Tải bản đầy đủ

skkn kinh nghiệm tổ chức thực hiện xây dựng “ trường học thân thiện, học sinh tích cực

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM THỦY
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CẨM THỦY

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN XÂY DỰNG
“TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN – HỌC SINH TÍCH CỰC”

Người thực hiện: Trần Thị Hà
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thị trấn
SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý

CẨM THỦY NĂM 2013

1


KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN XÂY DỰNG
“TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN – HỌC SINH TÍCH CỰC”
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Đất nước ta đang tiến hành cuộc đổi mới sâu sắc toàn diện trên tất cả
các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân
giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Đảng ta đã xác định con
người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển xã hội để thực hiện
thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cần phải có con
người phát triển toàn diện, do vậy cần phải đổi mới giáo dục.
Xác định rõ mục tiêu phát triển giáo dục là một nhiệm vụ rất quan trọng và
cần thiêt, Đảng và nhà nước ta đã tập trung đầu tư cho giáo dục và coi giáo dục
là quốc sách hàng đấu. Được sự quan tâm của Đảng nhà nước, các lực lượng xã
hội đã tập trung chăm lo cho giáo dục đào tạo. Thực hiện mục tiêu giáo dục
ngoài việc dạy kiến thức văn hóa cho học sinh còn phải quan tâm đến những yếu
tố tạo điều kiện hoạt động thiết thực cho công tác dạy và học để phát triển môi
trường giáo dục lành mạnh. Phong trào xây dựng trường Chuẩn quốc gia trong
những năm qua các nhà trường đã từng bước đạt được các tiêu chí về đội ngũ
giáo viên, về cơ sở sở vật chất, về thiết bị dạy học, về xã hội hóa giáo dục, về
chất lượng và hiệu quả giáo dục phù hợp với một giai đoạn nhất định. Cùng
đồng hành với xây dựng trường CQG, các cuộc vận động Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm
gương đạo đức tự học và sáng tạo” được thực hiện đã từng bước hoàn thiện mô
hình trường học giáo dục có chất lượng cao trong thời kỳ đổi mới.
Tuy nhiên hoàn thành mục tiêu xây dựng trường CQG giáo dục vẫn còn có
những thách thức không nhỏ để hướng tới mục tiêu giáo dục toàn diện.
Vì vậy ngành GD-ĐT đang tiếp tục thực hiện phát động các phong trào thi đua
để hoàn thiện hơn một mô hình trường học với chất lượng cao. Thực hiện chỉ
thị 40/2008/CT- BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về phong trào thi đua “Xây
dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai
đoạn 2008-2013 với 5 nội dung nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội
chăm lo cho sự nghiệp giáo dục , tạo môi trường giáo dục khuyến khích học tập
và dạy học hiệu quả thực hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt giáo dục nhân cách
văn hóa Việt Nam và coi học sinh chính là những người giữ gìn và phát huy giá
trị văn hóa lịch sử Việt Nam cho cộng đồng xã hội. Trường học thân thiện học
sinh tích cực đặc biệt coi trọng vai trò chủ thể của học sinh, coi trọng các mối
quan hệ thân thiện giữa con người với môi trường, cộng đồng, giữa con người
với con người, đồng thời coi trọng việc góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa
dân gian, tôn trọng và giữ gìn lịch sử, văn hóa cách mạng, đồng thời xây dựng
đội ngũ cán bộ, giáo viên có phong cách đạo đức, năng lực sư phạm đáp ứng yêu
cầu của giáo dục trong thời kỳ đổi mới. Tin tưởng rằng: “Trường học thân thiện
học sinh tích cực” sẽ là ngôi trường mà các học sinh tự hào, là hình ảnh đẹp
không thể phai mờ trong cuộc đời mỗi học sinh khi các em rời ghế nhà trường.

2


II. CƠ SỞ CỦA ĐỀ TÀI
1. Cơ sở lý luận
Sự nghiệp giáo dục đổi mới và phát triển đã mang lại thắng lợi về mọi mặt
đó là: mạng lưới và qui mô trường lớp phát triển, cơ sở trang thiết bị được đầu
tư nâng cấp, chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng học sinh có sự chuyển
biến tích cực, công tác xã hội hóa giáo dục được đặc biệt lưu tâm. Để khẳng
định được thế mạnh của giáo dục trên con đường phát triển toàn diện và là nhân
tố quyết định sự bền vững của đất nước. Sự phát triển của xã hội đang đặt ra yêu
cầu ngày càng cao đối với hệ thống giáo dục. Nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ trở
thành những con người có đạo đức, tri thức, sức khỏe và ý thức làm chủ đáp ứng
yêu cầu phát triển của thời đại là nhiệm vụ cao cả của ngành giáo dục.
Năm học 2008 – 2009, Bộ GD&ĐT phát động phong trào thi đua : “Xây
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với mục tiêu huy động sức mạnh
tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường
giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện địa phương và đáp
ứng nhu cầu xã hội; Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh
trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả. Trong
những năm qua, ngành GD&ĐT đã và đang tiếp tục phát động các cuộc vận
động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động:
“ Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích giáo dục.; “ Mỗi thầy cô
giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua mang
tính rộng lớn trong toàn ngành, nhằm thực hiện việc chấn chỉnh các mặt hoạt
động giáo dục, đưa sự nghiệp giáo dục trở thành một thương hiệu uy tín trong sự
nghiệp trồng người.
Tiếp tục phát huy những thành tựu mà ngành giáo dục đã đạt được, là một
cán bộ quản lí bản thân tôi luôn xác định rõ mục tiêu giáo dục Tiểu học : “ Hình
thành cho học sinh những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về
trí tuệ, tình cảm, thể chất và các kĩ năng cơ bản để học tiếp lên Trung học cơ sở”
Vì vậy phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là một
phong trào mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn giáo dục hiện nay,
góp phần làm cho xã hội quan tâm, đầu tư nhiều hơn cho giáo dục; học sinh có
được một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và thẩm mỹ nhất trong điều
kiện của mỗi địa phương, nhằm hoàn thành mục tiêu nâng cao dân trí đào tạo
nhân lực và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, thúc đẩy sự phát triển của đất
nước.
Để thực hiện tốt phong trào thi đua do ngành phát động, xây dựng thành
công “ Trường học thân thiện” bản thân tôi đã suy nghĩ và trăn trở để tổ chức
thực hiện. Từ thực tiễn của nhà trường, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp,
bản thân đã cùng tập thể giáo viên trong nhiều năm qua nỗ lực phấn đấu tạo nên
một môi trường giáo dục phát triển toàn diện, đang là nơi thu hút học sinh đến
trường.

