Tải bản đầy đủ

CẦNTHƠ.HSG_2015-2016_DỀ ĐA

stl crAo DVCvA EAo rAo
THAU PHOcANTHo

rckrru cHgNHgcsrNHcr6t rHCscAprnAnurpHO
xAmHgc 2ors-zot6
Kh6algiy 13thing 4 ntrm2016

ut cnixn rntfc

u0x: H6a Hec

1Oi tt t c6 02 trang)

Thdigian tdm bdi: t 50phtit, kh6ngke thdt gianphdt di
CAu 1: (5,0 di6m)
Ll. (2,0 di6m)
H6y x6c dinh ctic ch6tX, Y,Z,T vd vi€t phuongtrinh h6a hgc criac6c phanirng theo
so dd sauddy (ghi rd didukiQnxdy ra n(iu c6):
(a) X + O, (khf -+
XO'
(b) XO, + O2(kh0iqdqs-Xo,

(c) XO, + CaO -----+ Z

(d) Z + HCr
(e) XO, + Y + KMnOn#
(f) X+HrSO+(d{c)

H2XO4+ MnXOo+ KrXOn
XOr+Y

(g) XO, + HrX(khi)----+X + Y
1.2.(3,0 di6m)
Ndu hiQntugng quan s6t dugc vi vi6t c6c phuong trinh h6a hgc cria phin fmg xiy
ra khi d6n hanhc6ctl.ringhiQmsau:
a. Dun n6ng chAtb6o vdi dung dich NaOH.
b. Cho tt tir lugng du dung d[ch CH3COOHvio dungdich Na2CO3.
c. Dun n6ng h6n hqp ruqu etytic vd axit axeticc6 xtic tdc HzSO+d{c.
d. De binh thriy tinh (hong suOt;chriah6n hqrpkhf metanvd clo ngodi 6nh sang.
e. Cho tu tL d6n du dung dlch CH2:CH-COOH vio dung dich Br2.

Cfru2: (3,0di6m)
2.1.(1,75di6m)
B6tg phucrngph6pho6 hgc hiy t6ch dungdich h5n hq,pg6m rugu etylic vi anit
axeticthanh2 dungdichri€ngbiQt.
2,2,(l?5 iti6m)
O5tcMy hoartoanm gammQthqpctr6thtu co A (n cn6tktri d t4obdi haingr,ry&r
t6,tfrudu-o.
c m gamnu6c.IJrdyxi,eelinhcOngthrfccdut4ocuaA.
Cf,u3:(5,0di6m)
3.1.(300iti6m)
H5nhgpX gdmmQtalcitno, donchric,mpchhd A vdmQtruguno, donchtc, mpchhd
B co phin tri ldr6i batrgnhau.O6t chiy m garnX b5ngOzdu,.h6pttU toanbQsenphAm
ch6yvdolugngdu dungdichBa(Offh thi thu dugc3,94 gamket tua vd dungdichY. M{t
kh6c,n6uchom gamXtdg,dUngvoi Na 9o thi thu duo.c 8amJkhi Hz(ctktc).H6y x6cdlnh
c6ngthfc phdntu vi vi6t c6ngthfc c6utgo ctraA, B. BiiStc6cphentmg xdy ra lioAn
toirn.
Trangl/2


3.2.(2,0diOm)

nu6c,
A ld h6n hqp
-B.2 chAtran gdm NaHCO3vd Na2CO3.I{da tan m6t luong A vdo
dusc
. dungdich Chia B thanh 2 phAnbdngnhau'
- ph}n'l: Cho t6c dpng vdi luqng du dung dich Ba(OI-I)2,d6n khi phin img x&y ra
hodntodnthu dugc m1gam k6t tua.
hodntoiurthu dugc m2gaffi k6t tua.
ni6t tt l€: I1l =t,25. H6y tinh thenhphAnphdntr6m kh6i lugng cta c6c ch6ttrong
m2

