Tải bản đầy đủ

Tài liệu dạy sữa chữa waveS110_2012

TonNgoKhong

BӜ LӐC KHÍ RIÊNG
ӔNG THÔNG HѪI
VÁCH MÁY

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

ӔNG CҨP KHÍ
ĈҪU NӔI 4P TIӂT CHӂ/CHӌNH LѬU

ĈҪU NӔI DÂY MÁY PHÁT/CUӜN
PHÁT SUNG (Vàng,Xanh/Vàng)

TonNgoKhong BikerVietNam
ӔNG XҦ CHӂ
HÒA KHÍ
ĈҪU NӔI 6P CÔNG
TҲC (Ĉen) Vӎ TRÍ SӔ
ӔNG DҮN XĂNG


ĈҪU NӔI 2P MÁY PHÁT

www.bikervietnam.com

23-21


PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

TonNgoKhong

DÂY CҦM BIӂN MӴC XĂNG

LӐC XĂNG

BÓ DÂY CHÍNH

ӔNG DҮN XĂNG

DÂY MÔ ĈUN ĈIӄU
KHIӆN ĈÁNH LӰA
DÂY CҦM BIӂN MӴC XĂNG

ĈҪU NӔI 3P CҦM BIӂN
MӴC XĂNG
ӔNG DҮN XĂNG

TonNgoKhong BikerVietNam
BÓ DÂY CHÍNH

MÔ ĈUN ĈIӄU KHIӆN ĈÁNH LӰA (ICM)

BÓ DÂY CHÍNH

ĈҪU NӔI DÂY (ÿӓ)/ĈҪU NӔI
2P/3P BÓ DÂY BÌNH ĈIӊN

ĈҪU NӔI DÂY CÔNG TҲC ĈÈN
PHANH SAU (Ĉen, Lөc/Vàng)


BÓ DÂY BÌNH ĈIӊN

www.bikervietnam.com

23-22


TonNgoKhong

BÓ DÂY CHÍNH

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

MÔ ĈUN ĈIӄU KHIӆN
ĈÁNH LӰA (ICM)

BÓ DÂY
CHÍNH

CAO SU ӔP ICM

CAO SU ӔP ICM

GIÁ ICM

CHҲN BÙN SAU

MÔ ĈUN ĈIӄU KHIӆN ĈÁNH LӰA (ICM)
BÌNH ĈIӊN

CҪU CHÌ CHÍNH 10 A
CҪU CHÌ PHӨ 7,5 A

TonNgoKhong BikerVietNam
RѪLE KHӢI ĈӜNG

DÂY CӴC DѬѪNG (+) BÌNH ĈIӊN

DÂY CӴC ÂM (-) BÌNH ĈIӊN

ĈÈN BÁO SӔ 3 (W/Bu, Bl)

ĈÈN ĈӖNG HӖ (Br, G)

ĈÈN BÁO SӔ 4 (P, Bl)

ĈÈN BÁO SӔ 2 (Bl/Bu, Bl)
ĈÈN BÁO SӔ 1 (Y/R, Bl)
ĈÈN CHӌ THӎ BÁO RӀ TRÁI (O, G)
MÀU:

ĈÈN CHӌ THӎ BÁO RӀ
PHҦI (Lb, G)
ĈÈN CHӌ THӎ BÁO
PHA (Bu, G)
ĈÈN BÁO SӔ KHÔNG (Lg/R, Bl)

CӴC DÂY ĈӖNG HӖ BÁO XĂNG (Bl)
CӴC DÂY ĈӖNG HӖ BÁO XĂNG (Y/W)

CӴC DÂY ĈӖNG HӖ BÁO XĂNG (G)

Br: Nâu
G: Lөc
Bu: Xanh
Bl: Ĉen
W: Trҳng
Y : Vàng
R: Ĉӓ
Lg: Lөc nhҥt
Lb: Xanh nhҥt
O: Cam
P: Hӗng

www.bikervietnam.com

23-23


PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

TonNgoKhong

Vӎ TRÍ THÂN VӒ
(1)

(3)

(2)
(10)
(6)
(4)

(13)
(9)

(11)

(12)

(8)
(5)

(15)
(7)

(14)

(1) Ӕp trên tay lái (trang 3-12)
(2) Ӕp trѭӟc tay lái (trang 3-12)
(3) Ӕp sau tay lái (trang 3-14)
(4) Ӕp trên trѭӟc (trang 23-28)
(5) Chҳn bùn trѭӟc (trang 3-5)
(6) Ӕp ӕng chính (trang 23-30)
(7) Ӕp cҥnh dѭӟi (trang 23-29)
(8) Ӕp giӳa (trang 23-29)
(9) Ӕp thân (trang 23-31)

(16)

(17)

(10) Yên xe (trang 3-8)
(11) Hӝp ÿӵng ÿӗ (trang 23-32)
(12) Chҳn bùn sau (trang 3-11)
(13) Tay dҳt sau (trang 3-8)
(14) Gác chân (trang 3-19)
(15) Gác chân sau (trang 3-20)
(16) Ӕp sau vách máy trái (trang 3-20)
(17) Hӝp xích (trang 3-20)

TonNgoKhong BikerVietNam

SѪ ĈӖ THÁO THÂN VӒ
• Dѭӟi ÿây là trình tӵ tháo ӕp thân xe:
(1) ӔP TRÊN TAY LÁI

(3) ӔP SAU TAY LÁI

(2) ӔP TRѬӞC TAY LÁI

(4) MҺT NҤ TRѬӞC

(8) ӔP GIӲA

(13)TAY DҲT SAU

(14) GÁC CHÂN

(16) NҲP SAU VÁCH MÁY TRÁI

(6) ӔP ӔNG CHÍNH

(9) ӔP THÂN

(15) GÁC CHÂN SAU

(5)CHҲN BÙN TRѬӞC

(10)YÊN XE

(7) ӔP CҤNH DѬӞI

(11) HӜP ĈӴNG ĈӖ

(12) CHҲN BÙN SAU

(17) HӜP XÍCH

www.bikervietnam.com

23-24


TonNgoKhong

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

ӔP TRÊN TRѬӞC
THÁO/RÁP
Tháo nhѭ sau:

Hai vít tӯ phía trѭӟc
Bӕn vít ÿһc biӋt A tӯ phía sau
Bӕn vít ÿһc biӋt B tӯ phía sau
Hai kҽp

Tháo ӕp trên trѭӟc bҵng cách tách các lүy ra khӓi rãnh
cӫa ӕp ӕng chính.
Tháo hai cao su ra khӓi giá ӕp trên trѭӟc.
Ráp theo thӭ tӵ ngѭӧc vӟi lúc tháo.

CAO SU

VÍT A

ӔP TRÊN TRѬӞC

VÍT B
CÁC VÍT
RÃNH CÀI

TonNgoKhong BikerVietNam
PHE CÀI

LҮY CÀI

THÁO/RÁP ӔP DѬӞI TRѬӞC
Tháo vít và ӕp dѭӟi trѭӟc rҵng cách tách rãnh cӫa nó
ra khӓi lүy cӫa ӕp trên trѭӟc.

VÍT

Ráp theo thӭ tӵ ngѭӧc vӟi lúc tháo.