3


2. Cơ sở thực tiễn
2.1 Thuận lợi:
Là trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, trường Tiểu học Thị trấn Cẩm
Thủy luôn duy trì và củng cố các tiêu chuẩn theo qui định. Cùng với thực hiện
nhiệm vụ các năm học, phong trào thi đua XDTHTT – HSTC được Bộ GD phát
động, nhà trường đã phát động đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và hưởng
ứng tích cực thực hiện cuộc vận động.
Thực hiện phong trào thi đua XDTHTT – HSTC của Bộ GD&ĐT phát
động từ năm 2008 là một bước để nhà trường tiếp tục hoàn thiện xây dựng được
một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện
của địa phương và đáp ứng yêu cầu xã hội và học sinh luôn phát huy tính chủ
động tích cực, sáng tạo trong học tập và trong các hoạt động xã hội góp phần
vào sự phát triển của đất nước.
Qua những năm thực hiện phong trào nhà trường đã có những chuyển
biến rõ nét, đặc biệt là cảnh quan khuôn viên trường lớp ngày càng khang trang
Xanh – Sạch – Đẹp với hệ thống cơ sở vật chất tương đối đầy đủ phục vụ cho
công tác dạy và học. Mạng lưới trường lớp được qui hoạch ổn định, CSVC
hàng năm được nâng cấp theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hoá, có đầy đủ các
phòng học, phòng chức năng để dạy các môn tự chọn và các môn đặc thù, có đủ
các phòng phục vụ cho cán bộ, giáo viên làm việc, có sân chơi bãi tập đảm bảo
theo qui định Trường Chuẩn Quốc Gia.
Chất lượng giáo dục trong những năm gần đây từng bước được nâng cao.
Nhà trường thực hiện dạy đủ, dạy đúng các môn học theo qui định. thực hiện
nghiêm túc chương trình đổi mới phương pháp dạy học. Chú trọng giáo dục
các mặt chất lượng giáo dục đại trà và chất lượng mũi nhọn, đổi mới cách học
theo phương pháp tích cực, học sinh tự phát huy tính tích cực và sáng tạo trong
học tập. Thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động bổ trợ khác, các cuộc thi, các
đợt vận động do ngành tổ chức nhằm góp phần vào việc giáo dục học sinh phát
triển toàn diện.
Đội ngũ GV nhà trường đã dần được ổn định về số lượng và chất lượng.
GV
Số SKKN được
Số cán
GV
GV giỏi
Năm học
đạt
công nhận
bộ GV
trên
Quốc
chuẩn
Huyện Tỉnh
Huyện Tỉnh
gia
2008-2009
31
51,6
48,4
3
2
8
2
2009-2010
30
36,7
63,3
3
1
9
3
2010-2011
28
23,3
76,7
4
1
9
0
2011-2012
28
17,8
82,2
7
2
0
0
2012-2013
28
17,8
82,2
9
1
11
1
Tổng hợp chất lượng giáo dục 5 năm gần đây:
4


Năm học

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Hạnh kiểm

Văn hoá đại trà

Số học sinh giỏi

THĐĐ

CĐĐ

G

K

TB

Y

Trườn
g

99,4
99,5
99,2
100
99,7

0,6
0,5
0,8
0
0,3

40,8
49,1
54,7
58,6
65,6

34,0
32,1
30,7
26,3
23,5

22,4
18,0
14,3
14,3
10,4

2,8
0,8
0,8
0,8
0,5

56
57
60
120
77

HS TN

Huyện

Tỉnh

QG

19
15
20
46
102

13
1
8
25
34

1
0
0
0

100%
100%
100%
100%
100%

2.2 Khó khăn:
Cùng với sự phát triển của xã hội địa bàn Thị trấn còn rất nhiều khó khăn: Thị
trấn có 9 tổ dân phố, trong đó tổ dân phố 1 (Làng chài) thuộc vùng đặc biệt khó
khăn khu vực 2 trong cả nước. Theo QĐ số 301 của Thủ tướng Chính phủ ngày
27/11/2006. Làng chài Tân Thành có 127 hộ, 706 nhân khẩu, nhà cửa chủ yếu
là sống trên thuyền ở dọc bờ sông Mã, làm nghề chài lưới trên sông, kiếm ăn
từng bữa, họ thường xuyên di chuyển nơi sinh sống đi làm ăn, cuộc sống không
ổn định, kinh tế khó khăn, thu nhập thấp, hộ nghèo nhiều, trình độ dân trí thấp,
gia đình không quan tâm đến việc học hành của con cái, hoàn toàn phó mặc cho
nhà trường. Nhận thức về công tác giáo dục của nhân dân chưa đồng đều, chưa
quan tâm đến việc học tập của con em. Vì vậy dẫn đến học sinh trong độ tuổi
đến trường ra lớp chậm, học sinh còn nghỉ học vô lí do, đi học chưa chuyên cần.
Từ đó làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục trong nhà trường.
Học sinh nhà trường có tổng số 378 em. Trong đó học sinh nghèo 49 em,
cận nghèo 48 em, khuyết tật 3 em.
Trong những năm qua với ưu thế vị trí là trường trung tâm của huyện,
cùng với truyền thống bề dày thành tích của nhà trường, là một trong những
trường dẫn đầu phong trào xây dựng trường chuẩn Quốc gia theo hướng phát
triển trường học chất lượng cao. Nhà trường được sự quan tâm của các ngành
các cấp, tuy đứng trước những khó khăn riêng, song cán bộ, giaó viên và học
sinh Trường Tiểu học Thị trấn Cẩm Thủy cùng với toàn ngành đã nỗ lực phấn
đấu trong phong trào thi đua để đạt danh hiệu: “ Trường học thân thiện , học
sinh tích cực”.

