Tải bản đầy đủ

Đăng kí quyền sử dụng đất theo pháp luật việt nam hiện nay

VIỆN H N LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

T

N

K QU

P

NS

D N

THEO PH P U T VIỆT NA

ẤT
HIỆN NA


Chuyên ngành: u t H n p p v
u tH n c n
Mã số:
62.38.01.02TẮT U N N TIẾN SĨ U T HỌC

HÀ NỘI – 2015
trì

đ

c oà t à tại:
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI
VIỆN HÀN Â KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NA

Ngườ ướng dẫn k oa ọc: PGS.TS Đ n Ngọc Vượng
PGS.TS. ĐINH NGỌC VƯỢNG

P ản b ện 1: GS.TS P ạm Hồng T
P ản b ện 2: PGS.TS Nguyễn M n Đoan
P ản b ện 3: PGS.TS Nguyễn Văn Mạn

u n n sẽ được bảo vệ trước Hộ đồng c ấm lu n n cấp
Học v ện ọp tạ Học v ện K oa ọc xã ộ v o ồ
………..… .g ờ ………… phút, ngày ……… tháng ……
Năm 2015

Có t ể tìm ểu lu n n tạ :
- T ư v ện Học v ện K oa ọc Xã ộ
- T ư v ện Quốc g a V ệt Nam


Ở ẦU

T
cấ t i t c
i c đ tài
Đ ều 54 H n p p 2013 g n n “Đất đa l t nguyên đặc b ệt
của quốc g a, nguồn lực quan trọng p t tr ển đất nước”. Đăng ký quyền
sử dụng đất l một trong n ững công cụ để n nước t ực ện va trò
quản lý đất đa .
Đăng ký quyền sử dụng đất l một t ủ tục n c n mang t n
đặc t của quản lý n nước về đất đa , quy đ n b t buộc đố vớ mọ
ngườ sử dụng đất n ằm t t l p mố quan ệ p p lý g ữa N nước v
ngườ sử dụng đất. Đăng ký quyền sử dụng đất đã đạt được n ững t n
công n ất đ n . Bên cạn đó, đăng ký quyền sử dụng đất cũng bộc lộ
n ững ạn c v n ững bất c p. Bộ m y đăng ký quyền sử dụng đất
mặc d ng y c ng được o n t ện n ưng lạ t ường xuyên t ay đổ .
N ân sự t ực ện công t c đăng ký quyền sử dụng đất cũng có n ững
b n động v k ông ổn đ n . H ện nay công t c đăng ký quyền sử dụng
đất mặc d đã được t ực ện một c c công k a , m n bạc từ g a
đoạn xây dựng, đ n ban n , t ực ện n ưng t ực c ất ệu quả của
công t c công k a , m n bạc k ông cao.
Đăng ký quyền sử dụng đất ng y nay đã trở t n một vấn đề
quan trọng, một vấn đề k ông t ể t u trong quản lý N nước về đất
đa . Từ n ững lý g ả trên, v ệc ng ên cứu đề t "Đăng ký quyền sử
dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay" đã trở t n một vấn đề bức
t t trong g a đoạn ện nay.
c đ c à iệ
i c c đ tài
u
t
Mục đích của Luận án l l m s ng tỏ cơ sở lý lu n v t ực trạng
đăng ký quyền sử dụng đất t eo p p lu t V ệt Nam ện nay, qua đó đề
xuất c c g ả p p n ằm góp p ần nâng cao ệu quả của đăng ký quyền
sử dụng đất t eo p p lu t V ệt Nam ện nay.
v
u
t
Luận án có những nhiệm vụ sau đây:
- Lu n n t p trung ng ên cứu, l m rõ t êm n ững vấn đề lý
lu n về k n ệm, đặc đ ểm v va trò của đăng ký quyền sử dụng đất.
- u n n sẽ mô tả, t ống kê, p ân t c , đ n g t ực trạng đăng
ký quyền sử dụng đất, p p lu t đăng ký quyền sử dụng đất v t ực t ễn


t ực ện đăng ký quyền sử dụng đất t eo p p lu t V ệt Nam ện nay,
tìm ra n ững ưu đ ểm, ạn c v nguyên n ân.
- u n n đề xuất n ững g ả p p v k n ng góp p ần nâng
cao ệu quả đăng ký quyền sử dụng đất t eo p p lu t V ệt Nam ện
nay.
it
à ạ
i
i c c đ tài
t
u
t
Đối tượng nghiên cứu của luận án l n ững vấn đề lý lu n v
t ực t ễn đăng ký quyền sử dụng đất t eo p p lu t V ệt Nam ện nay.
v
u
t
Phạm vi nghiên cứu trong k uân k ổ ng ên cứu của lu n n,
lu n n g ớ ạn p ạm v ng ên cứu n ư sau: P ạm v về t ờ g an, u n
n ng ên cứu đăng ký quyền sử dụng đất c ủ y u l t eo c c văn bản, t
l ệu ện nay ở V ệt Nam còn lưu g ữ. P ạm v về nộ dung, u n n c ỉ
t p trung ng ên cứu đăng ký quyền sử dụng đất dướ góc độ lu t ọc,
trên cơ sở H n p p, lu t để xem xét t ực t ễn đăng ký quyền sử dụng
đất t eo p p lu t V ệt Nam ện nay v t ực t ễn tr ển k a t ực ện
đăng ký quyền sử dụng đất t eo c c số l ệu t ực t ễn tạ Tổng Cục đăng
ký đất đa , Văn p òng đăng ký đất đa c c tỉn v một số đ ều tra k ảo
s t t ực t ễn tạ đ a p ương.
P
à
i c
u
u
t
Trong qu trìn ng ên cứu lu n n dựa v o c c quan đ ểm, lý
lu n v p ương p p lu n sau đây: Quan đ ểm của c ủ ng a M c- ên n,
của C ủ t c Hồ C M n , Đảng cộng sản V ệt Nam về đăng ký quyền
sử dụng đất. ý lu n về đăng ký quyền sử dụng đất,
t
u t
u n n được t ực ện dựa trên c c t p c n đa ng n v l ên
ng n :
Hướng t p c n đa ng n v l ên ng n
Hướng p c n l c sử
Hướng t p c n ệ t ống
4.3.
u t
N ằm đảm bảo t n to n d ện, k c quan v k oa ọc, đề t sử
dụng c c p ương p p ng ên cứu sau:

