Tải bản đầy đủ

BT Nâng cao Chương I

BÀI TẬP NÂNG CAO CHƯƠNG I-HĨA 8
Xác định cơng thức hóa học dựa vào thành phần % khối lượng các ngun tố
Các bài tập minh họa
1) LËp c«ng thøc hãa häc cđa c¸c chÊt sau :
a) Ph©n tư gåm nguyªn tè nit¬ (III) vµ nguyªn tè hi®ro.
b) Thµnh phÇn ph©n tư cã 50% nguyªn tè lu hnh vµ 50% nguyªn tè oxi vỊ khèi lỵng.
c) Thµnh phÇn ph©n tư gåm nguyªn tè C vµ H, trong ®ã C chiÕm 92,3 % vỊ khèi lỵng.
2) a) Một hợp chất X gồm C và H trong đó cacbon chiếm 75% về khối lượng. Xác định cơng thức của X.
b) Hỵp chÊt Y cã thµnh phÇn vỊ khèi lỵng : 85,71%C vµ 14,29% H. X¸c ®Þnh CTHH cđa Y.
3) Xác định cơng thức hóa học của chất vơ cơ A chỉ chứa 3 ngun tố K; P và O biết thành phần phần trăm về
khối lượng của K là 55,19%; O là 30,19% còn lại là P.
4) LËp c«ng thøc hãa häc cđa chÊt v« c¬ cã thµnh phÇn % theo khèi lỵng :
K : 24,68% ; Mn : 34,81% ; O : 40,51%.
5) Hợp chất B có thành phần % về khối lượng các ngun tố như sau: 80% C và 20% H. Xác định cơng thức hố
học của hợp chất B, biết phân tử khối của B bằng 30 đvC.
6) Hợp chất A có thành phần % theo khối lượng của các ngun tố như sau: 82,35% N và 17,65% H. Xác định
cơng thức hố học của hợp chất A, biết phân tử khối của B bằng 17 đvC.
7) Hợp chất X có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong phân tử của hợp chất ngun tố oxi chiếm 25,8% theo khối
lượng, còn lại là ngun tố Na. Số ngun tử của ngun tố O và Na trong phân tử hợp chất là bao nhiêu ?
8) Xác định cơng thức hóa học của B, biết trong B chứa 5,88% về khối lượng là H còn lại là của S và B nặng
hơn khí hiđro 17 lần.

9) Mi ¨n gåm 2 nguyªn tè ho¸ häc lµ Na vµ Cl, trong ®ã Na chiÕm 39,3% theo khèi lỵng. H·y t×m c«ng thøc
ho¸ häc cđa mi ¨n, biÕt ph©n tư khèi cđa nã gÊp 29,25 lÇn PTK H2.
10) Xác đònh công thức của các hợp chất sau:
a) Hợp chất tạo thành bởi magie và oxi có phân tử khối là 40, trong đó phần trăm về khối lượng của
chúng lần lượt là 60% và 40%.
b) Hợp chất tạo thành bởi lưu huỳnh và oxi có phân tử khối là 64, trong đó phần trăm về khối lượng của
oxi là 50%.
c) Hợp chất của đồng, lưu huỳnh và oxi có phân tử khối là 160, có phần trăm của đồng và lưu huỳnh lần
lượt là 40% và 20%.
d) Hợp chất tạo thành bởi sắt và oxi có khối lượng phân tử là 160, trong đó phần trăm về khối lượng của
oxi là 70%.
e) Hợp chất của đồng và oxi có phân tử khối là 114, phần trăm về khối lượng của đồng là 88,89%.
f) Hợp chất của canxi và cacbon có phân tử khối là 64, phần trăm về khối lượng của cacbon là 37,5%.
g) A có khối lượng mol phân tử là 58,5g; thành phần % về khối lượng nguyên tố: 60,68% Cl còn lại là
Na.
h) B có khối lượng mol phân tử là 106g; thành phần % về khối lượng của các nguyên tố: 43,4% Na;
11,3% C còn lại là của O.
i) C có khối lượng mol phân tử là 101g; thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố: 38,61% K;
13,86% N còn lại là O.
j) D có khối lượng mol phân tử là 126g; thành phần % về khối lượng của các nguyên tố: 36,508% Na;
25,4% S còn lại là O.
k) E có 24,68% K; 34,81% Mn; 40,51%O. E nặng hơn NaNO 3 1,86 lần.
l) H có 28,57% Mg; 14,285% C; 57,145% O. Phân tử khối của H là 84 đvC.
11) Một hợp chất X có thành phần % về khối lượng là: 40%Ca, 12%C và 48%O. Xác đònh CTHH của X. Biết
phân tử khối của X là 100 đvC.
12) Hỵp chÊt M cã thµnh phÇn gåm c¸c nguyªn tè C, H, O. Trong ®ã, tØ lƯ vỊ sè nguyªn tư cđa c¸c nguyªn tè C,
H, O lÇn lỵt lµ 1 : 2 : 1. Hỵp chÊt M cã ph©n tư khèi lµ 60. X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tư cđa M.
13) Tìm cơng thức hố học của các hợp chất sau.


a) Mt cht lng d bay hi, thnh phn phõn t cú 23,8% C; 5,9% H; 70,3% Cl v phõn t khi bng 50,5 vC.
b) Mt hp cht rn mu trng, thnh phn phõn t cú 40% C; 6,7% H; 53,3% O v phõn t khi bng 180 vC.
14) Hp cht A cú 24,68% K; 34,81% Mn; 40,51% O. E nng hn NaNO 3 1,86 ln. Xỏc nh cụng thc húa hc
ca A.
15) Khi phõn tớch mt hp cht gm 3 nguyờn t Fe, S, O, ngi ta tht rng %Fe = 28%, S = 24%, %O cũn li.
Hóy lp cụng thc húa hc ca hp cht, bit rng hp cht cú 2 nguyờn t Fe.
16) Hợp chất X có phân tử khối là 60 đvC và thành phần gồm 3 nguyên tố C, H, O, trong đó nguyên tố C chiếm
60%, nguyên tố hiđro chiếm 13,33% về khối lợng. Xác định công thức phân tử của X.
17) Hp cht khớ A gm 2 nguyờn t húa hc l lu hunh v oxi, trong ú lu hunh chim 40% theo khi
lng. Hóy tỡm cụng thc húa hc ca khớ A, bit t khi ca A so vi khụng khớ l 2,759 .

18) Tỡm CTHH ca mt cht lng B d bay hi cú thnh phn phõn t l: 23,8% C; 5,9% H; 70,3% Cl v bit
PTK ca B gp 2,805 ln PTK ca nc.
19) Hp cht nhụm sunfua cú thnh phn 64% S v 36% Al. Bit phõn t khi ca hp cht l 150 .v.C.
a)Tỡm cụng thc húa hc ca hp cht nhụm sunfua.
20) Tỡm CTHH ca hp cht X do 3 nguyờn t Ca, N v O to thnh. Bit m Ca : mN : mO= 10:7:24 v phõn t khi
ca X bng 164 vC.
21) Tỡm CTHH ca hp cht B, bit thnh phn cỏc nguyờn t l 40%Cu, 20%S v 40%O v phõn t khi ca
hp cht l 160 vC.
22) Mt hp cht to thnh gia nhụm v oxi cú mAl : mO = 4,5 : 4. Tỡm cụng thc húa hc ca hp cht ú.
23) Xỏc nh CTHH ca CuxOy, bit t l khi lng gia ng v oxi l 4:1.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×