Tải bản đầy đủ

Tài liệu sữa chửa Future Neo 125 fi

Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu

Ĉôi lӡi vӅ vҩn ÿӅ an toàn
Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu

Thông tin bҧo dѭӥng
Nhӳng thông tin vӅ bҧo dѭӥng và sӱa chӳa trong tài liӋu này dành cho nhӳng kӻ thuұt viên có tay nghӅ và trình ÿӝ kӻ thuұt. NӃu
cӕ thӵc hiӋn các công viӋc sӱa chӳa và bҧo trì mà không có kiӃn thӭc, dөng cө và thiӃt bӏ yêu cҫu có thӇ gây tәn thѭѫng cho bҥn
hoһc cho ngѭӡi khác. Thұm chí có thӇ làm hӓng xe và gây mҩt an toàn khi sӱ dөng.
Trong hѭӟng dүn bҧo trì này, chúng tôi mô tҧ các phѭѫng pháp và quy trình thӵc hiӋn công viӋc sӱa chӳa và bҧo dѭӥng. Trong
ÿó có mӝt sӕ hҥng mөc yêu cҫu phҧi sӱ dөng các dөng cө và thiӃt bӏ chuyên dùng. Bҩt cӭ ai có ý ÿӏnh thӵc hiӋn công viӋc thay thӃ
chi tiӃt, mӝt quy trình bҧo dѭӥng hay sӱ dөng dөng cө không theo khuyӃn cáo cӫa Honda phҧi tӵ chӏu trách nhiӋm vӅ nhӳng nguy
hiӇm có thӇ xҧy ÿӃn ÿӕi vӟi an toàn cӫa bҧn thân và an toàn ÿiӅu khiӇn xe.
NӃu cҫn thay thӃ mӝt phө tùng nào ÿó, nên sӱ dөng phө tùng chính hiӋu cӫa Honda vӟi ÿúng mã sӕ phө tùng hoһc loҥi phө tùng
tѭѫng ÿѭѫng. Chúng tôi ÿһc biӋt khuyӃn cáo các bҥn không nên sӱ dөng phө tùng không chính hiӋu hoһc phө tùng kém chҩt
lѭӧng ÿӇ thay thӃ.

Vì sӵ an toàn cӫa khách hàng
ViӋc bҧo trì và bҧo dѭӥng ÿúng phѭѫng pháp là cӕt yӃu ÿҧm bҧo cho sӵ an toàn cӫa khách hàng và әn ÿӏnh cӫa xe. Bҩt cӭ lӛi hay
sѫ suҩt nào trong khi bҧo dѭӥng cNJng có thӇ gây mҩt an toàn khi ÿiӅu khiӇn xe, gây hѭ hӓng xe hay gây thѭѫng tích cho ngѭӡi
khác.


Thӵc hiӋn bҧo dѭӥng hay sӱa chӳa không ÿúng
có thӇ gây mҩt an toàn, thѭѫng tích hoһc nguy
hiӇm cho khách hàng hoһc ngѭӡi khác.
Do vұy, thӵc hiӋn theo các quy trình, lѭu ý trong
hѭӟng dүn bҧo trì này và các tài liӋu khác mӝt cách
cҭn thұn.

Vì sӵ an toàn cӫa bҥn
Vì hѭӟng dүn này chӍ sӱ dөng cho các kӻ thuұt viên, do ÿó chúng tôi không ÿӅ cұp ÿӃn nhӳng cҧnh báo vӅ an toàn cѫ bҧn (ví dө:
mang găng khi làm viӋc vӟi các chi tiӃt nóng). NӃu bҥn chѭa ÿѭӧc ÿào tҥo vӅ an toàn hoһc thҩy không tӵ tin vӅ các hiӇu biӃt an
toàn dӏch vө thì chúng tôi khuyӃn cáo bҥn không cӕ gҳng thӵc hiӋn các công viӋc hay quy trình ÿѭӧc mô tҧ trong cuӕn sách này.
Chúng tôi chӍ ÿѭa ra mӝt sӕ lѭu ý an toàn quan trӑng sau ÿây. Tuy nhiên, chúng tôi không thӇ cҧnh báo bҥn mӑi mӕi nguy hiӇm có
thӇ lѭӡng trѭӟc phát sinh trong quá trình thӵc hiӋn bҧo dѭӥng và sӱa chӳa. ChӍ có bҥn mӟi có thӇ quyӃt ÿӏnh ÿѭӧc có nên tӵ thӵc
hiӋn công viӋc ÿó hay không

Không thӵc hiӋn theo hѭӟng dүn và lѭu ý có thӇ
gây thѭѫng tích và nguy hiӇm cho bҥn.
Do vұy, thӵc hiӋn theo các quy trình, lѭu ý trong
hѭӟng dүn bҧo trì này mӝt cách cҭn thұn.

Mӝt sӕ lѭu ý quan trӑng vӅ an toàn
Hãy chҳc chҳn là bҥn ÿã hoàn toàn hiӇu các nguyên tҳc an toàn vӅ dӏch vө tҥi cӱa hàng và phҧi có ÿҫy ÿӫ trang phөc bҧo hӝ và sӱ
dөng các thiӃt bӏ an toàn. Khi thӵc hiӋn bҩt cӭ công viӋc bҧo dѭӥng nào cҫn ÿһc biӋt chú ý nhӳng vҩn ÿӅ sau:
‡ Ĉӑc kӻ tҩt cҧ hѭӟng dүn trѭӟc khi thӵc hiӋn công viӋc bҧo dѭӥng, và chҳc chҳn bҥn có ÿҫy ÿӫ dөng cө, thiӃt bӏ hoһc chi tiӃt,
phө tùng thay thӃ và có các kӻ năng cҫn thiӃt ÿӇ thӵc hiӋn các công viӋc mӝt cách an toàn và hoàn chӍnh.
‡ Bҧo vӋ mҳt cӫa bҥn bҵng ÿúng loҥi kính bҧo hӝ, mһt nҥ mӛi khi bҥn thӵc hiӋn công viӋc khoan, mài, hoһc làm viӋc ӣ khu vӵc
có khí/chҩt lӓng nén, lò xo hoһc thiӃt bӏ tích năng lѭӧng khác. NӃu cҧm thҩy không chҳc chҳn, hãy ÿeo kính bҧo vӋ mҳt.
‡ Sӱ dөng trang phөc bҧo hӝ khi cҫn thiӃt ví dө nhѭ giày hoһc găng tay bҧo hӝ. Làm viӋc vӟi các chi tiӃt nóng; hoһc sҳc, nhӑn có
thӇ gây bӓng hoһc tәn thѭѫng ÿӃn bҥn. Vì vұy, trѭӟc khi bҥn tiӃp xúc vӟi các chi tiӃt có khҧ năng gây thѭѫng tích cho bҧn thân
thì hãy sӱ dөng găng tay bҧo hӝ.
‡ Tӵ bҧo vӋ bҧn thân và ngѭӡi khác mӛi khi nâng xe. Mӛi khi bҥn nâng xe lên bҵng phѭѫng tiӋn tӡi hay kích thì luôn phҧi ÿҧm
bҧo chҳc chҳn phѭѫng tiӋn ÿó có thiӃt bӏ nâng. Hãy sӱ dөng kích ÿӥ.
Chҳc chҳn là bҥn ÿã tҳt máy trѭӟc khi thӵc hiӋn bҩt cӭ công viӋc bҧo dѭӥng nào, trӯ khi có hѭӟng dүn khác. ĈiӅu này sӁ giúp
bҥn hҥn chӃ ÿѭӧc nhӳng nguy cѫ tiӅm ҭn sau:
‡ NhiӉm ÿӝc khí CO tӯ khí xҧ cӫa ÿӝng cѫ. Ĉҧm bҧo ÿӫ ÿӝ thoáng tҥi khu vӵc bҥn vұn hành ÿӝng cѫ.
‡ Bӓng do các chi tiӃt nóng hoһc dung dӏch làm mát. Hãy ÿӇ ÿӝng cѫ và hӋ thӕng xҧ nguӝi trѭӟc khi thӵc hiӋn các công viӋc bҧo
dѭӥng.
‡ Tәn thѭѫng do các chi tiӃt chuyӇn ÿӝng. NӃu hѭӟng dүn yêu cҫu phҧi chҥy máy thì phҧi ÿҧm bҧo bàn tay, các ngón tay và
quҫn áo không bӏ vѭӟng, hay nҵm trên ÿѭӡng chuyӇn ÿӝng.Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu
Hѫi xăng và khí hydro tӯ bình ÿiӋn là chҩt có thӇ gây cháy nә. ĈӇ giҧm thiӇu khҧ năng gây cháy nә, hãy cҭn thұn khi làm viӋc ӣ
khu vӵc có hѫi xăng và bình ÿiӋn.
‡ ChӍ sӱ dөng các dung môi không cháy, không sӱ dөng xăng ÿӇ rӱa các chi tiӃt.
‡ Không xҧ hoһc chӭa xăng vào bình hӣ không có nҳp.
‡ Không ÿӇ thuӕc lá, tia lӱa ÿiӋn hoһc các nguӗn nhiӋt ӣ khu vӵc có xăng hoһc bình ÿiӋn.

Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu
Tài liӋu này mô tҧ quy trình dӏch vө ÿӡi xe AFS125MS/MSF/CSF-C.
Phҫn 1 và phҫn 3 ÿѭӧc áp dөng cho toàn bӝ xe. Phҫn 2 là phҫn mô tҧ quá trình tháo/ráp các chi tiӃt, phө tùng cҫn thiӃt phҧi thӵc
hiӋn bҧo dѭӥng nh ÿѭӧc mô tҧ ӣ các phҫn sau.
Phҫn 4 ÿӃn 21 mô tҧ các chi tiӃt, thành phҫn cӫa xe, ÿѭӧc nhóm vào theo vӏ trí cӫa chúng ӣ trên xe.
NӃu bҥn chѭa quen làm viӋc vӟi chiӃc xe này thì hãy tham khҧo thêm phҫn Ĉһc tính kӻ thuұt ӣ phҫn 1.
Thӵc hiӋn theo nhӳng hѭӟng dүn ӣ lӏch bҧo dѭӥng ÿӇ ÿҧm bҧo xe luôn hoҥt ÿӝng ӣ ÿiӅu kiӋn tӕt.
Thӵc hiӋn lҫn bҧo dѭӥng ÿҫu tiên là rҩt quan trӑng. Vì nó khҳc phөc ÿѭӧc nhӳng hao mòn ngay tӯ ban ÿҫu khi xe cӫa bҥn ÿang
trong quá trình chҥy rô-ÿa.
Tìm phҫn bҥn cҫn ӣ phҫn bên, sau ÿó chuyӇn ÿӃn trang giӟi thiӋu cӫa phҫn ÿó.
Hҫu hӃt các phҫn sӁ ÿѭӧc bҳt ÿҫu bҵng hình mô tҧ toàn bӝ hӋ thӕng, hoһc cөm chi tiӃt, các thông tin vӅ bҧo dѭӥng và cách xác
ÿӏnh nguyên nhân hѭ hӓng có thӇ cӫa các chi tiӃt có trong phҫn ÿó. Phҫn tiӃp theo cӫa chѭѫng ÿó sӁ mô tҧ chi tiӃt quá trình thӵc
hiӋn công viӋc.
Tham khҧo mөc tìm kiӃm hѭ hӓng ӣ mӛi phҫn dӵa vào hѭ hӓng hoһc triӋu chӭng. Trong trѭӡng ÿӝng cѫ có vҩn ÿӅ, tham khҧo
mөc tìm kiӃm hѭ hӓng trong phҫn PGM-FI trѭӟc.
Sӵ an toàn cӫa bҥn và nhӳng ngѭӡi xung quanh là rҩt quan trӑng. Trong tài liӋu này chúng tôi ÿѭa ra mӝt sӕ lѭu ý vӅ an toàn
và nhӳng thông tin khác ÿӇ giúp bҥn có thӇ ÿѭa ra nhӳng quyӃt ÿӏnh sáng suӕt. Tҩt nhiên có thӇ không cҧnh báo hӃt mӑi nguy
hiӇm liên quan ÿӃn công tác bҧo dѭӥng khi thӵc hiӋn bҧo dѭӥng loҥi xe này.
Vì vұy, bҥn phҧi tӵ ÿѭa ra nhӳng quyӃt ÿӏnh ÿúng ÿҳn nhҩt.
Bҥn có thӇ tìm thҩy nhӳng thông tin quan trӑng vӅ an toàn dѭӟi các dҥng sau:
‡ Nhãn an toàn – dán trên xe
‡ Thông báo vӅ An toàn – ÿӭng trѭӟc là mӝt biӇu tѭӧng cҧnh báo
và mӝt trong ba tӯ sau NGUY HIӆM, KHUYӂN CÁO,
hoһc CҬN THҰN. Nhӳng tӯ này có ý nghƭa nhѭ sau:
Bҥn SӀ bӏ NGUY HIӆM hay THѬѪNG TÍCH NGHIÊM TRӐNG nӃu không thӵc hiӋn theo hѭӟng dүn.
Bҥn CÓ THӆ bӏ NGUY HIӆM ĈӂN TÍNH MҤNG hay THѬѪNG TÍCH NGHIÊM TRӐNG nӃu không thӵc hiӋn
theo hѭӟng dүn.
Bҥn CÓ THӆ bӏ THѬѪNG TÍCH nӃu không thӵc hiӋn theo hѭӟng dүn.
‡ Các hѭӟng dүn – Cách bҧo dѭӥng xe ÿúng cách và an toàn.

Khi ÿӑc Hѭӟng dүn này, bҥn sӁ gһp mӝt sӕ thông tin ÿӭng trѭӟc nó là mӝt biӇu tѭӧng CHÚ Ý Mөc ÿích cӫa nhӳng thông tin
này nhҵm giúp tránh nhӳng hѭ hӓng ÿӃn xe cӫa bҥn, các tài sҧn khác và ҧnh hѭӣng ÿӃn môi trѭӡng.
TҨT CҦ NHӲNG THÔNG TIN, HÌNH ҦNH MINH HӐA, HѬӞNG DҮN VÀ CÁC THÔNG SӔ KӺ THUҰT TRONG TÀI LIӊU NÀY
DӴA TRÊN THÔNG TIN Vӄ SҦN PHҬM MӞI NHҨT CÓ ĈѬӦC TҤI THӠI ĈIӆM IN TÀI LIӊU. Công ty Honda Motor CÓ
QUYӄN THAY ĈӘI BҨT CӬ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CҪN THÔNG BÁO TRѬӞC VÀ KHÔNG CHӎU BҨT CӬ NGHƬA VӨ NÀO.
KHÔNG ĈѬӦC TÁI BҦN BҨT CӬ PHҪN NÀO CӪA TÀI LIӊU NӂU KHÔNG CÓ SӴ CHO PHÉP BҴNG VĂN BҦN CӪA Công
ty Honda Motor. TÀI LIӊU NÀY ĈѬӦC VIӂT CHO NHӲNG NGѬӠI CÓ KIӂN THӬC CѪ BҦN Vӄ BҦO DѬӤNG XE MÁY, XE
SCUT TѪ, HOҺC XE ATVS CӪA Honda.
© Công ty Honda Motor
VĂN PHÒNG XUҨT BҦN TÀI LIӊU DӎCH VӨ
Ngày xuҩt bҧn: Tháng 9 năm 2011


dummyhead

Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu

CÁC BIӆU TѬӦNG
Các biӇu tѭӧng sӱ dөng trong tài liӋu này cho biӃt quy trình sӱa chӳa cө thӇ. NӃu cҫn bә sung thông tin liên quan ÿӃn các biӇu
tѭӧng này, thì thông tin ÿó sӁ ÿѭӧc giҧi thích cө thӇ dѭӟi dҥng văn bҧn mà không cҫn ÿӃn các biӇu tѭӧng.
Thay mӟi các phө tùng, chi tiӃt trѭӟc khi lҳp ráp.

Sӱ dөng loҥi dҫu ÿӝng cѫ ÿѭӧc khuyӃn cáo trӯ khi có chӍ ÿӏnh khác.

Sӱ dөng dҫu là hӛn hӧp giӳa dҫu ÿӝng cѫ và mӥ molybden theo tӍ lӋ 1:1

Sӱ dөng mӥ ÿa dөng (Mӥ ÿa dөng NLGI #2 có gӕc lithi hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng).
Dùng mӥ molypden disunfua (chӭa hѫn 3% molypden disunfua, NLGI #2 hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng).
Ví dө:
• Molykote® BR-2 plus do Dow Corning Mӻ sҧn xuҩt
• Mӥ ÿa dөng M-2 do Mitsubishi Oil, Nhұt Bҧn sҧn xuҩt
Dùng keo molypden disunfua (chӭa hѫn 40% molypden disunfua, NLGI #2 hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng).
Ví dө:
• Molykote® G-n do Dow Corning Mӻ sҧn xuҩt
• Honda Moly 60 (chӍ có cӫa Mӻ)
• Rocol ASP do Rocol Limited, Anh sҧn xuҩt.
• Rocol do Sumico Lubricant, Nhұt Bҧn sҧn xuҩt
Dùng mӥ Silicone.

Bôi keo khóa. ChӍ dùng keo khóa chӏu áp lӵc trung bình trӯ khi có chӍ ÿӏnh khác.

Bӏt kín

Sӱ dөng dҫu phanh DOT 3 hoһc DOT 4. Dùng dҫu phanh ÿѭӧc khuyӃn cáo trӯ khi có chӍ ÿӏnh khác.

Dùng dҫu giҧm xóc.


dummyhead

PHҪN ĈIӊN
KHUNG

KHUNG

ĈӜNG CѪ/Hӊ THӔNG TRUYӄN ĈӜNG ĈIӊN

NӜI DUNG
THÔNG TIN CHUNG

1

KHUNG/ӔP THÂN/ Hӊ THӔNG KHÍ XҦ

2

BҦO DѬӤNG

3

Hӊ THӔNG PGM-FI

4

Hӊ THӔNG ĈÁNH LӰA (CHӂ HÒA KHÍ)

5

Hӊ THӔNG ĈÁNH LӰA (PGM-FI)

6

Hӊ THӔNG KHӢI ĈӜNG ĈIӊN

7

Hӊ THӔNG NHIÊN LIӊU (CHӂ HÒA KHÍ)

8

Hӊ THӔNG NHIÊN LIӊU (PGM-FI)