LҮY/RÃNH

ӔP DѬӞI TRѬӞC

www.bikervietnam.com

23-25


PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

TonNgoKhong

ӔP CҤNH DѬӞI
THÁO/RÁP
Tháo ӕp trên trѭӟc (trang 23-25).
Tháo vít A, 2 vít B và ÿӋm.
Tháo ӕp dѭӟi trѭӟc bҵng cách tách nhѭ sau.
– Tách 3 rãnh ra khӓi móc cӫa ӕp ӕng chính
– Cҥnh trái Lүy ra khӓi rãnh cӫa ӕp thân
– Bên phҧi: Lүy ra khӓi rãnh cӫa ӕp thân
Ráp theo thӭ tӵ ngѭӧc vӟi lúc tháo.
RÃNH CÀI
BÊN PHҦI:

MÓC CÀI
RÃNH

LҮY CÀI
LҮY

RÃNH CÀI

TonNgoKhong BikerVietNam
VÍT B

VÍT A
VÍT B/ĈӊM

ӔP GIӲA
THÁO/RÁP
Mӣ khóa yên xe ra.

VÍT

Tháo nhѭ sau:

VÍT ĈҺC BIӊT

– Hai ÿһc biӋt vít
– Vít
Ćn thͅn không làm
hͧng các l̓y cài.

RÃNH CÀI

Tách lүy cӫa ӕp giӳa tӯ rãnh cӫa ӕp thân và tháo ӕp
giӳa ra.
Ráp theo thӭ tӵ ngѭӧc vӟi lúc tháo.

LҮY CÀI

ӔP GIӲA

www.bikervietnam.com

23-26


TonNgoKhong

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

ӔP ӔNG CHÍNH
THÁO/RÁP
Tháo nhѭ sau:


Ӕp giӳa (trang 23-26)
Hai vít A
Hai vít B
Bӕn vít ÿһc biӋt C
Ba vít ÿһc biӋt D

Tách móc cài trên ӕp bên dѭӟi cӫa ӕp ӕng chính ra khӓi
rãnh cӫa ӕp bên dѭӟi và tháo ӕp ӕng chính ra.
Ráp theo thӭ tӵ ngѭӧc vӟi lúc tháo.

VÍT ĈҺC BIӊT D

VÍT B

VÍT A

TonNgoKhong BikerVietNam
RÃNH

VÍT ĈҺC BIӊT C

ӔP ӔNG CHÍNH
MÓC CÀI

THÁO RÃ/RÁP
Tháo hai vít và tách ӕp sau ӕng chính ra khӓi ӕp trѭӟc
ӕng chính bҵng cách tách các lүy ra khӓi rãnh.
Ráp theo thӭ tӵ ngѭӧc lҥi lúc tháo.
CÁC VÍT

ӔP TRѬӞC ӔNG CHÍNH

ӔP SAU ӔNG CHÍNH

RÃNH
LҮY CÀI

www.bikervietnam.com

23-27


PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

TonNgoKhong

ӔP THÂN
THÁO/RÁP
Tháo nhѭ sau:
– Ӕp giӳa (trang 23-26)
– Tay dҳt sau (trang 3-8)
Tháo 2 vít tӵ ÿһc biӋt và vít 1 vít ra.
Tách và tháo ӕp thân nhѭ sau.


Vҩu ra khӓi lӛ trên khung
Lӛ ra khӓi vҩu bҳt tay dҳt sau
Móc ra khӓi rãnh chҳn bùn sau
Bên trái: Rãnh ra khӓi lүy ӕp bên dѭӟi
Bên phҧi: Rãnh ra khӓi lүy ӕp bên dѭӟi

Ráp theo thӭ tӵ ngѭӧc vӟi lúc tháo.


NHÌN BÊN TRÁI:

VҨU BҲT TAY DҲT SAU

LҮY CÀI
BÊN PHҦI:

RÃNH CÀI

MÓC CÀI

TonNgoKhong BikerVietNam
VÍT ĈҺC BIӊT

VҨU LӖI

LҮY

VÍT

RÃNH CÀI

THÁO RÃ/RÁP
Ch͡ phía bên ph̻i:

Tháo hai vít và ӕp dѭӟi thân.
Tháo vít và tách ӕp thân sau và ӕp phía giӳa bҵng cách
tách cҭn thұn lүy ӕp thân ra khӓi rãnh ӕp phía giӳa.
Ráp theo thӭ tӵ ngѭӧc lҥi lúc tháo.
ӔP DѬӞI THÂN ( chӍ bên phҧi)

ӔP THÂN SAU

LҮY
CÁC VÍT

ӔP PHÍA GIӲA

ӔP THÂN
RÃNH

www.bikervietnam.com

23-28


TonNgoKhong

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

HӜP ĈӴNG ĈӖ
THÁO/RÁP
Tháo nhѭ sau:
– Bình ÿiӋn (trang 23-37)
– Yên xe (trang 3-8)
– Ӕp thân phҧi (trang 23-28)
Tách vҩu dây bình ÿiӋn ra khӓi lӛ cӫa khoang ÿӵng ÿӗ
và tháo ÿҫu nӕi bó dây bình ÿiӋn và ÿҫu nӕi 2P mô tѫ
ÿӅ.
Tháo ba bu lông và bҥc.
Nâng hӝp ÿӵng ÿӗ lên ÿӗng thӡi kéo bó dây bình ÿiӋn
ra.
Ćn thͅn không ÿ͛
k͑t bó dây vào gi·a
hͱp ÿΉng ÿͫ và
khung xe.

Ráp theo thӭ tӵ ngѭӧc vӟi lúc tháo.

BU LÔNG/BҤC

BÓ DÂY BÌNH ĈIӊN

TonNgoKhong BikerVietNam
VҨU DÂY
BÌNH ĈIӊNHӜP ĈӴNG ĈӖ

ĈҪU NӔI

ĈҪU NӔI 2P CÔNG TҲC KHӢI ĈӜNG

www.bikervietnam.com

23-29


PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

TonNgoKhong

ĈIӄU CHӌNH VÍT GIÓ
QUY TRÌNH GIҦM TӔC ĈӜ CҪM
CHӮNG
• Vít khí ÿѭӧc cài ÿһt sҹn ӣ nhà máy do vұy không
cҫn phҧi ÿiӅu chӍnh trӯ khi ÿҥi tu chӃ hoһc thay thӃ
vít gió.
• Sӱ dөng ÿӗng hӗ vӟi thang ÿo tӕi thiӇu 50 (vòng/
phút) hoһc thҩp hѫn vӟi ÿӝ chính xác thay ÿәi tӕi
thiӇu 50 (vòng/phút).
Tháo ӕp cҥnh dѭӟi bên phҧi (trang 23-26).
N͗u si͗t vít gió lên
ÿ͗ quá ch͏t, ÿ͗ vít
gió có th͛ hͧng.

1. Xoay vít gió theo chiӅu kim ÿӗng hӗ cho ÿӃn khi vào
hӃt và sau ÿó vһn ngѭӧc lҥi theo sӕ vòng ÿã cho.
Ĉây chӍ là sӵ ÿiӅu chӍnh ban ÿҫu trѭӟc khi ÿiӅu
chӍnh vít gió cuӕi cùng.
MӢ BAN ĈҪU:

ӔNG CHÂN KHÔNG

VÍT GIÓ

Xoay ra 2 5/8 vòng

2. Hâm nóng ÿӝng cѫ tӟi nhiӋt ÿӝ hoҥt ÿӝng bình
thѭӡng. Dӯng và lái xe trong 10 phút là ÿӫ.
3. Tҳt máy và nӕi ÿӗng hӗ tӕc ÿӝ theo hѭӟng dүn cӫa
nhà sҧn xuҩt ÿӗng hӗ.
4. Tháo ӕng chân không cӫa van kiӇm soát khí phө
PAIR , sau ÿó nӕi nó vào bѫm chân không và nút
ÿҫu ӕng lҥi.
5. Bѫm chân không vào ӕng chân không van kiӇm soát
khí phө PAIR vӟi áp suҩt lӟn hѫn 60 kPa (450
mmHg).

