Tải bản đầy đủ

VIỆC CẤP GIẤY XÁC NHẬN LÀM THÊM từ 200 GIỜ đến 300 GIỜ CUA CTY TNHH SUNSUN

MỤC LỤC
I. Tính cấp thiết của đề tài …………………………….…………. Trang 02
II. Tình huống: … …………………………………………..……. Trang 05
1. Mô tả tình huống:
2. Bình luận tình huống:
III. Phương án giải quyết: …………………………………………. Trang 14
1. Cơ sở pháp lý
2. Phương án giải quyết vấn đề
2.1. Phương án 1
2.2. Phương án 2
2.3. Phương án 3
2.4. Lựa chọn phương án tối ưu
IV.
Cách thức tổ chức thực hiện phương án: ………………….…. Trang 17
V. Đề xuất kiến nghị: ………………………………………………. Trang 18
VI. Danh mục tài liệu tham khảo ………………………...………. Trang 21


BÀI TIỂU LUẬN TÌNH HUỐNG
ĐỀ TÀI:
VIỆC CẤP GIẤY XÁC NHẬN LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ CHO

CÁC DOANH NGHIỆP CÓ ĐÔNG LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN
2 ĐIỀU 106 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012.
Chuyên viên thụ lý : xxx;
Đơn vị công tác : yyy;
Vụ việc của Công ty TNHH Điện tử SunSun Vina gửi Thông báo việc
tổ chức làm thêm 200 giờ đến 300 giờ trong năm.
I. Tính cấp thiết của đề tài
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Do vậy Nhà nước ta quản lý và điều hành xã hội bằng hệ thống pháp luật, để thực hiện
quyền làm chủ của nhân dân và thực hiện quyền lực Nhà nước chuyên chính với mọi
hành vi xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Tổ quốc và của nhân dân.
Hoạt động quản lý Nhà nước diễn ra ở tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị kinh tế, xã
hội, văn hoá, an ninh và quốc phòng. Nó được cụ thể hoá thông qua mục tiêu nhiệm vụ,
chức năng hoạt động cụ thể của từng cơ quan hành chính Nhà nước, từng cấp, từng
ngành. Cơ quan hành chính Nhà nước với quyền hạn thẩm quyền xác được pháp luật quy
định, với cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tương ứng thực hiện
chức năng hành pháp trong hoạt động trên các lĩnh vực, các mặt công tác của mình
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển không ngừng nền kinh tế - xã hội, nền hành
chính Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể theo hướng ngày càng hiện đại, phục vụ
ngày càng tốt hơn những nhu cầu của nhân dân, góp phần tạo long tin trong dân đối với
chính quyền các cấp, đặc biệt đối với chính quyền cơ sở, thắt chặt mối quan hệ Nhà nước
và nhân dân. Công cuộc cải cách hành chính đã đạt được những thành tựu lớn với những
cải cách mang tính hệ thống và khá toàn diện về cả cơ cấu tổ chức lẫn thể chế hoạt động
của bộ máy hành chính nhà nước. Việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn TCVN 9001:2000, người dân và tổ chức được xem như là những khách hàng của
cơ quan quản lý hành chính nhà nước, hành chính công được xem như một dịch vụ với
những sản phẩm được tiêu chuẩn hóa về chất lượng. Trong đó, có một số vấn đề được
nhân dân, tổ chức hết sức quan tâm đó là chất lượng phục vụ. Để đảm bảo một nền hành
chính thực sự hiện đại, hoạt đông hiệu quả phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, chúng ta
không thể không nhắc đến vai trò của việc giao tiếp, trao đổi, liên lạc với nhân dân, tổ
chức, doanh nghiệp,…
Để tiến hành giao tiếp, giải quyết công việc có hiệu quả người công chức cần hiểu rõ bản
chất sự việc, các nguyên tắc, công cụ giao tiếp hợp lý để giao tiếp, hướng dẫn, thụ lý giải
quyết công vụ hợp lý, dựa trên lợi ích. Đây không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu
cầu bức thiết đối với nền hành chính hiện đại – nền hành chính ngày càng mang đậm tính
chất phục vụ.


