Tải bản đầy đủ

sử 7

Bài kiểm tra 1 tiết
*.Thiêt lập ma trận:
Chủ đề
Nhận biết
KháI quát Lónh a phong kin l
lịch sử thế gỡ?
giới trung
đại

Số câu:1
Số điểm:3.5
Tỷ lệ :35%
.
Nc i
Vit thi Lý

Số câu:2
Số iểm:6.5
Tỷ lệ :65%

Số điểm:1.5

Tỷ lệ :33.3%
Nhng vic lm ca
Nh Lý ó lm
cng c quc gia
thng nht .
Số câu:1
Số điểm:3
Tỷ lệ :46%

Thông hiểu

Vận dụng
Cấp thấp
miờu t i sng
ca cỏc lónh chỳa
phong kin v
i sng nụng nụ
trong cỏc lónh
a phong kin
Số điểm:2
Tỷ lệ :76.6%

Cấp cao

í ngha lch s ca
cuc khỏng chin
chng Tng ln th
hai.
Số câu:1
Số điểm:3.5
Tỷ lệ :54%

*.Biên soạn câu hỏi
Cõu1. (3.5) Lónh a phong kin l gỡ? Hóy miờu t i sng ca cỏc lónh chỳa
phong kin v i sng nụng nụ trong cỏc lónh a phong kin?
Cõu 2. (3) Nh Lý ó lm gỡ cng c quc gia thng nht?
Cõu 4. (3.5) í ngha lch s ca cuc khỏng chin chng Tng ln th hai?
*. Hớng dẫn chấm
Cõu 1(3.5 )
- Lónh a phong kin l nhng vựng t rng ln m cỏc quý tc chim ot c bao

gm: t canh tỏc, rng, ao , h, nh th , lõu i ca lónh chỳa, nh ca nụng nụ ó
nhanh chúng b h bin thnh khu t riờng ca mỡnh. Mi lónh chỳa u cú mt lónh a
riờng. ng u mi lónh a cú mt lónh chỳa, cú mi quyn hnh trong lónh a ú.
(1.5)
- Trong cỏc lónh a , bn lónh chỳa cú cuc sng nhn ri, xa hoa v tru lc. Con em
quý tc ch hc quõn s nh phi nga , u kim, õm lao. Quanh nm t chc tic tựng
linh ỡnh, sn bn, ua nga, u vừ, i x tn nhn vi nụng nụ. (1)


- Trong các lãnh địa , nông nô là lực lượng sản xuất chính nuôi sống lãnh địa. Nhưng đời
sống của họ vô cùng khốn khổ. Họ bị bóc lột nặng nề, làm quần quật quanh năm mà không
đủ ăn. Họ bị đói kém, bệnh tật, đòn roi của bọn lãnh chúa. (1 đ)
Câu 2. (3đ) Nhà Lý đã làm gì để củng cố quốc gia thống nhất?
- Tổ chức bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương.
(0,75đ)
- Ban hành bộ luật Hình thư. Thi hành chính sách “ Ngụ binh ư nông”.
(0,75đ)
- Xây dựng quân đội gồm 2 bộ phận: Cấm quân và quân địa phương.
(0,75đ)
- Thực hiện chính sách đoàn kết với các dân tộc thiểu số.
(0,75đ)
Câu 3. (3.5đ) Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ hai?
- Thể hiện tinh thần chiến đấu anh dũng kiên cường của các tầng lớp nhân dân ta trong sự
nghiệp đấu tranh chống xâm lược Tống bảo vệ vững chắc độc lập của Tổ quốc, trong đó có
đồng bào các dân tộc ít người.
(1.5đ)
- Kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trên dưới một lòng ,
dưới sự chỉ huy tài giỏi của Lý Thường Kiệt.
(1đ)
- Kháng chiến chống Tống thắng lợi, đập tan ý đồ xâm lược của giặc, buộc nhà Tống phải
từ bỏ hoàn toàn mộng thôn tính Đại Việt. Đất nước bước vào thời kì thái bình.
(1đ)
Cuối giờ GV thu bài – nhận xét đánh giá tiết làm bài của HS.