5


III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHONG TRÀO
XDTHTT – HSTC.
1. Nội dung: Chỉ đạo nhà trường thực hiện theo 5 nội dung chỉ thị của Bộ GDĐT đề ra:
Nội dung 1: Xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp, an toàn.
Nội dung 2: Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học
sinh ở địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.
Nội dung 3: Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
Nội dung 4: Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh.
Nội dung 5: Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy các di tích
lịch sử văn hóa cách mạng ở địa phương.
2. Các giải pháp thực hiện
2.1. Làm tốt công tác tuyên truyền về phong trào thi đua Xây dựng Trường
học thân thiện – học sinh tích cực
- Triển khai chỉ thị số 40 của Bộ GD&ĐT về phong trào thi đua XD
THTT- HSTC báo cáo đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, triển khai đến toàn
thể giáo viên và học sinh và các bậc phụ huynh.
- Làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các cuộc họp: Hội đồng sư
phạm, họp phụ huynh học sinh, họp giao ban tại địa phương, tổ dân phố, bảng
tin,…
- Gián tiếp thông qua các chỉ thị, văn bản báo cáo về kế hoạch thực hiện
XD THTT- HSTC của nhà trường.
- Tại nhà trường chủ động triển khai từng nội dung yêu cầu đến cán bộ
giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh.
2.2. Thành lập ban chỉ đạo XD THTT- HSTC của nhà trường và của lớp
học thân thiện
Muốn xây dựng thành công “ Trường học thân thiện” cũng cần phải xây
dựng cho được từng lớp học thân thiện, vì “ Xây dựng lớp học thân thiện” là
nhân tố để góp phần trong quá trình thực hiện phong trào “ Xây dựng trường
học thân thiện, học sinh tích cực” góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các
năm học. Vì vậy tôi đã thành lập Ban chỉ đạo như sau:
Ban chỉ đạo nhà trường
Hiệu trưởng: Trưởng ban

Ban chỉ đạo của lớp
Chỉ đạo

GV chủ nhiệm: TBCĐ

P.Hiệu trưởng: Phó ban

Lớp trưởng: tổ trưởng

CT Công đoàn: Phó ban

Lớp phó: Tổ phó

Chủ tịch Hội PH: Phó ban

Hỗ trợ thực hiện

Học sinh: Thành viên.

Tổ trưởng CM: Tổ trưởng
Giáo viên: ban viên
6


Ban chỉ đạo được phân công phụ trách và họp đánh giá 1 kỳ/lần, được
phân công cụ thể gắn với nội dung thực hiện. Ban chỉ đạo khảo sát thực tế với
những nội dung quy định và tổ chức thực hiện theo kế hoạch:
2.3 Lập được kế hoạch để thực hiện trong tháng, từng năm học
-

- Tháng 7/2012: Tham gia lao động vệ sinh và tổ chức tham gia viếng nghĩa
trang liệt sĩ ngày 27/7. Thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công.

-

- Tháng 8/2012: Chuẩn bị CSVC cho năm học mới: Vệ sinh trường lớp, quét
vôi ve, trang trí chuẩn bị cho năm học mới. Phân công nhiệm vụ đối với giáo
viên thực hiện nhiệm vụ năm học. Tuyển sinh HS lớp 1 – Huy động HS trong
độ tuổi ra lớp.Tập văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới.Tổ chức tết
trung thu cho học sinh. Bố trí bàn ghế phù hợp độ tuổi. Đo độ sáng, lắp đặp đèn
điện để đủ ánh sáng các phòng học. Học sinh học nội qui trường học. Tập huấn
vệ sinh an toàn thực phẩm.

-

Tổ chức cho học sinh thăm và chức mừng công an nhân dân nhân dịp 19/8
tại công an Huyện Cẩm Thủy.

-

- Tháng 9/2012: Tổ chức tốt ngày toàn đân đưa trẻ đến trường. Tổ chức khai
giảng năm học mới.Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.Tổ chức Hội nghị cán bộ công
chức đảm bảo quy chế dân chủ.
Phát cặp phao cho HS Làng Chài, SGK cho học sinh con thương binh của
nhà trường. Quyên góp ủng hộ HS nghèo vào đầu năm học.
Triển khai tháng ATGT, năm ATGT, chiếu băng cho HS lớp 1 xem đĩa
Pokêmon (Rùa và thỏ).Tổ chức các trò chơi dân gian nhân dịp chào mừng năm
hoc mới.

-

Phân loại đối tượng HS qua khảo sát, có kế hoạch bồi dưỡng HS cần nâng
bậc.Tham gia thi GV dạy giỏi cấp tỉnh.
- Tổ chức Khám sức khỏe cho HS lần 1.
- Thi trang trí lớp học, bồn hoa của từng lớp.

