Tải bản đầy đủ

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC CỦA HUYỆN KỲ SƠN CUỐI NĂM 2012

BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:

CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG PHONG
TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC CỦA HUYỆN
KỲ SƠN CUỐI NĂM 2012

1


LỜI CẢM ƠN
Nước ta đang trên đà xu thế hội nhập với nền kinh tế thị trường của thế
giới,chủ trương của Đảng và nhà nước nhằm phát triển quá trình công nghiệp
hóa,hiện đại hóa góp phần đưa đất nước phát triển sánh ngang với các cường
quốc trên thế giới.Giáo dục và đào tạo nước ta là nơi ươm mầm những tài năng
mới,trẻ hóa đất nước,sản sinh ra những ngồn lực chính đảm bảo cho sự phát triển
bền vững của đất nước.Nhận thức được điều quan trọng đó Đảng và nhà nước
luôn dành một sự quan tâm đặc biệt cho ngành giáo dục và đào tạo nước ta,đẩy
mạnh phát triển xã hội hóa giáo dục,học đi đôi với hành.
Được đào tạo chính quy và bài bản tại trường ĐH xxx, đợt thực tập cuối

khoá tôi đã được sắp xếp thực tập tại Phòng Nội Vụ – Huyện Kỳ Sơn.Ở đây, nhờ
sự giúp đỡ và tạo điều kiện của phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn – tỉnh Hòa Bình và
sự chỉ dạy tận tình của các cán bộ trong phòng nội vụ giúp tôi qua thời gian một
tháng thực tập, đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và tiếp thu được rất nhiều
điều bổ ích với nhiều ý nghĩa như : tìm hiểu cơ cấu tổ chức hoạt động của bộ
máy nhà nước và thể chế hành chính nhà nước, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của cơ quan nhà nước cũng như của cán bộ, công chức nhà nước; và công tác
nhân lực của các tổ chức, doanh nghiệp. Trên cơ sở những kiến thức đã học vận
dụng vào thực tế, bước đầu rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính nhà
nước; công tác nhân lực bổ sung và nâng cao kiến thức đã học nhờ sự giúp đỡ
của các cán bộ, công chức đang làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước...Qua
đó, tôi đã hoàn thành tốt chuyến đi thực tập cuối khoá của mình.
Tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô trong nhà trường
đã tạo điều kiện giúp cho chúng tôi có được chuyến thực tập đầy bổ ích.Đồng
thời,Tôi cũng xin được cảm ơn ông Đinh Văn Thư – Trưởng phòng Nội vụ và
tập thể cán bộ phòng Nội vụ đã tạo điều kiện,chỉ bảo tận tình giúp tôi nhanh

2


chóng làm quen với công việc. Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất
tới cô Trần Thị Quy - Phó trưởng phòng Nội vụ là người đã trực tiếp hướng dẫn
và cung cấp những tài liệu quan trọng để tôi hoàn thành báo cáo này.Báo cáo này
là những gì tôi đã học được qua chuyến đi thực tập, mặc dù đã cố gắng nhưng
còn nhiều thiếu xót rất mong sự góp ý và nhận xét từ phía thầy cô để bài báo cáo
được hoàn chỉnh hơn.

