Tải bản đầy đủ

VDK QP08 quy trinh tuyen dung nhan su

QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
VIỆN

IISO 9001:2008

NGƯỜI VIẾT

……………………..
Ngày

Ký tên

Ngày

Ký tên

Ngày

Ký tên


XEM XÉT

…………………….
PHÊ DUYỆT

…………………….
THEO DÕI SỬA ĐỔI
TT
1

2

3

4

5

Ngày có hiệu lực

Nội dung sửa đổi

Số Y/C


QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VIỆN

IISO 9001:2008

1. MỤC ĐÍCH
Quy định trình tự tuyển dụng viên chức đảm bảo tuyển dụng được những cán bộ thực
sự có trình độ, kinh nghiệm, nhiệt tình say mê trong công tác phù hợp với vị trí tuyển
dụng.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy chế tuyển dụng được áp dụng thống nhất chung cho tất cả các đơn vị trực thuộc
Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.
3. TÀI LIỆU THAM KHẢO
- TCVN ISO 9001:2008;

- Luật viên chức được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII,
kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010;
- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng
và quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định 29);
- Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 5/10/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành
tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ;
- Quyết định số 407 và 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Ban Tổ chức, cán bộ Chính
phủ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức ngành hành chính và ngành tài
chính.
4. NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
4.1 Nguyên tắc và tiêu chuẩn tuyển dụng
4.1.1 Nguyên tắc tuyển dụng
1. Tuyển dụng viên chức phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, chức năng, nhiệm vụ
được giao, nguồn tài chính của đơn vị, chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khoa học và biên chế sự
nghiệp khoa học tự lo lương được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao và Viện phân bổ chỉ tiêu
cho từng đơn vị trực thuộc Viện;
2. Công tác tuyển dụng phải được tiến hành dân chủ, công khai;
3. Việc tuyển dụng viên chức phải đảm bảo đúng trình tự theo quy định của pháp luật
về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
4. Từng vị trí tuyển dụng phải có số lượng, yêu cầu về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp
vụ, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức của người cần tuyển; Đảm bảo tuyển được
những cán bộ thực sự có trình độ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh
nghề nghiệp; ưu tiên những người thuộc diện chế độ chính sách theo quy định; có trình độ
học vấn cao; có kinh nghiệm trong công tác phù hợp với vị trí tuyển dụng.


QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VIỆN

IISO 9001:2008

4.1.2. Tiêu chuẩn tuyển dụng
Trong khi chờ Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan quy định hệ thống
danh mục, tiêu chuẩn và mã số chức danh nghề nghiệp, Viện tạm thời áp dụng tiêu chuẩn
tuyển dụng như sau:
1. Tiêu chuẩn chung:Yêu cầu dự tuyển vào các ngạch viên chức phải có chuyên
ngành phù hợp với vị trí cần tuyển dụng
a) Trường hợp sinh viên mới tốt nghiệp ra trường phải tốt nghiệp Đại học có trình độ
khá trở lên;
b) Trường hợp thí sinh dự tuyển đã có thâm niên công tác tại Viện hoặc ngoài Viện tốt
nghiệp Đại học loại trung bình khá trở lên nhưng có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.
2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng ngạch viên chức
2.1 Đối với vị trí tuyển dụng vào ngạch Nghiên cứu viên:
a. Sử dụng được một ngoại ngữ thông dụng ở trình độ C, có khả năng đọc, dịch được
sách chuyên môn;
b. Sử dụng thành thạo máy vi tính, hiểu biết phần mềm chuyên ngành ứng dụng và các
thiết bị văn phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn.
2.2 Đối với vị trí tuyển dụng ngạch Chuyên viên:
a. Tốt nghiệp Học viện hành chính quốc gia hoặc đại học chuyên ngành phù hợp với
vị trí của ngạch chuyên viên;
b. Nếu là đại học chuyên môn nghiệp vụ hoặc tương đương (đã qua thời gian tập sự)
thì phải qua 1 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý hành chính ngạch chuyên viên theo nội
dung chương trình của Học viện hành chính quốc gia;
c. Biết một ngoại ngữ thông dụng, trình độ C;
d. Sử dụng tốt tin học văn phòng.
2.3 Đối với vị trí tuyển dụng ngạch Kế toán viên:
a. Tốt nghiệp Đại học thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán;
b. Biết một ngoại ngữ thông dụng, trình độ B (đọc hiểu tài liệu kế toán);
c. Sử dụng tốt tin học văn phòng và phần mềm ứng dụng trong công tác kế toán.
2.4. Đối với vị trí tuyển dụng ngạch Kỹ thuật viên, Cán sự, Thủ quỹ, Kế toán viên
trung cấp và các ngạch khác:


QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VIỆN

IISO 9001:2008

Áp dụng theo quy định tại Quyết định số 414; 407/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Ban
Tổ chức, cán bộ chính phủ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức ngành hành
chính và tài chính; Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 5/10/2006 của Bộ Nội vụ về việc
Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ.
2.5 Ngoài các tiêu chuẩn đã nêu tại điểm 1,2 của Mục 4.1.2 của Quy trình này, các
đơn vị có thể bổ sung những tiêu chuẩn riêng đối với các vị trí cần tuyển. Đối với trường
hợp người đăng ký dự tuyển không đủ các tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị cần có văn bản
giải trình và chỉ được phép dự tuyển khi có văn bản đồng ý của Viện.
4.2. Thực hiện tuyển dụng
4.2.1 Sơ tuyển hồ sơ và xét duyệt người được dự tuyển
Khi cùng một vị trí có nhiều ứng viên đăng ký dự tuyển thì Hội đồng tuyển dụng của
đơn vị sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ và sơ duyệt người dự tuyển. Tiêu chí cơ bản để xét theo
trình tự: Trình độ; kinh nghiệm trong công tác phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ của vị trí
cần tuyển; đối tượng thuộc diện ưu tiên theo quy định.
4.2.2 Trách nhiệm và quyền hạn của Viện
1. Quy định, phân bổ chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị trực thuộc Viện;
2. Phê duyệt kế hoạch biên chế và kế hoạch tuyển dụng của đơn vị;
3. Quyết định hình thức tuyển dụng viên chức qua thi tuyển hoặc xét tuyển, xét tuyển
đặc cách;
4. Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức của các đơn vị trực
thuộc Viện;
5. Quyết định tuyển dụng viên chức; Quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức sau khi
hết thời gian tập sự và xếp lương theo ngạch, bậc, thời điểm hưởng theo đúng quy định của
Nhà nước và Nghị định 29;
6. Quyết định hủy bỏ hoặc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị huỷ bỏ các quyết định tuyển
dụng trái với quy định.
4.2.3 Trách nhiệm và quyền hạn của Thủ trưởng đơn vị:
1. Hàng năm căn cứ vào nhu cầu công việc, nhiệm vụ được phân công, chỉ tiêu biên
chế được Viện giao và nguồn tài chính của đơn vị, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện
có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch tuyển dụng để trình Viện phê duyệt, hồ sơ gửi về Viện,
bao gồm:
- Quyết định phân bổ chỉ tiêu biên chế của Thủ trưởng đơn vị đối với các đơn vị trực
thuộc (sau khi có QĐ phân bổ chỉ tiêu biên chế của Viện);
- Thống kê các chức danh viên chức cần tuyển dụng;


QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VIỆN

IISO 9001:2008

- Bảng mô tả vị trí, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí công tác cần tuyển dụng (BM01QT620-01/KHTL);
2. Trên cơ sở kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt, Thủ trưởng các đơn vị có trách
nhiệm gửi các văn bản về Viện, bao gồm:
a. Trước khi tuyển dụng:
- Kế hoạch (thời gian) tuyển dụng (BM02- QT620-01/KHTL);
- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức (theo Điều 6, Nghị định 29);
- Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của
đơn vị (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng
cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển;
- Tiêu chuẩn để xét hồ sơ dự tuyển;
- Danh sách những người nộp hồ sơ dự tuyển; Biên bản xét duyệt hồ sơ;
- Báo cáo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (BM03-QT620-01/KHTL) và Danh
sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển (BM04-QT620-01/KHTL);
- Các môn thi, đáp án và đề cương nội dung thi tuyển (nếu thi tuyển);
b. Sau khi tuyển dụng:
- Đối với hình thức thi tuyển: Kết quả điểm của 04 môn thi: kiến thức chung; chuyên
môn nghiệp vụ chuyên ngành; ngoại ngữ; tin học văn phòng;
- Đối với hình thức xét tuyển: Bảng tính điểm từ cao xuống thấp (theo BM05-QT62001/KHTL);
- Tờ trình đề nghị Viện xem xét quyết định tuyển dụng; Danh sách thí sinh trúng tuyển
viên chức (BM06-QT620-01/KHTL);
- Hồ sơ của thí sinh (Sơ yếu lý lịch; bản sao văn bằng, chứng chỉ công chứng; bảng
điểm; các giấy tờ chứng minh liên quan đến việc tính điểm; Bản pho to sổ Bảo hiểm xã hội
(nếu có);
3. Ký hợp đồng làm việc với thí sinh trúng tuyển (theo Điều 18, 19 Nghị định 29);
4. Thực hiện lưu trữ hồ sơ tuyển dụng theo đúng quy định hiện hành;


QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VIỆN

IISO 9001:2008

4.3 Hình Thức tuyển dụng
Hình thức tuyển dụng thực hiện theo 1 trong 3 hình thức: thi tuyển, xét tuyển hoặc xét
tuyển đặc cách và do Hội đồng tuyển dụng của Viện quyết định.
4.3.1 Thi tuyển
1. Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau:
- Bài thi kiến thức chung;
- Bài thi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành;
- Bài thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực
hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Nội dung thi đối với từng môn thi được thực hiện theo Khoản 2,3,4,5 Điều 7, mục 2
của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP;
3. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đầy đủ các bài thi theo
quy định và mỗi bài thi đạt 50 điểm trở lên. Người trúng tuyển là người có kết quả thi cao
hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng (theo từng ngạch).
Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển
dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là
người trúng tuyển; Nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng
nhau thì Hội đồng tuyển dụng của đơn vị quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên
sau:
a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
b) Thương binh;
c) Người hưởng chính sách như thương binh;
d) Con liệt sĩ;
đ) Con thương binh;
e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;
g) Người dân tộc ít người;
h) Đội viên thanh niên xung phong;
i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24
tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
l) Người dự tuyển là nữ.


QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VIỆN

IISO 9001:2008

4.3.2. Xét tuyển được thực hiện trên cơ sở tính điểm như sau:
TT

Trường hợp tính điểm

Điểm

1) Tính điểm theo quy định chung:
Cách tính điểm xét tuyển theo quy định chung dựa trên xét kết quả học tập bao gồm
điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển, cụ thể như sau:
a) Đối với điểm học tập:
Được xác định bằng điểm trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá
trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu
của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.
b) Đối với điểm tốt nghiệp
Được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm
bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ
số 1.
c) Đối với người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ:
Điểm học tập được xác định đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo
thang điểm 100, tính hệ số 2.
d) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2
e) Tổng điểm xét tuyển theo quy định chung:
- Đối với người dự tuyển tính theo điểm học tập, điểm tốt nghiệp: Tổng điểm là
tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a, b, d.
- Đối với người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Tổng điểm là
tổng số điểm được tính tại điểm c, d.
2) Tính điểm theo quy định riêng

a

Điểm trình độ (tính điểm cao nhất trong a.1, a.2)

a.1

Những người có học vị Tiến sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, phù
hợp với nhu cầu tuyển dụng

20

a.2

Những người có học vị Thạc sỹ đúng chuyên ngành đào tạo, phù
hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và
xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu
tuyển dụng

10


QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VIỆN

b
b.1

IISO 9001:2008

Điểm thâm niên trong công tác (chỉ tính thời gian được tham gia
đóng BHXH)
Thời gian công tác tại Viện (điểm/năm)

4

Thời gian công tác ở đơn vị khác trước khi về Viện:
b.2

- Công tác trong ngành thủy lợi hoặc ngoài ngành nhưng
phù hợp chuyên môn (điểm/năm)
- Công tác ngoài ngành (điểm/năm)

2
1

c

Điểm đóng góp của gia đình (tính điểm cao nhất trong c.1, c.2,
c.3, c.4)

c.1

Có cả bố đẻ và mẹ đẻ có thâm niên công tác 10 năm trở lên tại
Viện

8

c.2

Có bố đẻ (hoặc mẹ đẻ), vợ (hoặc chồng) có thâm niên công tác 10
năm trở lên tại Viện

6

c.3

Có bố đẻ (hoặc mẹ đẻ), vợ (hoặc chồng) có thâm niên công tác 10
năm trở lên tại Viện đã chuyển công tác khác hoặc nghỉ hưu

4

c.4

Trường hợp quy định tại điểm c.1,c.2,c.3 mà có thâm niên công
tác từ 5 năm trở lên (không tính thời gian thấp hơn) thì được tính
½ số điểm
(Trường hợp các ứng viên có cùng bố đẻ, mẹ đẻ hoặc bố đẻ hoặc
mẹ đẻ làm việc ở Viện thì tính điểm ưu tiên cho một người con)

d

Những người đang trong diện quy hoạch Lãnh đạo Phòng, Trung
tâm trực thuộc đơn vị (đã được đơn vị phê duyệt)

e

Điểm khen thưởng
Nguyên tắc tính điểm:
- Chỉ tính điểm cho các hình thức khen thưởng trong 3 năm trước
năm được tuyển dụng;
- Trong 1 năm có nhiều hình thức khen thưởng thì chỉ lấy điểm
cho hình thức khen thưởng cao nhất, cụ thể như sau:

