Tải bản đầy đủ

Tiểu luận quản lý dự án nâng cao

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
--------------------

TIỂU LUẬN
QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG NÂNG CAO

Giảng viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Bá Uân
Học viên: …………………………
Mã học viên: 1582850302105
Lớp: 23QLXD22

Hà Nội, tháng 04 năm 2016


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

LỜI NÓI ĐẦU
Quản lý dự án là một công việc trí tuệ, một hoạt động chất xám rất cần

thiết và cũng rất cụ thể cho những công việc hết sức cụ thể. Quản lý dự án nó
bao gồm toàn bộ công việc hết sức phức tạp nó cần có một đội ngũ cán bộ được
đào tạo cơ bản trong các trường đại học gồm nhiều ngành nghề khác nhau cụ thể
như: Kiến trúc, xây dựng, thiết bị, điện, nước và các ngành kinh tế khác v.v...
đội ngũ cán bộ này đòi hỏi phải giỏi về chuyên môn được đào tạo, có đủ kinh
nghiệm trong công việc quản lý ở các lĩnh vực mình phụ trách. Ngoài ra còn có
đủ phẩm chất đạo đức, trung thực với nghề nghiệp. Quản lý dự án là quản lý vốn
đầu tư công trình một cách chặt chẽ không để thất thoát, lãng phí làm ảnh hưởng
đến tiến độ cũng như chất lượng công trình để đưa công trình vào thi công đúng
tiến độ, hoàn thành công trình đúng tiến độ, muốn vậy người quản lý phải quản
lý thật tốt từ các khâu KSTK, lập dự án, tổ chức phê duyệt dự án, tổ chức đấu
thầu, chọn thầu để tìm ra đơn vị có đủ điều kiện và năng lực thi công xây dựng
công trình, giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình, tổ chức nghiệm
thu khối lượng thanh toán cho đơn vị thi công, nghiệm thu bàn giao công trình
đưa công trình vào sử dụng và quyết toán công trình hoàn thành đúng theo quy
định của nhà nước. Hoạt động của ban quản lý dự án không thể tách rời 4 loại
hình hoạt động có quan hệ hữu cơ: Nghiên cứu dự án, xử lý thông tin, thực hiện
dự án đưa dự án vào sử dụng. Việc tạo hành lang pháp lý và chấp hành các điều
kiện của hành lang pháp lý phù hợp với thông lệ quốc tế và điều tiết hành vi của
các đối tượng liên quan đến chất lượng công trình xây dựng, đồng thời phải đẩy
mạnh sự phát triển thường xuyên của công nghệ xây dựng và vật liệu xây dựng.
Đẩy mạnh sự phát triển của công nghiệp xây dựng thông qua các tổ chức nghề
nghiệp và học thuật cho các cán bộ kỹ thuật. Tất cả cần thiết đòi hỏi phải nhanh
chóng tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý xây dựng thông qua đào
tạo, huấn luyện thường xuyên trong đó có đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng và
kiểm tra chất lượng, thường xuyên đổi mới để tránh tụt hậu so với khu vực và
thế giới.
Bằng kinh nghiệm và kiến thức của bản thân, được sự giảng dạy nhiệt tình
về môn “Quản lý dự án xây dựng nâng cao” của Thầy Nguyễn Bá Uân, em xin
được trình bày tiểu luận gồm các nội dung sau:
PHẦN I. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
I.1. Trình bày sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị (Cơ quan) mình?
Hãy nêu chức năng, nhiệm vụ của bộ phận nơi công tác và cho biết chức trách,
trách nhiệm của bản thân anh chị trong tổ chức? Nêu một số tồn tại về cơ cấu tổ
Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