hdnhqpA.
Cflu 4: (7,0di6m)
4.!. (4,0tli6m)
D-0n
Cho I ,39 ganhdnhqrpX gdmAl vd Fevio 100gamdungdichAgNOr8,50%o'
toanthi thu rlugcdungdichY vd 5'9f gamchdtrdn.Cho
khi c6cphanimg xiy ra hod.,n
khi phanfmg xiy ra holn
g*tt.O,rtrgdich KOH 7,84yovdoduggdich Y eliSn
tu rt SOIOO
ki5ttua Z, demnunqfrong khOngkhi
toin thu duqctd6ntlugngm6i kim lopi hongh6nhqrpX vir gi6tr! cttam.
4.2,(3,0tti6m)
Chia32,00gamh6nhqpX g6mMg vhkim topiR thanhhaiphdnb5r,gnhau.
- phAn 1: Chovio luqng du dungdichHCl, d6nkhi phanirng x6y ra hoantoin thi
thu dugc8,96lit H2(dktc).
- Phin 2: Hda tanhodntodrnvdo lucr-ng
du dungdlchH2SOq d!c, dunn6ngthi thu
dugc ll,20lit (ilktc) khi SO2(s6riphdmkhil duynha|.
Hdyx6cdinhkim lo4i R.

------nnr
Ghi chti:
- Hgc sinh khhng sft dyng tdi liQu Gidm thlcoi thi khdng girti thich gt thdm.
- figt sinh itrqc s* aqng ffing hg thdng ndn hod.ncdc nguyhn td hda hpc.
Hq vi t€n hgc sinh:
Cht ki gi6mthi 1:

Sd b6o danh:
....Cht ki gi6m thi?..

Trang2/2


so GIAODVCVA DAOTAO
THANHPHOCANTHO

HI,TONGNAN CUAM MON HOA HOC

rY rur cHeNHgcsrNHGrorrRUNG
nec co so
cAp rulNH PHo - NAM Hoc: 2ol5-2016

Ciu l: (5,0tti6m)
1.1..(2,0 tliOm)Hdy xac dinh cacchdtX. Y . Z. T va vi€t phLrong
trinh hoahocciracricphanimg
theoso d6 sauday(ghi 16di6ukiQnxay ra n€uco):
(a) X + O,(kh0 ---+ XO,
(b) XO, +O,(khi)4XO,
(c) XO, + CaO -----+ Z
(d) Z +HCl----r T+XO,

+Y

(e) XO, + Y + KMnO. ----r H,XO. + MnXO* + K.XO*
-)
( f ) X + H ,S O*(d 4 c)

X O" + Y

( g ) X O , + H ,X (kh i )----)X + Y
1.2.(3,0.t1i6m)N0u hiQntugng quansiit duoc va vitt ciic phuongtrinh hoa hoc cfiaphanirng
xdy ra khi ti6n hdnhc.acthi nghiQmsau:
a. Dun n6ng chAtbdovdi dungdich NaOH.
b. Cho nr nr luqng du dungdich CH3COOHvdo dungdich Na2CO3.
c. Dun nong h6n hqp ruou etylicvd axit axeticco xric tac H2SOadac.
d. De binh thty tinh (trongsuot)chuah6n hqp khi metanvd clo ngoaianh sang.
e. Choru tu ddndu dungdich CH2:CH-COOHviio dungdich Br2.
Hudns dffn chim

td CaSO3;
T ld CaCl2.

0?2 5d
0.2 5d

(b) 2SOa+ Otfthi)---Y&3lt52SO,

Ciu (c) so, ; c;o ;
Cuso,
t.1
(2,0) !d) CaSOr+ 2HCl;3_ CaCl,+ SO,t + U,O
(e) 5SO, + 2HrO + 2KMnO. ------)2H.SO.+ 2MnSOu+ K,SO.,

----+
I tri s i zH.so.(dac) rso. + lH,o

i

I

I--I

]

+ 2H.o
i (g) so. + 2H,s(khi)-----+3s
'e'

I

j

---l-

\-----l

0,25d
0,25d
0 , 2 5d
0.25d
0,25d
i 0 . 2 5d

i a. Lric ddu thdy trich.lop.saukhi dun nonghai tcrptan vao nhaur,'adAnxuAt 0 . 2 5d
hi€nxi phongd4ngrin.