VÍT CHӌNH GA
BѪM CHÂN KHÔNG
ӔNG CHÂN KHÔNG

6. Khӣi ÿӝng ÿӝng cѫ và ÿiӅu chӍnh tӕc ÿӝ cҫm chӯng
bҵng vít chӍnh ga.

TonNgoKhong BikerVietNam
TӔC ĈӜC CҪM CHӮNG:
Tӕi thiӇu 1.300 ± 100 (vòng/phút)

NÚT

7. Xoay vít gió vào hoһc ra thұt chұm ÿӇ ÿҥt ÿѭӧc tӕc
ÿӝ ÿӝng cѫ lӟn nhҩt.
8. Tăng ga nhҽ 2 hoһc 3 lҫn, sau ÿó ÿiӅu chӍnh tӕc ÿӝ
cҫm chӯng bҵng vít chӍnh ga.
9. Xoay vít gió ra cho ÿӃn khi tӕc ÿӝ ÿӝng cѫ giҧm 50
vòng/phút.
10.Xoay vít gió theo chiӅu kim ÿӗng hӗ ÿӃn mӣ cuӕi
cùng tӯ vӏ trí ÿҥt ÿѭӧc ӣ bѭӟc 9.
MӢ CUӔI CÙNG: Xoay vào 1/4 vòng
11.Tháo nút ra khӓi ӕng chân không, sau ÿó tháo bѫm
chân không và nӕi ӕng chân không cӫa van kiӇm
soát PAIR.
12.ĈiӅu chӍnh lҥi tӕc ÿӝ cҫm chӯng bҵng vít ga.
TӔC ĈӜC CҪM CHӮNG:
Tӕi thiӇu 1.400 ± 100 (vòng/phút)
Ráp ӕp cҥnh bên phҧi (trang 23-26).

www.bikervietnam.com

23-30


TonNgoKhong

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

TRӨC CAM
THÁO
Tháo nhѭ sau:
– Ӕp cҥnh dѭӟi bên trái (trang 23-26).
– Nҳp ÿҫu quy lát (trang 8-6).
– Nҳp máy trái (trang 11-4).
Tháo bu lông và ÿӋm kín căng xích cam.

BU LÔNG/ĈӊM KÍN

Xoay trөc cѫ ngѭӧc chiӅu kim ÿӗng hӗ cho ÿӃn khi
ÿѭӡng index trên nhông cam trùng vӟi bӅ mһt ÿҫu quy
lát.
Ĉҧm bҧo pít tông tҥi ÿiӇm chӃt trên TDC ӣ cuӕi kǤ nén.
Vӏ trí này có thӇ ÿѭӧc biӃt bҵng cách kiӇm tra cò mә có
bӏ lӓng không. NӃu vүn không trùng thì lҥi xoay trөc cѫ
cho ÿӃn khi trùng.

BU LÔNG ĈӊM

Giӳ nhông cam bҵng dөng cө chuyên dөng.
DӨNG CӨ:
Dөng cө giӳ ÿa năng

07725-0030000

Tháo bu lông ÿӋm, nhông cam ra khӓi trөc cam và xích
cam ra khӓi nhông cam.

TonNgoKhong BikerVietNam
Buӝc mӝt ÿoҥn dây vào xích cam ÿӇ ngăn xích cam
không rѫi xuӕng vách máy.

VAM GIӲ ĈA NĂNG

DҨU INDEX

Tháo bu lông/ÿӋm ra khӓi ÿҫu quy lát.
BU LÔNG/ĈӊM

Tháo trөc cam ra khӓi ÿҫu quy lát ÿӗng thӡi giӳ cò mә
ÿӇ dӉ tháo.

CÒ MӘ

TRӨC CAM

www.bikervietnam.com

23-31


TonNgoKhong
PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C
KIӆM TRA ĈӔI TRӐNG GIҦM ÁP
Tháo trөc cam (trang 23-31).

LÒ XO

GIҦM ÁP

Xoay giҧm áp bҵng tay.
Ĉҧm bҧo chҳc chҳn cam giҧm áp hoҥt ÿӝng êm và hӗi
vӅ vӏ trí ban ÿҫu bӣi lӵc cӫa lò xo.
NӃu hӓng giҧm áp thì cҫn thӃ cҧ bӝ trөc cam.

RÁP
Tra dҫu ÿӝng cѫ vào bӅ mһt xoay vòng bi và bӅ mһt
vҩu cam.
Bôi dҫu molypden vào bӅ mһt trѭӧt cam giҧm áp.

GIҦM ÁP

VҨU CAM

TonNgoKhong BikerVietNam
VÒNG BI TRӨC CAM

Ráp trөc cam vào ÿҫu quy lát vӟi rãnh cӫa nó hѭӟng vӅ
phía trѭӟc ÿӗng thӡi giӳ cò mә ÿӇ dӉ lҳp.

CÒ MӘ

TRӨC CAM

RÃNH

Ráp và siӃt bu lông/ÿӋm.
BU LÔNG/ĈӊM

www.bikervietnam.com

23-32


TonNgoKhong
Xoay trөc cѫ theo chiӅu ngѭӧc kim ÿӗng hӗ cho ÿӃn
khi dҩu index trên vô lăng trùng vӟi dҩu V trên vách
máy trái.

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C
DҨU V

DҨU INDEX

Bôi dҫu ÿӝng cѫ lên xích cam và răng nhông cam.

XÍCH CAM
Ráp xích cam lên nhông cam sao cho lүy cӫa nó khӟp
vào rãnh cӫa trөc cam, ÿҧm bҧo chҳc chҳn rҵng ÿѭӡng
index trên nhông cam trùng vӟi mһt ÿӍnh ÿҫu quy lát
Khӟp (LҮY/
nhѭ hình vӁ (ÿiӇm chӃt trên TDC ӣ kǤ nén).
RÃNH)
Ráp nhông cam vào trөc cam.
DҨU
INDEX

NHÔNG CAM

Giӳ nhông cam bҵng dөng cө chuyên dөng.

BU LÔNG ĈӊM

NHÔNG
CAM

TonNgoKhong BikerVietNam
DӨNG CӨ:
Dөng cө giӳ ÿa năng

07725-0030000

Tra dҫu ÿӝng cѫ ren bu lông ÿӋm nhông cam và mһt
tӵa.
Ráp và siӃt bu lông ÿӋm nhông cam theo mô men siӃt
quy ÿӏnh.
MÔ MEN LӴC SIӂT: 27 N.m (2,8 kgf.m, 20 lbf.ft)

VAM GIӲ ĈA NĂNG

Tra tӕi thiӇu 4,0 cc dҫu ÿӝng cѫ vào cҫn ÿҭy.
Ráp ÿӋm kín mӟi và bu lông vào, rӗi siӃt chúng.

BU LÔNG/ĈӊM
KÍN

Ráp theo trình tӵ sau:
– Nҳp máy trái (trang 11-5).
– Nҳp ÿҫu quy lát (trang 8-7).
– Ӕp cҥnh dѭӟi bên trái (trang 23-26).

www.bikervietnam.com

23-33


PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

TonNgoKhong

ĈҪU QUY LÁT
THÁO
Tháo nhѭ sau:
– Nhông cam (trang 23-31).
– Ӕng xҧ (trang 3-21)
– ĈӋm/bu lông bҳt ӕng hút (trang 6-22)

ӔC/ĈӊM

Tháo bu lông ÿҫu quy lát.
Tháo các ӕc ÿҫu quy lát theo ÿѭӡng chéo hai ÿӃn ba
bѭӟc.
Tháo 4 ӕc và ÿӋm.