Trong thời gian qua, được tiếp thu những kiến thức lý luận từ lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ
Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên” do Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức tại

thành phố Hồ Chí Minh và được sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô đang giảng dạy,
tôi xin mạnh dạn được sử dụng một tình huống thực tế tại nơi đang công tác làm đề tài
tiểu luận cuối khoá. Mục đích của đề tài là từ việc phân tích một tình huống giải quyết
các công việc cụ thể liên quan đến các doanh nghiệp ở mảng làm thêm giờ, để tìm ra
những bất hợp lý, đưa ra những kiến nghị để việc giải quyết các vấn đề còn vướng mắc,
còn bất cập giữa thực tế của các doanh tổ chức, doanh nghiệp với những quy định của
quy định pháp luật, nhằm hoàn thiện hơn.
Là một công chức công tác tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí
Minh được chứng kiến và với kinh nghiệm công tác thực tế trước một vấn đề tương đối
nhạy cảm, bài viết sẽ khó tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, rất mong có được sự
góp ý của thầy cô ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội và các bạn đồng nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
II. Tình huống :
1.
Mô tả tình huống:
Thời gian thấm thoát đã gần hơn một năm, tôi vào Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
và dần quen với công việc. Là một nhân viên mới với bao nhiêu bỡ ngỡ nhưng tôi thật sự
may mắn và hạnh phúc khi bước vào ngôi nhà mới đầy ấm cúng này. Mối quan hệ giữa
các đồng nghiệp và với cấp trên là một vấn đề mà rất nhiều người đề cập. bên cạnh đó
còn có mối quan hệ giao tiếp với những doanh nghiệp, các cơ quan, ban ngành khác, với
cả người dân. Mảng công việc của phòng tôi, Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công,
liên quan rất nhiều về giao tiếp, hướng dẫn, trả lời công văn, văn bản của các cơ quan,
ban ngành, doanh nghiệp và người dân; không ít lần tôi, và cả các đồng nghiệp trong
phòng gặp những “ca khó”, những tình huống khôn lường, buồn có, đau đầu có và có cả
niềm vui và niềm hạnh phúc.
Mảng công việc tôi đảm nhiệm gồm những vấn đề liên quan rất nhiều đến các doanh
nghiệp: về xác nhận doanh nghiệp có nhiều lao động nữ và tăng ca làm thêm giờ của các
công ty, doanh nghiệp,... Không những đòi hỏi chuyên viên cần nắm vững về nghiệp vụ,
các vấn đề pháp lý liên quan đế việc thông báo doanh nghiệp có nhiều lao động nữ và
việc thông báo làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ mà còn đòi hỏi người chuyên viên đó
cũng cần linh hoạt, khéo léo và cứng rắn trong quá trình thụ lý và xử lý công việc.
Đầu tháng 08 năm 2015, phòng tôi có nhận được một văn bản thông báo về việc làm
thêm từ 200 giờ đến 300 giờ của Công ty TNHH Điện tử SunSun(gọi tắt là Công ty Sun
Sun). Hồ sơ này được Công ty gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố
Hồ Chí Minh bằng đường bưu điện và có bút phê của Phó Giám đốc Sở. Quy trình gửi
đến của văn bản thông báo của Công ty SunSun đến Sở không sai. Tuy nhiên, vấn đề bắt
đầu nảy sinh từ khi tôi trực tiếp nhận và giải quyết hồ sơ này. Đây là hồ sơ không theo
quy trình ISO nên khi nhận được văn bản tôi sẽ phải tự kiểm tra lại nội dung, các giấy tờ
đầy đủ sau đó mới tham mưu và trình trưởng phòng ký công văn xác nhận việc Công ty
SunSun có gửi thông báo lên Sở.