Bµi kiÓm tra 1 tiÕt
*.Thiªt lËp ma trËn:
Chñ ®Ò
NhËn biÕt

Th«ng hiÓu

VËn dông
CÊp thÊp

Nước Đại
Việt
thời
Trần (thế kỷ
XIII-XIV)

Sè c©u:2
Sè ®iÓm:7.
Tû lÖ :70%0
.
Nước Đại

Trình bày Cuộc kháng

Phân tích

chiến lần thứ hai chống
quân
xâm
lược
Nguyên(1285)

nguyên nhân
thắng lợi và ý
nghĩa lịch sử
của cuộc kháng
chiến chống
quân MôngNguyên

CÊp cao

Sè ®iÓm:4đ
Tû lÖ :57%

Sè ®iÓm:3 đ
Tû lÖ :43%

Nêu những mặt tiến Vì sao
bộ của những cải những
Việt thời
cách của Hồ Quý Ly chính sách
Trần (thế kỷ
đó không
XIII-XIV)
được nhân
dân ủng hộ

Sè c©u:1
Sè điÓm:3
Tû lÖ :30%
Sè c©u:3
Sè điÓm:10
Tû lÖ :100%

Sè ®iÓm:1.5
Tû lÖ :50%

Sè ®iÓm:1.5
Tû lÖ :50%

*.Biªn so¹n c©u hái
Câu1. (3đ )Trình bày Cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lư ợc Nguyên(1285).
Câu 2 (4đ )Nêu nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến

chống quân Mông-Nguyên
Câu 3 (3đ )Nêu những mặt tiến bộ của những cải cách của Hồ Quý Ly
? Vì sao những chính sách đó không được nhân dân ủng hộ?
*. Híng dÉn chÊm


Câu1. (3đ )Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến:

* Diễn biến : + Quân Nguyên :
- T1-1285: 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy→ nước ta.(0.5 đ)
- Toa Đô→Cham pa đánh ra Nghệ An ,Thanh Hoá+ quân Thoát Hoan tạo thế gọng
kìm để tiêu diệt quân ta. .(0.5 đ)
- Giặc gặp khó khăn ở Thăng Long. .(0.5 đ)
+ Quân ta : đánh ở biên giới→Rút lui về Vạn Kiếp→Thiên Trường bảo toàn lực
lượng. .(0.25 đ)
- Tổ chức phản công thắng giặc nhiều nơi: Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương→giải
phóng Thăng Long. .(0.25 đ)
* Kết quả: 50 vạn quân Nguyên bị đánh bại. Ta giành thắng lợi to lớn. .(0.5 đ)
Ý nghĩa: Nêu cao tinh thầnn đoàn kết chống ngoại xâm của dân tộc ta. .(0.5 đ)
Câu2(4 đ)

1. Nguyên nhân thắng lợi
- Sự đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân. .(0.5 đ
- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của nhà Trần.(0.5 đ
- Tinh thần chiến đấu dũng cảm,dám hi sinh của tướng sỹ. Đặc biệt những người
tướng tài: Trần QuốcTuấn, Trần Khánh Dư, Trần Nhật Duật ... .(0.5 đ
- Chiến lược , chiến thuật đúng đắn, sáng tạo. .(0.5 đ
2. Ý nghĩa lịch sử
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt, bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn
lãnh thổ. .(0.5 đ
- Thắng lợi đã góp phần xây đắp truyền thống quân sự VN. .(0.5 đ
- Để lại những bài học lịch sử quý giá: sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, dựa
vào dân đánh giặc. .(0.5 đ
- Ngăn chặn cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với nước khác. .(0.5 đ)
Câu3(3 đ)