3


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
HĐND

: Hội đồng nhân dân

VH&XH : Văn hóa và xã hội
UBND

: Ủy ban nhân dân


HTTT

: Hệ thống thông tin

VHTC

: Văn hóa tổ chức

VD

: Ví dụ

KHQL

: Khoa học quản lý

BHXH

: Bảo hiểm xã hội

HB

: Hòa Bình

GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo

4


PHẦN MỞ ĐẦU
GIỚI THIỆU SƠ BỘ VỀ PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN KỲ SƠN –
TỈNH HOÀ BÌNH
Phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện
Kỳ Sơn,tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về
các lĩnh vực : Tổ chức,biên chế các cơ quan hành chính,sự nghiệp nhà nước; Cải
cách hành chính; Chính quyền địa phương ; Địa giới hành chính ; Cán bộ , công
chức,viên chức nhà nước; Cán bộ ,công chức xã ,thị trấn;Hội,Tổ chức phi chính
phủ; Văn thư lưu trữ nhà nước; Tôn giáo; Thi đua khen thưởng.
Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự
chỉ đạo,quản lý về tổ chức,biên chế và công tác của UBND huyện,đồng thời chịu
sự chỉ đạo và kiểm tra,hướng dẫn về chuyên môn,nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh
Hòa Bình.
Phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn gồm có 9 biên chế :
- Trưởng phòng : phụ trách chung và trực tiếp quản lý công tác tổ chức cán
bộ
- 01 Phó trưởng phòng : phụ trách và trực tiếp thực hiện chế độ và chính
sách tiền lương,BHXH.
- 01 Phó trưởng phòng : phụ trách và trực tiếp theo dõi công tác thi đua –
-

khen thưởng tôn giáo.
01 Chuyên viên : theo dõi ,quản lý công tác xây dựng chính quyền cơ sở
01 Chuyên viên : theo dõi và thực hiện công tác cải cách hành chính
01 Chuyên viên : quản lý nhà nước về công tác thanh niên
01 Chuyên viên : theo dõi và quản lý Địa giới hành chính
01 Chuyên viên : quản lý nhà nước về công tác quản lý Hội Quỹ
01 Chuyên viên : làm kế toán đơn vị kiêm công tác Văn thư – lưu trữ

PHẦN NỘI DUNG
5


Chương 1 : TÌM HIỂU KHÁI QUÁT VỀ PHÒNG NỘI VỤ
HUYỆN KỲ SƠN – TỈNH HOÀ BÌNH
I.

Chức năng nhiệm vụ của phòng Nội vụ Kỳ sơn
1. Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và
tổ chức triển khai thực hiện theo quy định
2. Xây dụng,trình UBND huyện ban hành quyết định,chỉ thị,quy hoạch,kế hoạch
dài hạn,năm năm và 6ang năm; chương trình,biện pháp tổ chức thực hiện kế
hoạch dài hạn,năm năm và 6ang năm; chương trình,biện pháp tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao
3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật,quy hoạch,kế hoạch sau
khi được phê duyệt; thông tin,tuyên truyền,phổ biến,giáo dục pháp luật về các
lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.
4. Về tổ chức bộ máy :
a) Tham mưu giúp UBND huyện quy định chức năng ,nhiệm vụ,quyền
hạn và tổ chwucs các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo hướng
dẫn của UBND cấp tỉnh và các bộ ngành liên quan
b) Trình UBND cấp huyện quyết định hoặc để UBND cấp huyện trình
cấp có thẩm quyền quyết định thành lập,sát nhập,giải thể các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
c) Xây dựng đề án thành lập,sát nhập , giải thể các tổ chức sự nghiệp
trình cấp thẩm quyền quyết định.
d) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành
lập,giải thể sáp nhập các tổ chức phối hợp liên ngành cấp huyện
theo quy định của pháp luật.
5. Về quản lý và sử dụng biên chế hành chính,sự nghiệp
a) Tham mưu giúp chủ tịch UBND huyện phân bổ chỉ tiêu biên chế
hành chính,sự nghiệp 6ang năm.
b) Giúp UBND cấp huyện hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, sử dụng
biên chế hành chính,sự nghiệp thuộc quyền quản lý.

6


c) Giúp UBND cấp huyện tổng hợp chung việc thực hiện các quy định
về chế độ tự chủ,tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan chuyên
môn, tổ chức sự nghiệp cấp huyện và UBND cấp xã.
6. Về công tác xây dựng chính quyền:
a) Giúp Ủy ban nhân dân Huyện và các cơ quan có thẩm quyền tổ chức
thực hiện việc bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp theo phân công của Ủy ban nhân dân Huyện và hướng dẫn của Ủy ban nhân
dân tỉnh;sở Nội vụ - tỉnh Hòa Bình
b) Thực hiện các thủ tục để Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện phê chuẩn
các chức danh lãnh đạo của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; giúp Ủy ban nhân dân
Huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn các chức danh bầu cử theo quy
định của pháp luật.
c) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện xây dựng đề án thành lập
mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn để Ủy ban nhân dân
Huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi trình các cấp có
thẩm quyền xem xét, quyết định. Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới,
bản đồ địa giới hành chính của Huyện;
d) Giúp Ủy ban nhân dân Huyện trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể,
sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp báo cáo về hoạt động của xóm,thị trấn trên địa bàn
Huyện theo quy định; bồi dưỡng công tác cho Trưởng, Phó xóm,thị trấn.
7. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra tổng hợp báo
cáo việc thực hiện Pháp luật về dân chủ cơ sở đối với các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.
8. Về cán bộ, công chức, viên chức:
a) Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Huyện trong việc tuyển dụng, sử
dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đánh giá; thực hiện chính sách, đào tạo,