BU LÔNG

Tháo ÿҫu quy lát.

ĈҪU QUY LÁT

TonNgoKhong BikerVietNam
Tháo gioăng và các chӕt gô.

CHӔT GÔ

RÁP
VӋ sinh xy lanh và bӅ mһt lҳp ráp ÿҫu quy lát.
Ráp các chӕt gô và gioăng mӟi vào xy lanh.

GIOĂNG

Luӗn xích cam qua ÿҫu quy lát và ráp ÿҫu quy lát vào
xy lanh.

ĈҪU QUY LÁT

XÍCH CAM

www.bikervietnam.com

23-34


TonNgoKhong
Bôi dҫu ÿӝng cѫ vào bӅ mһt tӵa và siӃt ӕc ÿҫu quy lát.
Ráp 4 ÿӋm và siӃt ӕc ÿҫu quy lát theo quy tҳc ÿѭӡng
chéo vӟi lӵc siӃt quy ÿӏnh.

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C
ӔC/ĈӊM

MÔ MEN LӴC SIӂT: 13 N.m (1,3 kgf.m, 10 lbf.ft)
Lҳp và siӃt chһt bu lông ÿҫu quy lát.
Ráp theo trình tӵ sau:
– Nhông cam (trang 23-32)
– Ӕng xҧ (trang 2-20)
– Bu lông bҳt ÿӋm/ÿӋm cách nhiӋt (trang 6-7)
BU LÔNG

THÁO RÃ/RÁP
MÓNG NGӴA
VÒNG HÃM LÒ XO
CÒ MӘ XҦ
LÒ XO XU PÁP
CÒ MӘ XU PÁP HÚT
TRӨC CÒ MӘ
XU PÁP XҦ

PHӞT THÂN XU PÁP
Ĉӂ LÒ XO

TonNgoKhong BikerVietNam
DҮN HѬӞNG XU PÁP
Khӟp lӛ bu
lông hãm.

KҼP

TRӨC CÒ MӘ HÚT

BU LÔNG HÃM
TRӨC CÒ MӘ

Khӟp lӛ bu
lông hãm.
BU LÔNG/ĈӊM

TRӨC CAM
: Vòng bi/Vҩu cam
: Khu vӵc trѭӧt cam giҧm áp

XU PÁP HÚT

XU PÁP XҦ

www.bikervietnam.com

23-35


PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

TonNgoKhong

TAY LÁI
RÁP CӘ LÁI
Ráp tay lái vào cә lái ÿӗng thӡi khӟp các lӛ bu lông.
B̹c sau cao h˿n
b̹c tŕͳc.

Ráp bu lông và bҥc trѭӟc tӯ bên trái.
Ráp bu lông bҳt cә lái và bҥc sau, sau ÿó siӃt theo mô
men siӃt quy ÿӏnh.

BU LÔNG

BҤC SAU

MÔ MEN LӴC SIӂT: 59 N.m (6,0 kgf.m, 44 lbf.ft)
Ráp các phҫn ÿã tháo theo thӭ tӵ ngѭӧc vӟi lúc tháo
(trang 13-23).

BҤC TRѬӞC

ӔC

CÀNG SAU
RÁP
Ráp c̓n hãm vͳi
d̓n h́ͳng cͿa nó
h́ͳng v͙ phía càng
sau.

Ráp theo trình tӵ sau:


Cҫn hãm
Bu lông
ĈӋm lò xo
ĈӋm
Ӕc cҫn hãm phanh sau

Vһn chһt ӕc theo ÿúng mômen lӵc siӃt:

CҪN HÃM
ĈӊM

ĈӊM LÒ XO

ӔC

MÔ MEN LӴC SIӂT: 22 N.m (2,2 kgf.m, 16 lbf.ft)

TonNgoKhong BikerVietNam
Ráp chӕt ch mӟi.

BU LÔNG

CHӔT

Ráp trѭӧt xích tҧi bҵng cách khӟp rãnh phía sau vào
móc càng sau và rãnh vào dүn hѭӟng hӝp xích tҧi.

DҮN HѬӞNG
TRѬӦT XÍCH TҦI

khӟp

Ráp rãnh phía trѭӟc vào móc càng sau.
khӟp

www.bikervietnam.com

23-36


TonNgoKhong

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

BÌNH ĈIӊN
THÁO/RÁP
• Luôn vһn công tҳc máy ÿӃn vӏ trí OFF trѭӟc khi tháo
bình ÿiӋn.

VÍT ĈҺC BIӊT

Mӣ khóa yên xe.
Tháo vít ÿһc biӋt và ӕp bình ÿiӋn ÿӗng thӡi tách lүy ӕp
bình ÿiӋn ra khӓi rãnh trong hӝp ÿӵng ÿӗ.

ӔP BÌNH ĈIӊN

MÓC CÀI

RÃNH CÀI
Luôn tháo cΉc âm
bình ÿi͟n tŕͳc.

Tháo bu lông và dây cӵc âm (-).
Kéo ӕp cӵc dѭѫng vӅ phía sau.
Tháo bu lông và dây dѭѫng (+) bình ÿiӋn ra.
Tháo bình ÿiӋn ra khӓi hӝp ÿӵng ÿӗ.
Ráp theo thӭ tӵ ngѭӧc vӟi lúc tháo.

BU LÔNG

DÂY CӴC
ÂM (-)

DÂY CӴC
DѬѪNG (+)

• Nӕi dây cӵc dѭѫng (+) trѭӟc, sau ÿó nӕi dây cӵc
âm (-) sau.

TonNgoKhong BikerVietNam

BÌNH ĈIӊN

www.bikervietnam.com

23-37


P
Bl

4TH

L

G
O

G
Br

Bu
G
W

Br
G

Y/W
G

MÀU

LOCK

R

R/Bl

MÀU Bu/R

(N)

Y

Br

Lb
Br
Bu
G
W
O

HL

Lo

MÀU Bu/R W

Hi

Lo

TL

(N)

(N)