c ] H 5 ( o o c p )' * 3 N a o H -+ C .,i ii( oH) l+ 3RCOOH
0.25d
,
r
rl
b. Luc dau khon-eco hi€n tuons. sau tlo sLiibot klii. rlin drr khoneco hi€n
0 . 2 id
t*glg-.
CAu
1 . 2 CH.COOH+ Na,CO,------)CH.COONa+ NaHCO.
0,2-5d
(3,0)
C H , C O O H+ N a H C OT

C H T COONa
r - CO_i + H.O
0 . 2 5d
I

c. Lric ddu dung dlch d6ngnhdt,ciunn6n-ernot thoi gian thay,xuAthi€n lop
esteco mui thom n6i l€n tren (tachlop).
C H . C O O H+ C . H . , O I { , $ L

C H , C O C {i -" i - r i r , c ^ )
I.-

0,2-5
d

0 . 2 5d


-2-

'

-_\''' -'

d
9?25
0,25d

d. Lric ddu co mdu vdng nhqt cuaclo, saudo mdt mdu (nh4t mdu)
CHo + Cl, ---i:-+CHrCl + HCI
-'
e. Thay dung dich Br2 nhat mdu dAn. sau do m6t mdu.

o,zsa

-CooH
cu, ='Cu-booH+ Bt ------+CH,Br-cHBr

0 . 5d

CAu2: (3,0{ti6m)
2.1.(1,75tti6m)Bing phucrngphaphodhoc hdy tachdungdich h5n hqp gomrugu etylic
vd axit axeticthanh2 dung dich ri€ng bi6t.
2.2.(1,25eli6m)O6tcfrayhoantodnm gammothgrpchAthiruco A (la chatkhi o dieuki6nttruong)
dugct4oboi hainguy€nt6, thuduocm gamnuoc.Hdyxacdinhc6ngthuccdutaocuaA.
Hudnsdfrnchim
Cho tu tu dung dfch NaHCO3vdo hOnhop va khudy ddu, d0n
con xudt hi-enbqt khi lhi ngLrng.
1*
CH COoN:r
CH COOH + NaHCO

thAy khong

)t)

Ciu
COcan dung dfch sauph6n img cho ruou etylic bay hoi (co lAn hoi nuoc), d6n
2 . 1 qua
hf th6nglam lanh d6 ngungtp thu dugc dungdich rugu ety-lic
(1,75)
I

,

1 -.

----

0 , 2 5d
0 , 2 5d
0 , 5d

__,v

Ld1,'phanrdn vua thu duoc cho t6c dungvdi luong du dung dich H2SO1.saudo
d_ung
dich sauphdnung thi thu dugc axit axetic.
dun nopg_
+ H.SO4---) 2 CHTCOOH+ I'rrarSO.,
2CHTCOONa

c , 2 5d j

la CxHy ( x < a )
Ggl g6ngthlrcdongiancuahidrocacbon

0-.2,.
dl

*(**Ilo.--r-+
cH
'
r Y
4.)

|

+ rH.O
2-

C i u Theod€ ta c6:' m^
=m.^=l2x-v=Ix18=*=2
---c,
H"
H'u'1rr?
2.2
thugdcmgidnla1C,H,1",
(1,25) Vqy[iaidgiqg;.o Cong
Vdv cdne thric ohAntri hidrocacbonlir C,H^.

0,_5d

0,25
d

I

i

0 , 2 5d
0 , 2 5d

o.tid

CAu 3:(5,0ili6m)
3.1. (3,0 tti€m) H6n hqp X g6m m6t axit no, don chuc, mach hd A vir mot ruou no. dcrnchftc,
m4ch ho B co phdntu kir6l Uing nhau.Dot chaym -qamX bing 02 du, hApthp todnbo sin phAm
chiiy vdo lugng du dung dich Ba(OH)zthi thu duoc 3,94 gam kdt tua vd dung dich Y. M4t khiic,
n6u cho m garnX tiic dgngvdi Na du thi thr"rduc'c84 ml khi Hz (dktc).
Hiy xdc dinh cdngthuc phdntir vd vi€t cdngthric c6utao criaA. B, Bi6t cac phdnirng xA;-ra
hodntodn.
3.2. (2,0 tti6m) A la h6n hqp 2 chAtrin gom NaHCO3vd NazCO.r.
Hoa tan mot luong A viro
nudc.drrocdungdich B. Chia B thanh2 phAnbdn_q
nhau.
- PhAn l: Cho tac dqngvoi lLrt'ngdLrclun-e
dich Ba(OH)2.d6n khi phanirng xii1,'ra
hoirntoan
thu duoc Tr garnk6t tta.
- Phin 2: Cho tac dr,rngvoi ltrongdr-rdunedich BaClz.d6n khi phantrng xay'ra hodntoan
thu duoc rlr g&rnktlt tua.
,m
B i € tt i l e : " ! = 1 , 2 5 H
. d l ' t i n ht h a n hphAnphAntrarnkhoilrrongcfracdcchAttrongh6nhopA.
m.