Tác dụng:
- Góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất .(0.5 đ)
- Làm suy yếu thế lực của nhà Trần.(0.5 đ)
- Tăng thu nhập → đất nước thoát khỏi khủng hoảng. .(0.5 đ)
* Hạn chế: chưa triệt để, chưa phù hợp với tình hình kinh tế, chưa giải quyết được
những yêu cầu bức thiết của đông đảo nhân dân. .(1.5 đ)


Bµi kiÓm tra 1 tiÕt
*.Thiªt lËp ma trËn:
Chñ ®Ò
NhËn biÕt

Th«ng hiÓu

VËn dông
CÊp thÊp

Nước Đại
Việt ở c ác
thế kỷ XVXVI
Sè c©u:2
Sè ®iÓm:7.
Tû lÖ :70%0
.
Nước Đại

Giải phóng Nghệ An,
Tân Bình, Thuận Hoá
và tiến quân ra Bắc
(1424- 1426)

Nguyên nhân
thắng lợi, ý nghĩa
lịch sử: của khởi
nghĩa Lam Sơn
Sè ®iÓm:3đ
Tû lÖ :43%

Sè ®iÓm:4 đ
Tû lÖ :57%

Việt thờiL ý
(thế kỷ XVXVIII)

CÊp cao

Kể tên một
số danh nhân
văn hoá tiêu
biểu thế kỷ
XV

Sè c©u:1
Sè ®iÓm:3
Sè điÓm:3
Tû lÖ :100%
Tû lÖ :30%
Sè c©u:3
Sè điÓm:10
Tû lÖ :100%
*.Biªn so¹n c©u hái
Câu1. (3đ ) Cuộc tiến công giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá và tiến quân ra
Bắc của nghĩa quân Lam Sơn(1424- 1426)
Câu 2 (4đ ) , Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử: của khởi nghĩa Lam Sơn?
Câu 3 (3đ ) Kể tên một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thế kỷ XV . Những cống hiến của
một danh nhân mà em yêu mến
*. Híng dÉn chÊm
Câu1. (4đ )

*.Giải phóng Nghệ An (năm 1424)
-N.Chích đưa kế hoạch chuyển quân vào N.An(0.5đ)


-12.10.1424 nghĩa quân tập kích bao vây 2 tháng hạ thành Trà lên. (0.5đ)
-Nghi binh, tập kích địch ở ải Khả Lưu (bờ Sông Lam) (0.5đ)
- Nhân dân ủng hộ →giải phóng N.An, Diễn Châu, Thanh Hoá(0.5đ)
*.Giải phóng Tân Bình, Thuận Hoá (năm 1925)
-T8.1424 Trần Nguyên Hãn, Lê Ngân chỉ huy ở Nghệ An(0.5đ)
- Trong 10 tháng nghĩa quân giải phóng từ Thanh Hoá đến đèo Hải Vân(0.5đ)
*.Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vị hoạt động (1426)
-9.1426 Lê Lợi chia làm 3 đạo quân tiến quân ra Bắc nhằm giải phóng đất đai, thành
lập chính quyền mới. (0.5đ)
-Kq: quân ta thắng nhiều trận lớn. Định cố thủ trong thành Đông Quan(0.5đ)
Câu2. (3đ )

- Nguyên nhân:
+Được nhân dân khắp nơI ủng hộ.(0.75đ)
+ Sự lãnh đạo tài tình của bộ tham mưu, đứng đầu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi. .
(0.75đ)
- Ý nghĩa lịch sử:
+ Kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh.(0.75đ)
+ Mở ra 1 thời kỳ mới cho đất nước .(0.75đ)
Câu3. (3đ )
1.Nguyễn Trãi ( 1380- 1442) (0.5đ)
2.Lê Thánh Tông ( 1442- 1497) (0.5đ)
3.Ngô Sỹ Liên (Thế kỷ XV) (0.5đ)
4.Lương Thế Vinh ( 1442- ...) (0.5đ)
*Nguyễn Trãi ( 1380- 1442) (01đ)

- Ông là nhà chính trị quân sự tài ba, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới
- Có nhiều tác phẩm giá trị: Bình Ngô sách, Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại
cáo, Quốc âm thi tập...
- Tư tưởng của ông tiêu biểu cho tư tưởng của thời đại,cuộc đời ông luôn nêu cao
lòng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.