C1

ON

HL

9P MINI

3P
R

Bu

Hi
R

MÀU

L

N

Lb

WR

Gr

W

O

WL

CÔNG T͔C
ŽÈN BÁO R͞

CÔNG T͔C
ŽÈN BÁO R͞

3P

CÔNG T͔C
PHA/CͬT

CÔNG T͔C ŽÈN
PHA/CͬT

Lb
Br
Bu
G
W
O

OFF

BAT BAT1

CÔNG T͔C MÁY CÔNG T͔C ŽÈN

ŽÈN BÁO R͞
TRϐДC TRÁI
12V 10W

ŽÈN Vͨ TRÍ
12V 3,4W

ŽÈN PHA
12V 35W/35W

G
O

Bl

Lb
G

R

Bu
G

Lg/R
Bl

W/Bu
Bl

3RD

Y/R
Bl

Br
G

Br
G

Gr
Bl

Bl/Bu
Bl

1ST

L 2P

Lb
G

2ND

ŽÈN BÁO Vͨ TRÍ
12V 3,4W

ŽͮNG Hͮ BÁO
XĄNG

ŽÈN BÁO R͞
12V 3,4W x 2

ŽÈN BÁO PHA
12V 1,7W

ŽÈN BÁO Sͬ
KHÔNG
12V 1,7W

ŽÈN BÁO Vͨ
TRÍ Sͬ
12V 17W x 4

ŽÈN ŽͮNG Hͮ
12V 1,7W x 2

Rη LE BÁO R͞

ŽÈN BÁO R͞ TRϐДC
BÊN PHЄI 12V 10W

4P

Lg

CÒI

G/Y

NH͌N
MÀU

Bl

MÀU
Lg

NHЄ

NH͌N

BAT

6P MINI
G/Y
Lb
O
Y/R
Y/W

Bl
Y
Br
G
Lg/R
Y/R
Bl/Bu
W/Bu
P

Y/R

ST

Bl

BAT

CÔNG T͔C
KHИI ŽͲNG

G/Y
Lb
O
Y/R
Y/W

Bl
Y
Br
G
Lg/R
Y/R
Bl/Bu
W/Bu
P

9P MINI

2P

CUͲN
ŽÁNH LФA

2P

CЄM BI͠N
MШC XĄNG

3P
MINI
Bl

4P

TI͠T CH͠/
CHЎNH LϐU

CUͲN
PHÁT XUNG
ŽÁNH LФA

3P

MÔ ŽUN
ŽI͢U KHIЌN
ŽÁNH LФA ICM

G

Bl/Y
G

CÔNG T͔C
MÁY

NHЄ

Ho

CÔNG T͔C CÒI

CÔNG
T͔C CÒI

3P
Bl

3P
Bl
Bl
G

BAT1
BAT
R/Bl
R
R/Bl
R

CÔNG T͔C
ŽÈN PHANH
TRϐДC

Y/W

TL
C1
HL
C1
Br
Y
Bu/R
Y
W
Bu
Bu/R
Lo
Hi
HL

Gr
Lb
O
W
WR
WL

Bl/Y
R/Bl
G

CÔNG T͔C
KHИI ŽͲNG

Bu/Y

CÔNG T͔C ŽÈN

TonNgoKhong BikerVietNam
R
Y
W
G

MÁY PHÁT

2P

MÁT
KHUNG

Bu/Y
Bu/Y

BAT
ST
Bl
Y/R
Bl
Lg
BAT
Ho

G
W
G
W
G

CÔNG T͔C
ŽÈN PHANH
SAU

Bl
Bl
G/Y
Bl

2P
MINI

C͎U
CHÌ
PHʹ
7,5A

C͎U
CHÌ
CHÍNH
10A

32

1
N

CÔNG T͔C
Vͨ TRÍ Sͬ

4

Y

R

ŽEN
VÀNG
XANH
LʹC
ŽА
TR͔NG

Br
O
Lb
Lg
P
Gr

MÔ Tη
KHИI DͲNG

2P

BÌNH ŽIͦN
12V 3,0 AH

NÂU
CAM
XANH NH͊T
LʹC NH͊T
HͮNG
XÁM

3P
MINI

5P

Rη LE
KHИI ŽͲNG

R
G
Y/R
R/W

MÀU PHͬI HМP: MÁT LÀM D͌U

BI
Y
Bu
G
R
W

6P
MINI
Bl

Bl
R/Bl
Bl
R/Bl

Y

G
G
R/W

R/Bl
R
R

P
W/Bu
Bl/Bu
Y/R
Lg/R

R
R
G
Y/R
G
Y/R

23-38
P
W/Bu
Bl/Bu
Y/R
Lg/R

Lb
G
G/Y
Br
O

6P MINI
Lb
G
G/Y
Br
O

ŽÈN BÁO R͞ PHÍA SAU
BÊN TRÁI
12V 10W

G
O

ŽÈN PHANH/SAU
12V 18W/5W

G
G/Y
Br

Lb
G

ŽÈN BÁO R͞
PHÍA SAU BÊN PHЄI
12V 10W

AFS110MS/MCS

G
R/W

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C
TonNgoKhong

SѪ ĈӖ DÂY ĈIӊN

www.bikervietnam.com


G
O

L

G
Br

G
O

ŽÈN Vͨ TRÍ
12V 3,4W

ŽÈN BÁO R͞
TRϐДC TRÁI
12V 10W

MÀU

LOCK

OFF

ON

R

R/Bl

BAT BAT1

MÀU Bu/R

(N)

(N)

HL

Y

C1

Br

TL

CÔNG T͔C ŽÈN

Bu
G
W

ŽÈN PHA
12V 35W/35W

CÔNG T͔C MÁY

Br
G

Y/W
G

Bl

Lb
G

R

ŽÈN BÁO Vͨ TRÍ
12V 3,4W

ŽͮNG Hͮ BÁO
XĄNG

ŽÈN BÁO R͞
12V 3,4W x 2

Bu
G

4TH

Lg/R
Bl

P
Bl

3RD

ŽÈN BÁO PHA
12V 1,7W

W/Bu
Bl

2ND

Y/R
Bl

Br
G

Br
G

Gr
Bl

Bl/Bu
Bl

1ST

L 2P

Lb
G

ŽÈN BÁO Sͬ
KHÔNG
12V 1,7W

ŽÈN BÁO Vͨ
TRÍ Sͬ
12V 17W x 4

ŽÈN ŽͮNG Hͮ
12V 1,7W x 2

Rη LE BÁO R͞

ŽÈN BÁO R͞ TRϐДC
BÊN PHЄI 12V 10W

Lb
Br
Bu
G
W
O

Lb
Br
Bu
G
W
O

MÀU Bu/R W
Bu

MÀU

L

N

Hi

(N)