2


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao


GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

chức bộ máy quản lý của đơn vị mà anh chị biết? Đề xuất giải pháp hoàn thiện
cơ cấu tổ chức đó?
I.2. Trình bày vắn tắt cách xây dựng 3 loại hình kết cấu tổ chức dự án cơ
bản: Chức năng, dự án, ma trận. Hãy cho biết, cách lựa chọn kết cấu tổ chức
quản lý dự án phù hợp cho các dự án có quy mô khác nhau.
PHẦN II. QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
II.1. Trình bày nội dung kiểm soát, khống chế chi phí theo các giai đoạn
dự án đầu tư xây dựng công trình?
II.2. Lấy một số ví dụ cụ thể trong thực tiễn mà anh (chị) biết để minh họa
công tác quản lý chi phí trong các giai đoạn của dự án.
Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Bá Uân đã
tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức quý báu đến chúng em. Kính chúc
Thầy và toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để luôn duy trì và thành
công trong sự nghiệp giảng dạy các thế hệ học trò sau này./.
Học viên

Nguyễn Tường Vy

Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

3


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

NỘI DUNG
PHẦN I. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
I.1. Trình bày sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị (Cơ quan) mình?
Hãy nêu chức năng, nhiệm vụ của bộ phận nơi công tác và cho biết chức
trách, trách nhiệm của bản thân anh chị trong tổ chức? Nêu một số tồn tại
về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị mà anh chị biết? Đề xuất giải
pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức đó?
I.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị:
Chi cục Thủy lợi là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước
chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống
lụt, bão, thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật.
Chi cục Thủy lợi chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về
chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Thủy lợi trực thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn. Chi cục Thủy lợi có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài
khoản riêng.
1. Cơ cấu tổ chức:
a) Lãnh đạo Chi cục
- Lãnh đạo Chi cục gồm Chi cục trưởng và 03 Phó Chi cục trưởng. Việc
bổ nhiệm, miễn nhiệm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng được thực hiện theo
quy định của pháp luật và phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức hiện
hành.
- Chi cục trưởng là người đứng đầu Chi cục; chịu trách nhiệm trước Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và
trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.
- Phó Chi cục trưởng là người giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một số mặt
công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ
được phân công. Khi Chi cục trưởng vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng được
Chi cục trưởng ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục;
b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm 5 phòng:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp;
- Phòng thanh tra - pháp chế;
Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

4


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

- Phòng quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn;
- Phòng quản lý đê điều;
- Phòng phòng, chống thiên tai.
c) Các đơn vị trực thuộc Chi cục gồm 10 hạt quản lý đê:
Hạt quản lý đê là đơn vị là đơn vị trực thuộc Chi cục thủy lợi, có chức
năng quản lý và bảo vệ đê từ cấp III đến cấp I trên địa bàn các huyện, thành phố;
Hướng dẫn các địa phương quản lý đê cấp IV đến cấp V; Hạt quản lý đê có con
dấu riêng để giao dịch và trụ sở đóng trên các huyện, thành phố.
2. Chức năng nhiệm vụ:
- Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược,
quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật,
quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý.
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy
trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về công tác thủy lợi, đê điều, phòng,
chống thiên tai, nước sạch nông thôn đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền,
phổ biến pháp luật về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.
- Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hoặc
ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý.
- Tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê và quản lý cơ sở dữ liệu về
lĩnh vực thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn trên
địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Về khai thác, sử dụng và bảo vệ công trình thủy lợi:
- Về công tác đê điều:
- Về công tác phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai và phòng, chống tác hại do
nước gây ra.
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư công trình
xây dựng (nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi; nâng cấp, duy tu, sửa
chữa, tu bổ và làm mới đê điều, công trình phòng chống lụt bão; nâng cấp, sửa
chữa công trình nước sạch nông thôn) khi được cấp có thẩm quyền giao.
Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