Bµi kiÓm tra 1 tiÕt
*.Thiªt lËp ma trËn:
Chñ ®Ò
NhËn biÕt

Th«ng hiÓu

VËn dông
CÊp thÊp

CÊp cao

Nguyên
nhân
thắng lợi, ý nghĩa
lịch sử của phong
trào Tây Sơn

Đánh giá Công lao
của người anh hùng
dân
tộc
Quang
Trung đối với đất
nước ta

Việt Nam Nhà Nguyễn lập lại
nửa đầu thế chế độ phong kiến tập
kỷ XIX
quyền

Sè c©u:2
Sè ®iÓm:4
Tû lÖ :40%0
.
Nước Đại

Sè ®iÓm:4đ
Tû lÖ :100%

Việt ở c ác
thế kỷ XVIXVIII)

Sè c©u:2
Sè ®iÓm:4
Sè ®iÓm:2
Tû lÖ :66.7%
Tû lÖ 33.3%
Sè điÓm:6
Tû lÖ :60%
Sè c©u:3
Sè điÓm:10
Tû lÖ :100%
*.Biªn so¹n c©u hái
Câu1. (4đ ) Những việc làm của Nhà Nguyễn nhằm lập lại chế độ phong kiến tập quyền
Câu 2 (4đ ) , Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn
Câu 3 (2đ) Đánh giá Công lao của người anh hùng dân tộc Quang Trung đối với đất

nước ta
*. Híng dÉn chÊm
Câu1. (3đ )
Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền :

*XD chính quyền :
- Năm 1802. Nguyễn Ánh lấy niên hiệu Gia Long, chọn phú Xuân ( Huế ) làm kinh
đô-> Nhà nước quân chủ tập quyền được củng cố.(0.5 đ)


-Chia cả nước thành 30 tỉnh và một phủ trực thuộc( Phủ thừa Thiên- Huế) .(0.5 đ)
*Luật pháp :
-Năm 1815 nhà Nguyễn ban hành luật Gia Long. .(0.5 đ)
*Quân đội :
+ Quân đội bao gồm nhiều binh chủng . .(0.25 đ)
+ Xây dựng thành trì vững chắc, lập hệ thống trạm ngựa từ Nam quan đến Cà Mau. .
(0.25 đ)
*Đối ngoại :
+Thần phục nhà Thanh.(0.5 đ)
+ Đóng cửa không quan hệ với tư bản P. Tây. .(0.5 đ)
Câu2. (4đ )
Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn

- ý nghĩa lịch sử :
+ Lật đổ các tập đoàn phong kiến. .(0.5 đ)
+ Lập lại thống nhất đất nước. .(0.5 đ)
+ Đánh đuổi quân xâm lược Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập dân tộc. .(1 đ)
-Nguyên nhân thắng lợi :
+ Được nhân dân ủng hộ.. .(1đ)
+ Sự lãnh đạo tài tình của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân với nghệ thuật chỉ
đạo chiến tranh : Thần tốc, bất ngờ, táo bạo, chỉ đạo và tổ chức chiến đấu cơ động). .
(1 đ)
Câu2. (2đ )

Công lao của người anh hùng dân tộc Quang Trung đối với đất nước ta :
+ Thống nhất đất nước.(0.75 đ)
+ Đánh đuổi quân xâm lược Xiêm, Thanh. .(0.75 đ)
+ Củng cố, ổn định linh tế, văn hoá, xã hội. .(0.75 đ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×