2

Phương pháp kết hợp lý luận với thực tiễn
Phương pháp phân tích và tổng hợp
Phương pháp điều tra xã hội học
Phương pháp tiếp cận đa ngành và lịch sử
Phương pháp luật học so sánh
Phương pháp chuyên gia
i
o
cc
Về lý luận, u n n xây dựng k
n ệm đăng ký quyền sử dụng
đất, đặc đ ểm, nộ dung v va trò của đăng ký quyền sử dụng đất.
u n n bổ sung, o n t ện k
n ệm đăng ký quyền sử dụng
đất; l m rõ t êm đặc đ ểm, va trò v nộ dung của đăng ký quyền sử
dụng đất.
C ỉ rõ n ững y u tố t c động, ản ưởng đ n đăng ký quyền sử
dụng đất.
Về thực tiễn, u n n đã t p trung mô tả, đ n g t ực trạng
đăng ký quyền sử dụng đất ở V ệt Nam. P t ện n ững ạn c , bất c p
của đăng ký quyền sử dụng đất, p p lu t đăng ký quyền sử dụng đất, tổ
c ức t ực ện đăng ký quyền sử dụng đất. C ỉ ra n ững k ó k ăn,
vướng m c v bất c p của đăng ký quyền sử dụng đất t eo p p lu t V ệt
Nam ện nay. Tìm ra n ững nguyên n ân v đề xuất n ững g ả p p
n ằm nâng cao ệu quả của oạt động đăng ký quyền sử dụng đất, cụ
t ể l v ệc o n t ện lý lu n, xây dựng v o n t ện đăng ký quyền sử
dụng đất t eo p p lu t V ệt Nam ện nay.
6
ĩ
o
c à t ực tiễ c
- u n n góp p ần l m s ng tỏ cơ sở lý lu n, p p lý v t ực
t ễn đăng ký quyền sử dụng đất t eo p p lu t V ệt Nam ện nay.
- K t quả ng ên cứu của lu n n có t ể d ng l m t l ệu t am
k ảo ữu c c o c c cơ quan, tổ c ức trong qu trìn sửa đổ , bổ sung
v ban n c c văn bản p p lu t về đăng ký quyền sử dụng đất; l t
l ệu t am k ảo cần t t p ục vụ c o v ệc ng ên cứu k oa ọc, g ảng
dạy v ọc t p tạ c c cơ sở đ o tạo về quản lý n nước về đất đa , về
p p lu t đất đa .
t l ệu t am k ảo bổ c c o công c ức v v ên
c ức ng n t nguyên v mô trường, kể cả công c ức lãn đạo l m
công t c quản lý n nước về đất đa để v n dụng trên t ực t v ệc quản
lý oạt động đăng ký quyền sử dụng đất.

3


C cấ c
Ngo p ần mở đầu, k t lu n, dan mục t l ệu t am k ảo v
p ụ lục, lu n n có k t cấu gồm 4 c ương:
C ương 1. ổng quan t nh h nh nghiên cứu của đề tài
C ương 2. Những vấn đề lý luận về đăng ký quyền sử dụng đất
theo pháp luật Việt Nam hiện nay
C ương 3. hực trạng đăng ký quyền sử dụng đất theo pháp luật
Việt Nam hiện nay
C ương 4. uan đi m và các gi i pháp hoàn thiện đăng ký
quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt Nam hiện nay

4


TỔN

C
QUAN T NH H NH N HI N C U C A

T

TÀI


ì
i c tro
c
Ở V ệt Nam cũng n ư trên t g ớ đăng ký quyền sử dụng đất
được xem l một trong n ững n ệm vụ của quản lý n nước về đất đa
ay t ủ tục n c n về đất đa . H ện nay, trong nước v nước ngo đã
có một số công trìn ng ên cứu về quản lý n nước về đất đa ; t ủ tục
n c n về đất đa ; đăng ký quyền sử dụng đất đã được công bố n ư:
u t
u u
v
t
“ u n lý Nhà nước về đất đai thực trạng và gi i pháp”, u n
văn t ạc s lu t ọc, Trường Đạ ọc u t H Nộ của Nguyễn T Dung,
năm1998.
u n lý, sử dụng hiệu qu đất đai g n với xây dựng n ng th n
mới các t nh ây Nguyên” của PGS.TS Vũ Văn P c, năm 2014.
u t
uv t
uy sử d
t
“Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và đề xuất các gi i pháp nhằm
hoàn thiện, nâng cao hiệu qu hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền
sử dụng đất”
Hệ thống đăng ký đất đai – Nghiên cứu so sánh pháp luật đất
đai Việt Nam và hụy Đi n”, u n n t n s lu t ọc, Trường Đạ ọc
u t t n p ố Hồ C M n của Đặng An Quân, năm 2011. u n n đã
đưa ra n ững yêu cầu của ệ t ống đăng ký đất đa của V ệt Nam đ n
t ờ đ ểm 2011, n ững ng ên cứu so s n vớ ệ t ống đăng ký đất đa
của T ụy Đ ển.
Đăng ký bất động s n – hực tiễn và phương hướng hoàn
thiện”, u n văn t ạc s , Cao ọc V ệt P p k óa I, g a đoạn 1998 –
2001 của P ạm T K m H ền, năm 2001. u n văn đã ng ên cứu n ững
vấn đề về đăng ký bất động sản, ng ên cứu lược sử về đăng ký bất động
sản từ sau năm 1945, nêu n ững nguyên n ân dẫn đ n v ệc đăng ký, cấp
g ấy c ứng n n đất c m trễ v t c g ả cũng đưa ra g ả p p để g ả
quy t n ững vướng m c p t s n .
Một số vấn đề về đăng ký bất động s n trong luật dân sự - hực

5


trạng và phương hướng hoàn thiện”, u n văn T ạc s lu t ọc, Trường
Đạ ọc u t H Nộ của Đặng Trường Sơn, năm 2008. T c g ả đã đưa ra
k n ệm đăng ký bất động sản, t p t eo l quan đ ểm về n ững ạn c
của đăng ký bất động sản ở V ệt Nam.
u
t
u v
sử
uy sử d
t
Vấn đề ruộng đất Việt Nam” của - âm Quang Huyên, xuất
bản năm 2007. Cuốn s c gồm 3 p ần: 1. P ần mở đầu nêu một số vấn
đề c ung mố quan ệ g ữa ruộng đất vớ nông ng ệp v nông dân;
C.M c, P .Ăngg en, V.I. ên n v Hồ C M n b n về vấn đề ruộng đất;
g ả quy t vấn đề ruộng đất trên t g ớ . 2. P ần t ứ a g ớ t ệu c c
mạng ruộng đất ở V ệt Nam. P ần t ứ ba n ững c n s c sử dụng tốt
ruộng đất p ục vụ công ng ệp óa – ện đạ óa đất nước.
“Chế độ ruộng đất Việt Nam hế kỷ XI-XVIII” của Trương
Hữu Quýn , xuất bản năm 1982. Cuốn s c gồm 2 t p. T p I C độ
ruộng đất V ệt Nam t k XI-XV - l c sử c độ ruộng đất ở nước ta từ
đầu t k XI đ n t k XVIII, qua v ệc p ân t c đ n g c độ sở
ữu ruộng đất t c g ả đã đưa ra n ững n n xét, đ n g về c độ sở
ữu ruộng đất ở V ệt Nam.
“ u n lý đất đai Việt Nam
-2010)” của TS Nguyễn Đìn
Bồng, năm 2012 đã ng ên cứu về quản lý đất đa ở V ệt Nam từ t ờ
p ong k n, P p t uộc, trong k ng c n c ống P p, ng ên cứu quản
lý đất đa ở V ệt Nam trong g a đoạn từ 1945 đ n năm 2010
T