Hi
R

Lo

Lo

HL

CÔNG T͔C
ŽÈN BÁO R͞

3P
R

Lb

WR

Gr

W

O

WL

CÔNG T͔C
ŽÈN BÁO R͞

3P

CÔNG T͔C
PHA/CͬT

CÔNG T͔C ŽÈN
PHA/CͬT

9P MINI

4P

CÒI

Lg

NH͌N
MÀU

MÀU

Bl

NH͌N
Lg

NHЄ

BAT

6P MINI
G/Y
Lb
O
Y/R
Y/W

Bl
Y
Br
G
Lg/R
Y/R
Bl/Bu
W/Bu
P

2P

Y/R

ST

Bl

BAT

CÔNG T͔C
KHИI ŽͲNG

G/Y
Lb
O
Y/R
Y/W

Bl
Y
Br
G
Lg/R
Y/R
Bl/Bu
W/Bu
P

9P MINI

NHЄ

Ho

CÔNG T͔C CÒI

CÔNG
T͔C CÒI

3P
Bl

3P
Bl

G/Y
G/Y
G/Y

Bl
Bl
Bl
G

BAT1
BAT
R/Bl
R
R/Bl
R

CUͲN
ŽÁNH LФA

2P

CЄM BI͠N
MШC XĄNG

3P
MINI
Bl

TI͠T CH͠/
CHЎNH LϐU

CUͲN
PHÁT XUNG
ŽÁNH LФA

3P

MÔ ŽUN
ŽI͢U KHIЌN
ŽÁNH LФA ICM

G

Bl/Y
G

CÔNG T͔C
MÁY

Y/W

CÔNG T͔C
ŽÈN PHANH
TRϐДC

Bl/Y
R/Bl

CÔNG T͔C
KHИI ŽͲNG

Bu/Y

CÔNG T͔C ŽÈN

TonNgoKhong BikerVietNam
G

TL
C1
HL
C1
Br
Y
Bu/R
Y
W
Bu
Bu/R
Lo
Hi
HL

Gr
Lb
O
W
WR
WL

R
Y
W
G

4P

MÁY PHÁT

2P

MÁT
KHUNG

Bu/Y
Bu/Y

G
W
G
W
G

CÔNG T͔C
ŽÈN PHANH
SAU

Bl
Bl
G/Y
Bl

2P
MINI

C͎U
CHÌ
PHʹ
7,5A

C͎U
CHÌ
CHÍNH
10A

32

1
N

ŽEN
VÀNG
XANH
LʹC
ŽА
TR͔NG

6P
MINI
Bl

R

Br
O
Lb
Lg
P
Gr

Rη LE
KHИI ŽͲNG

3P
MINI

NÂU
CAM
XANH NH͊T
LʹC NH͊T
HͮNG
XÁM

MÔ Tη
KHИI DͲNG

2P

BÌNH ŽIͦN
12V 3,0 AH

MÀU PHͬI HМP: MÁT LÀM D͌U

BI
Y
Bu
G
R
W

CÔNG T͔C
Vͨ TRÍ Sͬ

4

Y
Y

Bl
R/Bl
Bl
R/Bl

R/Bl
R
R

P
W/Bu
Bl/Bu
Y/R
Lg/R
P
W/Bu
Bl/Bu
Y/R
Lg/R

G
G
R/W
G
R/W

R
R
G
Y/R
G
Y/R

BAT
ST
Bl
Y/R
Bl
Lg
BAT
Ho

5P

Lb
G
G/Y
Br
O

6P MINI
Lb
G
G/Y
Br
O

ŽÈN BÁO R͞ PHÍA SAU
BÊN TRÁI
12V 10W

G
O

ŽÈN PHANH/SAU
12V 18W/5W

G
G/Y
Br

Lb
G

ŽÈN BÁO R͞
PHÍA SAU BÊN PHЄI
12V 10W

TonNgoKhong
PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

AFS110MD

www.bikervietnam.com

23-39

R
G
Y/R
R/W


TonNgoKhong

GHI NHӞ

TonNgoKhong BikerVietNam

www.bikervietnam.com


dummytext

TonNgoKhong
23. PHӨ
LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

Ĉôi lӡi vӅ vҩn ÿӅ an toàn···························23-2

ӔP GIӲA ··················································· 23-26

Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu······················23-3

ӔP ӔNG CHÍNH ········································ 23-27

NHҰN BIӂT ĈӠI XE ····································23-4

ӔP THÂN··················································· 23-28

CÁC THÔNG SӔ KӺ THUҰT ······················23-5

HӜP ĈӴNG ĈӖ········································· 23-29

GIÁ TRӎ LӴC SIӂT TIÊU CHUҬN ·············23-10

ĈIӄU CHӌNH VÍT GIÓ································ 23-30

ĈIӆM BÔI TRѪN & BӎT KÍN······················23-13

TRӨC CAM················································ 23-31

TonNgoKhong BikerVietNam
ĈI BÓ DÂY VÀ CÁP ··································23-15

ĈҪU QUY LÁT ·········································· 23-34

CÁC Vӎ TRÍ THÂN VӒ ·······························23-24

TAY LÁI····················································· 23-36

SѪ ĈӖ THÁO THÂN VӒ ···························23-24

CÀNG SAU················································ 23-36

ӔP TRÊN TRѬӞC·····································23-25

BÌNH ĈIӊN ················································ 23-37

ӔP CҤNH DѬӞI ········································23-26

SѪ ĈӖ DÂY ĈIӊN····································· 23-38

23

www.bikervietnam.com

23-1


PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

TonNgoKhong

Ĉôi lӡi vӅ vҩn ÿӅ an toàn
PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

Thông tin bҧo dѭӥng
Nhӳng thông tin vӅ bҧo dѭӥng và sӱa chӳa trong tài liӋu này ÿѭӧc sӱ dөng bӣi nhӳng kӻ thuұt viên có tay nghӅ và trình ÿӝ kӻ
thuұt. NӃu cӕ thӵc hiӋn các công viӋc sӱa chӳa và bҧo trì mà không có kiӃn thӭc, dөng cө và thiӃt bӏ yêu cҫu có thӇ gây tәn
thѭѫng cho bҥn hoһc cho ngѭӡi khác. Thұm chí có thӇ làm hӓng xe và gây mҩt an toàn khi sӱ dөng.
Trong hѭӟng dүn bҧo trì này, chúng tôi mô tҧ các phѭѫng pháp và quy trình thӵc hiӋn công viӋc sӱa chӳa và bҧo dѭӥng. Trong
ÿó có mӝt sӕ hҥng mөc yêu cҫu phҧi sӱ dөng các dөng cө và thiӃt bӏ chuyên dùng. Bҩt cӭ ai có ý ÿӏnh thӵc hiӋn công viӋc thay thӃ
chi tiӃt, mӝt quy trình bҧo dѭӥng hay sӱ dөng dөng cө không theo khuyӃn cáo cӫa Honda phҧi tӵ chӏu trách nhiӋm vӅ nhӳng nguy
hiӇm có thӇ xҧy ÿӃn ÿӕi vӟi an toàn cӫa bҧn thân và an toàn ÿiӅu khiӇn xe. NӃu cҫn thiӃt phҧi thay thӃ mӝt phө tùng, chi tiӃt nào ÿó
nên sӱ dөng phө tùng chính hiӋu cӫa Honda vӟi ÿúng mã sӕ phө tùng hoһc loҥi phө tùng tѭѫng ÿѭѫng. Chúng tôi ÿһc biӋt khuyӃn
cáo các bҥn không nên sӱ dөng phө tùng không chính hiӋu hoһc phө tùng kém chҩt lѭӧng ÿӇ thay thӃ.

Vì sӵ an toàn cӫa khách hàng
ViӋc bҧo trì và bҧo dѭӥng ÿúng phѭѫng pháp là cӕt yӃu ÿҧm bҧo cho sӵ an toàn cӫa khách hàng và әn ÿӏnh cӫa xe. Bҩt cӭ lӛi hay
sѫ suҩt nào khi bҧo dѭӥng cNJng có thӇ gây mҩt an toàn khi ÿiӅu khiӇn xe, gây hѭ hӓng xe hay gây thѭѫng tích cho ngѭӡi khác.

Thӵc hiӋn bҧo dѭӥng hay sӱa chӳa không ÿúng có thӇ gây
mҩt an toàn, thѭѫng tích hoһc nguy hiӇm cho khách hàng.
Do vұy, thӵc hiӋn theo các quy trình, lѭu ý trong hѭӟng dүn
bҧo trì này mӝt cách cҭn thұn.

Vì sӵ an toàn cӫa bҥn
Vì hѭӟng dүn này chӍ sӱ dөng cho kӻ thuұt viên do ÿó chúng tôi không ÿӅ cұp ÿӃn nhӳng cҧnh báo vӅ an toàn cѫ bҧn (ví dө mang
găng tay khi làm viӋc vӟi các chi tiӃt nóng). NӃu bҥn chѭa ÿѭӧc ÿào tҥo vӅ an toàn hoһc thҩy không tӵ tin vӅ các hiӇu biӃt an toàn
dӏch vө thì chúng tôi khuyӃn cáo bҥn không cӕ gҳng thӵc hiӋn các công viӋc hay quy trình ÿѭӧc mô tҧ trong cuӕn sách này.
Sau ÿây chúng tôi xin ÿѭa ra mӝt sӕ lѭu ý chung vӅ vҩn ÿӅ an toàn khi sӱa chӳa. Tuy nhiên, chúng tôi không thӇ cҧnh báo hӃt vӟi
bҥn vӅ mӕi nguy hiӇm có thӇ phát sinh trong quá trình thӵc hiӋn bҧo dѭӥng và sӱa chӳa. ChӍ có bҥn mӟi có thӇ quyӃt ÿӏnh ÿѭӧc
có nên tӵ thӵc hiӋn công viӋc ÿó hay không.