7


bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước đối với cán
bộ, công chức, viên chức;
b) Thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức xã, thị trấn và thực hiện
chính sách đối với cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách xã, thị trấn
theo phân cấp.
9. Về cải cách hành chính:
a) Giúp Ủy ban nhân dân Huyện triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan
chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác cải cách
hành chính ở địa phương;
b) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Huyện về chủ trương, biện pháp đẩy
mạnh cải cách hành chính trên địa bàn Huyện;
c) Tổng hợp công tác cải cách hành chính ở địa phương báo cáo Ủy ban
nhân dân Huyện và tỉnh.
10. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt
động của hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn.
11. Về công tác văn thư, lưu trữ:
a) Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Huyện chấp hành
chế độ, quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ;
b) Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về thu thập, bảo vệ, bảo
quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
Huyện và lưu trữ Huyện.
12. Về công tác tôn giáo:
a) Giúp Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức
thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn
giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

8


b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của Ủy ban
nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.
13. Về công tác thi đua, khen thưởng:
a) Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức các phong trào
thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước
trên địa bàn Huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen
thưởng ;
b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi
đua, khen thưởng trên địa bàn Huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua,
khen thưởng theo quy định của pháp luật.
14. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm về
công tác nội vụ theo thẩm quyền.
15. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Huyện và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ
trên địa bàn.
16. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ
thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ
trên địa bàn.
17. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ,
khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với
cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng Nội vụ theo quy
định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Huyện.
18. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và
theo phân cấp của Ủy ban nhân dân Huyện.
19. Giúp Ủy ban nhân dân Huyện quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của Ủy ban nhân dân xã, phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác
9


khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội
vụ.
20. Quản lý công tác thanh niên theo phân cấp :
a) Trình UBND Huyện ban hành quyết định,chỉ thị,qui hoạch,kế hoạch dài
hạn,5 năm; hàng năm;chương trình,biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm
vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên được giao.
b) Tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật,quy hoạch,kế hoạch về
thanh niên và công tác thanh niên sau khi được phê duyệt.
c) Hướng dẫn,tuyên truyền, phổ biến giáo dục,pháp luật về thanh niên và
công tác thanh niên.
21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Huyện.

II.

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠ QUAN THỰC TẬP

II.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy phòng
Nội vụ
– Huyện Kỳ Sơn
TRƯỞNG
PHÒNG
Phụ trách chung và trực tiếp quản lý công tác tổ chức cán bộ

01 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Phụ trách và trực tiếp thực
hiện chế độ và chính sách tiền
lương, BHXH

01 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Phụ trách trực tiếp theo dõi
công tác thi đua – khen
thưởng, tôn giáo.

01 CHUYÊN VIÊN
Theo dõi,quản lý công tác xây
dựng,chính quyền cơ sở.
01 CHUYÊN VIÊN
Theo dõi và thực hiện chính
sách cải cách hành chính.