ì
i c
oài
c
u t
u u
v
to

Tổng cục đất đa , Báo cáo chuyên đề nghiên cứu:
người nước ngoài đối với đất đai

uyền của

một số nước trên thế giới. Báo cáo

g ớ t ệu n ững nộ dung sau: - Ng ên cứu p p lu t của một số nước
trên t

g ớ quy đ n về quyền của ngườ nước ngo đố vớ đất đa của

nước mìn . – Nộ dung cam k t l ên quan đ n sử dụng đất của V ệt Nam

6


trong Ng

đ n t ư g a n p WTO. – N ững quy đ n của V ệt Nam về

quyền sử dụng đất của ngườ nước ngo .
Báo cáo chuyên đề: uyền của người nước ngoài đối với đất đai
một số nước trên thế giới của Tổng Cục đất đa . Trên cơ sở ng ên cứu
lu t một số nước trên t

g ớ b o c o đã đưa ra một số ý k n k

qu t

về quyền của ngườ nước ngo đố vớ đất đa của lu t p p một số nước
trên t

g ớ từ đó r t ra n ững b
uọc của V ệt Nam.

t

ut

t

o

钟太洋;农村集体土地登记探讨;南京农业大学;2002年
Điều tra đăng kí đất đai tập th nông thôn của Chung Thái
Dương, Đại học nông nghiệp Nam K n , năm 2002.
Lu n văn có 94 trang. Ng ên cứu về việc đ ều tra đăng ký đất
t p thể ở nông thôn Trung Quốc. Lu n văn gồm 7 c ương. C ương I l
Khái lu n của lu n văn nộ dung nó lên ý ng a v mục đ c đồng thời
cũng nêu c c lên c c nộ dung v p ương p p của việc nghiên cứu đ ều
tra đăng ký đất t p thể ở nông thôn. Chương II l c c cơ sở lý lu n của
việc đăng ký đất đa . C ương III c c t ể hệ phân tích quyền lợi việc đăng
ký đất đa t p thể ở nông thôn Trung Quốc. C ương IV: Đăng ký quyền
sở hữu đất t p thể ở nông t ôn. C ương V: Sử dụng quyền đăng ký đất
đa t p thể ở nông t ôn. C ương VI: B n về quyền lợi và trách nhiệm
việc đăng ký đất đa t p thể ở nông t ôn. C ương VII: C c vấn đề và
p ương p p trong v ệc đăng ký đất đa t p thể ở nông thôn Trung Quốc.
潘世炳;中国城市国有土地产权研究;华中农业大学;2005年
Nghiên cứu bất động s n nhà nước thành thị Trung Quốc của
Phan Th Bỉn , Đại học nông nghiệp Hoa Trung, năm 2005.
Lu n án có 229 trang, nội dung nghiên cứu về cơ sở v p ương
pháp lu n trong việc sở hữu bất động sản t uộc sở ữu n nước ở thành
th Trung Quốc thời kỳ hiện đại. Lu n n cũng ng ên cứu về thực trạng
của bất động sản thuộc sở hữu n nước ở các thành th Trung Quốc.
王旭军;不动产登记司法审查标准研究;中国政法大学;2009


7


Nghiên cứu tiêu chuẩn cán bộ địa chính đăng kí bất động s n
của Vương H c Quân, Đại học Chính tr và pháp lu t Trung Quốc, năm
2009.
i
i
t
ấ đ đ đ c
i c
t
C c công trìn ng ên cứu nêu trên đã đặt v lu n g ả n ững
c c t p c n k c n au về đăng ký quyền sử dụng đất v n ững vấn đề
có l ên quan, cụ t ể l : c c t p c n đa ng n , c c t p c n l ên ng n
v c c c c t p c n k c.
u
N ư đã trìn b y ở trên, n ững công trìn , b ng ên cứu trong
v ngo nước đã ng ên cứu về n ững vấn đề về quản lý n nước về đất
đa cụ t ể n ư sau:
- N ững công trìn ng ên cứu trong nước đã ng ên cứu về c c
cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất m cụ t ể l ng ên cứu về Văn
p òng đăng ký quyền sử dụng đất.
- N ững công trìn , b ng ên cứu trong v ngo nước đã
ng ên cứu lồng g ép vấn đề đăng ký quyền sử dụng đất trong c c nộ
dung ng ên cứu của đề t .
t
t
C c công trìn ng ên cứu nêu trên đã đ n g k
qu t n ất
đăng ký quyền sử dụng đất từ trước năm 2011 trên c c p ương d ện: đố
tượng đăng ký quyền sử dụng đất; nộ dung đăng ký quyền sử dụng đất;
ìn t ức đăng ký quyền sử dụng đất.
N ững công trìn ng ên cứu nêu trên về tổng t ể đã đưa ra một
số quan đ ểm v g ả p p nâng cao c ất lượng đăng ký quyền sử dụng
đất, đặc b ệt l c c g ả p p o n t ện nâng cao c ất lượng t ực ện
đăng ký quyền sử dụng đất sẽ được lu n n t p tục l m sâu s c t êm.
N
ấ đ đ t r cầ đ c ti t c
i c
1.4.1. T p tục ng ên cứu v lu n g ả c c t p c n đa ng n ,
l ên ng n , đa cấp độ về đăng ký quyền sử dụng đất để t ấy được va trò
của đăng ký quyền sử dụng đất đố vớ sự p t tr ển của xã ộ .
1.4.2. T p tục ng ên cứu v lu n g ả một c c to n d ện v sâu
s c, ệ t ống n ững vấn đề lý lu n về đăng ký quyền sử dụng đất để góp

8


p ần xây dựng quan đ ểm lý lu n tổng t ể về đăng ký quyền sử dụng đất
ở nước ta.
1.4.3. T p tục ng ên cứu, p ân t c , đ n g t ực trạng đăng
ký quyền sử dụng đất trong g a đoạn ện nay, n ất l từ k t ực ện
u t Đất đa năm 2013 v c c văn bản ướng dẫn t
n .
1.4.4. T p tục ng ên cứu để đưa ra v lu n g ả c c quan đ ểm
v g ả p p tổng t ể, to n d ện, ệ t ống v k ả t để tăng cường ệu
quả đăng ký quyền sử dụng đất trên t ực t .