-

- Tháng 10/2012: Tổ chức phong trào thi đua DT-HT chào mừng kỉ niệm
ngày PNVN 20/10; Tổ chức thi GVG cấp trường; Sinh hoạt CLB văn nghệ,
TDTT chào mừng ngày TL Hội LHPNVN 20/10.Tổ chức các trò chơi dân gian,
các hoạt động vui chơi giải trí theo chủ đề chủ điểm 20/10; Giới thiệu phương
tiện nghe nhìn cho HS lớp Một tại phòng học Tin học. Tự đánh giá kiểm tra
phong trào XD THTT-HSTC.
- Tháng 11/2012: Tổ chức phong trào thi đua DT-HT chào mừng kỉ niệm ngày
NGVN 20/11.Tham gia thi GVG cấp huyện; Tổ chức các trò chơi dân gian,
hoạt động VN, TDTT chào mừng ngày NGVN 20/11. Thi viết báo tường (Học
sinh Khối 4+5) theo chủ điểm 20/11. Thi hùng biện về: Công ơn thầy cô.
- Tháng 12/2012: Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày QPTD 22/12.
Tìm hiểu những bài báo, mẫu truyện về Anh bộ đội Cụ Hồ; Mời CCB nói
chuyện giáo dục truyền thống. Thăm doanh trại quân đội nhân dân tại Huyện
7


đội Cẩm Thủy. Tổ chức lễ mít tinh phòng chống ma túy. Tự đánh giá “ lớp học
thân thiện “
- Tháng 1/2013: Tuyên truyền về Tết cổ truyền dân tộc. Quyên góp ủng hộ HS
nghèo nhân dịp tết; Sơ kết đánh giá học kỳ 1+ đánh giá XDTHTT-HSTC
- Tháng 2/2013: Thi đua Dạy Tốt–Học tốt Mừng Đảng, mừng Xuân. Ôn luyện
cho học sinh các trò chơi dân gian, kỹ năng sống.. để vui xuân đón Tết. Tham
gia các trò chơi vui xuân tại nơi cư trú; Trồng cây mùa xuân tại trường; Thăm
và tặng quà chúc Tết các gia đình thương binh, liệt sỹ, dọn vệ sinh và thăm
viếng phần mộ các liệt sỹ tại nghĩa trang Huyện nhà.
- Tháng 3/2013: Phát động phong trào thi đua DT- HT chào mừng kỉ niệm ngày
QTPN 8/3. Thi văn nghệ chào mừng (Tiến bước lên Đoàn) chào mừng ngày
thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3; Tổ chức cho HS chơi trò chơi dân gian; Tổ
chức kết nạp Đội cho HS lớp 3.
- Tháng 4/2013: Mời cựu chiến binh nói chuyện truyền thống lịch sử ngày30/4
Miền Nam hoàn toàn Giảỉ phóng, ngày Quốc tế Lao động 1/5, kiểm tra
VSATTP,Tổ chức thi HSG cấp trường.Tự kiểm tra đánh giá xây dựng lớp học
TT-HSTC.
- Tháng 5/2013: Kỉ niệm thành lập Đội.Tổ chức chương trình rèn luyện đội
viên.Thi tiểu phẩm với chuyên đề: “ rèn kỹ năng sống”. Kết nạp Đội cho HS
lớp 3. Thi tìm hiểu, hát, kể chuyện về Bác Hồ kính yêu; ; Đánh giá xếp loại HS,
GV; Bình xét thi đua.Tổng kết năm học.Tự kiểm tra đánh giá xây dựngTHTTHSTC.
- Tháng 6/2013: Tổ chức tết thiếu nhi 1/6. Tổ chức tham quan ngắn ngày cho
Học sinh giỏi có thành tích cao; Bàn giao HS về sinh hoạt tại nơi cư trú. Phối
kết hợp với Đoàn TN tổ chức cho HS sinh hoạt hè. Tổ chức tham quan du lịch
hè cho cán bộ giáo viên.
2.4. Thực hiện xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp, an toàn.
Sau khi ban chỉ đạo của nhà trường khảo sát và lên kế hoạch, nhà trường
đã chủ động trọng việc phát huy nội lực của thầy và trò, tạo dựng một khuôn
viên hợp lý đảm bảo xanh – sạch – đẹp. Hàng năm trồng cây xanh bóng mát,
bồn hoa cây cảnh làm đường đi lối đi lại xuống các phòng học.
Vận động PHHS cùng nhà trường tạo môi trường giáo dục lành mạnh như: ủng
hộ ngày công lao động, cây cảnh, trang trí lớp học thân thiện và tu sủa trường,
lắp đặt hệ thống nước sạch cho HS rửa tay dưới vòi nước theo qui trình 6 bước.
Tổ chức cho HS vệ sinh lớp hàng ngày và hợp đồng vệ sinh trường 1lần/
ngày. Mỗi lớp đều có thùng chứa rác và phân loại rác thải để thu gom và xử lý
với công ty môi trường.
Phối hợp với hoạt động của Đội TN phân công các chi đội, các sao chăm
sóc các công trình măng non trong nhà trường và có đánh giá hàng tuần của đội
Cờ đỏ, chấm điểm đánh giá cách trang trí , chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
8