9

Hӊ THӔNG BÔI TRѪN

10

ĈҪU QUY LÁT/XUPÁP

11

XY LANH/PISTON

12

CѪ CҨU SANG SӔ/LY HӦP

13

MÁY PHÁT/LY HӦP KHӢI ĈӜNG

14

VÁCH MÁY/BӜ SӔ/CҪN KHӢI ĈӜNG/TRӨC CѪ

15

THÁO/RÁP ĈӜNG CѪ

16

BÁNH TRѬӞC/GIҦM XÓC TRѬӞC/CӘ LÁI

17

BÁNH SAU/PHANH SAU/GIҦM XÓC SAU

18

PHANH THӪY LӴC

19

Hӊ THӔNG SҤC/BÌNH ĈIӊN

20

ĈÈN/ĈӖNG HӖ/CÔNG TҲC

21

SѪ ĈӖ DÂY ĈIӊN

22

CHӌ MӨC


dummyhead

GHI NHӞ


dummytext

1. THÔNG TIN CHUNG
1

CÁC QUY TҲC BҦO DѬӤNG ······················1-2

ĈIӆM BÔI TRѪN & BӎT KÍN ······················· 1-14

NHҰN BIӂT ĈӠI XE ······································1-2

ĈI BÓ DÂY VÀ CÁP···································· 1-16

CÁC THÔNG SӔ KӺ THUҰT ························1-4

CÁC ĈҺC TÍNH KӺ THUҰT························ 1-30

GIÁ TRӎ LӴC SIӂT ······································1-10

Hӊ THӔNG KIӆM SOÁT KHÍ XҦ················ 1-32

1-1


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

QUY TҲC BҦO DѬӤNG
THÔNG TIN CHUNG

1. ChӍ sӱ dөng các chi tiӃt, phө tùng, dҫu nhӟt chính hãng cӫa Honda hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng. Các chi tiӃt, phө tùng không ÿáp
ӭng các thông sӕ kӻ thuұt cӫa Honda có thӇ gây hѭ hӓng cho xe cӫa bҥn.
2. Sӱ dөng các thiӃt bӏ chuyên dөng ÿѭӧc thiӃt kӃ riêng cho xe ÿӇ tránh hѭ hӓng và lҳp ráp không ÿúng.
3. Khi tiӃn hành bҧo dѭӥng chӍ sӱ dөng các ÿo hӋ mét. Các ÿai ӕc, bu lông, vít sӁ không thӇ thay thӃ bҵng nhӳng ӕc xiӃt ÿo theo
inch ÿѭӧc.
4. Ráp ron ÿӋm, phӟt O, chӕt chҿ và tҩm khóa mӟi khi lҳp lҥi.
5. Khi siӃt chһt các bu lông, ÿai ӕc bҳt ÿҫu siӃt nhӳng bu lông có ÿѭӡng kính lӟn hѫn hoһc nhӳng bu lông phía trong. TiӃp ÿó, siӃt
chһt chúng theo lӵc siӃt quy ÿӏnh, theo các bѭӟc trӯ khi có chӍ ÿӏnh khác.
6. Rӱa sҥch các chi tiӃt trong dung môi trѭӟc khi tháo rã. Bôi trѫn các bӅ mһt trѭӧt trѭӟc khi ráp lҥi.
7. Sau khi ráp lҥi, kiӇm tra các chi tiӃt xem ÿã ÿѭӧc ráp ÿúng và hoҥt ÿӝng tӕt chѭa.
8. Ĉѭӡng ÿi dây ÿiӋn ÿѭӧc mô tҧ ӣ phҫn phҫn Ĉi bó dây và cáp (trang 1-16).

CӨM TӮ VIӂT TҲT
Dѭӟi ÿây là các cөm tӯ viӃt tҳt tên các chi tiӃt phө tùng hoһc hӋ thӕng ÿѭӧc sӱ dөng trong cuӕn sách này.
Cөm tӯ viӃt tҳt
Cҧm biӃn CKP
Cҧm biӃn IAT
DLC
ECM
EEPROM
Cҧm biӃn EOT
MIL
PGM-FI
Ĉҫu nӕi SCS
Cҧm biӃn TP
ICM

Mô tҧ
Cҧm biӃn vӏ trí trөc khuӹu
Cҧm biӃn nhiӋt ÿӝ khí nҥp
Ĉҫu kӃt nӕi dӳ liӋu
Mô ÿun ÿiӅu khiӇn ÿӝng cѫ
Bӝ nhӟ ChӍ ÿӑc ÿѭӧc Lұp trình và Xóa bҵng ÿiӋn
Cҧm biӃn nhiӋt ÿӝ nhӟt máy
Ĉèn báo lӛi hӋ thӕng phun xăng ÿiӋn tӱ
Chѭѫng trình phun xăng ÿiӋn tӱ
Ĉҫu nӕi kiӇm tra
Cҧm biӃn vӏ trí bѭӟm ga
Mô ÿun ÿiӅu khiӇn ÿánh lӱa

NHҰN BIӂT ĈӠI XE
Cuӕn sách này bao gӗm 3 loҥi xe AFS125.
• Loҥi bánh vành nan hoa/chӃ hòa khí
• Loҥi bánh vành nan hoa/PGM-FI
• Loҥi bánh vành ÿúc/PGM-FI

1-2


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
Sӕ khung ÿѭӧc ÿóng phía bên trên ngàm yên nhѭ hình vӁ.

[1]

Sӕ máy [1] ÿѭӧc ÿóng bên trái phía dѭӟi vách máy.

[1]

Sӕ nhұn dҥng chӃ hòa khí [1] ÿѭӧc ÿóng ӣ bên phҧi cӫa thân bӝ chӃ hòa
khí.

Loҥi chӃ hòa khí:

[1]

Sӕ nhұn biӃt bӝ bѭӟm ga [1] ÿѭӧc ÿóng phía dѭӟi thân bѭӟm ga.

Loҥi PGM-FI:

[1]

1-3


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
THÔNG SӔ KӺ THUҰT CHUNG
CÁC KÍCH
THѬӞC

KHUNG

ĈӜNG CѪ

Hӊ THӔNG CҨP
NHIÊN LIӊU

MӨC
ChiӅu dài
ChiӅu rӝng
ChiӅu cao
Khoҧng cách trөc bánh xe
ChiӅu cao yên xe
ChiӅu cao gác chân
Khoҧng sáng gҫm xe
Trӑng lѭӧng
(Loҥi chӃ hòa khí)
bҧn thân
(Loҥi vành nan hoa/PGM-FI)
(Loҥi vành ÿúc/PGM-FI)
KiӇu khung xe
Giҧm xóc trѭӟc
Hành trình giҧm xóc trѭӟc
Giҧm xóc sau
Hành trình giҧm xóc sau
Kích cӥ lӕp trѭӟc
Kích cӥ lӕp sau
Nhãn hiӋu lӕp
Trѭӟc
Sau
Trѭӟc
Sau
Trѭӟc
Sau
Phanh trѭӟc
Phanh sau
Góc nghiêng phuӝc trѭӟc
ChiӅu dài vӃt quét
Dung tích bình xăng
Ĉѭӡng kính xy lanh và hành trình piston
Dung tích xy lanh
Tӹ sӕ nén
TruyӅn ÿӝng xu páp
Xu páp hút

khi nâng lên 1
mm
ÿóng
khi nâng lên 1
mm
Xu páp xҧ

khi nâng lên 1
mm
ÿóng
khi nâng lên 1
mm
HӋ thӕng bôi trѫn
KiӇu bѫm dҫu
HӋ thӕng làm mát
Lӑc gió
Trӑng lѭӧng
(Loҥi chӃ hòa khí)
ÿӝng cѫ khô
(Loҥi PGM-FI)
Bӕ trí xy lanh
Loҥi
Trө ga

1-4

(Loҥi chӃ hòa khí)
(Loҥi PGM-FI)
(Loҥi chӃ hòa khí)
(Loҥi PGM-FI)

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
1.932 mm
711 mm
1.092 mm
1.258 mm
758 mm
266 mm
135 mm
107 kg (236 lbs)
105 kg (231 lbs)
107 kg (236 lbs)
Loҥi sӕng lѭng
Phuӝc ӕng lӗng
81 mm
Càng sau
81 mm
70/90 - 17M/C 38P
80/90 - 17M/C 50P
V357F (VEE RUBBER)
V357R (VEE RUBBER)
NR69 (IRC)
NR69 (IRC)
C-6016 (CHENG SHIN)
C-6016R (CHENG SHIN)
Phanh ÿƭa thӫy lӵc
Phanh cѫ khí
26°30’
68 mm
4,6 lít (1,22 US gal, 1,01 lmp gal)
52,4 x 57,9 mm
124,8 cm3 (7,61 cu-in)
9,3 : 1
hai xu páp, truyӅn ÿӝng xích ÿѫn SOHC
2° trѭӟc ÿiӇm chӃt trên
25° sau ÿiӇm chӃt dѭӟi
34° trѭӟc ÿiӇm chӃt dѭӟi
0° tҥi ÿiӇm chӃt trên
Bѫm ѭӟt và áp suҩt cѭӥng bӭc
Bѫm bánh răng
Làm mát bҵng không khí
Lӑc gió giҩy nhӡn
24,6 kg (54,2 lbs)
24,2 kg (53,4 lbs)
Xy lanh ÿѫn nghiêng 80° so vӟi phѭѫng thҷng
ÿӭng
Loҥi van piston
PGM-FI (Phun xăng ÿiӋn tӱ)
18 mm
24 mm


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
TRUYӄN ĈӜNG

Hӊ THӔNG ĈIӊN

MӨC
HӋ thӕng ly hӧp
HӋ thӕng vұn hành ly hӧp
TruyӅn ÿӝng
Giҧm tӕc sѫ cҩp
TruyӅn ÿӝng cuӕi
Tӹ sӕ răng
Sӕ 1
Sӕ 2
Sӕ 3
Sӕ 4
KiӇu sang sӕ

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
Loҥi nhiӅu ÿƭa ma sát, ѭӟt
Loҥi ly tâm tӵ ÿӝng
4 sӕ, ăn khӟp không ÿәi
3,350 (67/20)
2,571 (36/14)
2,500 (35/14)
1,550 (31/20)
1,150 (23/20)
0,923 (24/26)
HӋ thӕng trҧ sӕ vұn hành bҵng chân trái
(HӋ thӕng sӕ vòng, chӍ khi xe dӯng)
- N - 1 - 2 - 3 - 4 (- N: không sӕ)
DC-CDI
Dҥng sӕ ÿѭӧc lұp trình bán dүn bҵng ÿiӋn
Cҫn khӣi ÿӝng và mô tѫ khӣi ÿӝng ÿiӋn
Máy phát ÿiӋn xoay chiӅu ÿҫu ra mӝt pha
ChӍnh lѭu nӱa sóng bҵng SCR /mӝt pha
Máy phát