5

e.1

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

8

e.2

Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, Bằng khen Bộ trưởng

6

e.3

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Giấy khen của Giám đốc Viện

4


QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VIỆN

IISO 9001:2008

e.4

Được tặng các hình thức khen thưởng trong hoạt động khoa học
công nghệ của các Bộ ngành, chính quyền địa phương các cấp

f

Điểm năng lực công tác (mỗi đề tài, dự án hoặc hợp đồng kinh tế
chỉ tính một điểm cao nhất)

f.1

Chủ nhiệm đề tài cấp Bộ và tương đương trở lên (điểm/đề tài)

f.2

Chủ trì đề tài cấp cơ sở, nghiên cứu thường xuyên và tương
đương (điểm/đề tài)

f.3
f.4

Chủ nhiệm dự án, hợp đồng kinh tế (điểm/dự án, hđkt)
Chủ trì chuyên đề của đề tài cấp Bộ và tương đương trở lên
(không tính điểm cho chủ trì chuyên đề của đề tài cấp cơ sở,
nghiên cứu thường xuyên và tương đương) (điểm/chuyên đề)

g

2

10
5
5
3

Điểm tham gia đoàn thể

g.1

Uỷ viên Ban chấp hành công đoàn hoặc đoàn thanh niên Viện
(điểm/nhiệm kỳ)

4

g.2

Uỷ viên BCH công đoàn hoặc đoàn thanh niên cơ sở (điểm/nhiệm
kỳ)

2

3) Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển viên chức:
a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại
đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có kết quả xét tuyển (được tính bằng tổng điểm theo quy định chung cộng với
tổng điểm theo quy định riêng) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ
tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;
c) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu
cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn
là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người
đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển
theo thứ tự ưu tiên quy định tại điểm 3 mục 4.3.1 Quy trình này.
d) Trường hợp không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy
định tại điểm c thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết
định người trúng tuyển.


QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VIỆN

IISO 9001:2008

4.3.3 Xét tuyển đặc cách
Hội đồng tuyển dụng viên chức của Viện sẽ căn cứ quy định của Nhà nước và của
Viện để xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp đáp ứng được 02
yêu cầu sau:
- Có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên, đáp
ứng ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
- Tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù
hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
4.4 Thông báo kết quả tuyển dụng:
Sau khi nhận được Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển của Viện, Thủ trưởng
các đơn vị trực thuộc Viện phải niêm yết công khai danh sách trúng tuyển tại trụ sở làm
việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và gửi thông báo công nhận kết
quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng
ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký Hợp
đồng làm việc.
4.5. Hợp đồng làm việc
Căn cứ Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng
Viện, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện thực hiện việc ký Hợp đồng làm việc gồm các
loại hình sau:
a) Hợp đồng làm việc xác định thời hạn (có thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng), áp
dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ
khoản 1 Điều 58 của Luật viên chức;
b) Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà hai bên không xác định
thời hạn, thời điểm chấm dứt của Hợp đồng, áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong
hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển ngành theo
quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật viên chức.
Thời gian thực hiện chế độ tập sự được quy định trong hợp đồng làm việc xác định
thời hạn.
5. LƯU TRỮ
- Hồ sơ tuyển dụng, hợp đồng làm việc trở thành hồ sơ nhân sự được lưu trữ tại
phòng Tổ chức cán bộ trong suốt thời gian người lao động làm việc tại đơn vị tuyển dụng.
- Danh sách thí sinh được tuyển dụng được bổ sung vào danh sách CBCNV trong
Viện và được theo dõi, lưu trữ, báo cáo đầy đủ theo các quy định hiện hành.


QUY TRÌNH
TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
VIỆN

IISO 9001:2008

6. PHỤ LỤC
BM01-QT620-01/KHTL: Bảng mô tả nhu cầu, vị trí, kỹ năng và trình độ của viên chức
cần tuyển dụng năm …
BM02-QT620-01/KHTL: Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm …
BM03-QT620-01/KHTL: Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm …
BM04-QT620-01/KHTL: Báo cáo danh sách thí sinh không đủ tiêu chuẩn dự xét tuyển
viên chức năm …
BM05-QT620-01/KHTL: Bảng kết quả chẩm điểm kỳ xét tuyển viên chức năm....
BM06-QT620-01/KHTL: Danh sách đề nghị công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi
tuyển/xét tuyển viên chức của …..năm ….
BM07-QT620-01/KHTL: Danh sách công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển/xét
tuyển viên chức của…..năm ……x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×