01 CHUYÊN VIÊN
Theo dõi và quản lý Địa giới
hành chính.
01 CHUYÊN VIÊN
Quản lý nhà nước về công tác
quản lý Hội quỹ.

10


II.2. Mối
quan hệ giữa các bộ phận
01 CHUYÊN
VIÊN
01 CHUYÊN VIÊN
Quản lý nhà nước về công
Làm kế toán đơn vị kiêm công
Ông
Đinh
văn
Thư
:
trưởng
phòng
chịu
trách
nhiệm
trướctácUBND,chủ
tác thanh niên.
Văn thư – tịch
lưu trữ.
UBND thị xã và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng,nhiệm
vụ,quyền hạn dược giao và toàn bộ hoạt động của phòng.
- Bà Trần thị Quy : phó trưởng phòng,chịu trách nhiệm trước trưởng phòng
và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.trực tiếp phụ trách theo
dõi công tác thi đua – khen thưởng,tôn giáo.Có trách nhiệm bao quát và
hướng dẫn cho 3 nhân viên đó là : Nguyễn Hà Anh,Đinh Văn Hài,Nguyễn
Thị Thủy.
- Bà Nguyễn thị Bảy : phó trưởng phòng,chịu trách nhiệm trước trưởng
phòng và trước pháp luật nhiệm vụ được phân công phục trách và trực
tiếp thự hiện chế độ và chính sách tiền lương,BHXH.Đồng thời còn có
nhiệm vụ hướng dẫn cho 3 nhân viên : Đinh Hải Nam,Bạch Thị Thư,Đặng
Thị Thủy
- Ông Đinh văn Hài : là chuyên viên.giúp phó phòng Trần Thị Quy hoàn
thành nhiệm vụ.Nhiệm vụ được giao là quản lý nhà nước về công tác quản
lý Hội quỹ.
- Bà Nguyễn Thị Thủy : là chuyên viên của phòng,giúp việc cho phó trưởng
phòng Trần Thị Quy hoàn thành nhiệm vụ.Nhiệm vụ được giao là làm kế
toán đơn vị kiêm công tác Văn thư – lưu trữ
- Bà Nguyễn Hà Anh : là cán bộ hợp đồng ( theo hợp đồng 68 ) giúp việc
cho phó trưởng phòng Trần Thị Quy.Nhiệm vụ được giao là theo dõi và
quản lý Địa giới hành chính

11


- Ông Đinh Hải Nam : là chuyên viên của phòng Nội vụ giúp việc và chịu
sự quản lý của trưởng phòng và trực tiếp là phó phòng Nguyễn Thị
Bảy.Nhiệm vụ được giao là theo dõi,quản lý công tác xây dựng chính
quyền cơ sở
- Bà Bạch Thị Thư và Bà Đặng Thị Thủy là cán bộ hợp đồng ( theo hợp
đồng 68),đều là chiu sự quản lý và hướng dẫn trực tiếp của phó phòng
Nguyễn Thị Bảy.Bà Bạch Thị Thư được phân công nhiệm vụ theo dõi và
thực hiện công tác cải cách hành chính,Bà Đặng Thị Thủy được phân công
nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên
II.3. Hiện trạng nhân lực phòng Nội vụ
II.3.1.Số Lượng
Gồm 1 trưởng phòng,2 phó phòng,3 cán bộ công chức,2 cán bộ hợp
đồng .
1) Ông Đinh Văn Thư trưởng phòng
2) Bà Nguyễn Thị Bảy phó phòng
3) Bà Trần Thị Quy phó phòng
4) Ông Đinh Hải Nam chuyên viên
5) Ông Đinh Văn Hài chuyên viên
6) Bà Nguyễn Thị Thủy chuyên viên
7) Bà Bạch Thị Thư cán bộ hợp đồng
8) Bà Nguyễn Hà Anh cán bộ hợp đồng
9) Bà Đặng Thị Thủy cán bộ hợp đồng

II.3.2. Chất lượng
Dưới đây là bảng liệt kê chất lượng đội ngũ cán bộ phòng Nội vụ huyện Kỳ Sơn
– HB :

12


stt

Họ va
tên

Giới
tính

Chức
vụ

1

Đinh
Văn
Thư

Nam Trưởng
phòng

2

Nguyễn Nữ
Thị
Bảy

Phó
trưởng
phòng

3

Trần
Thị
Quy

Phó
trưởng
phòng

4

Nguyễn Nữ
Thị
Thuỷ

5

Đinh
Văn
Hài

Nam Chuyên
viên

6

Bạch
Thị
Thư

Nữ

Nữ

Chuyên
viên

Chuyên
viên

Trình
độ
chuyên
môn
nghiệp
vụ
Cử
nhân
kinh tế
nhà
nước
Cử
nhân
hành
chính
Tốt
nghiệp
đại học

phạm,
chuyên
ngành

phạm
Văn
Tốt
nghiệp
đại học
văn hoá
Tốt
nghiệp
đại học
chuyên
ngành
kế toán
– tài
chính
Tốt
nghiệp
đại học

