Tải bản đầy đủ

Phát triển kỹ năng lãmh đạo PTTC

\ PHÁT TRIỂN
KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO


Leader do the right thing

Người lãnh đạo là làm những gì đúng, cái
gì cần làm

Manager do the thing right

Người quản lý là làm đúng
những gì đề ra, những gì được yêu cầu


Lãnh đạo

Quản lý

Lãnh đạo tác động đến
con người


Quản lý tác động đến công
việc

Lãnh đạo làm những cái
đúng

Quản lý làm đúng những
cái cần làm.

Lãnh đạo đạt mục tiêu
thông qua động viên,
thuyết phục và khuyến
khích
Lãnh đạo đề ra phương
hướng, viễn cảnh, chủ
trương, sách lược

Quản lý đạt mục tiêu thông
qua hệ thống các chính
sách, mệnh lệnh, qui đònh
hoạt động
Quản lý đề ra kế hoạch, tổ
chức thực hiện KH, giám
sát, kiểm tra, đánh giá.


Môi trường và quản lý, lãnh đạo
KhuyÕn khÝch
s¸ng t¹o

TÝnh n¨ng ®éng

Cao

ThÊp

h
no
¹
®

KÕt qu¶

HiÖu qu¶

HiÖn t¹i

T­ương lai

ý
l
n

Qu
ThÊp

KhuyÕn khÝch
tu©n thñ
Møc ®é phøc t¹p

Cao• Lãnh đạo là khả năng gây ảnh hưởng, động viên
khuyên khích của một người nào đó để làm cho
cấp dưới đóng góp công sức của mình cho sự
thành công của tổ chức (House et al, 1999).
• Lãnh đạo là sự khớp nối tầm nhìn, giá trị cốt lõi,
và tạo ra môi trường mà ở đó mọi cái sẽ được
thực thi một cách hoàn hảo (Richards & Engles,
1986)


• Wall & Lepsinger (1990) thành công của công
tác lãnh đạo phụ thuộc rât nhiêu vào : việc
động viên khuyến khích, gây ảnh hưởng, khai
thác yếu tố tâm lý, tinh thần.
• Quyền lực thể hiện quyền uy của một nhà lãnh
đạo đối với cấp dưới. Quyền lực chính là khả
năng gây ảnh hưởng đối với cấp dưới
(Mintzberg, 1983; Pfeffer, 1992).


PERSONHOOD

Theo vì NHÂN CÁCH và
những gì LĐ đã LÀM
PEOPLE DEVELOPMENT

Theo vì LĐ đã LÀM gì CHO HỌ
PRODUCTION

Theo vì những gì LĐ LÀM CHO TC
PERMISSION

theo vì họ MUỐN theo
POSITION

theo vì họ PHẢI theo (Quản lý)


Nhà lãnh đạo
• Nhà lãnh đạo chức vị : có quyền hành do vị
trí, nghi thức, truyền thống và các cơ cấu tổ
chức đem lại. Nhà lãnh đạo này sử dụng chức
vụ để gây ảnh hưởng
• Nhà lãnh đạo thât sự : là nhà lãnh đạo dùng
tài năng, phẩm chất của mình để gây ảnh
hưởng, lôi cuối mọi người đi theo con đường
của họ.


TẦM

TÀI

TÂM


Năng lực
Phẩm chất


Kỹ
năng


Thực
thi vai
trò LĐ

Quyền lực – Sự tín nhiệm
Uy tín và sự chia sẽ

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

Kết quả
hoạt
động /sự
phát triển
của TC
I. VAI TRỊ LÃNH ĐẠO
1. Lãnh đạo thống nhất nhu cầu tổ chức
Nhu cầu
hoàn thành
công tác

Nhu cầu gắn
bó trong tổ
chức, nhóm

Nhu cầu cá
nhân2. Lãnh đạo xác đònh tầm nhìn, viễn cảnh ,
chiến lược phát triển
-

Phát triển tầm nhìn
Xác đònh mục đích , nhiệm vụ
Thơng tin, Chia sẻ tầm nhìn và nhiệm vụ.
Xác đònh các giá trò, VH tổ chứcTAÀM NHÌN TOÅ CHÖÙC
• Tầm nhìn là bức tranh hấp dẫn, hoài bảo của
nhà lãnh đạo nhưng có thể đạt được trong
tương lai.
• Tầm nhìn giúp tạo ra phương hướng , chiến
lược phát triển và là động lực thúc đẩy nhân
viên.


YÊU CẦU ĐỐI VỚI TẦM NHÌN
• Đưa ra được phương hướng trong tương lai
• Có tập trung chú trọng vào lợi ích của tổ chức và
người dân
• Thực tế và tạo ra động lực thúc đẩy
• Nhất thiết phải được truyền đạt đầy đủ
• Luôn luôn được theo sát và đánh giá
“We are limited, not by our abilities,
but by our vision”


3. Lãnh đạo xác đònh các giá trò tổ chức
Các giá trò tổ chức thường hướng đến là gì ?

…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………….

Xác đònh, Thỏa thuận,
Thực hiện, Đánh giá


Bộ giá trị TC y tế :
Luôn xem sức khỏe là qúi nhất .
Mọi Hoạt động đều chuyên nghiệp
Luôn Tôn trọng mọi người.
Làm việc luôn gắn kết chặt chẻ
Cam kết phát triển liên tục
Hoạt động vì Chất lượng và hiệu qủa
Luôn Uy tín, đáng tin cậy


• Giá trị TC mà vai trò lãnh đạo phải xây dựng nó
cho tổ chức và tất cả các thành viên trong TC
được yêu cầu phải tôn trọng và luôn hướng về
nó.
• GTTC là các chuẩn mực cần giữ gìn vì nó tạo ra
nền tảng cho mọi hành vi ứng xử, hành động
của mọi người trong TC
• Giá trị TC là các tiêu chuẩn để xây dựng các
nguyên tắc, hình thành các thói quen, … do đó,
nó ảnh hưởng tới các quyết định quản lý.


4. Lãnh đạo văn hoá tổ chức
- Văn hoá TC (Organisational Culture):
 VHTC tạo ra các : thói quen, lễ nghi, quy cách,
phương thức hành xử, “cách mà theo kiểu chúng
ta làm”.
 Những thói quen, “cách mà theo kiểu chúng ta
làm”.. này tác động lên thái độ và cách cư xử của
nhân viên, hướng dẫn họ có những hành vi theo
kiểu “đúng” và “hợp thức” trong từng tình huống
hoàn cảnh.


Các mô hình văn hóa tổ chức
1- Văn hóa quyền lực
2- Văn hóa gương mẫu
3- Văn hóa nhiệm vụ
4- Văn hóa chấp nhận rủi ro
5- Văn hóa đề cao vai trò cá nhân
6- Văn hóa đề cao vai trò tập thể


5. Lãnh đạo bầu không khí (Climate) :
- là sự cảm nhận của mọi người, tri giác và thái
độ cá nhân, tập thể trong tổ chức.
- là hiện tượng ngắn hạn được tạo ra bởi lãnh
đạo, có mối liên hệ trực tiếp với năng lực lãnh
đạo và phong cách quản lý
 trong khi văn hoá TC thể hiện một bản chất có
gốc rễ sâu xa của TC và là kết quả hình thành
lâu dài mang tính hệ thống, quy tắc, truyền
thống và tập quán.


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×