HӋ thӕng
(Loҥi chӃ hòa khí)
ÿánh lӱa
(Loҥi PGM-FI)
HӋ thӕng ÿӅ
HӋ thӕng sҥc
TiӃt chӃ/chӍnh lѭu
HӋ thӕng chiӃu sáng

THÔNG SӔ KӺ THUҰT CӪA Hӊ THӔNG PGM-FI
MӨC
Tӕc ÿӝ cҫm chӯng ÿӝng cѫ
ĈiӋn trӣ cӫa cҧm biӃn IAT
ĈiӋn trӣ cҧm biӃn EOT
ĈiӋn trӣ cӫa kim phun xăng

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
Tӕi thiӇu 1.400 ± 100 (vòng/phút)
1 – 4 kȍ
2,5 – 2,8 kȍ
0,21 – 0,22 kȍ
11 – 13 ȍ

(20°C)
(20°C)
(100°C)
(20°C)

THÔNG SӔ KӺ THUҰT Hӊ THӔNG ĈÁNH LӰA (CHӂ
HÒA KHÍ)
MӨC
Bugi

Tiêu chuҭn
Tùy chӑn

Khe hӣ bugi
ĈiӋn áp ÿӍnh cuӝn ÿánh lӱa
ĈiӋn áp ÿӍnh cuӝn phát xung ÿánh lӱa
Thӡi ÿiӇm ÿánh lӱa

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
CPR6EA-9 (NGK)
U20EPR9 (DENSO)
CPR7EA-9 (NGK)
U22EPR9 (DENSO)
0,80 – 0,90 mm
Tӕi thiӇu 100 V
Tӕi thiӇu 0,7 V
15° trѭӟc ÿiӇm chӃt trên tҥi tӕc ÿӝ cҫm chӯng

THÔNG SӔ KӺ THUҰT Hӊ THӔNG ĈÁNH LӰA (PGMFI)
MӨC
Bugi

Tiêu chuҭn
Tùy chӑn

Khe hӣ bugi
ĈiӋn áp ÿӍnh cuӝn ÿánh lӱa
ĈiӋn áp ÿӍnh cҧm biӃn CKP
Thӡi ÿiӇm ÿánh lӱa

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
CPR6EA-9 (NGK)
U20EPR9 (DENSO)
CPR7EA-9 (NGK)
U22EPR9 (DENSO)
0,80 – 0,90 mm
Tӕi thiӇu 100 V
Tӕi thiӇu 0,7 V
15° trѭӟc ÿiӇm chӃt trên tҥi tӕc ÿӝ cҫm chӯng

Hӊ THӔNG KHӢI ĈӜNG ĈIӊN
MӨC
ChiӅu dài chәi than mô tѫ ÿӅ

TIÊU CHUҬN
10,00 – 10,05 (0,39 – 0,40)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA CHӲA
3,5 (0,14)

1-5


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
THÔNG SӔ KӺ THUҰT Hӊ THӔNG NHIÊN LIӊU (CHӂ
HÒA KHÍ)
MӨC
Sӕ nhұn biӃt chӃ hòa khí
Tӕc ÿӝ cҫm chӯng ÿӝng cѫ
Hành trình tӵ do tay ga
Jic lѫ chính
Jic lѫ phө
Mӵc phao xăng
Khe hӣ ban ÿҫu vít gió
Áp suҩt chân không tiêu chuҭn van kiӇm soát PAIR

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
PB7UP
Tӕi thiӇu 1.400 ± 100 (vòng/phút)
2 – 6 mm
#90
#35
11,7 mm
Xem trang 8-12
60 kPa (450 mmHg)

THÔNG SӔ KӺ THUҰT Hӊ THӔNG NHIÊN LIӊU
(PGM-FI)
MӨC
Sӕ nhұn biӃt chӃ hòa khí
Mӣ tiêu chuҭn vít khí cҫm chӯng
Hành trình tӵ do tay ga
Áp suҩt nhiên liӋu cҫm chӯng
Lѭu lѭӧng bѫm (tҥi 12 V)

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
GQY5A
Xoay ra 1 7/8 vòng tӯ vӏ trí vào hӃt
2 – 6 mm
294 kPa (3,0 kgf/cm2, 43 psi)
tӕi thiӇu 98 cm3 (3,3 US oz, 3,4 Imp oz) /10 giây

THÔNG SӔ KӺ THUҰT Hӊ THӔNG BÔI TRѪN
MӨC
Dung tích dҫu máy

TIÊU CHUҬN
Khi xҧ
Khi rã máy

0,7 lít (0,7 US qt, 0,6 lmp qt)
0,9 lít (1,0 US qt, 0,8 lmp qt)
Dҫu Honda 4 thì hoһc loҥi tѭѫng ÿѭѫng
Phân loҥi API: SG hoһc cao hѫn (ngoҥi trӯ
nhӳng loҥi dҫu nhӟt có dòng chӳ bҧo toàn
năng lѭӧng ӣ vòng tròn cӫa nhãn API).
Ĉӝ nhӟt: SAE 10W-30
Tiêu chuҭn JASO T 903: MA

0,15 – 0,21 (0,006 – 0,008)
0,03 – 0,09 (0,001 – 0,004)

Dҫu máy ÿѭӧc khuyên dùng

Khe hӣ ÿӍnh
Khe hӣ thân
Khe hӣ bên

Rô to bѫm dҫu

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA

0,15 (0,006)
0,26 (0,010)
0,15 (0,006)

THÔNG SӔ KӺ THUҰT ĈҪU QUY LÁT/XU PÁP
MӨC

TIÊU CHUҬN

HÚT

HÚT

HÚT

HÚT/XҦ

490 kPa (5 kgf/cm2, 71 psi) tҥi
tӕi thiӇu 600 (vòng/phút)

32,657 – 32,897 (1,2857 – 1,2952)
32,481 – 32,721 (1,2788 – 1,2882)
0,10 ± 0,02 (0,004 ± 0,001)
0,17 ± 0,02 (0,007 ± 0,001)
4,975 – 4,990 (0,1959 – 0,1965)
4,955 – 4,970 (0,1951 – 0,1957)
5,000 – 5,012 (0,1969 – 0,1973)

0,05 (0,002)
32,33 (1,273)
31,78 (1,251)


4,965 (0,1955)
4,945 (0,1947)
5,03 (0,198)

HÚT


0,010 – 0,037 (0,0004 – 0,0015)
0,030 – 0,057 (0,0012 – 0,0022)

0,065 (0,0026)
0,085 (0,0033)

HÚT/XҦ

10,1 – 10,3 (0,40 – 0,41)

HÚT/XҦ
HÚT/XҦ

1,0 (0,04)
33,14 (1,305)
11,985 – 12,000 (0,4718 – 0,4724)
111,3 (4,38)

Áp suҩt nén xy lanh
Ĉӝ vênh ÿҫu quy lát
Trөc cam
ChiӅu cao gӕi cam
Xu páp,
dүn
hѭӟng xu
páp

Khe hӣ xu páp
Ĉѭӡng kính ngoài thân xu páp
Ĉѭӡng kính trong dүn hѭӟng
xu páp
Khe hӣ giӳa dүn hѭӟng vӟi
thân xu páp

Phҫn nhô ra dүn hѭӟng xu
páp
ChiӅu rӝng ÿӃ xu páp
ChiӅu dài tӵ do lò xo xu páp
Căng xích
Ĉѭӡng kính ngoài cҫn ÿҭy
cam
ChiӅu dài tӵ do cӫa lò xo

1-6

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA1,6 (0,06)
31,5 (1,24)
11,94 (0,470)
109 (4,3)


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
THÔNG SӔ KӺ THUҰT XY LANH/PISTON
MӨC
Xy lanh
Ĉѭӡng kính trong
Ĉӝ oval
Ĉӝ côn
Ĉӝ vênh
Piston, xécĈѭӡng kính ngoài pít tông
măng, chӕt
ĈiӇm ÿo ÿѭӡng kính ngoài pít tông
piston
Ĉѭӡng kính trong lӛ chӕt piston
Ĉѭӡng kính ngoài chӕt piston
Khe hӣ giӳa piston và chӕt piston
Khe hӣ giӳa xécVòng ÿӍnh
măng và rãnh xécVòng thӭ 2
măng (RIKEN)
Vòng ÿӍnh
Khe hӣ giӳa xéc
măng và rãnh xécVòng thӭ 2
măng (TEIKOKU)
Vòng ÿӍnh
Khe hӣ miӋng xéc
măng (RIKEN)
Vòng thӭ 2
Vòng dҫu
(vòng bên)
Khe hӣ miӋng xéc
Vòng ÿӍnh
măng (TEIKOKU)
Vòng thӭ 2
Vòng dҫu
(vòng bên)
Khe hӣ giӳa xy lanh và piston
Ĉѭӡng kính trong lӛ ÿҫu nhӓ thanh truyӅn
Khe hӣ giӳa chӕt piston và thanh truyӅn

TIÊU CHUҬN
52,405 – 52,415 (2,0632 – 2,0636)52,380 – 52,395 (2,0622 – 2,0628)
Cách chân váy pít tông 10 (0,4)
13,002 – 13,008 (0,5119 – 0,5121)
12,994 – 13,000 (0,5116 – 0,5118)
0,002 – 0,014 (0,0001 – 0,0006)
0,030 – 0,065 (0,0012 – 0,0026)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA CHӲA
52,445 (2,0648)
0,10 (0,004)
0,10 (0,004)
0,05 (0,002)
52,310 (2,0594)

13,03 (0,513)
12,98 (0,511)
0,075 (0,0030)
0,100 (0,0039)

0,015 – 0,050 (0,0006 – 0,0020)

0,090 (0,0035)

0,015 – 0,050 (0,0006 – 0,0020)

0,090 (0,0035)

0,015 – 0,050 (0,0006 – 0,0020)

0,090 (0,0035)

0,10 – 0,25 (0,004 – 0,0010)
0,10 – 0,30 (0,004 – 0,012)

0,50 (0,020)
0,60 (0,024)