Đối với các lớp thi đua trang trí lớp học theo qui định và sự sáng tạo của
giáo viên, học sinh để thu hút sự chú ý của học sinh và làm cho học sinh thích
đến trường. Trang trí góc học tập tại lớp, Thi viết báo tường, trang trí trường
lớp đẹp, việc làm này đã góp phần xây dựng trường lớp xanh – sạch – đẹp, an
toàn.
Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, huy động nguồn lực xây dựng nhà vệ
sinh tự hoại để HS sử dụng, đồng thời thường xuyên quan tâm chăm sóc, bảo
dưỡng để đảm bảo vệ sinh chung và đủ tiêu chuẩn vệ sinh học dường, phụ
huynh các lớp tự kiểm tra phòng học của HS để có ý kiến đề xuất: Mắc hệ thống
điện đủ ánh sáng và quạt mát cho HS sử dụng, dần dần mua bàn ghế mới thay
thế bàn ghế cũ theo qui định thông tư của liên bộ.
Thực hiện “3 đủ” cho HS (đủ ăn, đủ mặc và đủ sách vở): Trường có HS
nghèo, nhà trường đã vận động GV và HS quyên góp quần áo cũ, SGK, vở viết
hỗ trợ cho HS 2 lần/năm vào đầu năm học và tết nguyên đán. Đầu năm học, lớp
1 làng Chài vùng sông nước được nhà trường phát cặp phao để HS đảm bảo
phòng chống đuối nước.
Đối với giáo viên lồng ghép các bài học, môn học trong việc giáo dục HS
giữ gìn vệ sinh cá nhân, các gương người tốt việc tốt, các mô hình trường xanhscạh – đẹp, an toàn.
Đối với nhà trường có bảng tin hàng ngày và trang trí các câu khẩu hiệu
mang tính giáo dục cao như: Mõi ngày đến trường là một ngày vui, thực hiện
học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, lời dạy của Bác Hồ đối với Thiếu
niên nhi đồng…
Xây dựng hòm thư: Điều em muốn nói” để thông qua hòm thư các em
bày tỏ những ý kiến, chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ nguyện vọng của mình
Nhà trường phải quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy và có các
dụng cụ phòng cháy chữa cháy: bình xịt, xô chậu xách nước, gậy bùi nhùi rập
lửa, …để tại các phòng học.
Là trường có học sinh bán trú chúng tôi nghiêm túc thực hiện tốt vệ sinh
an toàn thực phẩm trong chế biến nấu ăn cho học sinh.
Hàng năm trung tâm y tế Huyện kiểm tra công tác vệ sinh học đường nhà
trường đều được công nhận đạt loại tốt.
2.5. Tổ chức dạy và học hiệu quả, phù hợp với đặc điểm phụ huynh ở địa
phương, giúp các em tự tin trong học tập.
Muốn dạy và học có hiệu quả trước hết nhà trường phải quan tâm bồi
dưỡng đội ngũ CBGV có lối sống lành mạnh, có đạo đức tác phong sư phạm ,
có lòng nhân hậu, có trình độ chuyên môn vững vàng, yêu nghề , mến trẻ, tận
tụy vì học sinh thân yêu.
Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội thảo về đổi mới phương pháp dạy
học tích cực, dạy giáo án điện tử của các tổ chuyên môn, của tập thể giáo viên
nhà trường để tạo ra cái chung nhất trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chỉ
9


đạo thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy nhằm khuyến khích sự
chuyên cần, tích cực chủ động sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng
tự học của học sinh như: thi giáo viên giỏi, dạy giáo án điện tử, tổ chức giờ dạy
thực hành, góp ý xây dựng để nhân rộng các giờ học khác và để đáp ứng yêu cầu
ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy,
Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy các môn học : khoa học,
địa lý , đạo đức, tiếng việt… , đồng thời tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường,
giáo dục pháp luật cho học sinh để trao đổi, ứng dụng vào giảng dạy. Trong
giảng dạy Tác phong giáo viên phải mẫu mực, gần gũi, tận tụy và công bằng
với học sinh, tổ chức cho tất cả học sinh được hoạt động học tập, tích cực, phát
huy được tính sáng tạo của học sinh, đúng khả năng để học sinh nắm được kiến
thức, kỹ năng cơ bản và vận dụng được sẽ làm cho học sinh cảm thấy thích học
và “ Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”
Vận động và tuyên truyền với phụ huynh học sinh để thấy rõ thời kỳ phát
triển công nghệ thông tin để phụ huynh từng năm tự nguyện đóng góp kinh phí
lắp đặt được một hệ thống máy chiếu dạy giáo án điện tử tại phòng học 1A, 2A
để giáo viên thuận tiện sử dụng và thu hút học sinh tích cực học tập.
Bố trí các phòng dạy các môn Âm nhạc, Giáo dục nghệ thuật, Ngoại ngữ,
Tin học (Vận động được xin được 1 một phòng học vi tính do Viện khoa học
công nghệ - Bộ Quốc phòng ủng hộ: 16 máy + 16 bộ bàn ghế). Chính từ phòng
máy này, học sinh tích cực học tập và có ý thức tự học trong giải toán qua
mạng, tiếng Anh, rèn luyện khả năng sử dụng máy tính, sưu tầm tài liệu, sách
báo, tra cứu thông tin trong giảng dạy và học tập khi gia đình chưa có điều kiện.
Thực hiện nhiệm vụ các năm học, vào đầu năm học nhà trường đã chỉ
đạo khảo sát chất lượng đối với học sinh để có kế hoạch thực hiện bồi dưỡng
học sinh giỏi và nâng bậc học sinh yếu. Đối với học sinh làng chài dạy bồi
dưỡng tiết 4 vào các buổi chiều không thu tiền. Chú trọng 3 đối tượng học sinh
trong một giờ học để có kế hoạch phụ đạo trực tiếp.
Thường xuyên phát động phong trào thi đua dạy tốt – học tốt chào mừng
các ngày lễ lớn trong năm. Tổ chức dự giờ thăm lớp, kiểm tra học sinh, theo dõi
đánh giá sự vươn lên của học sinh và sự giúp đỡ nhau của học sinh trong học
tập để cùng tiến bộ.
Vận động được hội viên tán trợ gia đình nhà giáo Đỗ Dạng và Hoàng Thị
Thao hàng năm cứ đến ngày tổng kết năm học đều có giá trị quà tặng cho 1 học
sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập.
Giáo viên chủ nhiệm lớp gần gũi tìm hiểu học sinh, nắm bắt tâm lý để có
phương pháp giáo dục cho phù hợp, đặc biệt là số học sinh khuyết tật được hòa
nhập. Vì thế môi trường giáo dục trở nên thân thiện, giáo viên và học sinh đều
cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
2.6. Chú trọng rèn kỹ năng sống cho học sinh.
- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn dạy các môn học theo chương trình,
nhà trường rất chú trọng đến rèn kỹ năng sống cho học sinh dưới nhiều hình
10


