Tải bản đầy đủ

nho thay co giai ho cau Song dung

Câu 3: Sợi dây AB dài 24cm với 2 đầu cố định, trên dây có 2 điểm C, D sao cho AC = CD. Khi có sóng
dừng trên dây với 2 bụng sóng thì tỉ số khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất giữa 2 điểm C, D thu được là 1,25.
Biên độ ở bụng sóng là:
A. 2cm
B. 2
cm
C. 4cm
D. 4
cmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×