo


B7: Tiếp tục thêm đường Spline


B8: Tạo kích thước cho đường Spline mới


B9: Finish Sketch
B10: Tạo Sketch mới trên mặt phẳng XY, vẽ cung tròn như hình dưới

B11: Finish Sketch
B12: Tạo Sketch mới trên mặt phẳng YZ, vẽ cung tròn như hình vẽ


B13: Tạo một mặt phẳng mới như hình vẽ

B14: Tạo Sketch mới trên mặt phẳng vừa tạo, vẽ cung tròn như hình vẽ

B16: Finish Sketch


B17: Dùng lệnh Studio Surface để tạo mặt như hình vẽ

B18: Tạo Sketch mới trên mặt phẳng XY, vẽ cung tròn như hình vẽ

B19: Finish Sketch


B20: Dùng lệnh Extrude (tab Surface -> Surface more -> Sweep -> Extrude)
để tạo mặt từ curve trên

B21: Dùng lệnh Mirror Feature để tạo thêm mặt đối xứng từ mặt vừa tạo


B22: Tạo Sketch mới trên mặt XY, vẽ cung tròn như hình vẽ

B23: Finish Sketch
B24: Sử dụng lệnh Studio Surface để tạo mặt như hình vẽ


Kết quả sau B24:

B25: Sử dụng lệnh Trim and Extend (Surface -> Surface Operations -> Trim
and Extend. Ở mục Type chọn Make Corner. Các Tool và Target và chiều như

hình vẽ:

B26: Click Apply ta thu được kết quả


B27: Tiếp tục thực hiên lệnh Trim and Extend với 2 mặt bên như hình vẽ

B28: Tiếp tục thực hiện lệnh Trim and Extend với mặt sau như hình vẽ


B29: Thực hiện lệnh Trimmed Sheet để cắt phần thừa như hình vẽ

B30: Dùng lệnh Datumn Plane để tạo 1 mặt phẳng mới

B31: Tạo một Sketch mới trên mặt phẳng vừa tạo và vẽ 1 elip


B32: Dùng lệnh Swept để tạo biên dạng tay cầm

B33: Dùng lệnh Face Blend. Mục Type: chọn Two Difining Face Chains

B34: Tạo Sketch mới trên mặt phẳng YZ, vẽ 1 đường thẳng


B35: Dùng lệnh Datumn Plane để tạo 1 mặt phẳng mới

B36: Tạo 1 Sketch mới trên mặt phẳng vừa tạo, vẽ 1 elip như hĩnh vẽ dưới

B37: Finish Sketch


B38: Dùng lệnh Trimmed Sheet. Ở bảng chọn của hộp thoại lệnh phần
Boundary Object chọn elip vẽ ở Sketch B36; Projection Direction chọn Normal to
Curve Plane và bỏ tích ở ô Project Both Sides và click OK.

B39: Dùng lệnh Through Curves của tab Surface để tạo mặt như hình vẽ
dưới đây

Lưu ý các chiều như hình vẽ. Trong hộp thoại lệnh phần Continuity, chọn
First Section (G1 Tangent), phần Last Section (G1 Tangent) và chọn mặt tiếp
tuyến như hình vẽ


Phần Flow Direction chọn Perpendicular
Phần Alignment chọn By Points và đặt các thông số như hình vẽ dưới

B40: Click OK ta thu được


B41: Tạo Sketch mới trên mặt phẳng XZ. Vẽ đoạn thẳng tiếp tuyến với
đường Spline và có thông số như hình vẽ dưới

B42: Dùng lệnh Datumn Plane để tạo mặt phẳng mới theo kiểu At Angle.
Chọn mặt phẳng XZ là mặt phẳng tham chiếu và đoạn thẳng vừa tạo ở Sketch trên
làm trục tham chiếu như hình vẽ


B43: Tạo Sketch mới trên mặt phẳng vừa tạo. Vẽ Elip như hình vẽ

B44: Finish Sketch
B45: Dùng lệnh Extrude để đùn biên dạng elip ở bước 43


B46: Dùng lệnh Trim and Extend chọn mục Type là Make Corner; chọn
chiều; Tool và Target như hình vẽ

Nhấn Apply. Tiếp tục xoay đối tượng đi và thực hiện tiếp lệnh Trim and
Extend như hình vẽ

B47: Thực hiện lệnh Edge Blend như hình vẽ


B48: Tạo Sketch mới trên mặt phẳng XZ và vẽ biên dạng như hình vẽ

B49: Finish Sketch và thực hiện lệnh Revolve. Sau đó, thực hiện lệnh Trim
and Extend để cắt phần thừa bên trong phần thân


B50: Dùng lệnh Bounded Plane để tạo mặt đế

B51: Tạo Sketch mới trên mặt phẳng ZX sau đó dùng lệnh Offset Curve với
Distance là 15 để tạo biên dạng như hình vẽ


Dùng lệnh Fillet để vê tròn cung bán kính 12


B52: Dùng lệnh Emboss để tạo hình dạng như hình vẽ

Ta thu được kết quả


B53: Thực hiện Mirror phần Emboss ở B52 để tạo ở mặt đối diện, ta thu
được kết quả

B54: Thực hiện lệnh Edge Blend ta thu được kết quả như hình vẽ


B55: Thực hiện lệnh Face Blend như hình vẽ

B56: Tạo Sketch mới trên mặt phẳng đế can và dùng lệnh Offset Curves với
Distance 10mm như hình vẽ


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×