thức như: Chuyên đề nói chuyện về kỹ năng sống, xây dựng qui tắc ứng xử, thực
hiện nội qui của nhà trường và Đội đề ra. Thông qua các hoạt động tập thể, các
trò chơi, các cuộc thi, các phong trào nghìn việc tốt,…cơ bản đã rèn HS có kĩ
năng sống một cách thường xuyên tương đối tốt.
- Chỉ đạo Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên tổ chức cho các em hoạt
động ngoài giờ lên lớp: xây dựng nền nếp các qui định của nhà trường: nề nếp
tập thể dục giữa giờ 3 buổi/tuần, múa hát tập thể sân trường 2 buổi/tuần, vệ sinh,
học tập chuyên cần.. Nhà trường chỉ đạo Liên đội thành lập đội Cờ đỏ để học
sinh cùng giáo viên theo dõi nề nếp, hoạt động vui chơi của học sinh và được
đánh giá hàng tuần cùng với sự đánh giá nhận xét của các thầy, cô giáo trong
buổi giao ban để các em có hướng sửa chữa cho tuần sau.
- Tập huấn cho đội cờ đỏ, phụ trách sao để các em tổ chức sinh hoạt đến các
lớp 15 phút đầu giờ với các nội dung: đọc báo Đội và làm theo gương tốt, phòng
chống tai nạn giao thông, đuối nước và các tai nạn thương tích khác, các tệ nạn
xã hội, kỹ năng ứng xử, vệ sinh an toàn thực phẩm, làm việc theo nhóm, các trò
chơi mang tính giáo dục cao., xây dựng kỹ năng giao tiếp: gọi bạn – xưng tôi,
qui tắc ứng xử, hòm thư cứu bạn, xây dựng đôi bạn cùng tiến để các em giúp đỡ
nhau cùng tiến bộ và học sinh có cơ hội bày tỏ ý kiến của mình , thể hiện tâm tư
tình cảm giúp các em hiểu nhau hơn và có niềm tin trong học tập, rèn luyện.
- Vận động giáo viên và học sinh tham gia ủng hộ học sinh nghèo, đồng bào
bão lụt trong và ngoài tỉnh, mua tăm tre giúp đỡ người tàn tật, chất độc màu da
cam, tặng quà tết cho học sinh nghèo
- Liên hệ và cùng phối hợp với phụ huynh học sinh thông qua cuộc họp phụ
huynh hoặc sổ liên lạc để cùng phụ huynh tạo điều kiện tốt cho các em học tập,
không gây áp lực và ảnh hưởng của gia đình đến học sinh, hướng dẫn cho con
em một số việc để giúp đỡ gia đình tùy theo sức, qua đó rèn cho học sinh có ý
thức tự lập và kỹ năng sống.
2.7. Tổ chức các hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh.
- Nhà trường phối hợp với Đội TN lên kế hoạch cho học sinh tổ chức các
giờ hoạt động tập thể theo chương trình thời khóa biểu 2 buổi/ngày, qui định
theo chủ đề, chủ điểm hàng tuần. Thành lập các câu lạc bộ đối với HS: sinh hoạt
1 lần/tháng.
Tên các câu lạc bộ

Người phụ trách

-

- CLB Toán học

Nguyễn Thị Thủy – GV Toán

-

- CLB Văn học

Phạm Thị Thủy – GV Dạy Tviệt

-

- CLB TDTT

Nguyễn Ngọc Vinh – GV TD

-

- CLB vui chơi

Nguyễn Thế Nghĩa–BT Đoàn TN.

-

- CLB văn hóa, văn nghệ

Nguyễn Thị Thoa – GV Âm nhạc
Trương Thị Huyền – TPT Đội
11


- Có lịch thường xuyên tập thể dục và múa hát tập thể sân trường, phải
thực sự như một buổi đồng diễn trước khán giả, để từ đó học sinh nhận thức
được ý thức tham gia và truyền thống của nhà trường. Tổ chức cho học sinh chơi
trò chơi dân gian theo khối lớp được tổ chức theo lịch và có giáo viên cùng tham
gia.
- Tổ chức hội thi theo chủ đề các ngày kỉ niệm trong từng tháng như: thi
về ATGT, hùng biện về biết ơn thầycô, quyền và bổn phận trẻ em, hội thi Em là
học sinh tiểu học, giao lưu học tập, thi văn nghệ, Hội khỏe phù đổng, bóng đá
mini, tổ chức các trò chơi dân gian (nhảy dây, kéo co, ô ăn quan, trồng hoa nhảy
nụ,…) các nội dung trên đều phù hợp lứa tuổi HS nhằm giáo dục và nuôi dưỡng
văn hóa dân tộc một cách hiệu quả, giúp các em vui thích đến trường, tăng
cường sức khỏe, phát triển giao tiếp, bình đẳng giới là hoạt động rất cần thiết để
hình thành nhân cách con người Việt Nam.
2.8. Tổ chức cho học sinh tìm hiểu chăm sóc và phát huy giá trị các di tích
lịch sử văn hóa, cách mạng ở địa phương.
Hàng năm nhà trường đã tổ chức giáo dục truyền thống văn hóa và tinh
thần cách mạng cho học sinh ngay từ đầu năm học để học sinh nhận thức rõ
truyền thống dân tộc như: bộ đội cụ Hồ như: Tổ chức mời cựu chiến binh nói
chuyện thời sự về anh bộ đội Cụ Hồ, các chiến dịch lịch sử nhân dịp ngày kỷ
niệm 30/4, giới thiệu về phong trào uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, mời
công an triển khai về ATGT và phòng chống ma túy….Cho học sinh tự sưu tầm
các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, những bài hát của tỉnh thanh hóa và
quê hương Cẩm Thủy, giới thiệu thêm cho học sinh các truyền thống văn hóa
lịch sử địa phương như: anh hùng Trương Công Man ở xã Cẩm Phú, huyện Cẩm
Thủy, danh lam Suối cá thần,… và lịch sử đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Đăng ký với chính quyền địa phương chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ của
huyện từ năm học 1992-1993. Hàng tháng nhà trường tổ chức cho HS vệ sinh ,
trong khuôn viên nghĩa trang, các phần mộ liệt sỹ, cùng thăm viếng với huyện
nhân dịp 27/7 hàng năm, dịp Tết nguyên đán và khi có gia đình thân nhân đưa
hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang.
Tổ chức cho học sinh thi kể chuyện về anh bộ đội cụ Hồ, thi giới thiệu về
danh lam thắng cảnh, đóng vai phóng viên nhỏ…
Tổ chức cho học sinh sinh hoạt tại thư viện nhà trường theo hướng dẫn
của giáo viên thư viện: tìm hiểu di tích lịch sử, các danh lam thắng cảnh của đất
nước và các hoạt động văn hóa văn nghệ dân gian, di tích lịch sử, tài nguyên
thiên nhiên, anh hùng cách mạng qua các thời kỳ, cội nguồn dân tộc, tìm hiểu
các ngày lịch sử của dân tộc…
Tổ chức ngoại khóa cho học sinh xem video về và các di tích lịch sử do
các thầy cô sưu tầm qua mạng( GV tin học trình chiếu).
Tổ chức cho học sinh tham quan nơi ở và nơi làm việc của doanh trại
quân đội nhân dân Việt Nam của Huyện đội Cẩm Thủy và Công an Huyện Cẩm
Thủy.
12