5


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

- Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về thủy lợi, đê điều,
phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định; nghiên cứu, triển
khai ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về chuyên ngành quản lý.
- Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo, trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai,
nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình
thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao theo quy định của Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi.
- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho công
chức, viên chức thuộc Chi cục Thủy lợi.
- Quản lý tổ chức, biên chế công chức, vị trí việc làm, công chức, viên
chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám
đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.
- Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính thuộc phạm vi
quản lý nhà nước của Chi cục theo mục tiêu và nội dung, chương trình cải cách
hành chính của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị thường trực của cơ quan quản lý Quỹ
phòng chống thiên tai thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật và Giám đốc Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.
3. Trách nhiệm của bản thân:
- Tham mưu, tổng hợp, giúp Chi cục trưởng:
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về quản lý tài nguyên nước,
công trình đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai;
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin tuyên
truyền, phổ biến pháp luật về chuyên ngành, kiến thức, kinh nghiệm về quản lý,
bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều phòng, chống thiên tai, nước sạch nông thôn
cho cộng đồng; lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;
- Tham mưu lập hồ sơ trình cấp thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép các
hoạt động và xây dựng có liên quan đến an toàn đối với đê điều và việc thoát lũ
của lòng sông, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. Đồng thời quản lý, theo
dõi việc thực hiện giấy phép nói trên và kiểm tra, phát hiện, xử lý các vi phạm
trong việc chấp hành các giấy phép theo thẩm quyền được giao;
Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

6


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

- Thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, giải quyết tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo, trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai,
nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật và nghị định số 139/2013/NĐCP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về
khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống lụt bão;
- Cùng với các phòng chuyên môn ngăn chặn, phối hợp với chính quyền
địa phương trong việc xử lý các vi phạm về khai thác, sử dụng và bảo vệ công
trình thủy lợi. các vi phạm Luật Đê điều; Luật phòng chống thiên tai;
- Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, nghiên cứu, triển khai
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về chuyên ngành quản lý;
- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn kiểm tra giám sát của chủ
đầu tư công trình xây dựng khi được cấp có thẩm quyền giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
I.2. Trình bày vắn tắt cách xây dựng 3 loại hình kết cấu tổ chức dự án cơ
bản: Chức năng, dự án, ma trận. Hãy cho biết, cách lựa chọn kết cấu tổ
chức quản lý dự án phù hợp cho các dự án có quy mô khác nhau.
1.2.1. Ba loại hình kết cấu tổ chức dự án cơ bản:
1. Mô hình tổ chức theo chức năng:
Là mô hình trong đó chủ đầu tư không thành lập ra ban quản lý dự án
chuyên trách mà thành viên của ban quản lý dự án là các cán bộ từ các phòng
ban chức năng làm việc kiêm nhiệm; Hoặc chức năng quản lý dự án được giao
cho một phòng chức năng nào đó đảm nhiệm
Ưu điểm:
- Phân cấp quản trị nên mang tính chuyên môn hóa cao
- Linh hoạt trong sử dụng nhân viên
Nhược điểm:
- Các thành viên trong nhóm dự án được lấy từ các phòng chức năng khác
nhau nên giám đốc dự án phải nhất trí trong việc điểu hành với lãnh đạo các bộ
phận chức năng, khi hai bên xung đột về nhu cầu thì rất khó điều hành nhân
viên.
- Môi trường làm việc có tính bất ổn, do được tập hợp từ các phòng chức
năng khác nhau nên sự hợp tác không mang tính hiệu quả cao.
2. Mô hình tổ chức kiểu dự án:
Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

7


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

Chủ đầu tư thành lập ra ban quản lý dự án chuyên trách, chịu trách nhiệm
tổ chức thực hiện toàn bộ các công việc của dự án.
Ưu điểm:
- Có đội ngũ dự án ổn định
- Có sự phân công công việc và trách nhiệm của mỗi thành viên rõ ràng
nên tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều hành và quản trị.
- Có thể phản ứng nhanh trước nhu cầu của khách hàng.
Nhược điểm:
- Lãng phí nguồn nhân lực
- Thiếu tính linh hoạt trong việc điều động nhân viên cũng như các trang
thiết bị, máy móc.
- Các dự án riêng biệt có thể không thống nhất với công ty mẹ
3. Mô hình tổ chức dạng ma trận:
Là mô hình trong đó thành viên của nhóm dự án được tập hợp từ các cán
bộ của các bộ phận chức năng khác nhau dưới sự điều hành của nhóm trưởng
còn gọi là giám đốc (chủ nhiệm) dự án. Mỗi cán bộ có thể tham gia cùng lúc vào
hai hoặc nhiều dự án khác nhau và chịu sự chỉ huy đồng thời của cả trưởng
nhóm dự án và trưởng bộ phận chức năng.
Ưu điểm:
- Giống mô hình chức năng, linh hoạt trong việc điều động nhân viên
cũng như các trang thiết bị máy móc.
- Giống mô hình dự án, có sự phân công lao động cũng như trách nhiệm
của các thành viên trong dự án rõ ràng cụ thể, nên khả năng các mục tiêu của dự
án thực hiện rất cao.
Nhược điểm:
- Quyền lực và lực lượng giữa trưởng dự án và lãnh đạo bộ phận chức
năng không cân đối sẽ gây ra vấn đề phức tạp cho kết cấu ma trận.
- Khi gặp vấn đề nào đó phải triệu tập nhiều lãnh đạo, nhân viên từ các
bộ phận, gây lãng phí thời gian và sức lực.
1.2.2. Cách lựa chọn kết cấu tổ chức quản lý dự án phù hợp cho các dự án
có quy mô khác nhau:

Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

8


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

Để lựa chọn một mô hình tổ chức quản lý dự án phù hợp cần dựa vào
những nhân tố cơ bản như: quy mô dự án, thời gian thực hiện, công nghệ sử
dụng, độ bất định và rủi ro của dự án, địa điểm thực hiện dự án, nguồn lực và chi
phí cho dự án, số lượng dự án thực thi trong cùng thời kỳ và tầm quan trọng của
nó… Ngoài ra, khi xem xét lựa chọn một mô hình tổ chức dự án, cũng cần phân
tích bốn tham số rất quan trọng khác là phương thức thống nhất các nỗ lực, cơ
cấu quyền lực, mức độ ảnh hưởng và hệ thống thông tin. Mỗi mô hình tổ chức
quản lý dự án có thể áp dụng hiệu quả trong một số trường hợp nhất định.
a. Mô hình tổ chức quản lý dự án theo chức năng thích hợp với những dự
án mà mục tiêu chính là áp dụng công nghệ chứ không phải là tối thiệu chi phí
hoặc phải phản ứng nhanh trước những thay đổi của thị trường hoặc đối với
những dự án đòi hỏi đầu tư lớn vào máy móc thiết bị.
b. Mô hình tổ chức chuyên trách dự án áp dụng có hiệu quả trong trường
hợp có một số dự án tương tự nhau được thực hiện hoặc trong trường hợp thực
hiện những công việc mang tính duy nhất, yêu cầu cụ thể cao, đòi hỏi quản lý tỉ
mỉ, chi tiết, lại không phù hợp với lĩnh vực chức năng nào.
c. Mô hình tổ chức quản lý dự án dạng ma trận áp dụng khá thích hợp đối
với những dự án có yêu cầu công nghệ phức tạp đòi hỏi có sự tham gia thường
xuyên của nhiều bộ phận chức năng chuyên môn nhưng lại choh phép các
chuyên gia có thể cùng lúc đồng thời tham gia vào nhiều dự án khác nhau.

Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

9


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

PHẦN II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN
II.1. Trình bày nội dung kiểm soát, khống chế chi phí theo các giai đoạn dự
án đầu tư xây dựng công trình:
II.1.1. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng:
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải bảo đảm mục tiêu đầu tư, hiệu quả
dự án đã được phê duyệt, phù hợp với trình tự đầu tư xây dựng theo quy định tại
khoản 1 Điều 50 Luật Xây dựng và nguồn vốn sử dụng. Chi phí đầu tư xây dựng
phải được tính đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù
hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị
trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực xây dựng công trình.
Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng thông qua việc ban
hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn
phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng từ giai đoạn
chuẩn bị dự án đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác
sử dụng trong phạm vi tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt gồm cả
trường hợp tổng mức đầu tư được điều chỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị định
này. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện
năng lực theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng để lập,
thẩm tra, kiểm soát và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chi phí đầu tư xây dựng phải được
thực hiện theo các căn cứ, nội dung, cách thức, thời điểm xác định tổng mức đầu
tư xây dựng, dự toán xây dựng, dự toán gói thầu xây dựng, định mức xây dựng,
giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng của công trình đã được người quyết định đầu
tư, chủ đầu tư thống nhất sử dụng phù hợp với các giai đoạn của quá trình hình
thành chi phí theo quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định
này.
II.1.2. Nội dung kiểm soát, khống chế chi phí theo các giai đoạn dự án đầu
tư xây dựng công trình:
1. Khái niệm:
Kiểm soát và khống chế chi phí (gọi tắt là kiểm soát chi phí) được hiểu là việc
điều khiển sự hình thành chi phí, giáxây dựngcông trình sao cho không phá vỡ
hạn mức chi phí đã được xác định trong từng giai đoạn đầu tưxây dựng. Đây là
việc làm thường xuyên, liên tục nhằm điều chỉnh những phát sinh trong suốt quá
Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