Nói về các giấy tờ liên quan đến việc Thông báo làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ, doanh
nghiệp cần có các giấy tờ như sau: 01 văn bản thông báo về việc làm thêm 200 đến 300
giờ; 01 phương án làm thêm giờ có chữ ký và đóng dấu của đại diện Công đoàn Công ty
SunSun và của đại diện pháp lý của Công ty SunSun; 01 văn bản thỏa thuận đồng ý làm
thêm giờ có chữ ký của từng người lao động. Khi tôi nhận hồ sơ của Công ty SunSun
thiếu hẳn phần lấy chữ ký người lao động, đây là một giấy tờ quan trọng. Vì, căn cứ theo
điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động 2012 “…2. Người sử dụng lao động được sử
dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Được sự đồng ý của người lao động;
b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình
thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm
việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ
trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt
do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;..”
Việc lấy chữ ký của người lao động trong văn bản thỏa thuận đồng làm thêm giờ là hình thức
thể hiện rõ ý chí của người lao động trong việc đồng ý làm thêm giờ, đặc biệt là làm thêm từ
200 giờ đến 300 giờ, chỉ dành riêng cho một ngành nghề đặc thù.
Một ngày sau khi nhận được hồ sơ của Công ty SunSun, tôi tìm hiểu các thông tin và gọi
điện thoại đến công ty để yêu cầu bổ sung thêm đầy đủ hồ sơ thì tôi mới có thể trình lãnh đạo
phòng phê duyệt thông báo làm thêm giờ của công ty. Chuông điện thoại reo, một giọng nữ
đầu dây bên kia bắt điện thoại:
- Alo, Công ty Điện tử SunSun có thể giúp gì cho quý khách.
- Xin lỗi, chị có thể nối máy cho tôi gặp bộ phận nhân sự hoặc hành chính của bên chị
không ạ? Tôi gọi từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chị phải nói rõ chị cần liên hệ việc gì thì mới nối máy được – Tôi bắt đầu cảm nhận
vẻ khó chịu của cô gái ở đầu dây bên kia.
- Dạ, tôi cần liên hệ về việc làm thêm 200 – 300 giờ của bên Công ty SunSun. Chị
cho tôi gặp để trao đổi vài việc có liên quan ạ.
- Chị đợi chút.
Tôi không hiểu lắm qui trình chuyển máy hoặc nối máy điện thoại của bên kia như thế nào,
nhưng đến hơn 07 phút sau tôi mới được tiếp chuyện trực tiếp với cô Nhân – nhân viên
phòng nhân sự.
- Alo, Nhân nghe đây ạ.
- Dạ, tôi gọi từ Phòng Lao động - Tiền lương – Tiền công thuộc Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 05 tháng 8 năm 2015 tôi có nhận
được văn bản thông báo làm thêm giờ của phía công ty SunSun gửi bằng đường bưu điện.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tôi thấy hồ sơ của công ty còn thiếu phần văn bản lấy ý kiến
người lao động. Bên chị cung cấp thêm phần đó cho phía Sở để tiện việc ra công văn thông
báo cho công ty.


- Ủa, còn thiếu gì nữa chị, năm ngoái bên tui nộp cho chỗ cô Lân – trưởng phòng cũ,
cũng hồ sơ vậy mà sao năm nay lại rắc rối, lại vẻ thêm nữa vậy? – Giọng chị Nhân bên đầu
dây điện thoại bên kia có vẻ không hài lòng.
- Dạ không phải vẻ thêm chị ạ, cái này là tôi căn cứ theo đúng quy định của pháp luật
lao động. Căn cứ Khoản 2 Điều 106 Bộ luật lao động thì cần có sự đồng ý của người lao
động trong việc đồng ý làm thêm giờ chị ạ; và để thể hiện rõ và kiểm chứng điều này chỉ có
thể thông qua việc người lao đồng ký tên đồng ý. – Tôi từ tốn nói với chị ấy, để tránh việc
gây hiểu lầm cho phía doanh nghiệp là Sở, Ban ngành làm khó dễ; Đồng thời, từ ngày 12
tháng 01 năm 2015 Bộ Lao động cũng đã có có Nghị định 05 hướng dẫn rõ các vấn đề liên
quan đến việc làm thêm giờ chị ạ. Có thể năm 2013 và 2014, việc ban hành các văn bản quy
phạm pháp luật hướng dẫn về việc này chưa dần rõ nên bên phía Sở vẫn còn để mở cho
doanh nghiệp chị ạ. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc buông lỏng quản lý trong
thời gian dài khi đã có các văn bản pháp luật rõ ràng. Bên phòng tôi cũng dựa theo đúng quy
định để làm.
Thấy tôi có vẻ cứng rắn và rõ ràng trong việc giải thích, chị Nhân hạ giọng xuống:
- Ý của chị là em có thể du di cho bên công ty chị được không? Hơn nữa bên chị hơn
mấy ngàn công nhân sao chị có thể lấy chữ ký được.? Bên Sở có cách nào không em? À, xin
lỗi em tên gì?
- Dạ, tôi tên Phương. Đây là quy định của luật nên cũng khó lắm chị ạ. Vậy xin lỗi chị
cho tôi hỏi, bên Công ty chị khi cho người lao động làm thêm giờ sẽ kiểm tra, giám sát để
tính công bằng cách nào vậy chị?
- Ừ, thì người nào làm thì người đó đăng ký cho tổ trưởng của chuyền đó em ... – nói
tới đây chị Nhân khựng lại. Tôi hiểu và cả chị ấy cũng hiểu là chị đã nói sơ hở. Công ty
SunSun vẫn lấy được chữ ký của người lao động hằng ngày mà!
- Hồ sơ bên Công ty SunSun còn thiếu mỗi phần chữ ký đồng ý của người lao động,
chị chuyển văn bản cho mọi người ký rồi gửi lên trực tiếp Phòng Lao động – Tiền lương –
Tiền công của Sở nhe chị. Với lại, tôi xem trong hồ sơ thấy công ty SunSun đến tháng
9/2015 mới bắt đầu vượt 200 giờ mà, bên phía công ty có đủ thời gian để lấy toàn bộ chữ ký.
Vậy nhe chị Nhân.
- Sao mà lấy được, công ty đông quá mà. Sao mà bên chị làm khó doanh nghiệp vậy.
Trước cô Lân có vậy đâu? Sếp mới lên có khác.... - giọng nói bên đầu dây bên kia gắt gỏng
hơn.
- Mà thật sự tôi cũng có thấy văn bản nào đòi chữ ký người lao động. Bên Sở có thêm
yêu cầu gì thì nói rõ để tụi tui làm luôn một thể. – chị Nhân tỏ vẻ khó chịu.
Biết rằng cuộc nói chuyện sẽ khó đi đến đích cuối, không khéo lại gây nên điều không hay.
Tôi nói lời chào rồi nhẹ nhàng cúp máy điện thoại. “– Dạ, vậy để tôi xin ý kiến lãnh đạo các
ý kiên của bên quý Công ty, rồi tôi sẽ liên lạc lại với bên Công ty. Tôi chào chị.”
Sau cuộc gọi liên lạc với phòng nhân sự Công ty SunSun, tôi ghi chú trên hồ sơ rồi để bên
tập hồ sơ “Chưa giải quyết vì thiếu văn bản”. Tôi quay lại với “mớ” công văn và giấy tờ trên
bàn đang được giải quyết.