0,20 – 0,70 (0,008 – 0,028)

1,10 (0,043)

0,10 – 0,25 (0,004 – 0,0010)
0,35 – 0,50 (0,014 – 0,0020)

0,50 (0,020)
0,75 (0,030)

0,10 – 0,35 (0,004 – 0,014)

1,10 (0,043)

0,010 – 0,035 (0,0004 – 0,0014)
13,010 – 13,028 (0,5122 – 0,5129)
0,010 – 0,034 (0,0004 – 0,0013)

0,10 (0,004)
13,05 (0,514)
0,07 (0,003)

CѪ CҨU SANG SӔ/LY HӦP
MӨC
Ly hӧp ÿiӅu
Ĉӝ dày ÿƭa
khiӇn
Ĉӝ vênh ÿƭa
ChiӅu dài tӵ do lò xo ly hӧp
Ĉѭӡng kính trong vӓ ly hӧp
Dүn hѭӟng ly hӧp
Ĉѭӡng kính
ngoài
trong
Ĉѭӡng kính
ngoài
Ĉѭӡng kính ngoài trөc chính tҥi dүn
hѭӟng nӗi ly hӧp
Ly hӧp ly
Ĉѭӡng kính trong trӕng ly hӧp
tâm
ChiӅu dày lӟp bӕ ly hӧp
Ĉѭӡng kính trong trӕng ly hӧp mӝt chiӅu
Ĉѭӡng kính ngoài con lăn ly hӧp mӝt
chiӅu
Ĉѭӡng kính trong bánh răng truyӅn
ÿӝng sѫ cҩp
Ĉѭӡng kính ngoài trөc cѫ tҥi bánh răng
truyӅn ÿӝng sѫ cҩp
ChiӅu dày lӟp bӕ phanh ly hӧp

TIÊU CHUҬN
2,50 – 2,70 (0,098 – 0,106)

28,2 (1,11)
23,000 – 23,021 (0,9055 – 0,9063)
16,991 – 17,009 (0,6689 – 0,6696)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA CHӲA
2,2 (0,09)
0,20 (0,008)
27,5 (1,08)
23,07 (0,908)
17,049 (0,6712)

22,959 – 22,980 (0,9039 – 0,9047)

22,940 (0,9031)

16,966 – 16,984 (0,6680 – 0,6687)

16,87 (0,664)

104,0 – 104,2 (4,09 – 4,10)
1,5 (0,06)
42,000 – 42,020 (1,6535 – 1,6543)
4,990 – 5,000 (0,1965 – 0,1969)

104,3 (4,11)
1,0 (0,04)
42,04 (1,655)
4,97 (0,196)

21,030 – 21,058 (0,8280 – 0,8291)

21,11 (0,831)

20,967 – 20,980 (0,8255 – 0,8260)

20,92 (0,824)

3,35 (0,132)

2,5 (0,10)

MÁY PHÁT/LY HӦP KHӢI ĈӜNG
MӨC
Ĉѭӡng kính ngoài vҩu bánh răng truyӅn ÿӝng khӣi ÿӝng.

TIÊU CHUҬN
45,660 – 45,673 (1,7976 – 1,7981)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA CHӲA
45,642 (1,7969)

1-7


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
THÔNG SӔ KӺ THUҰT VÁCH MÁY/BӜ SӔ/CҪN KHӢI
ĈӜNG/TRӨC CѪ
MӨC
Trөc cѫ

TruyӅn ÿӝng

Càng gҥt sӕ/
heo sӕ

Cҫn khӣi ÿӝng

Khe hӣ bên thanh truyӅn
Khe hӣ hѭӟng kính thanh truyӅn
Ĉӝ ÿҧo
Ĉѭӡng kính trong bánh răng

0,10 – 0,35 (0,004 – 0,014)
0,004 – 0,016 (0,0002 – 0,0006)

17,000 – 17,018 (0,6693 – 0,6700)
18,000 – 18,018 (0,7087 – 0,7094)
20,000 – 20,021 (0,7874 – 0,7882)
17,966 – 17,984 (0,7073 – 0,7080)
15,000 – 15,018 (0,5906 – 0,5913)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN
SӰA CHӲA
0,60 (0,024)
0,05 (0,002)
0,10 (0,004)
17,04 (0,671)
18,04 (0,710)
20,04 (0,789)
17,94 (0,706)
15,04 (0,592)

0,016 – 0,052 (0,0006 – 0,0020)

0,10 (0,004)

16,966 – 16,984 (0,6680 – 0,6687)
14,966 – 14,984 (0,5892 – 0,5899)

16,95 (0,667)
14,95 (0,589)

0,016 – 0,052 (0,0006 – 0,0020)

0,09 (0,004)

0,016 – 0,052 (0,0006 – 0,0020)
10,000 – 10,018 (0,3937 – 0,3944)
4,93 – 5,00 (0,194 – 0,197)
9,986 – 9,995 (0,3931 – 0,3935)
23,959 – 23,980 (0,9433 – 0,9441)
27,959 – 27,980 (1,1007 – 1,1016)
24,000 – 24,033 (0,9449 – 0,9462)
28,000 – 28,021 (1,1024 – 1,1032)
20,000 – 20,021 (0,7874– 0,7882)
19,959 – 19,980 (0,7858 – 0,7866)

0,09 (0,004)
10,07 (0,396)
4,90 (0,193)
9,93 (0,391)
23,94 (0,943)
27,94 (1,100)
24,07 (0,948)
28,08 (1,106)
20,08 (0,791)
19,94 (0,785)

TIÊU CHUҬN

M2, M3
C1
C4
C1
C1

Ĉѭӡng kính ngoài bҥc
Ĉѭӡng kính trong bҥc
Khe hӣ giӳa bҥc vӟi bánh
C1
răng
Ĉѭӡng kính ngoài trөc chính
tҥi M3
Ĉѭӡng kính ngoài trөc thӭ cҩp
tҥi bҥc C1
Khe hӣ giӳa trөc vӟi bánh
M3
răng
Khe hӣ giӳa trөc và bҥc
C1
Ĉѭӡng kính trong càng gҥt sӕ
ChiӅu dày càng gҥt sӕ
Ĉѭӡng kính ngoài trөc càng gҥt sӕ
Ĉѭӡng kính ngoài heo sӕ
Trái
Phҧi
Ĉѭӡng kính trong heo sӕ
Trái
Phҧi
Ĉѭӡng kính lӛ bánh răng
Ĉѭӡng kính ngoài trөc cò mә

THÔNG SӔ KӺ THUҰT BÁNH TRѬӞC/GIҦM XÓC
TRѬӞC/CӘ LÁI
MӨC
ChiӅu sâu tӕi thiӇu cӫa gai lӕp
Áp suҩt lӕp
ChӍ ngѭӡi ÿiӅu khiӇn
nguӝi
Ngѭӡi ÿiӅu khiӇn và ngѭӡi ngӗi sau
Ĉӝ ÿҧo trөc
Ĉӝ ÿҧo
Hѭӟng tâm
vành
Dӑc trөc
Khoҧng cách vành vӟi moay ѫ (Loҥi bánh nan hoa)
Giҧm xóc
ChiӅu dài tӵ do cӫa lò xo
trѭӟc
Ĉӝ ÿҧo ӕng giҧm xóc
Dҫu giҧm xóc ÿѭӧc khuyên dùng
Mӭc dҫu giҧm xóc
Dung tích dҫu giҧm xóc

1-8

TIÊU CHUҬN

200 kPa (2,00 kgf/cm2, 29 psi)
200 kPa (2,00 kgf/cm2, 29 psi)13,0 ± 1,0 (0,51 ± 0,04)
294,8 (11,61)

Dҫu giҧm xóc Honda Ultra 10W hay loҥi
tѭѫng ÿѭѫng
73 (2,9)
63,5 ± 1 cm3
(2,15 ± 0,03 US oz, 2,24 ± 0,04 Imp oz)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA
Tӟi dҩu chӍ thӏ
ÿӝ mòn


0,2 (0,01)
2,0 (0,08)
2,0 (0,08)


0,2 (0,01)

dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
THÔNG SӔ KӺ THUҰT BÁNH SAU/PHANH SAU/
GIҦM XÓC SAU
MӨC

TIÊU CHUҬN

ChiӅu sâu tӕi thiӇu cӫa gai lӕp
ChӍ ngѭӡi ÿiӅu khiӇn
Ngѭӡi ÿiӅu khiӇn và ngѭӡi ngӗi
sau

Áp suҩt lӕp nguӝi

Ĉӝ ÿҧo trөc
Ĉӝ ÿҧo vành

Hѭӟng tâm
Dӑc trөc
Khoҧng cách vành vӟi moay ѫ (Loҥi bánh nan hoa)
Xích tҧi
Cӥ/mҳt xích
Ĉӝ trùng
Phanh
Ĉѭӡng kính trong trӕng phanh
Hành trình tӵ do bàn ÿҥp phanh


225 kPa (2,25 kgf/cm2, 33 psi)
280 kPa (2,80 kgf/cm2, 41 psi)6,0 ± 1,0 (0,24 ± 0,04)
KMC420JB-108L
25 – 35 (1,0 – 1,4)
110,0 – 110,2 (4,33 – 4,34)
20 – 30 (0,8 – 1,2)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA
Tӟi dҩu chӍ thӏ
ÿӝ mòn


0,20 (0,008)
2,0 (0,08)
2,0 (0,08)111,0 (4,37)


PHANH THӪY LӴC
MӨC
Dҫu phanh ÿѭӧc khuyên dùng
ChӍ thӏ mòn bӕ phanh
Ĉӝ dày ÿƭa phanh
Ĉӝ ÿҧo ÿƭa phanh
Ĉѭӡng kính trong xy lanh chính
Ĉѭӡng kính ngoài piston chính
Ĉѭӡng kính trong xy lanh ngàm phanh
Ĉѭӡng kính ngoài piston ngàm phanh