9


C
NH N VẤN
U NV
N K QU N S
D N
ẤT
K i iệ đ c đi
à i tr đ
đất
2
K
uy sử d
t
Quyền của ngườ sử dụng đất gồm c c quyền c uyển đổ , c uyển
n ượng, c o t uê, c o t uê lạ , t ừa k , tặng c o, t c ấp, góp vốn
quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất có t ể đ n ng a: uyền sử dụng
đất là quyền của người sử dụng đất hợp pháp được Nhà nước trao cho
bằng các quyết định giao đất, cho thuê đất, c ng nhận quyền sử dụng
đất. uyền của người sử dụng đất gồm các quyền chuy n đổi, chuy n
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn
quyền sử dụng đất.
Đăng ký đất đa t eo đ n ng a của UN-ECE [116, tr.2] là quá
trìn x c l p quyền của c ủ sử dụng đất bằng ìn t ức đăng ký bằng văn
bản v đăng ký n ững ồ sơ k c l ên quan vớ c uyển g ao quyền sở
ữu đất oặc dướ ìn t ức đăng ký quyền sở ữu đất. Đăng ký đất đa
cung cấp n ững t ông t n về v tr t ửa đất, ran g ớ t ửa đất trong bản
đồ đ a lý v bản đồ đ a c n , nguồn gốc của bất động sản đã được đăng
ký.
Trong lu n n, xuất p t từ mục đ c , nộ dung của ng ên cứu,
c ng tô quan n ệm về t ủ tục n c n n ư sau: “T ủ tục n c n
l trìn tự t ực ện, c c t ức t n n , t ờ g an t ực ện do lu t đ ều
c ỉn về v ệc t n n c c oạt động của cơ quan quản lý n nước có
t ẩm quyền oặc c n ân, tổ c ức được ủy quyền trong v ệc t ực ện
c c công v ệc t uộc c ức năng quản lý của N nước n ằm x c l p
quyền v ng a vụ của c c c ủ t ể của quan ệ p p lu t quản lý n
nước”
T eo p p lu t V ệt Nam, đăng ký quyền sử dụng đất l một loạ
oạt động của quản lý n nước về đất đa cũng g ống n ư c c loạ oạt
động quản lý n nước k c nó d ễn ra t eo một trìn tự v p ương t ức
n ất đ n , ay nó c c k c đăng ký quyền sử dụng đất c n l một t ủ
tục n c n . Từ n ững p ân t c trên v trong nộ dung của u n n,
c ng tô x n được đ n ng a đăng ký quyền sử dụng đất n ư sau: đăng
ký quyền sử dụng đất là một thủ tục hành chính, một trong những hoạt

10


động qu n lý nhà nước về đất đai, trong đó nội dung của đăng ký quyền
sử dụng đất là việc kê khai và ghi nhận t nh trạng pháp lý những th ng
tin về thửa đất: nguồn gốc, hiện trạng, thời đi m, thời hạn, giấy tờ và
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của thửa đất ph i đăng ký
theo một thủ tục và tr nh tự luật định vào hồ sơ địa chính nhằm xác lập
quyền và nghĩa vụ hợp pháp của chủ sử dụng đất.
2.1
ặ ể
uy sử d
t
Đăng ký quyền sử dụng đất có c c đặc đ ểm sau đây:
hứ nhất, đăng ký quyền sử dụng đất được quy đ n trong n ững
văn bản quy p ạm p p lu t về đất đa .
hứ hai, đăng ký quyền sử dụng đất l một nộ dung mang t n
đặc t của quản lý n nước về đất đa . T n đặc t t ể ện ở n ững
đ ểm sau:
hứ ba, đăng ký quyền sử dụng đất được t ực ện vớ đố tượng
đặc b ệt l đất đa .
hứ tư, đăng ký quyền sử dụng đất l một oạt động t ường
xuyên, l ên tục ở mọ nơ trong mọ t ờ kỳ.
hứ năm, đăng ký quyền sử dụng đất được tổ c ức t ực ện
t eo đơn v n c n từng xã, p ường, t trấn.
hứ sáu, trong t ực t nền n c n n nước V ệt Nam ện
nay đang c uyển từ n c n ca quản ( n c n đơn t uần) sang
n c n p ục vụ, l m d c vụ c o xã ộ .
hứ b y, p ương p p đ ều c ỉn quan ệ đăng ký quyền sử
dụng đất đã có n ều t ay đổ , ện tạ k ông còn l quan ệ n c n
t ông t ường.
trò
uy sử d
t
hứ nhất, đăng ký quyền sử dụng đất l cơ sở để bảo vệ c độ
sở ữu to n dân đố vớ đất đa .
hứ hai, đăng ký quyền sử dụng đất l đ ều k ện đảm bảo để n
nước quản l c ặt c ẽ to n bộ qu đất trong p ạm v lãn t ổ; đảm bảo
c o đất đa được sử dụng t t k ệm, có ệu quả, bảo vệ mô trường v
k ông l m tổn ạ đ n lợ c c n đ ng của ngườ sử dụng đất xung
quanh.
hứ ba, đăng ký quyền sử dụng đất bảo vệ lợ c của ngườ sử
dụng đất, của ngườ t am g a v o c c quan ệ đất đa .

11


hứ tư, đăng ký quyền sử dụng đất bảo vệ quyền con ngườ v
quyền công dân
hứ năm, đăng ký quyền sử dụng đất bảo về quyền v lợ c của
c c n đầu tư trong v ngo nước
hứ sáu, đăng ký quyền sử dụng đất l một nộ dung quan trọng
có quan ệ ữu cơ vớ c c nộ dung k c của quản lý n nước về đất
đa .
hứ b y, đăng ký quyền sử dụng đất có va trò quan trọng trong
v ệc p t tr ển nguyên t c dân c ủ trong quản lý của n nước v k ểm
tra dư lu n xã ộ . T ực ện đăng ký quyền sử dụng đất tạo đ ều k ện
c o ngườ dân t am g a v o công v ệc quản lý n nước, c ống lạ n ững
n v quan l êu, lạm quyền, g m s t công c ức, v ên c ức tôn trọng
quyền con ngườ , quyền công dân.
hứ tám, đăng ký quyền sử dụng đất được t ực ện tốt sẽ có va
trò to lớn trong v ệc t ực ện n ệm vụ c ủ động ộ n p quốc t .
hứ chín, đăng ký quyền sử dụng đất l một t ủ tục n c n ,
một bộ p n của nền n c n , có va trò trong v ệc o n t ện n
nước p p quyền xã ộ c ủ ng a của dân, do dân v vì dân.
cầ đ t r đ i i đ
đất
uy sử d
t
b ot
t
t, ồ
bộ
Trìn tự, t ủ tục đăng ký quyền sử dụng đất p ả đảm bảo t n
t ống n ất, ệ t ống lô-g c , k ông có mâu t uẫn v c ồng c éo.
2.2.2
uy sử d
t
b os
b
Trong qu trìn ộ n p quốc t , một trong n ững nguyên t c
quan trọng l m n bạc óa p p lu t. Trìn tự, t ủ tục đăng ký quyền
sử dụng đất đò ỏ sự m n bạc gồm: sự n ất qu n, sự công k a , dễ
t p c n đố vớ ngườ dân, p ả t n c y được v p ả lường trước được
v có t ể dự đo n trước được.
2.2.3
uy sử d
t
b ot
u u
H ệu quả đăng ký quyền sử dụng đất c n l c p t ấp để đạt
được k t quả m đăng ký quyền sử dụng đất ướng tớ mang lạ n ều lợ
c c o xã ộ .
o
uy
t
thông tin