TonNgoKhong BikerVietNam

Không thӵc hiӋn theo hѭӟng dүn và lѭu ý có thӇ gây thѭѫng
tích và nguy hiӇm cho bҥn.
Do vұy, thӵc hiӋn theo ÿúng các quy trình, lѭu ý trong hѭӟng
dүn bҧo trì này mӝt cách cҭn thұn.

Mӝt sӕ lѭu ý quan trӑng vӅ an toàn
Hãy chҳc chҳn là bҥn ÿã hoàn toàn hiӇu các nguyên tҳc an toàn vӅ dӏch vө tҥi cӱa hàng và phҧi có ÿҫy ÿӫ trang phөc bҧo hӝ và sӱ
dөng các thiӃt bӏ an toàn. Khi thӵc hiӋn bҩt cӭ công viӋc bҧo dѭӥng nào cҫn ÿһc biӋt chú ý nhӳng vҩn ÿӅ sau:
• Ĉӑc kӻ các hѭӟng dүn trѭӟc khi thӵc hiӋn công viӋc bҧo dѭӥng, chҳc chҳn là bҥn có ÿҫy ÿӫ dөng cө, thiӃt bӏ hoһc chi tiӃt, phө
tùng thay thӃ và có ÿӫ tay nghӅ cҫn thiӃt ÿӇ thӵc hiӋn công viӋc ÿó mӝt cách an toàn và hoàn chӍnh.
• Bҧo vӋ mҳt cӫa bҥn bҵng ÿúng loҥi kính bҧo hӝ, mһt nҥ mӛi khi bҥn thӵc hiӋn công viӋc khoan, mài, hoһc làm viӋc ӣ khu vӵc
có khí/chҩt lӓng nén, lò xo hoһc thiӃt bӏ tích năng lѭӧng khác. NӃu có bҩt kǤ sӵ không chҳc chҳn nào, hãy ÿeo kính bҧo vӋ mҳt.
• Sӱ dөng trang phөc bҧo hӝ khi cҫn thiӃt ví dө nhѭ giày hoһc găng tay bҧo hӝ. Làm viӋc vӟi các chi tiӃt nóng, hoһc sҳc, nhӑn có
thӇ gây bӓng hoһc thѭѫng tích ÿӃn bҥn. Vì vұy, trѭӟc khi bҥn tiӃp xúc vӟi các chi tiӃt có khҧ năng gây thѭѫng tích cho bҧn thân
thì hãy sӱ dөng găng tay bҧo hӝ.
• Tӵ bҧo vӋ bҧn thân và ngѭӡi khác mӛi khi nâng xe. Mӛi khi bҥn nâng xe lên bҵng phѭѫng tiӋn tӡi hay kích thì luôn phҧi ÿҧm
bҧo chҳc chҳn phѭѫng tiӋn ÿó có thiӃt bӏ nâng. Hãy sӱ dөng kích ÿӥ.
Chҳc chҳn là bҥn ÿã tҳt máy trѭӟc khi thӵc hiӋn bҩt cӭ công viӋc bҧo dѭӥng nào, trӯ khi có hѭӟng dүn khác. ĈiӅu này sӁ giúp
bҥn hҥn chӃ ÿѭc nhӳng nguy cѫ tiӅm ҭn sau:
• NhiӉm ÿӝc khí CO tӯ khí xҧ cӫa ÿӝng cѫ. Ĉҧm bҧo ÿӫ ÿӝ thoáng tҥi khu vӵc bҥn vұn hành ÿӝng cѫ.
• Bӓng do các chi tiӃt nóng hoһc dung dӏch làm mát. Hãy ÿӇ ÿӝng cѫ và hӋ thӕng xҧ nguӝi trѭӟc khi thӵc hiӋn bҧo dѭӥng.
• Tәn thѭѫng do các chi tiӃt chuyӇn ÿӝng. NӃu hѭӟng dүn yêu cҫu phҧi chҥy máy thì phҧi ÿҧm bҧo bàn tay, các ngón tay và
quҫn áo không bӏ vѭӟng, hay trên ÿѭӡng chuyӇn ÿӝng.
Hѫi xăng và khí hydro tӯ bình ÿiӋn là chҩt có thӇ gây cháy nә. ĈӇ giҧm thiӇu khҧ năng gây cháy nә, hãy cҭn thұn khi làm viӋc ӣ
khu vӵc có hѫi xăng và bình ÿiӋn.
• ChӍ sӱ dөng các dung môi không cháy, không sӱ dөng xăng ÿӇ rӱa các chi tiӃt.
• Không xҧ hoһc chӭa xăng vào bình hӣ không có nҳp.
• Không ÿӇ thuӕc lá, tia lӱa ÿiӋn hoһc các nguӗn nhiӋt ӣ khu vӵc có xăng hoһc bình ÿiӋn.

23-2

www.bikervietnam.com


TonNgoKhong

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

Hѭӟng dүn sӱ dөng tài liӋu
Xe này mô tҧ quy trình dӏch vө ÿӡi xe AFS110MS/MCS/MD-C.
Tham khҧo thêm sách bҧo trì ANF110MCV/MDV/MSV-9 và phө lөc AFX110MS/MCS-A vӅ quy trình bҧo dѭӥng và dӳ liӋu mà
không trình bày trong cuӕn sách này.
Vì sӵ an toàn cӫa bҥn và nhӳng ngѭӡi xung quanh là rҩt quan trӑng. Trong tài liӋu này chúng tôi ÿѭa ra mӝt sӕ lѭu ý vӅ an
toàn và nhӳng thông tin khác giúp bҥn có thӇ ÿѭa ra ÿѭӧc nhӳng quyӃt ÿӏnh sáng suӕt. Tuy nhiên nó không thӇ cҧnh báo hӃt
mӑi nguy hiӇm liên quan ÿӃn vҩn ÿӅ bҧo dѭӥng khi thӵc hiӋn bҧo dѭӥng loҥi xe này.
Vì vұy, bҥn phҧi tӵ ÿѭa ra nhӳng quyӃt ÿӏnh ÿúng ÿҳn nhҩt.
Bҥn có thӇ tìm thҩy nhӳng thông tin vӅ an toàn dѭӟi các dҥng sau:
• Nhãn an toàn – dán trên xe
• Thông báo vӅ an toàn – ÿӭng trѭӟc là mӝt biӇu tѭӧng cҧnh báo
và mӝt trong ba tӯ sau NGUY HIӆM, KHUYӂN CÁO,
hoһc CҬN THҰN. Nhӳng thông tin này có ý nghƭa nhѭ sau:
Bҥn SӀ bӏ NGUY HIӆM hay THѬѪNG TÍCH NGHIÊM TRӐNG nӃu không thӵc hiӋn theo hѭӟng dүn.
Bҥn CÓ THӆ bӏ NGUY HIӆM ĈӂN TÍNH MҤNG hay THѬѪNG TÍCH NGHIÊM TRӐNG nӃu không thӵc hiӋn
theo hѭӟng dүn.
Bҥn CÓ THӆ bӏ THѬѪNG TÍCH nӃu không thӵc hiӋn theo hѭӟng dүn.
• Các hѭӟng dүn – Cách bҧo dѭӥng xe ÿúng cách và an toàn.
Khi ÿӑc Hѭӟng dүn này, bҥn sӁ gһp mӝt sӕ thông tin ÿӭng trѭӟc nó là mӝt biӇu tѭӧng
Mөc ÿích cӫa nhӳng thông tin trong
phҫn này là giúp tránh ÿѭӧc nhӳng hѭ hӓng ÿӃn xe cӫa bҥn hoһc các tài sҧn khác và có thӇ ҧnh hѭӣng ÿӃn môi trѭӡng.
TҨT CҦ NHӲNG THÔNG TIN, HÌNH ҦNH MINH HӐA, HѬӞNG DҮN VÀ CÁC THÔNG SӔ KӺ THUҰT TRONG TÀI LIӊU NÀY
DӴA TRÊN THÔNG TIN Vӄ SҦN PHҬM MӞI NHҨT CÓ ĈѬӦC TҤI THӠI ĈIӆM IN TÀI LIӊU. Công ty Honda Motor CÓ
QUYӄN THAY ĈӘI BҨT CӬ LÚC NÀO MÀ KHÔNG CҪN THÔNG BÁO TRѬӞC VÀ KHÔNG CHӎU BҨT CӬ NGHƬA VӨ NÀO.
KHÔNG ĈӦC TÁI BҦN BҨT CӬ PHҪN NÀO CӪA TÀI LIӊU NӂU KHÔNG CÓ SӴ CHO PHÉP BҴNG VĂN BҦN CӪA Công
ty Honda Motor. TÀI LIӊU NÀY ĈѬӦC VIӂT CHO NHӲNG NGѬӠI CÓ KIӂN THӬC CѪ BҦN Vӄ BҦO DѬӤNG XE MÁY, XE
SCUT TѪ, HOҺC XE ATVS CӪA Honda.