TIÊU CHUҬN
DOT 3 hoһc DOT 4

3,3 – 3,7 (0,13 – 0,15)

11,000 – 11,043 (0,4331 – 0,4348)
10,957 – 10,984 (0,4314 – 0,4324)
33,96 – 34,01 (1,337 – 1,339)
33,878 – 33,928 (1,3338 – 1,3357)

Ĉѫn vӏ: mm (in)
GIӞI HҤN SӰA
CHӲA

Tӟi rãnh
3,0 (0,12)
0,30 (0,012)
11,055 (0,4352)
10,945 (0,4309)
34,02 (1,340)
33,87 (1,333)

BÌNH ĈIӊN/Hӊ THӔNG SҤC
Bình ÿiӋn

Máy phát

MӨC
Dung tích
Dòng ÿiӋn rò
ĈiӋn áp

Sҥc ÿҫy
Cҫn sҥc
Dòng ÿiӋn sҥc
Bình thѭӡng
Nhanh
Dung tích
(Loҥi chӃ hòa
khí)
(Loҥi PGM-FI)
ĈiӋn trӣ cuӝn sҥc(20°C/68°F)

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
12 V – 3 Ah (10 HR)
0,5 mA max.
13,0 – 13,2 V
Dѭӟi 12,4 V
0,3 A/5 – 10 h
3 A/0,5 h
tӕi thiӇu 0,15 kW/5.000 (vòng/phút)
tӕi thiӇu 0,16 kW/5.000 (vòng/phút)
0,2 – 1,0 ȍ

ĈÈN/ĈӖNG HӖ/CÔNG TҲC
Bóng ÿèn

Cҫu chì

MӨC
Ĉèn trѭӟc (pha/cӕt)
Ĉèn vӏ trí
Ĉèn phanh/ÿèn sau
Ĉèn soi biӇn sӕ
Ĉèn báo rӁ
Ĉèn ÿӗng hӗ
Ĉèn chӍ thӏ báo rӁ
Ĉèn chӍ thӏ báo pha
Ĉèn báo vӏ trí sӕ
Ĉèn báo không sӕ
MIL (loҥi PGM-FI)
Cҫu chì chính
Cҫu chì phө

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
12 V – 35/35 W
12 V – 3,4 W x 2
LED (Ĉi ӕt phát quang)
12 V – 5 W
12 V – 10 W x 4
12 V – 3,4 W x 2
12 V – 3,4 W x 2
12 V – 1,7 W
12 V – 1,7 W x 4
12 V – 1,7 W
12 V – 1,7 W
15 A
10 A

1-9


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

MÔMEN LӴC SIӂT
GIÁ TRӎ LӴC SIӂT TIÊU CHUҬN
LOҤI BU LÔNG/ӔC/VÍT
Bu lông và ӕc lөc giác 5 mm
Bu lông và ӕc lөc giác 6 mm
(Bao gӗm bu lông SH)
Bu lông và ӕc lөc giác 8 mm
Bu lông và ӕc lөc giác 10 mm
Bu lông và ӕc lөc giác 12 mm

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
5,2 (0,5, 3,8)
10 (1,0, 7)

LOҤI BU LÔNG/ӔC/VÍT
Vít 5 mm
Vít 6 mm
Bu lông 6 mm
(kӇ cҧ NSHF) và ӕc
bu lông và ӕc 8 mm
bu lông và ӕc 10 mm

22 (2,2, 16)
34 (3,5, 25)
54 (5,5, 40)

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
4,2 (0,4, 3,1)
9,0 (0,9, 6,6)
12 (1,2, 9)
27 (2,8, 20)
39 (4,0, 29)

GIÁ TRӎ LӴC SIӂT KHUNG VÀ ĈӜNG CѪ
• Thông sӕ lӵc siӃt ÿѭӧc liӋt kê dѭӟi ÿây dành cho các bu lông/ӕc/vít quy
ÿӏnh.
• Nhӳng ӕc, bu lông khác ÿѭӧc siӃt theo tiêu chuҭn cӫa bҧng phía trên.
KHUNG/ӔP THÂN/ Hӊ THӔNG KHÍ XҦ
MӨC
Ӕc khóa dây ga
Ӕc bҳt trên giҧm xóc
Bu lông bҳt ÿҫu dѭӟi giҧm xóc sau
Bu lông bҳt thùng xăng
Bu lông bҳt hӝp xích tҧi
Ӕc nӕi ӕng xҧ
Gu giông bҳt ӕng xҧ
Vít ӕp ӕng xҧ
Bu lông bҳt chân chӕng cҥnh
Ӕc bҳt chân chӕng cҥnh


LѬӦNG
1
2
2
4
4
2
2
2
1
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
10
10
10
6
6
8
8
6
10
10

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
3 (0,31, 2,2)
24 (2,4, 18)
24 (2,4, 18)
14 (1,4, 10)
8 (0,82, 5,9)
27 (2,8, 20)

10 (1,0, 7)
18 (1,8, 13)
44 (4,5, 32)


LѬӦNG

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)

GHI CHÚ

Xem trang 2-14

BҦO DѬӤNG
MӨC
Ӕc ÿiӅu chӍnh dây ga
(Loҥi chӃ hòa khí)
(Loҥi PGM-FI)
Vít ӕp hӝp lӑc gió
(Loҥi chӃ hòa khí)
(Loҥi PGM-FI)
Bu lông xҧ dҫu
Nҳp lӛ thӡi ÿiӇm
Nҳp lӛ trөc cѫ
Ӕc khóa vít ÿiӅu chӍnh xu páp

1
2

7
6

3,8 (0,39, 2,8)
3 (0,31, 2,2)

5
5
1
1
1
2

5
5
12
14
30
5

1,1 (0,11, 0,8)
1,2 (0,12, 0,9)
24 (2,4, 18)
6 (0,61, 4,4)
8 (0,82, 5,9)
9 (0,92, 6,6)

Bu lông nҳp lӑc dҫu ly tâm
Bu lông ÿiӅu chӍnh ÿӝ rӑi ÿèn pha
Ӕc khóa ÿiӅu chӍnh ly hӧp
Bugi
Ӕc trөc sau
Nan hoa trѭӟc (Loҥi vành nan hoa)
Nan hoa sau (Loҥi vành nan hoa)

3
1
1
1
1
36
36

5
4
8
10
12
BC2.9
BC3.2

5 (0,51, 3,7)
2 (0,2, 1,5)
12 (1,2, 9)
16 (1,6, 12)
59 (6,0, 4,4)
3,2 (0,33, 2,4)
3,7 (0,38, 2,7)


LѬӦNG
1
2
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
10
5
12

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
14 (1,4, 10)
1,1 (0,11, 0,8)
25 (2,5, 18)

GHI CHÚ

Tra dҫu ÿӝng cѫ vào bӅ
ren và mһt tӵa.
Bôi keo khóa vào các ren.

Hӊ THӔNG PGM-FI
MӨC
Cҧm biӃn EOT
Vít bҳt cҧm biӃn IAT
Cҧm biӃn O2

1-10

GHI CHÚ


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
Hӊ THӔNG ĈÁNH LӰA (CHӂ HÒA KHÍ)
MӨC
Nҳp lӛ thӡi ÿiӇm


LѬӦNG
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
14

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
6 (0,61, 4,4)


LѬӦNG
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
14

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
6 (0,61, 4,4)


LѬӦNG
1
2

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
6
5

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
7 (0,71, 5,2)
4,9 (0,50, 3,6)

GHI CHÚ

Hӊ THӔNG ĈÁNH LӰA (PGM-FI)
MӨC
Nҳp lӛ thӡi ÿiӇm

GHI CHÚ

Hӊ THӔNG KHӢI ĈӜNG ĈIӊN
MӨC
Ӕc cӵc mát môtѫ khӣi ÿӝng
Bu lông bҳt vӓ mô tѫ khӣi ÿӝng

GHI CHÚ

Hӊ THӔNG NHIÊN LIӊU (CHӂ HÒA KHÍ)
ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
6
5
44

5
16
6
6
4


LѬӦNG
4
4
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2

MӨC
Bu lông bҳt thùng xăng
Vít bҳt vӓ cҧm ӭng
Vít van cҳt khí
Jic lѫ phө
Jic lѫ chính
Giӳ kim ga
Vít bҳt buӗng phao
Vít xҧ buӗng phao
Vít giӳ dây le gió
Ӕc khóa van xăng tӵ ÿӝng
Bu lông bҳt ӕng hút
Bu lông bҳt van kiӇm soát khí phө PAIR
Vít ӕp van PAIR

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
14 (1,4, 10)
1,1 (0,11, 0,8)
2,1 (0,21, 1,5)
1,5 (0,15, 1,1)
1,5 (0,15, 1,1)
2,5 (0,25, 1,8)
2,1 (0,21, 1,5)
1,5 (0,15, 1,1)
3,4 (0,35, 2,5)
22 (2,2, 16)
12 (1,2, 9)
10 (1,0, 7)
2,1 (0,21, 1,5)

GHI CHÚ

Hӊ THӔNG NHIÊN LIӊU (PGM-FI)
MӨC
Ӕc bҳt kim phun
Ӕc tҩm ÿӏnh vӏ bѫm xăng
Bu lông bҳt thùng xăng
Vít giӳ dây ga


LѬӦNG
1
4
4
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
6
6
6
5


LѬӦNG
2

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
5

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
12 (1,2, 9)
12 (1,2, 9)
14 (1,4, 10)
3,4 (0,35, 2,5)

GHI CHÚ
Xem trang 9-10

Hӊ THӔNG BÔI TRѪN
MӨC
Bu lông ӕp bѫm dҫu

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
5,2 (0,53, 3,8)

GHI CHÚ

ĈҪU QUY LÁT/XUPÁP
MӨC
Ӕc ÿҫu quy lát
Bu lông nhông cam
Bu lông làm kín căng xích cam
Bu lông cҫn căng xích cam
Bu lông chӕt bánh dүn hѭӟng
xích cam
Nҳp lӛ thӡi ÿiӇm
Nҳp lӛ trөc cѫ


LѬӦNG
4
1
1
1
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
8
8
14
8
6

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
24 (2,4, 18)
27 (2,8, 20)
22 (2,2, 16)
16 (1,6, 12)
10 (1,0, 7)

1
1

14
30

6 (0,61, 4,4)
8 (0,82, 5,9)

GHI CHÚ
Tra dҫu vào bӅ ren và mһt tӵa.
Tra dҫu vào bӅ ren và mһt tӵa.

