Tải bản đầy đủ

on thi dại học

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP
ĐẾ 1:
Câu 1 :Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) H2S → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4
b) Na → NaCl → Cl2 → HCl → MgCl2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch axit H2SO4 (đặc, nóng) tác dụng lần
lượt với : Fe, Mg.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất
nhãn sau : NaCl; KOH; NaNO3; H2SO4
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Cho 9 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 2M (dư) ở nhiệt độ thường .
Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc
độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)?Giải thích yếu tố
làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 1


a) Thay 9 gam kẽm hạt bằng 9 gam kẽm bột .
b) Thay dung dịch H2SO4 2M bằng dung dịch H2SO4 6M.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn 12,8 gam kim loại Cu trong dung dịch axit H2SO4 đặc 5M,
vừa đủ, thu được dung dịch muối CuSO4 và V lít khí SO2 (đktc).
a)
b)
c)
d)

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Tính thể tích khí SO2 (đktc) thu được sau phản ứng.
Tính thể tích của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.
Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối CuSO 4 thu được, biết rằng thể tích dung
dịch thay đổi không đáng kể. ( Cho Cu = 64 )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

ĐẾ 2:
Câu 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4
b) Na → NaCl → Cl2 → HCl → CuCl2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 2


Câu 2 : Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch axit H 2SO4 ( đặc, nóng) tác dụng
lần lượt với : Mg, Al.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất
nhãn sau : Na2SO4; NaOH; NaNO3; H2SO4
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Cho 6 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 4M (dư) ở nhiệt độ thường .
Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc
độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)? Giải thích yếu
tố làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?
a) Thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột .
b) Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn 13 gam kim loại Zn trong dung dịch axit H2SO4 đặc 8M, vừa
đủ, thu được dung dịch muối ZnSO4 và V lít khí SO2 (đktc).
a)
b)
c)
d)

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Tính thể tích khí SO2 (đktc) thu được sau phản ứng.
Tính thể tích của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.
Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối ZnSO 4 thu được, biết rằng thể tích dung
dịch thay đổi không đáng kể. ( Cho Zn = 65 )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 3


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ĐẾ 3:
Câu 1 Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) S → SO2 → SO3 → H2SO4→ CuSO4
b) HCl → NaCl → Cl2 → MgCl2 → AgCl
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch axit H 2SO4 (đặc, nóng) tác dụng lần
lượt với : Fe, Zn.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất
nhãn sau : KNO3; NaOH; KCl; H2SO4
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Cho 4 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 6M (dư) ở nhiệt độ thường .
Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 4


độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)? Giải thích yếu
tố làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?
a) Thay 4 gam kẽm hạt bằng 4 gam kẽm bột .
b) Thay dung dịch H2SO4 6M bằng dung dịch H2SO4 4M.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam kim loại Mg trong dung dịch axit H2SO4 đặc 6M,
vừa đủ, thu được dung dịch muối MgSO4 và V lít khí SO2 (đktc).
a)
b)
c)
d)

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Tính thể tích khí SO2 (đktc) thu được sau phản ứng.
Tính thể tích của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.
Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối MgSO4 thu được, biết rằng thể tích dung
dịch thay đổi không đáng kể. ( Cho Mg = 24 )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ĐẾ 4:
Câu 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) H2S → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4
b) NaCl → H2 → HCl → AlCl3 → AgCl

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 5


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch axit H 2SO4 (đặc, nóng) tác dụng lần
lượt với : Fe, Cu.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất
nhãn sau : K2SO4; NaOH; NaNO3; H2SO4
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Cho 7 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 5M (dư) ở nhiệt độ thường .
Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc
độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)? Giải thích yếu
tố làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
a) Thay 7 gam kẽm hạt bằng 7 gam kẽm bột .
b) Thay dung dịch H2SO4 5M bằng dung dịch H2SO4 7M.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn 5,4 gam kim loại Al trong dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng
8M, vừa đủ, thu được dung dịch muối Al2(SO4)3 và V lít khí SO2 (đktc).
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b) Tính thể tích khí SO2 (đktc) thu được sau phản ứng.
MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 6


c) Tính thể tích của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.
d) Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối Al2(SO4)3 thu được, biết rằng thể tích dung

dịch thay đổi không đáng kể. ( Cho Al = 27 )
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ĐẾ 5:
Câu 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) S → SO2 → SO3 → H2SO4→ Fe2(SO4)3
b) HCl → NaCl → Cl2→ ZnCl2 → AgCl
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch axit H 2SO4 (đặc, nóng) tác dụng lần
lượt với : Al, Zn.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất
nhãn sau : MgCl2; KOH; NaNO3; H2SO4
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 7


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Cho 5 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 6M (dư) ở nhiệt độ thường .
Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc
độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)? Giải thích yếu
tố làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?
a) Thay 5 gam kẽm hạt bằng 5 gam kẽm bột .
b) Thay dung dịch H2SO4 6M bằng dung dịch H2SO4 4M.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam kim loại Fe trong dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng
6M, vừa đủ, thu được dung dịch muối Fe2(SO4)3 và V lít khí SO2 (đktc).
a)
b)
c)
d)

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Tính thể tích khí SO2 (đktc)thu được sau phản ứng.
Tính thể tích của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.
Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối Fe2(SO4)3 thu được, biết rằng thể tích dung
dịch thay đổi không đáng kể. ( Cho Fe = 56 )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ĐẾ 6:
Câu 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) S → SO2 → SO3 → H2SO4→ Al2(SO4)3
b) NaOH → NaCl → Cl2→ CuCl2 → AgCl
MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 8