12


Đăng ký quyền sử dụng đất đảm bảo quyền được t p c n t ông
t n, t ể ện ở a nộ dung c n : c n ân, tổ c ức có quyền được tra cứu
t ông t n về đăng ký quyền sử dụng đất, còn cơ quan đăng ký quyền sử
dụng đất có ng a vụ p ả cung cấp t ông t n về đăng ký quyền sử dụng
đất một c c đầy đủ v c n x c.
Nội dung đ
đất
Đăng ký quyền sử dụng đất l quyền lợ , ng a vụ v tr c n ệm
b t buộc của ngườ sử dụng đất, ngườ được n nước g ao đất để quản
lý. Ngườ sử dụng đất oặc ngườ được g a đất để quản lý một c c ợp
p p mớ l c ủ t ể của qua ệ đăng ký quyền sử dụng đất.
t
uy sử d
t
Đăng ký quyền sử dụng đất được t ực ện bằng a ìn t ức,
đăng ký trên g ấy v đăng ký đ ện tử.
2.3.2. â o
uy sử d
t
Đăng ký quyền sử dụng đất t eo quy đ n của p p lu t gồm có
đăng ký lần đầu v đăng ký b n động quyền sử dụng đất.
2.3.3
uy sử d
t
Mục đ c đăng ký quyền sử dụng đất l v ệc kê k a v g n n
tìn trạng p p lý về quyền sử dụng đất, quyền sở ữu n ở v t sản
k c g n l ền vớ đất v quyền quản lý đố vớ một t ửa đất v o ồ sơ đ a
c n . Đăng ký quyền sử dụng đất n u có đủ đ ều k ện t ì được cấp g ấy
c ứng n n quyền sử dụng đất, n u k ông đủ đ ều k ện cấp g ấy c ứng
n n quyền sử dụng đất t ì cấp g ấy c ứng n n tạm t ờ .
2.3.4
t ể
uy sử d
t
C ủ t ể đăng ký quyền sử dụng đất gồm có c ủ t ể t ực ện
đăng ký quyền sử dụng đất v c ủ t ể t am g a đăng ký quyền sử dụng
đất.
2.3.5
t
uy sử d
t
Đối tượng đăng ký quyền sử dụng đất: Ngườ sử dụng đất t ực
ện đăng ký quyền sử dụng đất p ả l ngườ đang sử dụng đất oặc có
quan ệ trực t p vớ n nước trong v ệc t ực ện quyền v ng a vụ về
sử dụng đất t eo quy đ n của p p lu t.
2.3.6. r
t ,
t
uy sử d
tở
t
v
uy sử d
t đơn v đăng ký quyền sử
dụng đất đa l t ửa đất, t ửa đất t eo quy đ n tạ K oản 1 Đ ều 3 u t

13


Đất đa 2013 t ửa đất l p ần d ện t c đất được g ớ ạn bở ran g ớ
x c đ n trên t ực đ a oặc được mô tả trên ồ sơ.
y ut
uy sử d
t ồ
Ran g ớ t ửa đất t eo quy đ n của u t Đất đa năm 2013: x c đ n
t eo số l ệu đo đạc t ực t .
V tr iệ t c
V tr , d ện t c t ửa đất được do c c n ân v ên k t u t của
ng n t nguyên v mô trường đảm n ệm bằng m y móc, dụng cụ
c uyên ng ệp, đo đạc trên t ực đ a v vẽ lạ trên g ấy oặc trên m y v
t n . V tr t ửa đất l c c t ông số về tọa độ, d ện t c t ửa đất.
Thông ti
c
t
đất: T ông t n về c ủ t ể sử
dụng đất gồm có c c t ông t n về ọ v tên của c ủ sử dụng đất, ng y
t ng năm s n , số c ứng m n t ư, ộ k ẩu t ường tr .
N
ct
đất: Nguồn gốc t ửa đất l một nộ dung quan
trọng của đăng ký quyền sử dụng đất.
cđc
đất: Mục đ c sử dụng đất căn cứ v o quy t
đ n g ao đất, c o t uê đất, c uyển mục đ c sử dụng đất oặc g ấy tờ
k c về quyền sử dụng đất của cơ quan n nước có t ẩm quyền cấp.
T i ạ
đất: t ờ ạn sử dụng đất được x c đ n t eo
quy t đ n g ao đất, c o t uê đất, oặc g ấy tờ k c do cơ quan n nước
có t ẩm quyền cấp.
N ĩ
tài c
c
t ực iệ : T ông t n ng a vụ t
c n về đất đa được c m nộp do cơ quan t u x c đ n t eo quy đ n
của p p lu t v ngườ sử dụng đất.
N
ạ c
đất: t ông t n về n ững ạn
c quyền sử dụng đất do cơ quan n nước có t ẩm quyền x c đ n k
g ao đất, c o t uê đất, c o p ép c uyển mục đ c sử dụng đất, công n n
quyền sử dụng đất căn cứ v o văn bản p p lu t, quy oạc k oạc sử
dụng đất.
i đất: đ n g đất l y u tố của đăng ký quyền sử dụng
đất. Đ n g đất x c đ n g tr của t ửa đất cần đăng ký, đ n g đất
do cơ quan n nước t n n .
t
uy sử d
t
T ủ tục đăng ký quyền sử dụng đất l tổng ợp c c quy p ạm
p p lu t do cơ quan n nước có t ẩm quyền ban n n ằm x c l p

14


(quy đ n ) trìn tự, c c t ức t ực ện t ẩm quyền của c c cơ quan quản
l n nước về đăng ký quyền sử dụng đất. T ủ tục đăng ký quyền sử
dụng đất được quy đ n cụ t ể trong ệ t ống p p lu t đất đa , gồm c c
g a đoạn:
i i đoạ t
ất
i
iệc: Đây l g a đoạn k ở
đầu của đăng ký quyền sử dụng đất. Hoạt động k ở xướng vụ v ệc được
cơ quan n nước có t ẩm quyền t ực ện k có căn cứ p t s n t ủ
tục đăng ký quyền sử dụng đất.
i i đoạ t
i
t àr

iải
tt t c
đ
đất, đây l g a đoạn quan trọng n ất của t ủ
tục đăng ký quyền sử dụng đất.
i i đoạ t
t i à
t đ : đây l g a đoạn ện
t ực óa nộ dung quy t đ n .
i i đoạ t t
i
ại iải
t i
ại à
t

