Tải bản đầy đủ

Nhờ Thầy (Cô) giúp đỡ

Nhờ Thầy (Cô) giải giúp.
Câu 48. Hỗn hợp X gồm các hợp chất hữu cơ đều đơn chức, mạch hở tác dụng được với dung dịch NaOH,
có số liên kết π không quá 2. Y là hợp chất hữu cơ có công thức C 4H6O4 tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol
1 : 2. Trộn X với Y thu được hỗn hợp Z, trong đó chất có khối lượng phân tử lớn nhất chiếm 50% về số mol.
Để phản ứng với m gam Z cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác đốt cháy hết m gam Z chỉ thu
được 1,2 mol CO2 và 0,9 mol H2O. Phần trăm khối lượng của chất có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong Z là
A. 20,34%.
B. 30,50%.
C. 19,49%.
D. 12,99%.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×