XY LANH/PISTON
MӨC
Bu lông chӕt bánh dүn hѭӟng xích cam.
Gu dông xy lanh


LѬӦNG
1
4

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
8
8

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
10 (1,0, 7)


GHI CHÚ
Xem trang 12-8

1-11


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
CѪ CҨU SANG SӔ/LY HӦP

Bu lông bҧo vӋ ӕp vách máy phҧi
Bu lông cҫn hãm heo sӕ


LѬӦNG
3
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
6
6

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
12 (1,2, 9)
12 (1,2, 9)

Bu lông ÿƭa nâng ly hӧp
Chӕt lò xo hӗi vӏ cҫn sang sӕ
Bu lông giác chìm ÿƭa cam sang sӕ

3
1
1

6
8
6

12 (1,2, 9)
30 (3,1, 22)
10 (1,0, 7)

Ӕc khóa ly hӧp ly tâm

1

14

64 (6,5, 47)

Ӕc khóa tâm ly hӧp

1

14

64 (6,5, 47)


LѬӦNG
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
12

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
64 (6,5, 47)

6

6

16 (1,6, 12)

MӨC

GHI CHÚ
Bôi keo khóa vào các
ren: Xem trang 13-29

Bôi keo khóa vào các
ren: Xem trang 13-29
Tra dҫu ÿӝng cѫ vào
bӅ ren và mһt tӵa.
Tra dҫu ÿӝng cѫ vào
bӅ ren và mһt tӵa.

MÁY PHÁT/LY HӦP KHӢI ĈӜNG
MӨC
Ӕc vô lăng ÿiӋn
Bu lông bҳt vӓ ly hӧp khӣi ÿӝng

GHI CHÚ
Tra dҫu ÿӝng cѫ vào
bӅ ren và mһt tӵa.
Bôi keo khóa vào các
ren: Xem trang 14-12

THÁO/RÁP ĈӜNG CѪ
ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
6
6
10

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
12 (1,2, 9)
12 (1,2, 9)
59 (6,0, 44)


LѬӦNG
2
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
6
26

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
9 (0,92, 6,6)


Ren trên cә lái

1

26Bu lông bҳt ÿҫu dѭӟi giҧm xóc
Ӕc bҳt cә lái
Ӕc trөc trѭӟc
Bu lông giác chìm ÿƭa phanh trѭӟc

4
1
1
4

10
10
12
8

64 (6,5, 47)
59 (6,0, 44)
59 (6,0, 44)
42 (4,3, 31)

Nan hoa trѭӟc (Loҥi vành nan hoa)
Bu lông giác chìm giҧm xóc trѭӟc

36
2

BC2.9
8

3,2 (0,33, 2,4)
20 (2,0, 15)


LѬӦNG
1
36
4
4
2
1
2
2
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
12
BC3.2
8
8
8
6
10
10
10

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
59 (6,0, 44)
3,7 (0,38, 2,7)
32 (3,3, 24)

22 (2,2, 16)
10 (1,0, 7)
24 (2,4, 18)
24 (2,4, 18)
39 (4,0, 29)

MӨC
Bu lông tҩm ÿӏnh vӏ nhông tҧi
Bu lông bҳt cә hút (Loҥi chӃ hòa khí)
Ӕc treo ÿӝng cѫ


LѬӦNG
2
2
3

GHI CHÚ

BÁNH TRѬӞC/GIҦM XÓC TRѬӞC/CӘ LÁI
MӨC
Vít ÿӕi trӑng tay lái
Ӕc hãm thân cә lái

GHI CHÚ
Bu lông ren SL
Theo quy tҳc xiӃt;
Xem trang 17-21
Theo quy tҳc xiӃt;
Xem trang 17-21
Ӕc U
Ӕc U
Bu lông ALOC; thay
mӟi bu lông.
Bôi keo khóa vào
các ren.

GIҦM XÓC SAU/PHANH SAU/BÁNH SAU
MӨC
Ӕc trөc sau
Nan hoa sau (Loҥi vành nan hoa)
Ӕc nhông tҧi sau
Bu lông bҳt nhông tҧi
Ӕc cҫn hãm phanh sau
Ӕc cҫn phanh sau
Ӕc bҳt trên giҧm xóc
Bu lông bҳt ÿҫu dѭӟi giҧm xóc sau
Ӕc càng sau

1-12

GHI CHÚ
Ӕc U
Ӕc U
Xem trang 18-10
Ӕc U


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
PHANH THӪY LӴC

LѬӦNG
2

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
4

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
1,5 (0,15, 1,1)

1
1

8
8

5,4 (0,55, 4,0)
22 (2,2, 16)

Bu lông dҫu ӕng phanh trѭӟc
Chӕt bӕ phanh trѭӟc
Bu lông chӕt ngàm phanh trѭӟc
Bu lông bҳғt ngàm phanh

2
1
1
2

10
10
8
8

34 (3,5, 25)
17 (1,7, 13)
17 (1,7, 13)
30 (3,1, 22)

Bu lông chӕt tay phanh
Ӕc chӕt tay phanh
Vít công tҳc ÿèn phanh trѭӟc
Bu lông kҽp ӕng dҫu phanh trѭӟc

1
1
1
1

6
6
4
6

1 (0,1, 0,7)
5,9 (0,6, 4,4)
1,2 (0,12, 0,9)
12 (1,2, 9)


LѬӦNG
1
2
1
1

ĈѬӠNG KÍNH
REN (mm)
4
6
5
3

LӴC SIӂT:
N·m (kgf·m, lbf·ft)
2 (0,2, 1,5)
9 (0,92, 6,6)
5,1 (0,52, 3,8)
1 (0,1, 0,7)

MӨC
Vít nҳp bình chӭa dҫu xy lanh
phanh chính
Van xҧ khí ngàm phanh
Chӕt siӃt ngàm phanh

GHI CHÚ

Bôi keo khóa vào các
ren.

Bu lông ALOC; thay
mӟi bu lông.

Bu lông ALOC; thay
mӟi bu lông.

ĈÈN/ĈӖNG HӖ/CÔNG TҲC
MӨC
Bu lông ÿiӅu chӍnh ÿӝ rӑi ÿèn pha
Vít bҳt công tҳc máy
Bu lông bҳt khóa an toàn
Vít nҳp dây khóa yên

GHI CHÚ
Thay vít mӟi ALOC.

1-13


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

CÁC ĈIӆM BÔI TRѪN VÀ BӎT KÍN
ĈӜNG CѪ
VҰT LIӊU
Dҫu ÿӝng cѫ

Keo khóa
Dҫu molypden disunfua (hӛn
hӝp 1/2 dҫu ÿӝng cѫ và 1/2
mӥ molybdenum disunfua)

Chҩt bӏt kín(Three bond
1215 hoһc loҥi tѭѫng
ÿѭѫng)
Mӥ ÿa dөng

Chҩt tҭy rӱa

1-14

Vӎ TRÍ CÁC BӜ PHҰN
Xy lanh
BӅ mһt trѭӧt ngoài piston và rãnh xéc măng
Mһt trong lӛ chӕt pít tông
BӅ mһt ngoài chӕt pít tông
Toàn bӝ bӅ mһt xéc măng
BӅ mһt bên trong ÿҫu nhӓ thanh truyӅn
Ĉҫu lӟn thanh truyӅn
BӅ mһt ngoài thân xu páp và ÿҫu thân xu páp HÚT/XҦ
Toàn bӝ bӅ mһt trөc cam
Toàn bӝ bӅ mһt xích cam
BӅ mһt trong lӛ trөc cò mә
BӅ mһt trөc cò mә
Mһt trѭӧt con lăn cò mә
Khu vӵc trѭӧt rô to trong và ngoài bѫm dҫu
BӅ mһt ngoài dүn hѭӟng ly hӧp ngoài
Toàn bӝ bӅ mһt ÿƭa ly hӧp
Ngõng trөc sang sӕ
Toàn bӝ bӅ mһt trөc càng gҥt sӕ
Toàn bӝ bӅ mһt heo sӕ
BӅ mһt xoay tҩm khóa trӕng trөc thӭ cҩp
Răng bánh răng (sѫ cҩp, truyӅn ÿӝng)
Bánh răng cҫn khӣi ÿӝng và bӅ mһt trong cӫa bánh cóc
Bên trong cҫn ÿҭy căng xích cam
Khu vӵc cҧ hai ngõng trөc bánh răng giҧm tӕc khӣi ÿӝng
Toàn bӝ bӅ mһt trөc bánh răng giҧm tӕc khӣi ÿӝng
BӅ mһt lăn ly hӧp khӣ ÿӝng
BӅ mһt trѭӧt ly hӧp khӣi ÿӝng trөc cѫ bên trái
Răng bánh răng giҧm tӕc ly hӧp khӣi ÿӝng
Phӟt kín cӫa kim phun
Mӛi bӅ mһt xoay bánh răng
Phӟt O
Ren bu lông tҩm ÿӏnh vӏ vòng bi trөc sѫ cҩp
BӅ mһt trѭӧt cҫn và cam giҧm áp
BӅ mһt trong bánh răng truyӅn ÿӝng sѫ cҩp
BӅ mһt bên trong bánh răng sang sӕ
Toàn bӝ bӅ mһt bҥc bánh răng C1
Rãnh càng gҥt sӕ bánh răng M4, C3
BӅ mһt lҳp ráp vách máy trái
BӅ mһt tӵa kҽp dây máy phát
MiӋng phӟt dҫu trөc sang sӕ
MiӋng phӟt dҫu trөc trung gian
MiӋng phӟt dҫu trөc khӣi ÿӝng
Khu vӵc tiӃp xúc vô lăng ÿiӋn và bên trái trөc cѫ