đ
à : c c đố tượng có quyền, lợ c l ên quan trực
t p đ n quy t đ n đã ban n có quyền k u nạ ngay k quy t đ n
mớ ban n oặc ngay sau k t
n quy t đ n n ằm yêu cầu cơ
quan n nước có t ẩm quyền xem xét lạ quy t đ n k
ọ c o rằng
quy t đ n đó đã xâm p ạm quyền, lợ c ợp p p của ọ.
C c
t ả
đ đ
đất
Y ut
t
K n t có va trò quy t đ n đố vớ p p lu t nó c ung v p p
lu t đăng ký quyền sử dụng đất nó r êng.
Y ut
tr
Y ut
ó
Văn óa l tổng t ể n ững oạt động động n ằm p t uy năng
lực bản c ất của con ngườ , t ể ện k t vọng vươn tớ t n c ân, t ện,
m n ằm o n t ện con ngườ , o n t ện xã ộ . Qua t ờ g an n ững
oạt động ấy đã ìn t n nên ệ t ống c c g tr , truyền t ống v t
u v n ững y u tố x c đ n đặc t n r êng của mỗ dân tộc [91, tr.464].
2
Y u t uy
o

Quyền con ngườ trong đăng ký quyền sử dụng đất l v ệc ngườ
sử dụng đất có quyền lựa c ọn ìn t ức đăng ký quyền sử dụng đất
(đăng ký đ ện tử oặc đăng ký bằng g ấy), có quyền lựa c ọn nơ nộp ồ
sơ đăng ký quyền sử dụng đất (Văn p òng đăng ký đất đa oặc Ủy ban

15


nhân dân cấp xã), có quyền lựa c ọn công ty đo đạc để x c đ n v tr ,
k c t ước, d ện t c t ửa đất. Ngo ra, quyền t p c n t ông t n đăng ký
quyền sử dụng đất cũng l một bước t n mớ trong v ệc t ực ện quyền
con ngườ .
Y u t vù
Nước ta có 54 dân tộc v 63 tỉn t n , c n s c đầu tư c o
m ền n nó c ung còn t ấp, m ền n trìn độ dân tr còn t ấp “ ấy v
dụ ở b c đạ ọc t ì tỉ lệ ngườ dân tộc t ểu số đạt tớ b c ọc n y cực
t ấp so vớ số dân, c ưa kể tỉ lệ n y t ấp ơn cả c ục lần so vớ dân tộc
K n ; t lệ ngườ lao động qua đ o tạo, k u vực n y c ỉ được k oảng
10% trong k trung bìn cả nước l 40%” [95]. Từ t ực t về trìn độ
của dân tộc t ểu số, vấn đề v ng m ền, vấn đề dân tộc đã trở t n một
vấn đề cần p ả được quan tâm trong c c c n s c p p lu t n ất l
c n s c p p lu t về đất đa . Đăng ký quyền sử dụng đất k ông t ể
k ông quan tâm đ n vấn đề v ng m ền, vấn đề dân tộc.
6 Y ut ỹt u t
Y u tố k t u t được t ực ện bở c c c n bộ đ a c n được
đ o tạo c uyên môn ng ệp vụ đ a c n .

16


CHƯƠN
THỰC TRẠN
N K QU N S D N
ẤT
THEO PH P U T VIỆT NA HIỆN NA
T ực trạđất

Việt N

iệ
u t
uy sử d
t
nay
Công t c đo đạc v đăng ký đất đa đã xuất ện ở nước ta rất
sớm từ k b t đầu có sự ìn t n n nước, n ưng t l ệu đăng ký đất
đa lưu g ữ đ n ng y nay l Sổ Đ a bạ t ờ G a ong v Sổ Đ a bạ t ờ
M n Mạng.
Sau năm 1980, công t c đăng ký đất đa b t đầu được tr ển k a
v được lu t óa, Quy t đ n số 201-CP ng y 01/7/1980 của Hộ đồng
C n p ủ v C ỉ t số 299-TTg ng y 10/11/1980 của T ủ tướng C n
p ủ về công t c đo đạc, p ân ạng v đăng ký t ống kê ruộng đất l văn
bản đầu t ên đ ều c ỉn
oạt động đăng ký đất đa . T ông tư số
1990/2001/TT-TCĐC, quy đ n đố tượng kê k a , ngườ c u tr c
n ệm kê k a , ồ sơ kê k a đăng ký quyền sử dụng đất, trìn tự t ực
ện.
u t đất đa năm 2003 ra đờ có ệu lực từ 01.7.2004, quy đ n : đăng
ký quyền sử dụng đất l một trong n ững nộ dung của Quản lý N
nước về đất đa . Hoạt động đăng ký quyền sử dụng đất được t n n
t ống n ất tạ một cơ quan l Văn p òng đăng ký quyền sử dụng đất trực
t uộc ng n t nguyên mô trường.
Đăng ký đất đa t eo quy đ n của u t Đất đa năm 2013 l v ệc
kê k a v g n n tìn trạng p p lý ( ện trạng, nguồn gốc, t ờ đ ểm,
t ờ ạn, g ấy tờ v v ệc cấp g ấy c ứng n n) về quyền sử dụng đất,
quyền sở ữu n ở, t sản k c g n l ền vớ đất v quyền quản lý đố
vớ một t ửa đất v o ồ sơ đ a c n .
u t Đất đa năm 2013 đăng ký đất đa t sản g n l ền vớ đất
quy đ n tạ C ương VII. Ng y 15/5/2014, C n p ủ ban n Ng
đ n số 43/2014/NĐ-CP quy đ n c t t một số đ ều của u t Đất đa
năm 2013. ần đầu t ên c t xử p ạt v p ạm n c n trong l n
vực đăng ký quyền sử dụng đất được quy đ n tạ Ng đ n số