Tổ chức thăm hỏi và tặng quà và đối với con thương binh, gia đình chính
sách của giáo viên học sinh nhà trường nhân dịp 27/7 và Tết nguyên đán.Tham
gia đóng góp phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng đến suốt đời với trị già
336.000đ/ năm.
2.9. Công tác kiểm tra đánh giá
Xác định việc kiểm tra đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng, yêu cầu kiểm
tra đánh giá về tiêu chuẩn lớp học thân thiện, trường học thân thiện trở thành
một trong những nội dung trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Các nội dung
xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực giúp chúng ta nắm bắt được
những gì đã làm được và chưa làm được, từ đó có biện pháp thúc đẩy hay điều
chỉnh các mục tiêu theo kế hoạch đề ra
Phải làm tốt công tác đánh giá chính xác nhất của từng lớp về thực hiện
được 5 nội dung xây dựng THTT-HSTC, vì mỗi lớp là một nhân tố góp phần
thành công của nhà trường. Công tác tự đánh giá của lớp, kiểm tra đánh giá
của nhà trường đối với lớp học thân thiện được gắn với xếp loại lớp hàng
tháng, kiểm tra đánh giá định kỳ của nhà trường theo từng tiêu chí cụ thể bằng
văn bản và có xác nhận của các lớp và các đoàn thể.
Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra thường xuyên theo định
kỳ 2 lần/ năm và tổng kết cùng theo năm học,
Sau việc kiểm tra đánh giá phải làm tốt công tác thi đua khen thưởng
hàng năm để ghi nhận và động viên cán bộ giáo viên, học sinh một cách kịp
thời.

13


IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
Qua các năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân
thiện, học sinh tích cực” Trường Tiểu học Thị Trấn Cẩm Thủy tự đánh giá Kết
quả “ xây dựng THTT-HSTC” theo Công văn qui định của Sở GD-ĐT (Thời
điểm tháng 3/2013) như sau:
Nội dung

Tự đánh giá (So sánh)
Năm 2008

Năm 2013

Xây dựng trường lớp xanh sạch
đẹp, an toàn.(tối đa 20 điểm)

15 điểm

19,75 điểm

Dạy học hiệu quả, phù hợp đặc
điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi
Nội dung 2
địa phương, giúp các em tự tin
trong học tập (tối đa 25 điểm)

20 điểm

24,5điểm

Rèn luyện kĩ năng sống cho học
Nội dung 3 sinh (tối đa 15 điểm)

10 điểm

Tổ chức các hoạt động tập thể vui
tươi lành mạnh (tối đa 15 đ)

11 điểm

HS tham gia tìm hiểu, chăm sóc và
Nội dung 5 phát huy các di tích lịch sử, văn
hoá, cách mạng ở địa phương (tối
đa 10 điểm)

7 điểm

9 điểm

Tính sáng tạo trong việc chỉ đạo
Nội dung 6 phong trào và mức độ tiến bộ của
trường trong thời gian qua (tối đa
15 điểm)

10 điểm

14 điểm

73 điểm

96,75 điểm

Nội dung 1

Nội dung 4

Tổng

14,5 điểm.
14 điểm.

* Thực hiện nhiệm vụ các năm học cùng với việc thực hiện phong trào
thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” trong các năm học
nhà trường đã đạt được các danh hiệu:
Năm học 2008 - 2009:
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
năm học (QĐ số 4879 QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2009).
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2005 - 2010 (QĐ số 1306 QĐ-UBND ngày 22/4/2010).
Năm học 2009 -2010:
Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2009 – 2010 của UBND
tỉnh Thanh Hoá.
Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và tổ chức Công đoàn vững mạnh
năm học 2009 – 2010 của LĐLĐ tỉnh Thanh Hoá.
14


Năm học 2010 -2011:
Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (QĐ số 1959 QĐ/TTG ngày 04 tháng 11
năm 2011). Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc, hoàn thành tích xuất sắc nhiệm
vụ năm học 2010 - 2011(QĐ Số 3368/QĐUBND ngày 13/10/2011).
Năm học 2011-2012:
Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2011 – 2012 của UBND
tỉnh Thanh Hoá.
Tổng liên đoàn lao động tặng Bằng khen: có thành tích xuất sắc trong
phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh
(QQĐ số 949/QĐ-TLĐ ngày 18/7/2012.)
BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Qua các năm thực hiện kế hoạch xây dựng Trường học thân thiện - Học
sinh tích cực bản thân tôi rút ra được một số kinh nghiệm đó là:
Một là: Phải làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người nhận thức sâu
sắc và hiểu rõ về mục đích ý nghĩa, nội dung của phong trào thi đua xây dựng
Trường học thân thiện - Học sinh tích cực và những lợi ích của phong trào thi
đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực sau mỗi năm thực hiện.
Hai là: Hiệu trưởng nhà trường phải là người chủ trì xây dựng và triển
khai kế hoạch về phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh
tích cực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ các năm học , Phải bám sát nội dung
của nội dung của phong trào để có kế hoạch, đồng thời gắn với việc thực hiện
các cuộc vận động : “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
cuộc vận động:” Hai không”, cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm
gương tự học và sáng tạo” để cùng thực hiện.
Ba là: Phải có sự quyết tâm của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường,
Phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự
quan tâm chỉ đạo của ngành giáo dục, và sự ủng hộ nhiệt tình phối kết hợp của
các đoàn thể xã hội , cha mẹ HS cùng tham gia.
Bốn là: Biết phát huy nội lực của cán bộ giáo viên, học sinh khai thác
được tính chủ động , tích cực, sáng tạo trong dạy học và các hoạt động.
Năm là: Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ giáo viên là lực lượng có
tính quyết định chất lượng giáo dục, vững mạnh về chuyên môn, có tinh trách
nhiệm cao, hết lòng vì học sinh thân yêu, là tấm gương sáng cho học sinh noi
theo.
Sáu là: Thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá , sơ kết , tổng
kết và khen thưởng động viên để làm cơ sở định ra kế hoạch duy trì kết quả
một cách bền vững.