Trình
độ ly
luận
chính
tri

Trình Trình
độ
độ tin
tiếng học
anh

Cao
cấp

B

B

16 năm

Cao
cấp

A

B

17 năm

Đang
theo
học
cao
cấp

B

B

23 năm

Chưa
theo
học

B

B

28 năm

Sơ cấp

A

A

17 năm

Chưa
theo
học

A

B

12 năm
( theo hợp
đồng 68 )

13

Kinh
nghiệm
công tác


7

Nguyễn Nữ
Hà Anh

Chuyên
viên

8

Đặng
Thị
Thuỷ

Chuyên
viên

9

Đinh
Hải
Nam

Nữ

Nam Chuyên
viên

nông
nghiệp
I
Tốt
nghiệp
đại học
chuyên
ngành
tin học
Tốt
nghiệp
đại học
lao
động
thương
binh xã
hội
Tốt
nghiệp
đại học
chuyên
ngành
cử nhân
kinh tế

Chưa
theo
học

C

B

3 năm
( cán bộ
hợp đồng )

Chưa
theo
học

B

B

2 năm
( cán bộ
hợp đồng )

Trung
cấp

B

C

18 năm

II.3.3.Phân tích va đánh giá
Gần như 100% cán bộ của phòng đã có bằng đại học hệ chính quy
Cán bộ công chức có kinh nghiệm làm việc lâu năm am hiểu về tổ chức và lĩnh
vực mà mình quản lý
Người lãnh đạo có năng lực,điều hành tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao
Cán bộ công chức có tinh thần đoàn kết và có trách nhiệm trong công việc,luôn
chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước.đương đầu với những công việc khó khăn khi được giao nhiệm vụ

III. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC
III.1. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG NỘI VU
14


STT
1
2
3

MÔ TẢ

KHÁI QUÁT CÔNG VIỆC

CÔNG VIỆC
Chức danh
Trưởng phòng Nội vụ Huyện kỳ sơn – Hoà bình
Người quản ly Trực tiếp là chủ tịch UBND Huyện Kỳ Sơn
Nhiệm vụ
 Nhiệm vụ chung :
Có nhiệm vụ chung là tham mưu cho Chủ tịch
UBND huyện về các vấn đề như xây quyền, tổ chức
cán bộ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính,
về công tác tôn giáo…
 Nhiệm vụ cụ thê
- Lãnh đạo và chỉ đạo các nhân viên trong phòng
làm đúng nhiệm vụ được giao
- Theo dõi và kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các
nhân viên thực hiện công việc.
- Báo cáo và tham mưu cho Chủ tịch UBND
huyện các vấn đề liên quan đến chức năng
nhiệm vụ của phòng Nội vụ.

4

Phạm vi quan
hệ của công
việc

 Mối quan hệ bên ngoài :
Trưởng phòng nội vụ có mối quan hệ chặt chẽ và
mật thiết với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh HB, với Chủ
tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng với tất cả
các lãnh đạo của các phòng ban trong khối uỷ ban
và huyện uỷ để phối hợp hoàn thành nhiệm vụ
 Mối quan hệ bên trong :
Trưởng phòng Nội vụ thường xuyên trao đổi và

15


chia sẻ công việc với các cán bộ trong phòng Nội
vụ.tạo mối quan hệ hài hoà giữa lãnh đạo và nhân
viên trong cơ quan để cùng thực hiện tốt công việc
5

Các công việc
cần làm

được giao.
• Phân công nhiệm vụ cho các Phó phòng và các
chuyên viên theo lĩnh vực quản lí
• Tham mưu giúp UBND Huyện ra quyết định
thành lập hoặc giải thể các cơ quan chuyên môn
thuộc UBND Huyện
• Kí xác nhận văn bản như : quyết định,tờ
trình,báo cáo…theo đúng thẩm quyền quy định
• Tham mưu giúp UBND trong việc tuyển
dụng,bổ nhiệm,đánh giá nhân lực
• Thực hiện chính sách bồi dưỡng về chuyên môn
nghiệp vụ và kiến thức quản lý đối với cán
bộ,công chức.
• Giúp UBND Huyện triển khai kiểm tra các cơ
quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp xã