TonNgoKhong BikerVietNam
© Công ty Honda Motor.
VĂN PHÒNG XUҨT BҦN TÀI LIӊU DӎCH VӨ
Ngày xuҩt bҧn: Tháng 6, 2011

www.bikervietnam.com

23-3


PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

TonNgoKhong

NHҰN BIӂT ĈӠI XE
Cuӕn sách này bao gӗm 3 loҥi xe AFS110.
• AFS110MS/II: Loҥi phanh ÿƭa trѭӟc/Vành nan hoa
• AFS110MCS: Loҥi phanh ÿƭa trѭӟc/Vành ÿúc
• AFS110MD: Loҥi trӕng phanh/Vành nan hoa

SӔ KHUNG, SӔ MÁY
Sӕ khung ÿѭӧc ÿóng ӣ bên phҧi cә lái.

SӔ KHUNG

TonNgoKhong BikerVietNam
Sӕ máy ÿѭӧc ÿóng ӣ phía dѭӟi bên trái nҳp máy

SӔ MÁY

Sӕ bӝ chӃ hòa khí ÿѭӧc ÿóng ӣ bên phҧi cӫa thân bӝ chӃ hòa khí.

SӔ NHҰN BIӂT BӜ CHӂ HÒA KHÍ

www.bikervietnam.com

23-4


TonNgoKhong

PHӨ LӨC AFS110MS/MCS/MD-C

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
THÔNG SӔ KӺ THUҰT CHUNG
MӨC
CÁC KÍCH
THѬӞC

KHUNG

ChiӅu dài
ChiӅu rӝng

AFS110MS/MCS
AFS110MD

ChiӅu cao
Khoҧng cách trөc bánh xe
ChiӅu cao yên xe
ChiӅu cao gác chân
Khoҧng sáng gҫm xe
Trӑng lѭӧng bҧn thân
KiӇu khung xe
Giҧm xóc trѭӟc
Hành trình giҧm xóc trѭӟc
Giҧm xóc sau
Hành trình giҧm xóc sau
Giҧm chҩn sau
Kích cӥ lӕp trѭӟc
Kích cӥ lӕp sau
Nhãn hiӋu lӕp
IRC
VEE RUBBER
Phanh trѭӟc

Trѭӟc
Sau
Trѭӟc
Sau
AFS110MS/MCS
AFS110MD

Phanh sau
Góc nghiêng phuӝc trѭӟc
ChiӅu dài vӃt quét
Dung tích bình xăng
Ĉѭӡng kính xy lanh và hành trình piston
Dung tích xy lanh
Tӹ sӕ nén
TruyӅn ÿӝng xu páp
Xu páp hút

khi nâng lên 1 mm
ÿóng
khi nâng lên 1 mm
Xu páp xҧ

khi nâng lên 1 mm
ÿóng
khi nâng lên 1 mm
HӋ thông bôi trѫn
KiӇu bѫm dҫu
HӋ thӕng làm mát
Lӑc gió
Loҥi trөc cѫ
Trӑng lѭӧng ÿӝng cѫ khô
Bӕ trí xy lanh

THÔNG SӔ KƬ THUҰT
1.919 mm
709 mm
696 mm
1.080 mm
1.227 mm
760 mm
272 mm
135 mm
100 kg
Loҥi sӕng lѭng
Phuӝc ӕng lӗng
81 mm
Càng sau
82 mm
Loҥi ӕng hoҥt ÿӝng mӝt bên
70/90 -17 M/C 38P
80/90 -17 M/C 50P
NR69
NR69
V357F
V357R
Phanh ÿƭa thӫy lӵc
Phanh cѫ khí guӕc phanh giãn trong
Phanh cѫ khí guӕc phanh giãn trong
26°30’
68 mm
3,7 lít
50,0 x 55,6 mm
109,1 cm3
9,0 : 1
hai xu páp, truyӅn ÿӝng xích ÿѫn SOHC
5° Trѭӟc ÿiӇm chӃt trên
30° sau ÿiӇm chӃt dѭӟi
34° Trѭӟc ÿiӇm chӃt dѭӟi
0° tҥi ÿiӇm chӃt trên
Bѫm ѭӟt và áp suҩt cѭӥng bӭc
Bѫm bánh răng
Làm mát bҵng không khí
Lӑc giҩy nhӡn
Loҥi lҳp ráp
22,6 kg
Xy lanh ÿѫn nghiêng 80° so vӟi phѭѫng
thҷng ÿӭng
Loҥi van piston
18 mm
Loҥi nhiӅu ÿƭa ma sát, ѭӟt
Loҥi ly tâm tӵ ÿӝng
4 sӕ, ăn khӟp không ÿәi
4,059 (69/17)
2,642 (37/14)
2,615 (34/13)
1,555 (28/18)
1,136 (25/22)
0,916 (22/24)
HӋ thӕng trҧ sӕ vұn hành bҵng chân
trái(hӋ thӕng sӕ vòng , chӍ khi xe dӯng)
- N - 1 - 2 - 3 - 4 (- N: không sӕ)

TonNgoKhong BikerVietNam
ĈӜNG CѪ

CHӂ HÒA KHÍ
TRUYӄN ĈӜNG

Loҥi chӃ hòa khí
Trө ga
HӋ thӕng ly hӧp
HӋ thӕng vұn hành ly hӧp
TruyӅn ÿӝng
Giҧm tӕc sѫ cҩp
TruyӅn ÿӝng cuӕi cùng
Tӹ sӕ răng

KiӇu sang sӕ

Sӕ 1
Sӕ 2
Sӕ 3
Sӕ 4

www.bikervietnam.com

23-5


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×