Tải bản đầy đủ

Đề TS10 Sử (THPT công lập) Long An 2015-2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn thi: Lịch sử
Ngày thi: 16/6/2015
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3 điểm)
Hãy nêu các xu thế phát triển của thế giới ngày nay. Tại sao xu thế hợp tác phát
triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc khi bước vào thế kỉ XXI?
Câu 2: (2 điểm)
Đầu 1930, một tổ chức ra đời dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc đã tạo điều
kiện cho bước phát triển về sau của cách mạng Việt Nam. Hãy cho biết đó là tổ chức
nào? Ý nghĩa của việc thành lập tổ chức đó.
Câu 3: (2 điểm)
Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào
tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?
Câu 4: (3 điểm)
Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 đã diễn ra mấy chiến dịch

lớn, đó là những chiến dịch nào? Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng
chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 – 1975).
---Hết---

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:………………………………… Số báo danh: ………………...
Chữ kí của giám thị 1:…………..…Chữ kí của giám thị 2:……………………......Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×