GHI CHÚ

1 – 2 cm3

Tӕi thiӇu 4,0 cm3

Xem trang 15-14

Xem trang 15-5


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
KHUNG
VҰT LIӊU
Mӥ ÿa dөng chӏu áp suҩt cao
(chӍ ÿӏnh: Kyodo Yushi
EXCELITE EP2, Shell
ALVANIA EP2 hoһc loҥi
tѭѫng ÿѭѫng)
Mӥ (Shell RETINAX EP3
hoһc IDEMITSU DAPHNE
BEARING GREASE EP
NO.3 hoһc IDEMITSU
DAPHNE EPONEX NO.0.
hoһc tѭѫng ÿѭѫng)
Mӥ ÿa dөng

Mӥ Silicon

Dҫu phanh DOT 3 hoһc
DOT 4
Honda Bond A hoһc loҥi
tѭѫng ÿѭѫng

Dҫu giҧm xóc

SAE #80 hoһc dҫu bánh
răng 90 hoһc dҫu bôi trѫn
xích tҧi
Dҫu bánh răng
Dҫu ÿӝng cѫ

Vӎ TRÍ CÁC BӜ PHҰN
MiӇng phӟt chҳn bөi cә lái
Khu vӵc vòng bi ngoài và trong phía trên
Mһt ngoài và trong vòng bi phía dѭӟi

GHI CHÚ
Bôi tӕi thiӇu 3 g
Bôi tӕi thiӇu 3 g
Bôi tӕi thiӇu 3 g

Răng bánh răng ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ
BӅ mһt trong bánh răng ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ
Trөc bánh răng dây ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ
Răng bánh răng ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ

Bôi 0,2 – 0,4 g
Bôi 0,03 – 0,05 g
Bôi 0,02 – 0,03 g
Bôi 0,2 – 0,4 g

Chӕt ÿӏnh vӏ bát phanh sau
BӅ mһt trѭӧt cam phanh sau
Khu vӵc tiӃp xúc guӕc phanh cam phanh sau
BӅ mһt trөc trѭӟc/sau
MiӋng phӟt chҳn bөi bánh xe
BӅ mһt trѭӧt khóa tay lái
Rãnh ӕng tay ga và rãnh mép ӕng ga
MiӋng phӟt chҳn bөi mép dүn ÿӝng bánh sau
Phӟt O moay ѫ bánh xe sau
Phӟt O dây ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ
Khu vӵc trѭӧt khóa yên xe
Khu vӵc chӕt bàn ÿҥp khӣi ÿӝng
BӅ mһt trѭӧt trөc chân chӕng cҥnh
BӅ mһt trѭӧt cҫn phanh sau/trөc chân chӕng giӳa
Mӛi vòng bi bánh xe
BӅ mһt trѭӧt cӫa bu lông chӕt tay phanh trѭӟc
Khu vӵc tiӃp xúc giӳa pit tông chính và tay phanh trѭӟc
Khu vӵc trѭӧt cӫa chӕt giá ngàm phanh
Phӟt chҳn bөi ngàm phanh
Phӟt O chӕt bӕ phanh
Cúp ben piston, lò xo và piston phanh chính
Piston ngàm phanh
Phӟt chҳn bөi ngàm phanh
Bên trong cao su tay lái
Khu vӵc tiӃp xúc ӕng nӕi vӟi hӝp hút gió (Loҥi chӃ hòa khí)
Khu vӵc tiӃp xúc hӝp lӑc gió vӟi ÿҫu nӕi A ӕng nӕi (loҥi
PGM-FI)
MiӋng phӟt dҫu giҧm xóc
MiӋng phӟt chҳn bөi giҧm xóc
Phӟt O nҳp giҧm xóc
Xích tҧi

Bôi 0,02 – 0,04 g
Bôi 0,06 – 0,08 g
Bôi 0,03 – 0,05 g

Bôi 0,1 g
Bôi 0,1 g
Bôi tӕi thiӇu 0,4 g

Phӟt cam phanh sau
Phӟt O bѫm xăng
Khu vӵc tӵa kín và phӟt O bѫm xăng vӟi bình xăng

1-15


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

ĈI BÓ DÂY & CÁP
LOҤI CHӂ HÒA KHÍ
DÂY ĈӖNG HӖ TӔC ĈӜ
ĈҪU NӔI 3P
ĈÈN PHA

RѪ LE ĈÈN BÁO RӀ
ĈҪU NӔI DÂY CÔNG TҲC
ĈÈN PHANH TRѬӞC

DÂY LE GIÓ

ĈҪU NӔI 3P CÔNG
TҲC PHA/CӔT

ĈҪU NӔI 4P CÔNG
TҲC ĈÈN
ĈҪU NӔI 3P (Ĉen)
CÔNG TҲC CÒI

ĈҪU NӔI 3P (Ĉen)
CÔNG TҲC KHӢI ĈӜNG

DÂY CÔNG
TѪ MÉT

ĈҪU NӔI 3P (Ĉӓ)
CÔNG TҲC ĈÈN
BÁO RӀ

DÂY GA

ӔNG PHANH TRѬӞC

DÂY CÔNG TҲC MÁY

DÂY KHÓA YÊN

DÂY ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN
BÁO RӀ TRѬӞC PHҦI

DÂY ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN
BÁO RӀ TRÁI TRѬӞC

DÂY ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN BÁO RӀ TRѬӞC

ĈҪU NӔI 3P (Ĉen) ĈÈN
Vӎ TRÍ/ĈÈN BÁO RӀ
TRѬӞC BÊN TRÁI

1-16

ĈҪU NӔI 3P ĈÈN Vӎ TRÍ/
ĈÈN BÁO RӀ TRѬӞC
BÊN PHҦI


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
DÂY LE GIÓ

DÂY GA

DÂY ĈӖNG
HӖ TӔC ĈӜ

ӔNG PHANH
TRѬӞC

ӔNG PHANH
TRѬӞC
DÂY CÔNG
TѪ MÉT

DÂY ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN
BÁO RӀ TRÁI TRѬӞC

DÂY CÔNG
TѪ MÉT

DÂY LE
GIÓ

DÂY GA
DÂY CÔNG
TѪ MÉT
DÂY GA
DÂY ĈӖNG
HӖ TӔC ĈӜ

DÂY ĈӖNG HӖ
TӔC ĈӜ
DÂY ĈӖNG HӖ TӔC ĈӜ
ӔNG PHANH
TRѬӞC
DÂY CÔNG TҲC MÁY

DÂY KHÓA YÊN

DÂY ĈÈN Vӎ TRÍ/ĈÈN
BÁO RӀ TRѬӞC PHҦI

ӔNG PHANH
TRѬӞC

1-17


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG

ӔNG PHANH
TRѬӞC

DÂY GA
DÂY CÔNG
TѪ MÉT

DÂY LE GIÓ

DÂY KHÓA YÊN
ӔNG CҨP KHÍ VAN
KIӆM SOÁT KHÍ PHӨ

ӔNG THÔNG HѪI
CHӂ HÒA KHÍ

ĈҪU NӔI 2P RѪLE
BÁO RӀ

DÂY GA

DÂY CÔNG
TѪ MÉT
ĈҪU NӔI DÂY
CÒI
DÂY KHÓA YÊN

ӔNG PHANH
TRѬӞC

ĈҪU NӔI 2P CÔNG
TҲC MÁY

DÂY ĈӖNG HӖ TӔC ĈӜ

DÂY KHÓA YÊN

DÂY CÔNG
TҲC MÁY
BÓ DÂY
CHÍNH
ĈҪU NӔI DÂY
CUӜN ĈÁNH LӰA

CÁC ĈҪU NӔI:
ĈҪU NӔI 6P (Ĉen)/6P/3P
BÓ DÂY PHӨ ĈӖNG HӖ

1-18


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
DÂY LE GIÓ
ӔNG THÔNG HѪI
CHӂ HÒA KHÍ

DÂY GA

ӔNG CҨP KHÍ VAN
KIӆM SOÁT KHÍ PHӨ
ӔNG DҮN XĂNG

ӔNG THÔNG HѪI
VÁCH MÁY

ӔNG CҨP KHÍ VAN
KIӆM SOÁT KHÍ PHӨ

ӔNG XҦ CHӂ
HÒA KHÍ

ӔNG CHÂN KHÔNG VAN
BѪM XĂNG TӴ ĈӜNG

1-19


dummyhead

THÔNG TIN CHUNG
BÓ DÂY CHÍNH (Tӟi ICM)
DÂY KHÓA YÊN

BÓ DÂY CHÍNH (Tӟi ICM)
DÂY KHÓA YÊN

ĈҪU NӔI DÂY CÔNG
TҲC ĈÈN PHANH SAU

ӔNG DҮN XĂNG

MÁT KHUNG

ӔNG THÔNG HѪI
VÁCH MÁY

RѪLE KHӢI ĈӜNG

ӔNG CHÂN
KHÔNG VAN BѪM
XĂNG TӴ ĈӜNG
DÂY CÔNG TҲC
Vӎ TRÍ SӔ

ӔNG CҨP KHÍ VAN
KIӆM SOÁT KHÍ PHӨ

BÓ DÂY CHÍNH
ĈҪU NӔI 5P MÔ
TѪ KHӢI ĈӜNG

1-20

HӜP BÌNH ĈIӊN

DÂY MÁY PHÁT/CUӜN
PHÁT XUNG ĈÁNH LӰA
ӔNG XҦ CHӂ
HÒA KHÍ


x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×