Hai ngày sau, lãnh đạo phòng tôi nhận được cú điện thoại từ phía Đại diện văn phòng Bộ gọi
qua khiển trách về việc liên quan đến Công ty SunSun. Cuộc điện thoại ấy xoay quanh vấn
đề vì sao phòng tôi lại làm khó doanh nghiệp.
- Mến ơi, chị Lân đây. Lúc này, em như thế nào rồi?
- Đầu dây điện thoại, chị Mến – Phó trưởng phòng Lao động – Tiền lương – Tiền
công vui vẻ trả lời : - Dạ, em khỏe chị. Dạo này chị còn đau ở vai nữa không chị? Chị gọi em
có việc hả chị?
- Đúng em ạ, có một số vấn đề Công ty SunSun kiến nghị bên chị đây này? Mấy hôm
trước bên Sở mình có trao đổi công việc như thế nào với doanh nghiệp mà họ gọi qua bên
chị đây này. – ngừng một chút, chị Lân lại tiếp tục trao đổi.
- Một doanh nghiệp với đông người lao động vậy sao có thể lấy chữ ký được? Việc
làm thêm giờ chỉ là việc doanh nghiệp gửi thông báo lên cơ quan lao động, vì sao các chuyên
viên lại làm rối rắm vấn đề lên. Các văn bản pháp luật liên quan đến làm thêm giờ có cần
nhất thiết phải lấy chữ ký người lao động của doanh nghiệp hay không. Nếu như một công ty
như Pouyuen hơn 90.000 cong nhân liệu họ có thể thu thập được ngần ấy chữ ký không?
Theo chị, em nên xem xét và chỉ đạo lại vấn đề này để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhé!
Lãnh đạo phòng tôi lắng nghe, chị Mến từ tốn “ - Dạ” với phía chị Lân - cơ quan đại diện.
- Vì sao phòng không học theo cách xử lý khéo léo của các phòng khác, sao lại hạch
sách những việc khó như vậy với doanh nghiệp?
- Chị Lân ơi, bên phía Sở cũng đã có công văn hỏi Bộ về vấn đề này chị ạ. Nhưng vì
nhiều lý do nên bên phía chuyên viên của Sở buộc phải thực hiện như thế. Bộ luật Lao động
2012 của mình cũng quy định rõ ràng về việc lấy ý kiến. Bên cạnh đó, theo ý kiến em nếu
không lấy chữ ký, lấy ý kiến của người lao động liệu có xảy ra vấn đề đình công, lãn công vì
doanh nghiệp bắt họ tăng ca quá sức không? Còn nhiều vấn đề xoay quanh nên phía bên
phòng em cũng đã xin ý kiến anh Tâm – trưởng phòng, anh Tâm cũng đã chỉ đạo buộc phải
làm vậy chị. Thực tế cho thấy có việc người sử dụng đã lợi dụng vào việc người lao động
khó khăn về kinh tế mà ép họ làm tăng ca, làm thêm giờ trái với quy định pháp luật.
- Chị hiểu vấn đề là chúng ta vẫn còn đã chờ Thông tư hướng dẫn về việc này. Nhưng
hiện nay, chúng ta cần linh hoạt vận dụng sao cho doanh nghiệp và cả người lao động thấy
thuận tiện, có lợi nhất em à.- Chị Mến im lặng nghe chị Lân trao đổi, hướng dẫn.
- Dạ, em hiểu rồi chị.
Tôi nghe được câu chuyện... và đắn đo rất nhiều! Liệu khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp với
lý do doanh nghiệp đông quá không thể lấy chữ ký sẽ có vi phạm pháp luật không? Khi
người lao động không trực tiếp thể hiện sự đồng ý tự nguyện làm thêm 200 đến 300 giờ có
phản ánh đúng nguyện vọng của người lao động không? Người lao động có bị ép làm thêm
giờ không? Quyền lợi của người lao động có được người sử dụng lao động thực thi trên thực
tế không? Rồi, trong quan hệ lao động có xảy ra tranh chấp hay không? Có đình công hay
lãn công không?
Có rất nhiều vấn đề, nhiều câu hỏi được đặt ra, tôi – một người chuyên viên chuyên trách sẽ
phải làm như thế nào để dung hòa và xử lý thấu đáo vấn đề này, sao không ảnh hưởng đến
các bên?