H u o' ngdin chAm
va Cn,H2n.*2O.
Ciu a, Ggi cOngthfrc ph6n tri ciraA va B ldn luot la CnH2nO2
3.1 Theod€:M^,, .. =N{-,, ^ =l4n+32=lJm+18=ffi =nrI
(3,0) V a y h a i c h i t A v a B h o n k i r r r n h a r rI n p , u v i nl r r ( ' .
L

n-

u.

I

n.

Di6m
0 , 2 5d
0,2_5d
0 . 2 5d


-3-

Cqi .Ongrtru.pfia"t,i .frungcuaa va B la C-H-O-

0,25d

a

P0! c_!,iym gap X xiy ra phin ring:
(_

;
;\
-l-*co.: * 1",o
*
i"
c-H-o|
+-i
lo,
'
\ v'
4 2)

0 , 2 5d

[

theophuongtrinh;
tiic dr,rng
du lhi chi co CO-2
Dfu ggqdu5rgdich Ba(O-H-)2
J + H,O
CO,+ Ba(OH),---) BaCO,

0 , 1 5d

(mol)
+0,02
0,02
Khi cho-m gam X tic dgng-vcriNal Cd hai chAtd€u t6c dpngvdi Na
2RCOOH+ 2Na ----) 2RCOONa + H. t
-----)
0,5afmt,l)
o

0,25d

2RCH,OH+ 2Na -----) 2RCH,ONa + H, t

0 , 2 5d

0 , 5 b( m o l t

* bd= o,oo75
o ,;^
n ,,^=
u"'u'|l

T a c o : o , 5 a+0 ,5 b= :L 3

22400

0 , 2 5d

_

I
= ^ =i=2,66
Tacobi6uthirc:
0.007s 0,02
Vay cQngthricplrantu cua axit vir ancolldn lufi la C2fl4O2va C3H3O.
Cdqgtluc cdu!q9:
A: C H ,- COOH .

0.25d
0,25d
0,25d

B : CH, - CH, - CH, - OH hodcCH, - CH(OH)- CH,.
Hoa tan vdo nuoc, hai mu6i chi tan chu khdng xhy ra phAnung.

cqi i, b ia;-i;qtla;o ;oiC'd N;HCb;uaxurco,.o t.one.6iptrAn.
ung
Pfrgpl, X-iryra ! p_hdn
._-+ BaCO.J + NaOH+
NaHCO,,
+ Ba(O11),

0,5d

( mol)

a
B a C O,{ + 2NaOH

Na,CO,+
-----)

b

0 . 2 5d

(mol)

b

Plan2: Chi xavra I phdnung.
NarCO,+ BaCl,---) BaCO.J + 2NaCl
----)
T h e od d t a co :

-'

=

d

0 , 2 5d

(mol)

(a+b)x197

m2
.n-^\ al H C O ,

b

0 . 2 5d

bx197

I

Ciu
rrhA
" Nrr,CO,
3.2
(2,0) ThanhphAnphin iram khoilugn-e

0 . 5d

*"""to'

lx8'l
xl00=
xl00:16.5J%
m",nco,+mN,,.co,
1x84+4x106

'v-c- "mN_r,H, ,C- =
^o '

% m. ^r u,,,\ .r ,^t = 1 0 0- 7 c m\ .,t -n .L .u ^t = 1 0 0 c-4 1 6 . 5 1 ?= 8 . 1J.6 9 i