15


KẾT LUẬN CHUNG
Phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tíchcực là
một nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển sự nghiệp đổi mới giáo dục . Xây
dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực là cụ thể hóa của yêu cầu Dạy
tốt học tốt trong nhà trường, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực
lượng xã hội trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trương giáo dục an
toàn, thân thiện , hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng
nhu cầu xã hội ., đồng thời phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học
sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp hiệu quả. Với 5 nội
dung cụ thể chi tiết đây là một phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh
tổng hợp của xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo môi trường giáo dục
khuyến khích học tập và dạy học có hiệu quả, thực hiện giáo dục toàn diện , đặc
biệt nhấn mạnh giáo dục nhân cách văn hóa Việt nam và coi các em học sinh
chính là những người giũ gìn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử Việt nam cho
cộng đồng xã hội. Trường học thân thiện- Học sinh tích cực đặc biệt coi trọng
vai trò chủ thể của học sinh, coi trọng các mối quan hệ thân thiện giữa con
người với môi trường, cộng đồng, giữa con người với con người, đồng thời coi
trọng việc góp phần bảo tồn phát triển văn hóa dân gian, tôn trọng và giữ gìn
các di tích lịch sử văn hóa cách mạng...Cùng với xây dựng trường đạt chuẩn
quốc gia và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua thì
phong trào thi đua xây dựng Trường học thân thiện- Học sinh tích cực góp phần
phát triển nhà trường toàn diện một cách vững chắc. Bản thân tôi thấy tự hào
khi nhà trường là địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh, là môi trường
mà mỗi học sinh: “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”
Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của bản thân được rút ra trong quá
trình thực hiện phong trào xây dựng “Trường học Thân thiện - Học sinh tích
cực” chắc chắn kinh nghiệm còn có nhiều hạn chế, kính mong nhận được ý kiến
đóng góp của các đồng nghiệp để đề tài được hoàn hiện hơn.
Cẩm Thủy, ngày 20/3/2013
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI THỰC HIỆN

Trần Thị Hà

16


MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THTT-HSTC

17


CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT về việc
phát động phong trào thi đua XDTHTT – HSTC trong các trường phổ thông giai
đoạn 2008 – 2013.
- Kế hoạch 307/KH – Bộ GD&ĐT ngày 22/7/2008 về triển khai phong
trào thi đua XDTHTT – HSTC trong các trường phổ thông giai đoạn 2008 –
2013.
- Kế hoạch liên ngành 7575/KHLN/BGD&ĐT-BVHTTDL-TWĐTN ngày
19/8/2008 giữa Bộ GD&ĐT, Bộ VH TT và DL, TW Đoàn TN CS Hồ CHí Minh
vầ triển khai phong trào thi đua XDTHTT – HSTCgiai đoạn 2008 – 2013.
- CV số 179/PGD&ĐT về việc tổ chức thực hiện XDTHTT – HSTC năm
học 2008 – 2009 ngày 18/9/2008.
- QĐ số 443/QĐ-SGD&ĐT ngày 31/10/2011 về việc Hướng dẫn thực
hiện phong trào thi đua XDTHTT – HSTC năm học 2011 – 2012.
- CV số 1609/SGD&ĐT Thanh Hóa ngày 31/10/2011 về việc hướng dẫn
triển khai thực hiện phong trào XDTHTT – HSTC năm học 2011 – 2012.
- CV số 396/PGD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào
XDTHTT – HSTC năm học 2011 – 2012.
- Sổ tay trường học thân thiện – học sinh tích cực 2008 – 2013 của Bộ
GD&ĐT.
- Phong trào Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực trên
mạng Internet.

18


MỤC LỤC
TT

Nội dung

2

I. Lí do chọn đề tài

Trang
1

3

II. Cơ sở của đề tài.

2-4

4

1. Cơ sở lý luận.

5

2. Cơ sở thực tiễn.

6

III. Nội dung và các giải pháp thực hiện phong trào xây
dựng THTT-HSTC.

5

7

1. Nội dung:

5

8

2. Các giải pháp thực hiện

9

2.1. Làm tốt công tác tuyên truyền về phong trào thi đua Xây
dựng Trường học thân thiện – học sinh tích cực.

5

10

2.2. Thành lập ban chỉ đạo XD THTT - HSTC

5

11

2.3. Lập kế hoạch để thực hiện trong tháng, từng năm học

6

12

2.4. Thực hiện xây dựng trường lớp xanh - sạch - đẹp, an
toàn.

7

13

2.5. Dạy và học hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của
học sinh địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.

8

14

2.6. Rèn kĩ năng sống cho học sinh

9

15

2.7. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.

10

16

2.8. Tổ chức cho HS tìm hiểu chăm sóc và phát huy giá trị
các di tích lịch sử văn hóa, cách mạng ở địa phương.

11

17

2.9. Công tác kiểm tra đánh giá

12

18

IV.Kết quả thực hiện

13

19

Bài học kinh nghiệm

14

20

Kết luận chung

15

21

Một số hình ảnh xây dựng trường học thân thiện học sinh tích
cực

22

Tài liệu tham khảo

20

23

Mục lục

21

2
3-4

5 - 12

16-19

19


20x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×