2. Bình luận tình huống:
Đây là một tình huống có phần khó khăn vì các lẽ sau:
Khi giải quyết vấn đề người chuyên viên vừa phải chịu áp lực từ doanh nghiệp vừa phải chịu
áp lực từ cơ quan cấp trên.
Các căn cứ pháp lý yêu cầu cần phải có sự đồng ý tự nguyện làm thêm giờ của người lao
động , cần có phương án nào để thuận tiện hơn cho doanh nghiệp nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ
theo quy định của pháp luật. Trên phương án làm thêm giờ đã có phần xác nhận của Công
đoàn Công ty và Đại diện pháp lý của Công ty, vậy liệu có đủ cơ sở để xác nhận mà không
cần đến sự xác nhận của người lao động – trực tiếp thực hiện việc làm thêm giờ.
Ngay thời điểm xảy ra sự việc, Thông tư 15 năm 2003 của Bộ Lao động vẫn còn được vận
dụng vì chưa có thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013,
liệu có bất cập. Ngay điểm nút của giao thời, Luật mới ra đời nhưng các Nghị định, Thông tư
vẫn còn chưa ra đầy đủ.... vẫn còn dựa trên tình hình thực tế mới tổng hợp cho ra đời vậy liệu
khi các Nghị định, Thông tư ra đời có còn thức thời, hợp lý không?
Vậy, cần có những cách thức vận dụng như thế nào để có thể linh hoạt trong việc giải quyết
cho doanh nghiệp – cụ thể là Công ty Điện tử SunSun?
Để giải quyết và trả lời những vấn đề này, tôi nghĩ người chuyên viên cần trao đổi, nghiên
cứu kỹ các quy định của Bộ luật, các văn bản dưới luật cùng các đồng nghiệp; xin ý kiến
lãnh đạo phòng và vận dụng xử lý tình huống một cách linh hoạt, sáng tạo và thấu tình đạt lý.
3. Lựa chọn vấn đề giải quyết:
Trên tình hình thực tế, việc lấy ý kiến tự nguyện làm thêm giờ của người lao động rất quan
trọng, vì nó thể hiện nhân quyền, quyền tự quyết của người lao động. Bên cạnh đó, từ những
việc lấy ý kiến của người lao động giúp các cơ quan quản lý nhà nước về lao động quản lý
chặt chẽ về quan hệ lao động, hạn chế xảy ra tranh chấp dẫn đến lãn công, đình công tại các
doanh nghiệp vừa và lớn.
Đồng thời, đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang trong thời kỳ thu
hút đầu tư, và từ khi Hiệp TPP – Hiệp định xuyên Thái Bình Dương được ký kết, đòi hỏi các
cơ quan ban ngành cần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, các doanh nghiệp trong
và ngoài nước.Các điều kiện tự nhiên, xã hội và con người của thành phố Hồ Chí Minh rất
thuận tiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào, các doanh nghiệp tại chỗ phát triển các thủ tục
giấy tờ thủ tục cũng từng bước tinh giảm và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều
này không đồng nghĩa với việc chúng ta buông lỏng, không cần kiểm tra, giám sát. Do vậy,
cần có các quy định pháp luật để bảo vệ người lao động, đồng thời những quy phạm pháp
luật cũng cần mở lối để doanh nghiệp không ngại khi hợp tác, đầu tư vào Việt Nam.
Cái khó nhất là giải quyết vấn đề: Cần phải làm như thế nào để hài hòa giữa quyền và
lợi ích của người sử dụng lao động và của cà người lao động? Cụ thể trước mắt ở đây là
làm cách nào vẫn có thể giải quyết hồ sơ làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ của Công ty
TNHH Điện tử SunSun mà vẫn đáp ứng đúng các quy định của Bộ luật lao động 2012 và
vẫn làm hài lòng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
III.
Phương án giải quyết:
1.
Cơ sở pháp lý:


- Căn cứ Điều 9 – Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ ; Mục 3 –
Đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; Mục 4 – Những việc cán bộ, công
chức không được làm Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Quốc
Hội;
- Điều 106 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 của Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ
ngơi và an toàn lao động;
- Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 về việc hướng dẫn thực
hiện làm thêm giờ (vẫn được vận dụng, vì đây là văn bản hướng dẫn Nghị định số
109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002, đây là văn bản quy phạm pháp luật đã hết
hiệu lực) – về việc lấy chữ ký sử dụng mẫu số 01 của Thông tư.
2.

Các phương án giải quyết tình huống:
2.1
Phương án 01:
Vì áp lực từ bên trên, chuyên viên không cần quan tâm đến các quy định của luật, chỉ cần
biết làm theo ý kiến của cấp trên vì cấp trên luôn luôn đúng, chỉ nhất nhất làm theo, lại
còn được việc và được doanh nhiều quý vì dễ dãi. Chuyên viên nhận và giải quyết hồ sơ
của Công ty SunSun mà không cần đầy đủ các giấy tờ chứng minh người lao động tự
nguyện làm thêm giờ.
- Ưu điềm của phương án này là tôi sẽ hoàn thành công việc nhanh chóng, lại
được lòng của cấp trên, sẽ có tương lại tươi sáng hơn.
- Tuy nhiên, phương án này lại có nhiều khuyết điểm:
• Nếu giải quyết không đúng theo quy định của pháp luật sẽ ảnh
hưởng đến quyền lợi của người lao động;
• Làm cho cấp trên lâm vào tình huống khó xử;
• Hình thành tư tưởng không tốt trong đại bộ công chức: nịnh bợ, đội
trên đáp dưới, vi phạm quy định tại Điều 15, Điều 16 Luật Cán bộ, công chức 2008.
2.2
Phương án 02:
Chuyên viên không cần quan tâm đến ý kiến của cấp trên, và sự khó khăn của doanh
nghiệp, chỉ đúng theo quy định pháp luật làm theo. Chuyên viên trả lại toàn bộ hồ sơ vì
không đủ các giấy tờ của việc Thông báo làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ, khi nào
doanh nghiệp đầy đủ chữ ký của hơn 6.000 công nhân thì mới nhận.
- Ưu điểm: giải quyết đúng theo quy định của pháp luật
- Khuyết điểm:
• Giải quyết cứng nhắc, không linh hoạt sang tạo trong hoạt động công
vụ, không khéo sẽ bị cho là có ý sách nhiễu doanh nghiệp;