CAU4: (7,0ili€m)
I rillt! i,')

|
| o.zsa

I

I

I

I


-a4.1. (4,0 ili6m) Cho 1,39gam h5n hqp X gdm Al va Fe vdo 100 gam dung dich AgNO3
8,50Vo.
Etin khi cticphdnring xiy ra hodntodnthi thu dugc dung dich Y vaJ,96 ganictrAtrinlCno
tu tu 50,00gam dung dich KOH 7,84yovdo dung dich Y d6n khi phdn ung xay rahodnrodn thu
dugc kdt tiaZ vd dung dfch T. Lgc ldy k6t tua Z, demnungtrong
l.hdngkhi c16nkhOiluong kh6ng
aoi ttru duoc m gam chdt ran. Hdy tinh thdnhphAnphin tiarn tt'toi tucrngm6i kim toai trJng h5i
hqp X vit,giit tri cua m.
4.2. (3:0 ttidm) Chia32,00gam h6nhct-p
X gom Mg vii kim loaiR thanhhai phdnbing nhau.
- PhAn l: Cho vdo luong du dung OictrHCt, aCnmi phan rrng xhy ra hoirntoanrhi rhu duoc
8,96lit H2 (dktc).
- PhAn 2: Hda tan hodn tod.nvdo luong du dung dich H3SO, dic, dun nong thi thu duoc
ll,20lit (dktc)khi SO2(sanphdmkhu du,,-ntrAt).
Hdy xac dinh kim loai R.

Hudnedin ch6m
Goi- a,
b : ^ ; lust ld s6 mol
cria
- - - -l6n
- . . Al vd Fe.
.;-:t'
::
fnutmg_rnnnKnoltugnghonhqp: Lia+56b= 1,39(l)
8.5
22.40

0 , 2 5d

"A g N o ,

= 0 '0 5 mo l n
= - l#L
= 0' lm ol'
; *o ,-,
l?0
f1uong-trgl, t._Chi co Al phrinLrng
P-lumg trlnlr phln ung,
Al
+ 3AgNO,----J AI(NO,), + 3Ag
T:
0,05
(mol)

0 , 2 5d

^ ( o.o5)
S: ra---i--l

0 , 2 5d

;:'

0

3)

[

n05
-=
)t

0.05 (mol)

fnOl lu*g rdn ,uu phAnung :
= i l x * f f i o , m r r p r , i n=^ ,1 , 3 9 + 0 , 0 5 1x 0 8 - 2 7 . + = 6 , 3 8

>5,96

5

Do saukhdi luong rdn sauphdnirng la 6,38>5.96

gii thu,'"Ot)= Truong hqp

Ciu nirvsai.
4.1 lnrgg _!gp_
2ic_aAl r,dpi diu thamgiaphanrmgvoi AgNO3.
(4,0) Phuong
lrinh phin ung.
+

Al
T:

0,05

(mol)

(0,0,s-3a)

0

0 , 2 5d

3AgNO, ----) Al(NOj )., + 3Ag J

a

Fe

0.25d

+

) AgNO.

3a
---)

0 , 2 5d

(mol)

Fe(NO,).

+

(o,os--ta)
0

0 . 0 5- 3 a

0 , 2 5d

1

Kh6i lrrong.in su, phan rrng :
ffirtn =meg+mR.du

= o,o5
x lo8+ so*(a- o'05 3aj = -s.oo
r?\

l.2)
t u f f ) r ' a1 2 )= a - 0 , 0 1 1b = 0 , 0 2 .
P h Ant . a m kh o i l u o n gmd i ki rn l o a i

0 . 2 5d
0 , 2 5d


-

r)

m f. " x 1 0 0 = 0 , 0 2 x5 6
_
xl00=80,587c
Vom
c cr " =

0,25d

1",39

my

=
=
- %am
^ = I00 Vomr." 100 80158 I9,42Vo

l n t r r u oi . 0 . 0 1m o l
VaydungdichY chua{
l F e ( N O r0
) ,, 0 1m o l
Khi ifio KOH vaoxeyia cacphAnung.
Fe(NOr), + 2KOH ---)

0,25d

Fe(OH). J + 2KNO"

o,oi ;? o:o?

0,25d

(mo1.t

0,01

Al(NOr)r + 3KOH ----) Al(OH)rJ + 3KNO,
(mol)
0,01
0,01 ------) 0,03
Oo rcOH 9on du ii" tt-,i xav ra 2 phanung tr€nn€n ti6p tuc xay ri phan*g.
Al(OH)r + KOH ------r KAIO. + zH.O

0 . 2 5d

(mol)

T:
0,01
0,02
S:
0
0,01
Vay ttit ruaZchi co Fe(OH)2.