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch axit H 2SO4 (đặc, nóng) tác dụng lần
lượt với : Fe, Zn.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất
nhãn sau : Mg(NO3)2; HCl; Na2SO4; KOH
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Cho 8 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 6M (dư) ở nhiệt độ thường .
Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc
độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)? Giải thích yếu
tố làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?
a) Thay 8 gam kẽm hạt bằng 8 gam kẽm bột .
b) Thay dung dịch H2SO4 6M bằng dung dịch H2SO4 8M.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 9


Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn 9,6 gam kim loại Cu trong dung dịch axit H2SO4 đặc 6M, vừa
đủ, thu được dung dịch muối CuSO4 và V lít khí SO2 (đktc).
a)
b)
c)
d)

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Tính thể tích khí SO2 (đktc) thu được sau phản ứng.
Tính thể tích của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.
Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối CuSO 4 thu được, biết rằng thể tích dung
dịch thay đổi không đáng kể. ( Cho Cu = 64 )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ĐẾ 7:
Câu 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4→ Fe2(SO4)3
b) Cl2 → NaCl → H2 → HCl → ZnCl2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch axit H2SO4 (đặc, nóng) tác dụng lần
lượt với : Al, Cu.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất
nhãn sau : KNO3; NaOH; KCl; H2SO4

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 10


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Cho 6 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 4M (dư) ở nhiệt độ thường .
Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc
độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)? Giải thích yếu
tố làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?
a) Thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột .
b) Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 2M.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn 9,75 gam kim loại Zn trong dung dịch axit H2SO4 đặc 6M,
vừa đủ, thu được dung dịch muối ZnSO4 và V lít khí SO2 (đktc).
a)
b)
c)
d)

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Tính thể tích khí SO2 (đktc) thu được sau phản ứng.
Tính thể tích của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.
Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối ZnSO 4 thu được, biết rằng thể tích dung
dịch thay đổi không đáng kể. ( Cho Zn = 65 )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 11


ĐẾ 8:
Câu 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 → ZnSO4
b) Cl2 → NaCl → H2 → HCl → MgCl2
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch axit H 2SO4 ( đặc, nóng) tác dụng
lần lượt với : Cu, Al.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất
nhãn sau : K2SO4; H2SO4; KNO3; NaOH.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Cho 8 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 6M (dư) ở nhiệt độ thường .
Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc
độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)? Giải thích yếu
tố làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?
a) Thay 8 gam kẽm hạt bằng 8 gam kẽm bột .
b) Thay dung dịch H2SO4 6M bằng dung dịch H2SO4 8M.

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 12


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn 4,8 gam kim loại Mg trong dung dịch axit H2SO4 đặc 8M,
vừa đủ, thu được dung dịch muối MgSO4 và V lít khí SO2 (đktc).
a)
b)
c)
d)

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Tính thể tích khí SO2 (đktc) thu được sau phản ứng.
Tính thể tích của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.
Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối MgSO4 thu được, biết rằng thể tích dung
dịch thay đổi không đáng kể. ( Cho Mg = 24 )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ĐẾ 9:
Câu 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) S → SO2 → SO3 → H2SO4→ MgSO4
b) HCl → NaCl → Cl2 → FeCl3 → AgCl
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch axit H 2SO4 (đặc, nóng) tác dụng lần
lượt với : Al, Zn.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 13


Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất
nhãn sau : Mg(NO3)2; KOH; MgCl2; H2SO4
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Cho 9 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 8M (dư) ở nhiệt độ thường .
Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc
độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)? Giải thích yếu
tố làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?
a) Thay 9 gam kẽm hạt bằng 9 gam kẽm bột .
b) Thay dung dịch H2SO4 8M bằng dung dịch H2SO4 6M.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn 16,8 gam kim loại Fe trong dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng
6M, vừa đủ, thu được dung dịch muối Fe2(SO4)3 và V lít khí SO2 (đktc).
a)
b)
c)
d)

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Tính thể tích khí SO2 (đktc) thu được sau phản ứng.
Tính thể tích của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.
Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối Fe2(SO4)3 thu được, biết rằng thể tích dung
dịch thay đổi không đáng kể. ( Cho Fe = 56 )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 14


………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

ĐẾ 10:
Câu 1 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có):
a) S → SO2 → SO3 → H2SO4 → CuSO4
b) NaCl → Cl2→ HCl→ AlCl3→ AgCl
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Viết phương trình hóa học khi cho dung dịch axit H2SO4 (đặc, nóng) tác dụng lần
lượt với : Fe, Cu.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 3 : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất
nhãn sau : KNO3; HCl; KOH; K2SO4
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 4 : Cho 4 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch H2SO4 4M (dư) ở nhiệt độ thường .
Nếu giữ nguyên các điều kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều kiện sau đây thì tốc

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 15


độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống hay không đổi)? Giải thích yếu
tố làm ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng?
a) Thay 4 gam kẽm hạt bằng 4 gam kẽm bột .
b) Thay dung dịch H2SO4 4M bằng dung dịch H2SO4 6M.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 : Hòa tan hoàn toàn 8,1 gam kim loại Al trong dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng
6M, vừa đủ, thu được dung dịch muối Al2(SO4)3 và V lít khí SO2 (đktc).
a)
b)
c)
d)

Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Tính thể tích khí SO2 (đktc)thu được sau phản ứng.
Tính thể tích của dung dịch axit H2SO4 đã dùng.
Tính nồng độ mol/l của dung dịch muối Al2(SO4)3 thu được, biết rằng thể tích dung
dịch thay đổi không đáng kể. ( Cho Al = 27 )

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

MỘT SỐ ĐỀ ÔN TẬP

Page 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×