• Vi phạm quy định pháp luật tại Điều 16, Điều 17 về giao tiếp với cấp
trên và nhân dân khi dân đến liên hệ công việc;
• Bảo thủ, không biết tiếp thu ý kiến; không chịu nghiên cứu tài liệu
để tham mưu cho cấp trên; Mất lòng tin và sự tín nhiệm của người dân, của doanh nghiệp
và của cấp trên.
2.3
Phương án 03:
Chuyên viên nhận hồ sơ của doanh nghiệp; Nghiên cứu kỹ hồ sơ và các quy định của
pháp luật lao động, tham mưu cho lãnh đạo phòng về cách thức tốt nhất, thuận tiện và
đúng quy định pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
- Khuyết điểm:
• Chiếm nhiều thời gian, công sức của chuyên viên;
• Mất thời gian nghiên cứu và tìm phương hướng tốt nhất, thuận tiện
nhất để tham mưu cho cấp trên.
- Ưu điểm:
• Cái lợi trước mắt và to lớn là giải quyết được công việc của doanh
nghiệp theo phương cách tốt nhất, thuận tiện nhất;
• Giúp nâng cao nghiệp vụ;
• Đạt được lòng tin, sự hài lòng của cả cấp trên và của doanh nghiệp;
• Củng cố thêm niềm tin của doanh nghiệp và cấp trên;
• Phá bỏ quan niệm “hành chính có nghĩa là hành dân là chính”;
• Góp ý các Dự thảo Thông tư liên quan đến việc làm thêm giờ, giúp
cho doanh nghiệp và người lao động cảm thấy thoải mái, tiện lợi nhất và mong muốn
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
3.
Phương án lựa chọn:
Từ sự phân tích, chỉ ra các ưu khuyết điểm của các phương án trên, bản than tôi chọn
phương án 03. Đây là phương án tối ưu nhất đem lại lợi ích cho cả đôi bên. Đồng thời,
thông qua cách thức chọn phương án này người chuyên viên bắt buộc bản thân luôn phải
vận động, nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật, các cách thức để nâng cao nghiệp
vụ và nâng cao sự tin cậy, yêu quý của tổ chức, doanh nghiệp khi đến liên hệ công việc.
IV.Tổ chức thực hiện phương án:
Xem xét lại một lần nữa về hồ sơ Công ty TNHH Điện tử SunSun, mà chị Nhân đại diện
cho doanh nghiệp của mình đã gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Phòng
Lao động – Tiền lương – Tiền công của Sở yêu cầu bên doanh nghiệp có 2 văn bản như
sau:
- Văn bản cam kết về việc khi công ty tổ chức làm thêm giờ có lấy ý kiến xác
nhận người lao động là tự nguyện làm thêm giờ; có phần ký tên đóng dấu của Đại diện
ban chấp hành Công đoàn và Đại diện pháp lý của Công ty SunSun (việc này giúp tránh
cho doanh nghiệp phải lấy chữ ký của từng người lao động)