(moi)

,AnZ topg kh6ggkhi xdy ra phanung
N_qqg
4Fe(OH),+ O, -5
2FerO,J + 4H,O
0,01 -----)

0 , 2 5d

0 , 2 5d

(mol)

0 ,0 0 5

Gi6 tri cia m: D = ffir..o.= 0.005x160= 0,8gam.

0 , 2 5d

Ggi x_,y ta1lugl fd qOcnaMg vir R trongm6i phAn,
OCdon giiin ta dflt: M* = B

fi COpftu*g irinttt hOiiuqng, 24x+ Ry = l6 (l)

0 , 2 5d

ri,itr i ' Cucp!;*A iiinttphan
"ng
----)
Mg + 2HCl

FeCl, + H, t

0,25d

(mol)

x

---,
2R + 2nHCl------J2RCl,.+ nH, tlpnan irngxdyra khi R dfmgtru6cH)
y

--r

ny
;

0, 25d

(mol)

PhAn2: Cahaikim loaid€upiln rrngvoi HzSO+
dac.dLrnnong.
Mg + 2H,SOr(d4c) --5
NIgSO.,+ SO,t + 2H,O
X

2R +
Cdu
4.2
(3,0)

----t
2 m H , S O u( d a c ) - j : - +

(mol)

x
R . ( S O r) , , , +

mSO, t

my
)

0 . 1 5d

+ 2mH,O
(mol)

0 . 2 5d

Trucrnghqp I : R khongtac dr,rngr,oi dunedich H C I .
Phuongtrinh s6 mol I-12:
x = 0.4 (2)
= 0,5( i)
P h u o n gt r i nhsd mo l kh i S Ol : ^ *
+
T u ( 1 ) ,( 2 ) v i r(3 )ta d trg c: R =3 2 rn
N€um=l=R=32 (loai)
N t l u. n = 2 = R = 6 4( C u ) ( l o a i )
T r a rrt t 5 , 5

0 , 2 5d
0 , 2 5d
0 . 2 5d


-6 N C um = 3 = R = 6 z l ( l o a i )

yay.n f_u
qu lddng)

Kirn loaiR phdnLrngduoc ii dunedichHCl.
TryqqSh-op,2:
Phuongtrinhs6 mol H2:* * + = 0.4 (5)

0 , 2 5d

r! O_;; fs)tairr6y;; ;,

0,25d

L

T u ( l ) , ( 3 ) va (5 ) ta d u sc :
I
n
2
3
m
n
?s
X
0,3

v

0.2

0,1

44 (loai) 76 (loai\
Vdv kim loai R ld Fe (sdt

R

2
a

)

I o,sd

o)
0,2
56(Fe)

chrt,i:

* N€u thi sinh larn bai khongtheo cdchn€r-rtrong dip in md vdn dirngthi cho di di€mnhu huong
Ganquy clnn.
* DOi voi phuong trinh phan ung hoa hoc ndo mir can banghe s9 sai hodc thi0u cdn bang(kh6ng
inh huong ddn giii torin) hoac thi€u di€u ki€n thi tru di nria s6 di0m gianh cho n6. Trong m6t
phuongtrinh phdnimg hoa hoc, ndu co tir mQtcongthuc trd l6n vi6t sai thi phuongtrinh do kh6ng
dugc tinh di6rn.
* Trong khi tinh toan n6u nhAml5n m6t cAuhoi nirodo dAnd6n k6t quA sai nhmg phuongphap
giAi dring.thi.trudi nua so clitimgidnhcho phdnho{c cau do. N6u ti6p flrc dung k6t qui sai d6 gidi
c6cvAnAAt;tin theo thi khongtinh di6m cho c6cphin sau.
* ViQc chi titit hoa thang diSm (ntiu co) so voi thangdi6m trong huung d5n ch6m phdi dArnbdo
kh6ngsai lOchvoi huong din ch6mva dtrocth0ngnhAtthuc hi€n trong t6 chAmthi.

------HET------

Iliil](r

tr

'\x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×