6

Quyền quyết
định

thực hiện công tác cải cách hành chính
• Trong việc tuyển dụng,sử dụng,điều động,bổ nhiệm
nhân lực trong Huyện
• Thực hiện chính sách đào tạo,bòi dưỡng chuyên
môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức
• Sử dụng,quản lý tài chính của phòng Nội vụ theo
quy định của pháp luật
• Chỉ đạo,kiểm tra về công tác tôn giáo,công tác thi

7

Chế độ báo
cáo

đua – khen thưởng trên địa bàn Huyện
• Trực tiếp : Báo cáo với UBND,Chủ tịch UBND
về tổ chức,hoạt động của cơ quan theo từng
tháng,từng quý và năm
16
Gián tiếp : Báo cáo với HĐND,UBND và giám

8

Chỉ số thành

đốc sở Nội vụ tỉnh HB khi đượ yêu cầu
Chỉ số thành công là 98 %...luôn luôn hoàn thành tốt

9

công
Các kĩ năng

mọi công việc được giao
• Chuyên môn nghiệp vụ : Tốt nghiệp đại học trở

cần có của vị

lên,đã qua lớp bồi dưỡng về quản lý nhà

trí công tác

nước,quản trị nhân lực, có trình độ chính trị cao
cấp
• Kinh nghiệm công tác : ít nhất là 10 năm,có kinh
nghiệm công tác,đạt thành tích tốt,được nhiều
khen thưởng trong lĩnh vực công tác
• Sức khỏe : tốt
• Sử dụng tốt vi tính và tiếng anh
• Nắm vững luật lao động,luật cán bộ công chức
và các quy định của Nhà nước cũng như pháp
luật quy định
Có trách nhiệm trong công việc,làm việc một cách
khoa học,luôn điềm tĩnh và chính chắn trong việc
quyết định vấn đề.giao tiếp tốt đối với nhân viên cũng

10

Cơ hội thăng
tiến

như đồng nghiệp ở bộ phận khác…
Dựa vào khả năng lãnh đạo và quản lý công việc thì có
cơ hội thăng tiến.
VD : thăng tiến công tác lên Sở Nội vụ tỉnh HB

III.1.1. Đánh giá việc thực hiện công việc của trưởng phòng Nội vụ
huyện Kỳ Sơn – HB
Qua quá trình một tháng thực tập ở phòng Nội vụ, được làm việc và học hỏi từ
các cán bộ và lãnh đạo của phòng tôi nhận thấy Trưởng phòng Nội vụ là người
có trình độ học vấn rất tốt, kỹ năng giao tiếp với các lãnh đạo cấp trên hay lãnh
17


đạo các cơ quan trong cùng khối uỷ ban rất cởi mở, luôn tạo được ấn tượng cho
đối tượng giao tiếp.Ngoài ra, Trưởng phòng luôn biết quan tâm tới đời sống cán
bộ, nhân viên trong phòng ( VD : thăm hỏi khi ốm đau, bệnh tật…)
Trong công việc, Trưởng phòng luôn chia sẻ công việc cho các nhân viên, cán bộ
trong phòng.Trưởng phòng quản lý và phân công công việc rất chặt chẽ và khoa
học.Mỗi khi có nhiệm vụ được giao ông luôn tận tình giám sát và hướng dẫn
nhân viên kịp thời, luôn giữ thái độ hoà đồng với tất cả anh chị em nhân viên
trong phòng nhưng ông cũng rất nghiêm khắc kỷ luật những ai vi phạm quy tắc,
quy chế của phòng đã đề ra. Ông luôn nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên giao
nhiệm vụ và ủng hộ từ cấp dưới giúp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Chính vì vậy, trong nhiều năm liền phòng Nội vụ luôn là cơ quan đi đầu trong
các cơ quan thuộc khối UBND, là cơ quan luôn việc hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao, nhận được rất nhiều bằng khen giấy khen từ Chủ tịch UBND
huyện và Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình.
III.2. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA SINH VIÊN THỰC TẬP

