Tải bản đầy đủ

can giai giup

X, Y là hai ancol no, đơn chức, mạch hở ( MX < MY), Z là axit cacboxylic no, hai chức, mạch hở, T là este mạch hở tạo
bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T bằng 7,84 lít oxi vừa đủ thu được hỗn hợp CO 2
và hơi nước có số mol bằng nhau. Lấy 7,4 gam E cho tác dụng với dd NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp ancol. Chia hh
ancol này thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với Na dư thu được 448 ml H2 ( đktc). Phần hai oxi hóa bởi CuO
nung nóng ( H = 100% ) thu được hỗn hợp hai andehit. Cho hh andehit này tráng gương hoàn toàn được 11,88 gam Ag.
Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với
A. 3
B. 4
C. 8,5
D. 6,5x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×