Tải bản đầy đủ

giúp Văn AN

Nhờ Thầy (Cô) giải giúp.
Câu 48. Hỗn hợp X gồm các hợp chất hữu cơ đều đơn chức, mạch hở tác dụng được với dung
dịch NaOH, có số liên kết π không quá 2. Y là hợp chất hữu cơ có công thức C 4H6O4 tác dụng với
NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2. Trộn X với Y thu được hỗn hợp Z, trong đó chất có khối lượng phân tử
lớn nhất chiếm 50% về số mol. Để phản ứng với m gam Z cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1M.
Mặt khác đốt cháy hết m gam Z chỉ thu được 1,2 mol CO2 và 0,9 mol H2O. Phần trăm khối lượng
của chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là
A. 20,34%.
B. 30,50%.
C. 19,49%.
D. 12,99%.
Giải:
Ta có nCO2-nH2O=0,3 mol.
TH1: Nếu X chứa các chất đều có 1π hoặc 2π thì mol C4H6O4=0,3 =>nX=0 (loại)
TH2: Nếu X chứa các chất vừa 1π và vừa 2π với số mol lần lượt a, b và C4H6O4 c mol
Ta có hệ:
b+c=0,3
a+b+2c=0,6
c=a+b (phương trình này có 3 trường hợp hoặc a=b+c hoặc b=a+c)
a=0,1


b=0,1
c=0,2
Bảo toàn C ta có số Ctb trongX=2 vậy Trong X phải chứa HCOOH
Phần trăm=12,99%x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×