STT
1
2
3

MÔ TẢ

KHÁI QUÁT CÔNG VIỆC

CÔNG VIỆC
Chức danh
Sinh viên thực tập
Người hướng Phó trưởng phòng phụ trách thi đua – khen thưởng,tôn
dẫn
Nhiệm vụ

giáo
• Nhiệm vụ chung :
Làm theo nhiệm vụ mà Phó trưởng phòng
hướng dẫn thực tế giao cho.Tùy vào từng thời
điểm,được giao những nhiệm vụ khác nhau

18


• Nhiệm vụ cụ thê :
+ Nghiên cứu các tài liệu về Phòng Nội vụ như Báo
cáo Tổng kết công tác ngành các quý các năm, chức
năng nhiệm vụ của mỗi ban ngành thuộc phòng.
+ Thực hiện công tác lưu trữ văn bản, vào sổ công văn
đến, công văn đi.
+ Làm báo cáo mang tính chất tổng hợp nội dung một
cách ngắn gọn, soạn thảo các văn bản như quyết định,
công văn theo yêu cầu.
4

Phạm vi quan

Thực tập tại Phòng nội vụ về mảng thi đua – khen

hệ của công

thưởng, tôn giáo..Vì mới thực tập chưa quen với công

việc

việc của nhà nước nên tôi phải thường xuyên trao đổi
và học hỏi từ những cán bộ đang công tác tại
phòng.Mỗi khi cần xin ý kiến quyết định tôi thường
hỏi ý kiến của lãnh đạo để có thể hoàn thành tốt công

5

Các công việc
cần làm

việc được giao.
• Giúp đỡ các chuyên viên nhận và thu hồ sơ của
các ứng viên xét tuyển công chức đầu năm 2013
• Giúp các chuyên viên lập danh sách nâng
lương,nâng ngạch,vượt khung cho công chức
trong toàn huyện
• Tham gia cùng chuyên viên về việc lập danh
sách khen thưởng cho các cá nhân,tập thể trong
huyện.
• Giúp nhân viên văn phòng đánh văn bản,in giấy
khen,làm bằng khen.Đóng dấu những văn bản
19


theo sự hướng dẫn của cán bộ phân công
• Trực văn phòng tiếp đón cán bộ và nhân dân tới
giao dịch công việc.Nếu như lãnh đạo đi vắng
phải ghi lại lời nhắn hoặc yêu cầu của khách.
Thu thập thông tin số liệu,những báo cáo theo 6 tháng
6

Quyền quyết

đầu năm,theo quí để phục vụ cho bài báo cáo cá nhân
Chỉ được quyết định khi được sự cho phép của người

định

hướng dẫn thực tế,hay được mệnh lệnh từ cấp lãnh
đạo.

7

Chế độ báo
cáo

VD : Trưởng phòng ,Phó phòng.
Trực tiếp : Báo cáo với cán bộ hướng dẫn là Phó
phòng Nội vụ về kết quả nhiệm vụ được giao
Gián tiếp : Báo cáo với Trưởng phòng khi kết thúc

8

Chỉ số thành

9

công
Các kĩ năng
cần có

thời gian thực tế
Chỉ số thành công là 93%
• Chuyên môn nghiệp vụ : Đang theo học đại học
hoặc cao đẳng chuyên ngành quản lý xã hội hay
quản trị kinh doanh.
• Sức khỏe : tốt
• Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính,soạn
thảo văn bản và có vốn tiếng anh tốt
• Có khả năng giao tiếp tốt,linh hoạt trong công
việc được giao,làm việc có tinh thần và trách
nhiệm hết mình về công việc.
• Luôn tuân thủ về thời gian theo đúng quy định
của cơ quan.
VD : thời gian hoàn thành công việc,thời gian đi

10

Kết quả thực

làm,thời gian nộp báo cáo…
• Chấp hành tốt nội quy của phòng đã đề ra
20


hiện

• Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,nhận
được nhiều lời khen ngợi từ cán bộ trong phòng.

21


Chương 2 : TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG PHONG TRÀO THI
ĐUA YÊU NƯỚC CỦA HUYỆN KỲ SƠN CUỐI NĂM 2012
I.

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO ĐỀ TÀI

I.1.

