Tải bản đầy đủ

Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Bm 13.01
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM

PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN QUY ĐỔI CỦA HSSV
(Theo Quy chế 25 – 40 – 42 – 27)

Lớp/khóa:

TT

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Họ và tên

Học kỳ:

Năm học: 201 - 201

Điểm ý

Điểm ý

Điểm

Điểm

Điểm

thức

thức

tham gia

phẩm

tham

học tập

chấp

phòng

chất

gia

Nhận xét của địa phương

0-30đ

hành

trào 0 –

đạo

hoạt

(Theo TT27)

nội quy

10đ

đức 0 –

động

Tổng

Quy

điểm

đổi

100

hệ số

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×