10


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

trình quản lý dự án, bảo đảm cho dự án đạt được hiệu quả tài chính và hiệu quả
kinh tế - xã hội đã được xác định.
2. Mục tiêu của kiểm soát chi phí:
Với đặc thù của sản phẩm và sản xuất xây dựng nên ở giai đoạn đầu khi hình
thành ý tưởng dự án, chỉ có thể ước toán hay khái toán mức chi phí. Phù hợp với
từng bước thiết kế, từ thiết kế cơ sở đến thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi
công, mục tiêu kiểm soát và khống chế chi phí sẽ dần được sáng tỏ và được
chính xác hóa dần. Các bước trên có thể khái quát như sau:
- Ước toán chi phí
- Khái toán chi phí (tổng mức đầu tư)
- Dự toán chi phí (tổng dự toán, dự toán xây dựngcông trình)
- Kết toán chi phí (quyết toán vốn đầu tư).
3. Kiểm soát chi phí xây dựng ở giai đoạn quyết sách đầu tư
- Những vấn đề kinh tế - kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng công trình
được giải quyết ở giai đoạn quyết sách đầu tư có ảnh hưởng mang tính quyết
định đối với chi phí xây dựng và hiệu quả tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội của
dự án.
- Vai trò của tổ chức tư vấn quản lý chi phí xây dựng là đặc biệt quan
trọng. Những nội dung chủ yếu mà tổ chức tư vấn quản lý chi ph íxây dựng cần
tham mưu cho chủ đầu tư là:
+ Lập dự án đầu tư xây dựng công trình
+ Lựa chọn phương án đầu tư hợp lý về kinh tế
+ Đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án
+ Ước toán mức đầu tư của dự án
+ Lựa chọn phương án tài chính của dự án: nguồn vốn, lãi suất, phương
thức vay, thanh toán
+ Đánh giá rủi ro của dự án
4. Kiểm soát chi phí thông qua việc phân tích ảnh hưởng của thiết kế đến
chi phí:
Khống chế chi phí trong mối quan hệ với thiết kế là việc phân tích, đánh
giá những nhân tố của thiết kế ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng công
trình. Những nhân tố này bao gồm:
Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

