Tải bản đầy đủ

Mẫu biên bản bàn giao diện tích đất bị thu hồi trong dự án

(Biểu số: 07)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Về việc bàn giao diện tích đất đã bị thu hồi
trong mặt bằng Dự án ............................
Hôm nay, vào lúc ...........giờ...........phút, ngày.............tháng.........năm ............,
tại mặt bằng Dự án...........................................................
A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:
I. Đại diện Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng:
1. Ông (Bà):......................................Chức vụ:..........................
2. Ông (Bà):......................................Chức vụ:..........................
II. Đại diện Chủ đầu tư:
1. Ông (Bà):......................................Chức vụ:..........................
2. Ông (Bà):......................................Chức vụ:..........................
III. Đại diện UBND xã (phường, thị trấn)..................:...........
1. Ông (Bà):......................................Chức vụ:..........................
2. Ông (Bà):......................................Chức vụ:..........................
IV. Đại diện hộ gia đình có đất bị thu hồi:

Có Ông (Bà):.............................................................................................
Địa chỉ thường trú:....................................................................................
B. NỘI DUNG BIÊN BẢN
Căn cứ Quyết định số ............ ngày ...../..../...... của UBND tỉnh Quảng Ngãi
quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa
bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tại khoản ....., Điều ...... quy định về bàn giao đất: “Trong thời
hạn không quá hai mươi (20 ngày), kể từ ngày được thanh toán xong tiền bồi
thường, hỗ trợ thì người có đất bị thu hồi phải bàn giao đất cho Tổ chức làm nhiệm
vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Việc bàn giao đất giữa người có đất bị thu hồi
với Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng phải lập thành biên bản
có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất bị thu hồi”.
Hôm nay, ngày……..tháng……..năm .……., Tổ chức làm nhiệm vụ bồi
thường, giải phóng mặt bằng phối hợp cùng UBND xã tiến hành tổ chức thanh toán
xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho hộ Ông(Bà)…………………………gồm có
....thửa, với tổng diện tích:.............m2. Cụ thể:
01. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
02. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
03. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
04. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
1


05. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
06. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
07. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
08. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
09. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
10. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
11. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
12. Thửa đất số:...............Diện tích:.............Loại đất:..............Tờ bản đồ:..........
Chủ hộ thống nhất bàn giao diện tích các thửa đất trên cho Tổ chức làm nhiệm
vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng và cam kết không cản trở trong quá trình thi
công, sau khi bàn giao đất chủ hộ không còn quyền sử dụng trên thửa đất đã bàn
giao.
Biên bản kết thúc vào lúc……..giờ……..phút, thông qua các thành phần tham
dự cùng nghe, thống nhất ký tên./.
CHỦ HỘ

ĐẠI DIỆN UBND XÃ (PHƯỜNG,
THỊ TRẤN) .........


TỔ CHỨC LÀM NHIỆM VỤ
BỒI THƯỜNG, GPMB

CHỦ ĐẦU TƯ

2x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×