17


102/2014/NĐ-CP ng y 10 t ng 11 năm 2014, gồm 38 đ ều v 4 c ương.
3.1.2
v
u t
uy sử d
t
nay
u ể
u t
uy sử d
t
nay:
Một là, quy đ n đăng ký quyền sử dụng đất l b t buộc đố vớ
mọ đố tượng sử dụng đất đã trở t n cơ sở c o tất cả c c văn bản p p
lu t k c l ên quan đ n oạt động đăng ký quyền sử dụng đất.
Hai là, k t quả đăng ký được g v o sổ đ a c n để n nước
quản lý; ngườ sử dụng đất có đủ đ ều k ện quy đ n t ì được cấp g ấy
c ứng n n quyền sử dụng đất, k ông đủ đ ều k ện cấp g ấy c ứng n n
quyền sử dụng đất t ì được tạm t ờ sử dụng c o đ n k N nước có
quy t đ n xử lý t eo quy đ n .
Ba là, t ờ g an t ực ện t ủ tục đăng ký đất đa ng y c ng
được r t gọn. T ờ g an đăng ký quyền sử dụng đất được quy đ n cụ t ể
đố vớ từng trường ợp. N ững quy đ n n y đã ạn c p ần n o tìn
trạng kéo d t ờ g an t ực ện đăng ký quyền sử dụng đất.
Bốn là, mục đ c đăng ký đất đa đã t ay đổ l v ệc kê k a v
g n n tìn trạng p p lý về quyền sử dụng đất, quyền sở ữu n ở v
t sản k c g n l ền vớ đất v quyền quản lý đố vớ một t ửa đất v o
ồ sơ đ a c n . Năm là, quy đ n bổ sung ìn t ức đăng ký đ ện tử
(k oản 2 đ ều 95 u t Đất đa năm 2013) v v ệc l p ồ sơ đ a c n
dạng số v g tr p p lý của v ệc đăng ký đ ện tử n ư đăng ký trên g ấy
(đ ều 96 u t Đất đa năm 2013).
Năm là, nơ nộp ồ sơ l văn p òng đăng ký ay c n n l do
ủy ban n ân dân tỉn quy t đ n p
ợp vớ p ân cấp g ả quy t t ủ tục
của đ a p ương; đố vớ đơn v cấp uyện đã tổ c ức bộ p n một cửa
t eo quy đ n của C n p ủ t ì c c cơ quan đăng ký t ực ện t p n n
ồ sơ v trả k t quả t ông qua bộ p n một cửa t eo quy t đ n của ủy
ban n ân dân cấp tỉn .
áu là, p p lu t quy đ n cụ t ể trìn tự, t ờ g an, nơ t p n n
ồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất đố vớ từng trường ợp đăng ký quyền
sử dụng đất cụ t ể.
B y là, p p lu t quy đ n c t xử p ạt n c n k k ông
t ực ện đăng ký quyền sử dụng đất.

18


u
du t

t

uy

sử

,
b t
hứ nhất, p p lu t đăng ký quyền sử dụng đất ện n c ưa
đồng bộ, t ống n ất.
hứ hai, quy đ n p p lu t đăng ký quyền sử dụng đất ện
n vẫn còn n ều bất c p. Một số t ủ tục đăng ký quyền sử dụng đất
gộp lạ vớ n au k ông ợp lý.
hứ ba, thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất tuy đã được cả c c ,
n ưng trong t ực t vẫn c ồng c éo. Văn bản ướng dẫn u t Đất đa
năm 2013 c ưa được ban n k p t ờ .
hứ tư, p p lu t đăng ký quyền sử dụng đất c ưa t ực sự m n
bạc v dễ t p c n đố vớ ngườ dân.
hứ năm, p p lu t đăng ký quyền sử dụng đất c ưa t ực sự ệu
quả. Hìn t ức đăng ký đ ện tử đã được p p lu t quy đ n , n ưng trên
t ực t c ưa tr ển k a t ực ện được.
3.2. T ực trạ t c c t ực iệ đ
đất
bộ
y
u
uy sử d
t
Cơ quan tổ c ức đăng ký v cấp g ấy c ứng n n quyền sử dụng
đất được ìn t n luôn trong tìn trạng b n động. u t đất đa năm
2003 quy đ n , đăng ký quyền sử dụng đất được t ực ện tạ một cơ
quan l Văn p òng đăng ký quyền sử dụng đất
uy sử d
t
ộ ồs
uy sử d
t
hực trạng nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất
Năm 2014 t eo b o c o của 31 tỉn t n k t quả t ực ện đăng
ký kê k a v k t quả được xét duyệt trong cả nước đố vớ từng loạ đất
n ư sau: đố vớ đất sản xuất nông ng ệp, có 1.672.632 t ửa đất vớ tổng
d ện t c l 576.747 a t ực ện kê k a đăng ký đất đa .
t, r uy t
v
o uy t
uy sử d
t
N
c
đi
à ạ c t ực trạ đ
đất
Ưu ể v
uy
â
u ể
- Ưu đ ểm
Từ t ực trạng trên có t ể t ấy đăng ký quyền sử dụng đất đã đạt

19


được n ững n ững t n quả n ất đ n , công t c xây dựng v ban n
văn bản p p lu t về đăng ký quyền sử dụng đất ng y c ng được co
trọng v ng y c ng o n t ện. K t quả đăng ký quyền sử dụng đất đã đạt
được n ững t n tựu đ ng kể, c c tỉn t n p ố trong cả nước đã t ực
ện n ệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất t n một n ệm vụ độc l p,
có số l ệu b o c o cụ t ể, l cơ sở để t t l p cơ sở dữ l ệu đất đa .
Nguyên n ân của n ững ưu đ ểm
- P p lu t đăng ký quyền sử dụng đất ng y c ng o n t ện.
- Bộ m y tổ c ức v n ân sự t ực ện công t c đăng ký quyền
sử dụng đất ng y c ng o n t ện đ p ứng được đò ỏ của n ệm vụ.
Trìn độ v năng lực của độ ngũ c n bộ, công c ức, v ên c ức ng y một
nâng cao t eo ướng trẻ óa v c uyên ng ệp ơn.
,b t
v
uy
â
- Hạn chế, bất cập của đăng ký quyền sử dụng đất
Một là, Đăng ký quyền sử dụng đất c ưa được t ực sự co trọng
v quản lý c ặt c ẽ, t u đồng bộ, k ông đầy đủ nên c ưa p t uy t
va trò v g tr trên t ực t . Tổ c ức bộ m y t ường xuyên t ay đổ do
quy đ n của p p lu t k ông p
ợp. Năng lực, trìn độ c n bộ t ực
ện công t c quyền sử dụng đất c ưa đ p ứng được yêu cầu n ệm vụ,
c ưa tâm uy t vớ ng ề.
Hai là, do quy đ n của p p lu t nên c c ộ g a đ n trực t p
nộp ồ sơ v g ao d c tạ c c văn p òng đăng ký quyền sử dụng đất nên
c n bộ đ a c n tạ đ a p ương k ông n m được tìn ìn đăng ký đất
đa tạ đ a p ương mìn , dẫn đ n công t c quản lý đăng ký quyền sử
dụng đất t u t ực t .
Ba là, tốc độ đô t
óa ở một số t n p ố dẫn đ n n c ung
cư xây dựng n ều, v ệc x c l p quyền sở ữu n ở có t ể được t ực
ện ngay k g ao n n căn ộ, n ưng v ệc đăng ký quyền sử dụng đất
c o c c ộ gặp rất n ều k ó k ăn.
Bốn là, trong n ều năm công t c đăng ký đất đa k ông được
t ực ện, v ệc l p ồ sơ đ a c n , bản đồ lạc u, t l ệu đất đa k ông
được c p n t k p t ờ .
Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém
hứ nhất, đất đa có nguồn gốc rất đa dạng, p ức tạp.
hứ hai, c n s c đất đa t ay đổ qua n ều t ờ kỳ, không