11


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

- Thiết kế cơ sở tổng mặt bằng xây dựng công trình liên quan đến sử dụng
đất đai, chiều dài đường điện, nước, đường vận chuyển, khối lượng đào đắp, đền
bù GPMB, vệ sinh môi trường, phòng cứu hỏa, an toàn, an ninh.
- Thiết kế không gian kiến trúc liên quan đến khối lượng xây dựng do việc
lựa chọn không gian.
- Lựa chọn vật liệu và kết cấu xây dựng: chi phí vật liệu chiếm khoảng
60- 70% chi phí trực tiếp và 40-50% giá xây dựng công trình, vì vậy việc lựa
chọn vật liệu và kết cấu xây dựng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
- Lựa chọn phương án công nghệ: Dù lựa chọn công nghệ nào cũng phải
phân tích kỹ lưỡng tính kinh tế - kỹ thuật, hữu ích và ảnh hưởng nhiều mặt,
nhiều phương diện để đi đến quyết định.
-Lựa chọn thiết bị: Phải xem xét đến khả năng sử dụng các thiết bị trong
nước, nếu phải nhập thiết bị thì phải xem xét đến các yếu tố gia công các thiết bị
phi tiêu chuẩn mà trong nước có thể sản xuất được để giảm giá thành. Mẫu mã
thiết bị cần chú ý đến yêu cầu, tiêu chuẩn hóa, tính thông dụng phổ biến ở trong
nước.
5. Kiểm soát chi phí thông qua công tác thẩm tra dự toán thiết kế:
Làm tốt công tác thẩm tra dự toán sẽ giúp cho việc phân phối hợp lý vốn
đầu tư, tăng cường quản lý kế hoạch đầu tư, tránh những trường hợp tính toán
sai khối lượng, áp sai đơn giá, bỏ sót hạng mục..., từ đó đảm bảo tính chính xác
của dự toán, xác định đủ vốn đầu tư. Các bước thực hiện kiểm soát chi phí dự
toán thiết kế:
- Tính toán kiểm tra khối lượng xây dựng công trình
- Kiểm tra tính đúng đắn của việc áp đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi
công
- Xác định tính phù hợp danh mục và giá vật liệu trong bảng phân tích vật
liệu
- Các khoản chi phí khác, lợi nhuận, thuế
- Kiểm tra tính toán
- Biên soạn, nhận xét, đánh giá
6. Kiểm soát chi phí thông qua đấu thầu:
Đấu thầu là cách tốt nhất để khống chế có hiệu quả chi phí của dự án:
- Thực hiện đấu thầu thiết kế công trình đem lại những lợi ích:
Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

12


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

+ Thúc đẩy cạnh tranh để lựa chọn phương án thiết kế tốt nhất
+ Đấu thầu thiết kế có lợi cho việc khống chế chi phí của dự án do tính
hợp lý của phương án được chọn
+ Giảm thời gian thiết kế, do đó giảm thời gian dự án và giảm được chi
phí thiết kế
- Thực hiện linh hoạt các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với tính
chất, loại và cấp công trình theo quy định của pháp luật. Việc quyết định hình
thức lựa chọn nhà thầu phải hết sức linh hoạt; phải lấy mục tiêu hiệu quả, rút
ngắn thời gian thực hiện dự án, đồng thời vẫn theo nguyên tắc lựa chọn được
nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm, có giá hợp lý, phù hợp với mục
tiêu quản lý.
7. Xử lý biến động giá, chi phí xây dựng công trình:
- Có thể có những yếu tố chủ yếu dẫn đến phải điều chỉnh chi phí xây
dựng công trình:
+ Thay đổi khối lượng do các nguyên nhân về khảo sát, đo đạc không kỹ,
đều kiện địa chất, thủy văn phức tạp, không lường trước được hoặc do sai sót
trong thiết kế; vì vậy cần có sự điều chỉnh, bổ sung hoặc giảm bớt khối lượng
công việcxây dựng.
+ Những chi phí phát sinh không lường trước được do phải ngừng thi
công, kéo dài thời gian xây dựng, chậm bàn giao mặt bằng thi công, hoặc chủ
đầu tư muốn thay đổi, bổ sung thêm,... dẫn tới phải bổ sung, điều chỉnh chi phí.
+ Giá cả thay đổi, chế độ chính sách về lương, khấu hao, chính sách thuế
thay đổi.
+ Những bất khả kháng khác.
- Những yếu tố biến động nêu trên đều dẫn đến khả năng phải xem xét
điều chỉnh cho phù hợp với hợp đồng đã ký kết. Nguyên tắc điều chỉnh chi phí:
+ Những công tác xây dựng đã có ghi trong hợp đồng thì được điều chỉnh
chi phí bổ sung theo giá trị hợp đồng đã ký kết.
+ Những công tác xây dựng không có trong hợp đồng thì 2 bên A- B thỏa
thuận theo nguyên tắc: nhà thầu đề xuất, kỹ sư định giá xây dựng kiểm tra đề
xuất của nhà thầu, kiến nghị thực hiện
8. Kiểm soát chi phí ở giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa công trình vào
khai thác sử dụng:
Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