- Bản sao Văn bản thỏa thuận làm thêm giờ của 01 người lao động bất kỳ hoặc
một bản đăng ký làm thêm giờ của một dây chuyền bất kỳ trong công ty (có đóng dấu
treo của công ty) hoặc bất cứ văn bản, giấy tờ nào có thể chứng minh yêu cầu trên của
Sở.
Khi có đầy đủ các văn bản theo yêu cầu, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ của công ty
SunSun, thẩm định lại thành phần hồ sơ một lần nữa, kiểm tra trên dữ liệu, thong tin
trước đây về quan hệ lao động, tranh chấp lao động và về việc làm thêm giờ từ năm 2012
đến 2015 có đúng như thong tin mà Chị Nhân – phòng nhân sự Công ty SunSun đã cung
cấp. Vì vấn đề này liên hệ chặt chẽ đến quyền lợi trực tiếp của người lao động, có thể sẽ
phát sinh ra tranh chấp, bất công trong quá trình Công ty tổ chức làm thêm giờ, dẫn đến
việc người lao động lãn công hoặc đình công.
Nếu mọi thông tin thẩm định đều đúng và hợp pháp, thực hiện ra văn bản xác nhận việc
tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm.
V. Đề xuất và kiến nghị:
Thực tế cho thấy có một bất cập ngay trong việc ban hành hành văn bản quy phạm pháp
luật, văn bản dưới luật. Bộ luật lao động ban hành 2012 và có hiệu lực thi hành từ năm
2013, bên cạnh đó Nghị định 45/2013/NĐ-CP về hướng dẫn một số điều khoản về thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi ban hành ngay sau đó vào ngày 10 tháng 5 năm 2013.
Tuy nhiên, tính đến nay, tháng 10 năm 2015 thì vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn rõ ràng
về các mẫu biểu trong việc doanh nghiệp thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến
300 giờ trong năm, Sở vẫn đang vận dụng mẫu cũ được ban hành năm 2003 – Thông tư
15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003. Điều này dẫn đến sự bất cập lớn
trong việc cập nhật luật hiện hành, chuyên viên chuyên trách không biết phải áp dụng hay
vận dụng như thế nào. Chính điều này cũng ít nhiều đưa chuyên viên trực tiếp không biết
hướng dẫn như thế nào, sử dụng quy định nào để bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện
theo đúng quy định.
Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhiều công ty, doanh nghiệp có số lượng
người lao động rất lớn (từ trên 300 đến hơn hàng chục ngàn người lao động, ví dụ như:
Công ty TNHH PouYuen Việt Nam có trên 90 nghìn lao động, Công ty TNHH Dinsen
Việt Nam hơn 6000 lao động), điều này dẫn đến người sử dụng lao động sẽ gặp nhiều
khó khăn, hạn chế trong việc lấy chữ ký của người lao động, gây nên sự bất cập trên thực
tế; và sẽ gặp nhiều ý kiến phản đối từ phía doanh nghiệp: họ cho rằng cơ quan quản lý
nhà nước không tạo điều kiện cho doanh nghiệp, chuyên viên các phòng ban chuyên
trách đang gây khó khăn cho họ.
Bên cạnh đó, việc thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi là cần thiết, cụ
thể hóa được các phần Luật, Nghị định còn vướng mắc như: làm rõ quy định tại Điểm a
Khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2013/NĐ-CP về giải quyết công việc cấp bách, không thể
trì hoãn, các mẫu biểu về thông báo làm thêm trên 200 giờ đến 300 giờ, việc thanh toán
tiền lương những ngày chưa nghỉ hằng năm;
Để đất nước ngày càng đi lên, ngoài việc thu hút đầu tư kinh tế, gia tang cơ sở hạ tầng,
củng cố kiến trúc thượng tầng, thì việc nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của lực


lương công chức, cán bộ là điều không thể thiếu. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa
bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tại Việt Nam nói chung, rất cần đến sự hỗ trợ và
tư vấn đúng cách, nhiệt tình của lực lượng cán bộ, công chức trong hệ thống quản lý hành
chính nhà nước.
Người công chức, cán bộ cần có sự linh hoạt, sang tạo và luôn học hỏi để làm tốt vai trò
của mình. Các chuyên viên phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công luôn có thái độ
hòa nhã, lắng nghe, tận tình hướng dẫn, đồng thời sẵn sàng nhận sai, nhận khuyết điểm
và trực tiếp nói lời xin lỗi (bằng lời nói hoặc bằng văn bản) khi mắc sai phạm, gây phiền
cho nhân dân, doanh nghiệp đến liên hệ công việc.
Trách nhiệm của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh có kiến
nghị với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để có những sửa đổi, bổ sung linh hoạt
hơn, hồ sơ thủ tục được đơn giản hóa hơn như việc Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền
công đã có công văn số 19948/SĐTBXH-LĐ ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc góp ý dự
thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi./.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.
Căn cứ Điều 9 – Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ ;
Mục 3 – Đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức; Mục 4 – Những việc
cán bộ, công chức không được làm Luật Cán bộ, Công chức ngày 13 tháng 11 năm
2008 của Quốc Hội;
2.
Điều 106 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012
của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
3.
Nghị định 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời gian làm việc, thời
giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động;
4.
Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ Quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;
5.
Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 6 năm 2003 về việc
hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ (vẫn được vận dụng, vì đây là văn bản hướng
dẫn Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002, đây là văn bản
quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực);
6.
Công văn số 3318/LĐTBXH-ATLĐ ngày 19 tháng 8 năm 2015 của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo TT Hướng dẫn thực hiện chế
độ thời giờ làm việc,thời giờ nghỉ ngơi;
7.
Công văn số 19948/SĐTBXH-LĐ ngày 22 tháng 9 năm 2015 về việc góp ý
dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ
ngơi;
8.
Một số nội dung trong hồ sơ, công văn của Sở Lao động – Thương binh và
Xã hội về Thông báo việc Tổ chức làm thêm 200 giờ đến 300 giờ trong năm.x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×