20


n ất qu n t u đồng bộ.
hứ ba, công t c tuyên truyền, g o dục v qu n tr ệt c c c ủ
trương, c n s c , p p lu t về đăng ký quyền sử dụng đất còn kém ệu
quả.
hứ tư, v ệc t ực ện công k a , m n bạc c c t ủ tục đăng ký
quyền sử dụng đất c ưa tốt.
hứ năm, sự quan tâm c ỉ đạo của c n quyền c c cấp trong
v ệc t ực ện n ệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất còn ạn c , t u
quy t l ệt.
hứ sáu, n n t ức v ý t ức c ấp n p p lu t đăng ký quyền
sử dụng đất của một bộ p n c n bộ, v ên c ức t ực ện n ệm vụ đăng
ký quyền sử dụng đất còn mang nặng t n quan l êu, cơ c x n c o; bên
cạn đó n ều đ a p ương còn buông lỏng quản lý, c ưa c trọng v ệc
t ực ện n ệm vụ đăng ký quyền sử dụng đất cũng l một trong n ững
nguyên n ân của n ững ạn c v y u kém của công t c đăng ký quyền
sử dụng đất.
hứ b y, k u nạ v g ả quy t k u nạ còn y u.
hứ tám, v ệc t an tra, k ểm tra, g m s t v xử lý c c n v
sa p ạm c ưa ng êm.
hứ chín, y u tố con ngườ có ản ưởng quy t đ n đ n n ững
ạn c của đăng ký quyền sử dụng đất.
hứ mười, cơ cấu tổ c ức của Văn p òng đăng ký quyền sử dụng
đất t ường xuyên t ay đổ .
hứ mười một, vấn đề c p n t c c t ông t n, xây dựng cơ sở dữ
l ệu đăng ký quyền sử dụng đất l n ệm vụ quan trọng có t n công ng ệ
n ưng t ực t v ệc đầu tư trang t t b , công ng ệ c o công t c l p, quản
lý đăng ký, c ỉn lý b n động đất đa rất t u oặc qu lạc u.

21


QUAN I
QU

C
VÀ IẢI PH P HOÀN THIỆN
N K
NS D N
ẤT THEO PH P U T
VIỆT NA HIỆN NA

Q

đi
oà t iệ đ
đất
hứ nhất, đăng ký quyền sử dụng đất l bổn p n của n nước
v vì mục t êu p ục vụ ngườ dân.
hứ hai, quan đ ểm o n t ện đăng ký quyền sử dụng đất p ả
dựa trên c c t êu c của đăng ký quyền sử dụng đất đảm bảo t n t ống
n ất, công k a , m n bạc , c p t ấp v ệu quả.
hứ ba, o n t ện đăng ký quyền sử dụng đất t eo p p lu t
V ệt Nam ện nay p ả dựa trên quan đ ểm, đường lố của Đảng về quản
lý v sử dụng đất đa
hứ tư, o n t ện đăng ký quyền sử dụng đất t eo p p lu t
V ệt Nam ện nay p ả b m s t c c c n s c p p lu t đất đa của
Đảng cộng sản V ệt Nam trong t ờ kỳ đẩy mạn to n d ện công cuộc
đổ mớ .
hứ năm, o n t ện đăng ký quyền sử dụng đất t eo p p lu t
V ệt Nam ện nay p ả căn cứ v o tìn ìn t ực t đăng ký quyền sử
dụng đất
C cđ
oà t iệ đ
đất
hứ nhất, cả c c t ủ tục n c n đăng ký quyền sử dụng đất
p ả ướng tớ mục t êu p ục vụ ngườ dân v doan ng ệp, tạo đ ều
k ện để ngườ dân v doan ng ệp t ực ện quyền v ng a vụ một
c c có ệu quả.
hứ hai, o n t ện đăng ký quyền sử dụng đất t eo p p lu t
V ệt Nam ện nay p ả được t n n đồng bộ trong t n trìn cả c c
n c n , cả c c t ể c , bộ m y n nước, nâng cao c ất lượng độ
ngũ c n bộ công c ức, v ên c ức n c n .
hứ ba, đảm bảo c ặt c ẽ về mặt p p lý.
hứ tư, đảm bảo c c t êu c uẩn k t u t.
hứ năm, đảm bảo t ực ện tr ệt để, k p t ờ .
hứ sáu, đảm bảo tạo sự công bằng, dễ t p c n, tạo c p t ấp
an to n v ổn đ n c o ngườ dân.

22


C c iải

oà t iệ đ
đất
o t
u tv
uy sử d
t
hứ nhất, t p tục o n t ện ệ t ống p p lu t về đăng ký
quyền sử dụng đất.
hứ hai, công k a trìn tự t ủ tục đăng ký quyền sử dụng đất
hứ ba, p p lu t đăng ký quyền sử dụng đất p ả đảm bảo công
bằng xã ộ .
hứ tư, p p lu t đăng ký quyền sử dụng đất p ả t ống n ất v
đồng bộ
hứ năm, p p lu t đăng ký quyền sử dụng đất p ả đảm bảo c
p t ấp n ất.
P p lu t đăng ký quyền sử dụng đất p ả đảm bảo t êu c đơn
g ản, k ông rườm r , dễ ểu, dễ t p c n vớ mọ c ủ t ể có l ên quan,
đảm bảo c p t ấp n ất.
hứ sáu, p p lu t đăng ký quyền sử dụng đất p ả đảm bảo t n
ệu quả của p p lu t, t n
ệu quả của p p lu t t ể ện bằng số
lượng v mức c p để đạt được mục đ c đề ra của p p lu t. C p ở
đâu bao gồm cả c p về t ờ g an, về công sức v c p về t c n .
hứ b y, lu t óa quyền t p c n t ông t n đăng ký quyền sử
dụng đất
hứ tám, xây dựng c t đủ mạn để xử p ạt v p ạm trong
l n vực đăng ký quyền sử dụng đất
hứ chín, ban n t ông tư ướng dẫn c ức năng, n ệm vụ,
quyền ạn, cơ cấu tổ c ức v cơ c
oạt động của Văn p òng đăng ký
đất đa trực t uộc Sở T nguyên v Mô trường.
ó
â
o
t
v
uy sử
d
t
hứ nhất, t ay đổ n n t ức của c n bộ, công c ức, v ên c ức
về quan đ ểm đăng ký quyền đất ện nay.
hứ hai, để tăng cường n n t ức về g tr , va trò của công t c
đăng ký quyền sử dụng đất, trước t l tăng cường công t c tuyên
truyền, p ổ b n p p lu t.

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×