13


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

- Được thực hiện khi công trình hay giai đoạn dự án hoàn thành để chuẩn
bị đưa vào vận hành, khai thác sử dụng.
- Theo khoản mục chi phí phải thực hiện khống chế:
+ Giá trị quyết toán phần xây dựng kiến trúc.
+ Giá trị quyết toán phần mua sắm, lắp đặt thiết bị.
+ Giá trị quyết toán các khoản mục khác.
- Nội dung khống chế chi phí ở giai đoạn này:
+ Đối chiếu khối lượng hoàn thành nghiệm thu theo thiết kế.
+ Đối chiếu khối lượng phát sinh được thanh toán và không được thanh
toán
+ Phân tích, so sánh để loại bỏ những khối lượng tính sai, trùng lặp và bổ
sung khối lượng phát sinh đã thực hiện.
+ Xác định lượng tiêu hao vật liệu chủ yếu: khối lượng, chủng loại, mức
chênh lệch, tìm nguyên nhân tăng giảm.
+Kiểm tra đối chiếu giá trị thanh toán theo hợp đồng.
+ So sánh, phân tích giá thành xây dựng.
+ Lập báo cáo giải trình.
II.2. Lấy một số ví dụ cụ thể trong thực tiễn để minh họa công tác quản lý
chi phí trong các giai đoạn của dự án:
Đối với một dự án khi được thực hiện trên địa bàn tỉnh đơn vị quản lý sẽ
tổ chức thực hiện các công việc quản lý chi phí dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự
án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác
sử dụng như sau:
– Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo
đề xuất chủ trương đầu tư (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
– Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng, khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát
xây dựng;
– Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình hoặc lựa chọn
phương án thiết kế kiến trúc công trình;
– Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

14


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

– Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo
kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng;
– Lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi
công, dự toán xây dựng;
– Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;
– Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, hợp đồng xây
dựng;
– Thực hiện, quản lý hệ thống thông tin công trình;
– Đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình;
– Lập mới hoặc Điều chỉnh định mức xây dựng của công trình;
– Xác định giá xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng công trình;
– Kiểm tra chất lượng công trình xây dựng của cơ quan quản lý nhà nước
khi nghiệm thu hoàn thành;
– Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp
đặt vào công trình;
– Kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng Mục công trình, toàn bộ
công trình và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo yêu cầu;
– Kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng;
– Quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình sau khi hoàn thành được
nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng;
– Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán
vốn đầu tư xây dựng công trình;
– Giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình;
– Nghiệm thu, bàn giao công trình;
– Xác định, cập nhật, thẩm định dự toán gói thầu xây dựng.

Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

15


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

KẾT LUẬN
Qua bài tiểu luận này giúp em nắm chắc hơn môn học Quản lý dự án xây
dựng nâng cao cũng như các vấn đề trong hoạt động xây dựng, đặc biệt là công
tác Quản lý dự án hiện nay, qua công tác quản lý dự án có thể tránh được những
sai sót trong những công trình lớn, phức tạp.
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật và không ngừng nâng cao
đời sống nhân dân, nhu cầu xây dựng các dự án công trình quy mô lớn, phức tạp
cũng ngày càng nhiều. Thông qua việc áp dụng phương pháp quản lý dự án khoa
học hiện đại giúp việc thực hiện các dự án công trình lớn, phức tạp đạt được
mục tiêu đề ra một cách thuận lợi.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Bà Uân đã tận tình
giúp đỡ chúng em hoàn thành môn học này./.

Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

16


Tiểu luận: Quản lý DA XD nâng cao

GVHD: PGS-TS Nguyễn Bá Uân

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua tại
kỳ họp thứ 7 ngày 18/06/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.
2. Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua tại
kỳ họp thứ 6 ngày 26/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.
3. Nghị định số 46/2015/NĐ- CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản
lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
4.Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về
Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây
dựng
5. Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
6. Nghị định số Số: 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2015 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
7. Thông tư số 06/2010/TT-BXD, ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công
trình.
8. Bài giảng môn Quản lý dự án xây dựng nâng cao
9. Các văn bản quy phạm pháp luật và các tài liệu liên quan khác.

Học viên: ……………………………. - Lớp 23QLXD22

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×