Một số khái niệm cơ bản

- Thi đua yêu nước : Là tất cả hành động của tập thể, vừa là hành động
cá nhân, do đó đòi hỏi sự quyết tâm rất lớn, quyết tâm của từng người,
của từng tập thể, quyết tâm của từng ngành, từng lĩnh vực và cộng lại
là quyết tâm của cả dân tộc
- Danh hiệu thi đua: là hình thức ghi nhận biểu dương, tôn vinh cá
nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua
- Khen thưởng: là việc biểu dương, tôn vinh công trạng và khuyến khích
bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong phong
trào thi đua
I.2.

Nguyên tắc va tính chất công tác khen thưởng

I.2.1. Nguyên tắc khen thưởng:
- Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời;
- Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng;
- Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng;
- Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật
chất.
I.2.2. Tính chất của công tác Thi đua-Khen thưởng:
- Thực hiện công tác Thi đua-Khen thưởng theo tính chất: bình bầu, suy tôn
nhằm đảm bảo ý nghĩa của công tác thi đua. Các trường hợp chọn xét phải

22


là các cá nhân, tập thể đạt được thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất; được
các thành viên trong đơn vị và trong ngành công nhận là các tấm gương
tiêu biểu.
- Tránh việc khen thưởng mang tính chất động viên, tràn lan, làm mất ý
nghĩa công tác Thi đua-Khen thưởng trong ngành.

II.

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHEN
THƯỞNG PHONG TRÀO YÊU NƯỚC HUYỆN KỲ
SƠN CUỐI NĂM 2012 THEO CHU TRÌNH QUẢN LÝ

II.1. Thực trạng công tác lập kế hoạch tổ chức khen thưởng phong
trao yêu nước Huyện Kỳ Sơn cuối năm 2012 của phòng Nội vụ
II.1.1.Các căn cứ để lập kế hoạch khen thưởng

 Căn cứ trên các văn bản qui phạm pháp luật
- Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 24/11/2005; Nghị định
số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh
Hòa Bình về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2012 và Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 của HĐND
huyện Kỳ Sơn về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. Các cấp,
23


các ngành chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động làm cơ
sở chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm
2012.
- Căn cứ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 22/9/2011 của UBND
tỉnh Hoà Bình về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; Hướng
dẫn số 18/ HĐTĐKT-NV ngày 02/11/2011 của Hội đồng Thi đua, Khen
thưởng tỉnh về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và đăng ký các
danh hiệu thi đua hàng năm;
- Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND
huyện Kỳ Sơn, về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa
bàn huyện;
 Căn cứ trên chức năng nhiệm vụ của phòng nội vụ
- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức các phong trào thi
đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước
trên địa bàn Huyện; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua –
Khen thưởng ;
- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua,
khen thưởng trên địa bàn Huyện; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi
đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
II.1.2.Mục đích công tác khen thưởng
- Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác,
sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi
lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội năm 2012 và Nghị quyết tỉnh Đảng bộ đã đề ra.

24


- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các
ngành, các cấp, các đơn vị, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị cho
đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai
trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng
hiện nay; coi thi đua yêu nước là động lực thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH,
vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
II.1.3.Yêu cầu công tác khen thưởng
- Thông qua phong trào thi đua, chủ động phát hiện, khen thưởng hoặc
trình cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có
nhiều thành tích; chú trọng khen thưởng xứng đáng cho các cá nhân trực
tiếp công tác, chiến đấu, lao động, học tập; khen thưởng tập thể nhỏ có
nhiều thành tích; phát hiện nhân tố mới xuất hiện từ các phong trào thi đua
để khen thưởng kịp thời.
- Các nội dung khen thưởng đảm bảo tính thiết thực, cụ thể, tiết kiệm,
hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa
phương.
II.1.4.Phạm vi và đối tượng khen thưởng
- Phạm vi khen thưởng

:được phát động rộng rãi trong trên toàn địa bàn

huyện Kỳ Sơn gồm 10 xã và 1 thị trấn
- Đối tượng khen thưởng : bao gồm các tập thể , cá nhân, các tổ chức ban
ngành đoàn thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên địa bàn
toàn Huyện trong năm vừa qua.
II.1.5.Khái quát nội dung kế hoạch công tác tổ chức khen thưởng

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×